Get a site

پایان نامه تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت

پایان نامه تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت

پایان نامه رشته اقتصاد

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسمی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جهانگرد

فهرست
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱) مقدمه:. ۲
۲-۱) تعریف مساله: ۳
۳-۱) سئوالات اصلی تحقیق:. ۵
۴-۱) فرضیه‌های اصلی تحقیق:. ۵
۵-۱) اهداف تحقیق:. ۶
۶-۱) زراعت. ۶
۱-۶-۱) امکانات و قابلیت‌های بخش زراعت:. ۶
۲-۶-۱) محدودیت‌ها و تنگناهای اصلی بخش زراعت: ۷
۷-۱) قلمرو تحقیق:. ۸
۸-۱) روش گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها:. ۸
۹-۱) جامعه آماری: ۸
۱۰-۱) مشکلات و تنگناهای تحقیق:. ۸
فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۹
۱-۲) مقدمه:. ۱۰
۲-۲) تاریخچه بهره‌وری: ۱۱
۳-۲) تاریخچه بهره‌وری در ایران:. ۱۲
۴-۲) مروری بر مطالعات داخلی: ۱۳
۵-۲) مروری بر مطالعات خارجی: ۱۸
۶-۲) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: ۲۱
فصل سوم: مبانی نظری. ۲۲
۱-۳) مقدمه:. ۲۳
۲-۳) مقایسه کارایی و بهره وری: ۲۳
۳-۳) انواع بهره‌وری: ۲۴
۱-۳-۳) بهره‌وری جزیی: ۲۴
۲-۳-۳) بهره‌وری متوسط:. ۲۴
۳-۳-۳) بهره‌وری نهایی:. ۲۴
۴-۳-۳) بهره‌وری عوامل کل:. ۲۴
۴-۳) کارایی: ۲۵
۱-۴-۳) کارایی مقیاس:. ۲۶
۲-۴-۳) کارایی مدیریت: ۲۷
۱-۵-۳) روش مطلوبیت:. ۲۸
۵-۳) رویکردهای اندازه گیری بهره‌وری: ۲۸
۲-۵-۳) روش سرو سیستم: ۲۸
۳-۵-۳) رویکرد آرایه‌ای:. ۲۸
۴-۵-۳) رویکرد داده – ستانده:. ۲۸
۵-۵-۳) رویکرد شاخصی:. ۲۹
۶-۳) شاخص‌های تحلیل بهره‌وری: ۲۹
۱-۶-۳) رقابت پذیری هزینه نیروی کار: ۲۹
۲-۶-۳) بهره‌وری نیروی کار: ۲۹
۳-۶-۳) بهره‌وری سرمایه: ۳۰
۴-۶-۳) کارایی فرایند:. ۳۰
۵-۶-۳) سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه:. ۳۰
۶-۶-۳) نسبت‌های مالی:. ۳۰
۷-۶-۳) اجزای ورودی کل یا ارزش کل داده‌ها و نسبت ارزش افزوده:. ۳۰
۸-۶-۳) اجزای هزینه کل تولید:.۳۰
۹-۶-۳) شاخص ارزش افزوده به کل ارزش داده‌ها: ۳۰
۷-۳) اندازه گیری کارایی:. ۳۱
۱-۷-۳) روش اقتصاد سنجی(SFA): 31
۲-۷-۳) روش برنامه ریزی خطی(DEA):. 31
۱-۲-۷-۳) مزایای مدل تحلیل پوششی داده‌ها: ۳۲
۲-۲-۷-۳) محدودیت‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها: ۳۲
۳-۲-۷-۳) طبقه بندی مدلهای تحلیل پوششی داده ها: ۳۳
۸-۳) مدل رتبه‌بندی کامل (مدل اندرسون- پیترسون):. ۳۵
۹-۳) رتبه بندی واحدهای کارا: ۳۶
۱۰-۳) مدلSBM:. 37
۱۱-۳) مدل جمعی:. ۴۰
۱۲-۳) شاخص بهره‌وری مالم کوئیست: ۴۱
۱۳-۳) بازدهی نسبت به مقیاس:. ۴۳
۱-۱۳-۳) مدل بازدهی صعودی نسبت به مقیاس:. ۴۴
۲-۱۳-۳) مدل بازدهی نزولی نسبت به مقیاس:. ۴۵
۳-۱۳-۳) مدلGRS: 45
۱۴-۳) جمع‌بندی و نتیجه گیری:. ۴۶
فصل چهارم: روش شناسی تحقیق. ۴۷
۱-۴) مقدمه:. ۴۸
۲-۴) متغییرهای مورد استفاده: ۴۸
۳-۴) بکارگیری مدل:. ۴۹
۱-۳-۴) شاخص تغییرات بهره وری مالم کوئیست:. ۵۰
۱-۱-۳-۴) تابع مسافت: ۵۰
۲-۱-۳-۴) تغییرات کارایی:. ۵۱
۳-۱-۴-۴) تغییرات تکنولوژیکی:. ۵۲
۴-۴) عوامل تأثیرگذار بر بهره‌وری:. ۵۳
۱-۴-۴) اعتبارات کشاورزی: ۵۳
۲-۴-۴)  شاخص توسعه انسانی:. ۵۳
۳-۴-۴) آموزش: ۵۳
۴-۴-۴) توسعه روستایی: ۵۴
۵-۴) جمع‌بندی: ۵۴
فصل پنجم: تجیزیه و تحلیل داده‌ها ۵۵
۱-۵) مقدمه:. ۵۶
۲-۵) تجزیه و تحلیل داده‌ها. ۵۶
۱-۲-۵)کارایی محاسبه شده:. ۵۶
الف) مدل۱:. ۵۷
ب) مدل۲:. ۷۷
ج) مدل۳: ۹۲
نتایج حاصل از سه وضعیت مختلف:. ۱۰۱
۲-۲-۵)  بررسی عوامل موثر بر تغییرات بهره وری در زیر بخش زراعت:. ۱۰۲
فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات. ۱۰۶
۱-۶) نتایج حاصل از تحقیق: ۱۰۷
فرضیه اول: میزان بهره روری در زیر بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتی برخوردار بوده است ۱۰۷
فرضیه دوم: تغییرات تکنولوژیکی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است ۱۰۷
فرضیه سوم: تغییرات کارایی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است. ۱۰۸
فرضیه چهارم: سرمایه‌گذاری و شاخصهای توسعه انسانی، تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در زیربخش‌ زراعت دارد. ۱۰۸
۲-۶) پیشنهادات تحقیق: ۱۰۹
      منابع:. ۱۱۲
      ضمایم:. ۱۱۵
چکیده:
ارتقاء بهره‌وری و کارایی یکی از اساسی‌ترین اهداف در دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی به‌شمار می‌آید. مساله افزایش بهره‌وری از اصلی‌ترین دغدغه‌هایی است که هر بنگاه اقتصادی تولید کننده کالا و خدمات با آن مواجه بوده و ضروری است به‌هنگام برنامه‌ریزی برای توسعه هر بخشی جوانب مختلف آن در نظر گرفته شود.
در بخش کشاورزی و زیر بخش زراعت نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، افزایش تولید و درآمد برای کشاورزان عامل تعیین کننده در جذب سرمایه گذاران می‌باشد.
تحقیق حاضر با هدف تحلیل تغییرات بهره‌وری عوامل تولید در زیر بخش زراعت و شناسایی عوامل تاثیرگذار در این زیر بخش انجام گرفته است. محقق از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، اینترنتی و همچنین آمار موجود از بانک‌های اطلاعاتی در وزارت جهاد کشاورزی، اطلاعات مورد نیاز را کسب نموده است. برای بدست آوردن بهره‌وری کارایی از روش DEA و نرم‌افزار کامپیوتری DEAP و برای شناسایی عوامل تاثیر گذار از نرم افزار Eviews استفاده گردید.
نتایج تحقیق نشان داد که میزان بهره‌وری در زیر بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتی برخوردار بوده اما تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی نداشته است. همچنین مشخص شد سرمایه‌گذاری و شاخص‌های توسعه انسانی، تاثیر مثبتی بر رشد بهره‌وری در زیربخش‌ زراعت داشته است.
۱-۱) مقدمه:
امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد انسان در تمام قرون و اعصار در پی استفاده هر چه بیشتر از منابع و امکانات موجود بوده که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و تمام استعدادهای خود را در جهت و تجهیز این منابع بکار گرفته است. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشد.
اساسی‌ترین هدف از انجام هر نوع فعالیت‌های اقتصادی دستیابی به حداکثر سود ممکن می‌باشد امروزه با توجه به رقابت شدید در صحنه اقتصاد و به‌دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی و نیز محدودیت منابع و همچنین فزونی تقاضا نسبت به عرضه است که استفاده بهینه از نهاده‌ها را بیش از گذشته مهمتر کرده است.
تغییرات تکنولوژیکی در دهه‌های اخیر و نقش انکارناپذیر این تحولات بر توسعه اقتصادی کشورها موجب شد که اقتصاددانان به‌منظور نمایان ساختن تکامل عملکرد تکنولوژی و پیشرفت‌های آن، ‌سهمی از تلاش‌های خود را در مشخص کردن شاخص‌های نشان‌دهنده قابلیت‌های علمی- تکنولوژیکی متمرکز سازند. اهمیت شاخص‌های تغییرات تکنولوژیکی از کمک آنها به اندازه‌گیری رابطه موجود بین علم – تکنولوژی و عملکردهای اقتصادی ناشی می‌گردد. تغییرات تکنولوژیک دارای شاخص‌های متعددی است که بر محصولات تولیدی اثر گذاشته و زمینه پیشرفت تکنولوژی را فراهم می کند. این تغییرات با تحول روش‌های تولید پیوند دارد. با ایجاد تغییرات جزئی در جهت بهبود تکنولوژی مورد استفاده، ‌به نتایج قابل قبولی در زمینه افزایش بهره‌روی می‌توان دست یافت. به‌عبارت دیگر با تغییرات تکنولوژیکی و نوآوری‌ها و خلاقیت‌های فنی، ‌مقدار سرمایه، نیروی کار و. برای تولید کالاها و خدمات را می‌توان به‌میزان قابل توجهی تقلیل داد. با بهره گرفتن از روش‌های اندازه‌گیری بهره‌وری می‌توان به‌طور مستمر شرایط موجود را اندازه‌گیری و در جهت بهبود گام برداشت در واقع میزان صرف منابع موجود برای دستیابی به اهداف و امکان قضاوت و کنترل را برای ما فراهم می‌آورد.
-۱) تعریف مساله:
هر تلاشی برای افزایش کارایی و بهره‌وری در چرخه بهره‌وری، شامل اندازه‌گیری، تحلیل، برنامه‌ریزی و بهبود بهره‌وری قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی، نخستین و مهم‌ترین گام برای هرگونه تحلیل، برنامه‌ریزی و بهبود عملکرد می‌باشد.
امروزه بهره‌وری بهترین و مؤثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی، با توجه به کمیابی منابع تولید است. از طریق محاسبه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید می‌توان میزان کارایی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی کرد. در میان بخش‌های اقتصادی یک کشور در حال توسعه، بخش کشاورزی به‌عنوان عاملی در کمک به فرایند رشد و توسعه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. دستیابی به رشد پایدار کشاورزی از جمله مسائل اساسی است که کشورها با آن مواجه می‌شوند. این چنین رشدی باعث امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و می‌شود. علی‌رغم تحولات تکنولوژیکی، ‌پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی (آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا) توسعه بخش کشاورزی را نه‌تنها مکمل بخش صنعت می‌دانند بلکه اهمیت تولید غذا را در پیوند با امنیت ملی خود نیز ارزیابی می‌نمایند.
در حال حاضر بخش کشاورزی و منابع طبیعی به‌دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز کشور و تحقق امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این بخش به لحاظ توانمندی‌های قابل توجه در منابع و عوامل تولید از جمله اراضی مستعد کشاورزی، اقلیم‌های متنوع آب و هوایی، منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگل‌ها و مراتع و ذخایر غنی ژنتیکی توانسته است جایگاه مناسبی در اقتصاد کشور کسب و نقش مؤثری در تولید ناخالص داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و اشتغال نیروی کار ایفا کند.
در ایران نیز برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی، اهدافی از قبیل افزایش تولید بخش کشاورزی، افزایش درآمد کشاورزان، جلوگیری از مهاجرت، کاهش تفاوت درآمد بین شهر و روستا، مکانیزاسیون کشاورزی و. را دنبال می‌کند، اگر به این اهداف به‌نحو دقیق‌تری نگاه کنیم، یکی از مهم‌ترین مشکلات کشاورزی ایران پایین بودن عملکرد سطح تولید در بخش کشاورزی است، بنابراین توسعه در این بخش مستلزم افزایش تولید است که این افزایش از دو طریق حاصل می‌شود:
افزایش تولید از طریق بکارگیری بیشتر عوامل تولید با فرض تکنولوژی ثابت و روش دیگر بکارگیری دانش فنی پیشرفته در بخش‌های تولید، روش اخیر با مفهوم بهره‌وری گره خورده است. افزایش بهره‌وری عوامل تولید باعث کاهش هزینه هر واحد ستانده می‌شود. بنابراین تولید بیشتر محصولات را تشویق می‌کند و زمینه رقابت در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند، ‌کاهش هزینه‌ها و تولید بیشتر درآمد کشاورزان را افزایش می‌دهد و زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در کشاورزی را ایجاد می‌کند.
در میان بخش کشاورزی، زیر بخش زراعت به‌عنوان بزرگترین منبع تأمین کننده غذای جامعه و محل اشتغال بخش عمده نیروی کار فعال در این بخش، استفاده از سطح زیر کشت قابل ملاحظه‌ای از اراضی کشاورزی و. از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این تحقیق به‌دنبال آن است که با اندازه‌گیری بهره‌وری در زیر بخش زراعت در استان‌های کشور طی دوره زمانی ۸۵-۱۳۸۰ و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات بهره‌وری در این زیر بخش بتواند با ارائه روش علمی، به تصمیم‌گیری مناسب برای نیل به اهداف توسعه و رشد بخش کشاورزی کشور گامی برداشته باشد.لازم به ذکر است با توجه به بررسی هر استان به‌عنوان واحد تصمیم گیرنده (DMU) فرض همگنی برای استان‌ها در نظر گرفته می‌شود.
۳-۱) سئوالات اصلی تحقیق:

  • روند کلی بهره‌وری در بخش زراعت چگونه است؟
  • آیا در فرایند تولید محصولات زراعی، بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره زمانی مورد بررسی افزایش یافته است؟
  • آیا میزان بهره‌وری در زیر بخش زراعت در دوره زمان مورد بررسی از رشد مثبتی برخوردار بوده است؟
  • آیا تغییرات تکنولوژیکی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است؟
  • آیا تغییرات کارایی در دوره زمان مورد بررسی روند صعودی داشته است؟
  • عوامل مؤثر بر تغییرات بهره‌وری در زیر بخش زراعت کدامند؟

تعداد صفحه :۱۴۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***