Get a site

پایان نامه :تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت

پایان نامه رشته :دین شناسی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده ادیان

 

پایان نامه دین شناسی

تحلیل نظری ویکتور ترنر در باب آیین زیارت

استاد راهنما:

 جناب آقای  دکتر الله‌‌کرم کرمی‌پور

استاد مشاور:

 جناب آقای  دکتر باقر طالبی دارابی

زمستان  ۱۳۹۳

فهرست مطالب
فصل اوّل : کلّیات ۱
طرح مسأله. ۲
اهمّیت تحقیق ۳
پیشینه‌ی تحقیق ۳
روش تحقیق ۶
مشکلات تحقیق ۶
زندگی و اندیشه ترنر. ۷
سیر اندیشه ویکتور ترنر. ۸
فصل دوم: ایضاح  مفاهیم. ۱۱
مقدمه. ۱۲

 1. آیین ۱۲

۱.۱ تعریف آیین ۱۲
۱.۲.۱ رویکرد نمادین ۱۵
۱.۲.۲ رویکرد تبیینی ۱۶
۱.۳ آیین به مثابه‌ی اجرای نمایش ۱۷
۱.۴ آیین‌های گذار. ۱۸

 1. زیارت. ۱۹

۲.۱ اهمّیت آیین زیارت. ۱۹
۲.۲ گونه‌بندی زیارت. ۱۹
۲.۲.۱ زیارت به یک مکان مقدّس. ۲۱
۲.۲.۲. زیارت یک شخص مقدّس. ۲۲
۲.۲.۳ زیارت یک شیء مقدّس. ۲۲
۲.۲.۴ زیارت به‌مثابه‌ متن مقدّس. ۲۳
۲.۲.۵ زیارت به‌مثابه سفری کنایی ۲۳
۲.۳ انسان‌شناسی زیارت. ۲۴
۲.۴ رویکرد‌ها به مطالعه زیارت. ۲۵
۲.۴.۱ رویکرد کارکردگرایانه. ۲۶
۲.۴.۲ رویکرد جامع نگرانه. ۲۷
۲.۴.۳ رویکرد تقلیل‌گرایانه. ۲۹
۲.۴.۴ رویکرد ذات‌گرایانه. ۳۰
فصل سوم: ۳۲
کارکرد آیین، روش شناسی ویکتور ترنر. ۳۲
مقدمه. ۳۳

 1. کارکرد آیین ۳۵

۱.۱ ساختار اجتماعی ندمبو. ۳۵
۱.۲ مفهوم درام اجتماعی ۳۶
۱.۳ آیین‌های کارکردی در ندمبو. ۳۸
۱.۴ ساختارگرایی انگلیسی ۳۹

 1. تحلیل نماد در آیین ۴۰

۲.۱ آیین به‌مثابه کنش نمادین ۴۰
۲.۲ نمادها:حاملان معنا. ۴۲

 1. مراحل آیین ۴۵

۳.۱ آیین‌های گذار- ون جنپ. ۴۶
۳.۲ آیین‌های مصیبت و آیین‌های بحران زندگی ۴۸

 1. آستانگی ۵۲

۴.۱ خصوصیات ساختار: ۵۳
۴.۲ بررسی نماد‌ها در آستانگی: ۵۵
۴.۳ بررسی روابط بین افراد دردرون آستانگی : ۵۹
جمع‌بندی ۶۱

 1. جماعت‌‌واره ۶۲

۵.۱ تعریف اجتماع و تعریف سلبی جماعت‌‌واره ۶۳
۵.۲ ویژگی‌های جماعت‌‌واره ۶۶
۵.۳ مثال‌هایی برای جنبه‌های فرهنگی جماعت‌‌واره ۶۷
فصل چهارم: ۶۹
تحلیل زیارت از منظر ویکتور ترنر. ۶۹
مقدمه. ۷۰

 1. ویژگی مطالعات ترنر. ۷۴

۱.۱ ویژگی مطالعه انسان‌شناسانه زیارت. ۷۴
۱.۲ انسان‌شناس در لباس زائر و انسان‌شناسی تجربه. ۷۶
۱.۳ ویژگی کتاب تصویر و زیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان‌شناسانه. ۷۷
۱.۴ واکنش به کتاب تصویر وزیارت در فرهنگ مسیحی، چشم اندازهای انسان شناسانه. ۸۰

 1. تحلیل ساختار زیارت. ۸۵

۲.۱بررسی مفهوم زیارت. ۸۵
۲.۱.۱تعریف زیارت ۸۵
۲.۱.۲ طبقه بندی زیارت‌ها ۸۷
۲.۱.۳زیارت فرایند اجتماعی ۸۹
۲.۱.۴ زیارت وآیین‌های قبیله ای ۹۱
۲.۲زیارت وآستانگی ۹۵
۲.۳زیارت وجماعت‌‌واره ۹۶
۲.۴ انواع جماعت‌‌واره ۹۹
۲.۵زیارت در احاطه ساختار. ۱۰۲

 1. تحلیل نمادهای زیارت. ۱۰۴

۳.۱ سفر به‌مثابه نماد. ۱۰۴
۳.۲ زیارت وتصویر. ۱۰۶
۳.۳ پارادایم‌های ریشه. ۱۰۷
۳.۴ راه بازگشت. ۱۰۸
۳.۵ زیارت و هنر. ۱۰۸

 1. تحلیل ابعاد زیارت. ۱۰۹

۴.۱ ظرفیت بالقوّه زیارت ۱۰۹
۴.۱.۱ کشف وشهود. ۱۰۹
۴.۱.۲ زمینه‌‌ی مرگ. ۱۱۱
۴.۱.۳ ذات سلبی زیارت ۱۱۳
۴.۲ تغییر چهره زیارت. ۱۱۵
۴.۲.۱ تغییر الگوهای دینی ۱۱۵
۴.۲.۳ تغییرات اقتصادی و اجتماعی ۱۲۱
۴.۲.۳.۱ جهانی‌سازی ۱۲۱
۴.۳ زیارت و توسعه مسیحیت. ۱۲۴
جمع بندی ۱۲۶
فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۲۷
نتیجه گیری ۱۲۸
۵.۱ یافته‌های پژوهش ۱۲۸
۵.۲ زیارت در فرهنگ امروزی جامعه ما. ۱۲۹
۵.۲.۱  موارد حفظ آستانگی ۱۳۱
۵.۲.۲ برهم خوردن آستانگی ۱۳۲
جمع بندی ۱۳۳
۵.۳ پیشنهادات. ۱۳۵
منابع فارسی ۱۳۶
منابع انگلیسی ۱۳۶
چکیده
انسان‌شناسان دین برای شناختِ تجربه‌ها و کنش‌های دینی،آیین‌ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان‌شناسی دین است. از مهمترین اقدامات وی به دست آوردن ابزار لازم جهت انجام مطالعات انسان‌شناسی بر روی آیین‌های پیچیده مانند زیارت است. اکنون این پژوهش درصدد ارائه تصویری روشن از تحلیل ویکتور ترنر در باب آیین زیارت، فهم معانی و نیز دسته‌بندی و جایگاه این مفهوم در قلمرو رفتارهای دینی و فرهنگی است. همین‌طور بررسی مفاهیم ابزاری ترنر و نیز چگونگی پیاده‌سازی این مفاهیم در تحلیل آیین زیارت هدف این تحقیق می‌باشد.
ویکتور ترنر با الهام از ون جنپ آیین را شامل سه مرحله‌ی جدایی، آستانگی و پیوست می‌داند، فرایندی بودن یک آیین از درون و نیز مفاهیم کلیدی آستانگی، جماعت‌‌واره، ساختار و ضدّ ساختار، پویایی فرهنگی و اجتماعی، ابزار لازم ویکتور ترنر جهت انجام یک جهش بزرگ در انسان‌شناسی دین، از مطالعه‌ی آیین‌های ابتدایی در قبایل ابتدایی به سوی آیین‌های پیچیده‌تر در ادیان امروزی هستند.
در فصل اوّل به بیان کلّیاتِ مسأله پرداخته و در فصل دوم سعی در ایضاح مفاهیم آیین و زیارت و نیز رویکردها به مطالعه‌ی زیارت و گونه بندی‌های آن و همچنین بیان سیر زندگی و اندیشه‌ی ترنر شده است. در فصل سوم بیشتر بر روش ترنر در تحلیل آیین‌ها تکیه شده است در این فصل سعی شده مفاهیم نماد، آستانگی و جماعت‌‌واره در اندیشه ترنر بررسی شود. در فصل چهارم به بررسی ابعادِ تحلیل ترنر در باب آیین زیارت پرداخته شده تا بدین ترتیب بتوان در عمل نیز از روش تحلیلی ترنر تصویری به دست آید. فصل پنجم به نتیجه‌گیری اختصاص دارد که سرانجام پیشنهاداتی ارائه شده است.
واژگان کلیدی: ویکتور ترنر، زیارت، آستانگی، جماعت‌‌واره، آیین، انسان‌شناسی دین.

فصل اوّل : کلّیات

طرح مسأله

هر چند دین‌شناسی یک رشته‌ میان مطالعاتی است امّا تحلیل مواجهه‌ی انسان با تجربه‌ی‌دینی بیشتر بر عهده فلسفه دین و روانشناسی دین است در این میان نباید سهم انسان شناسی دین را درقبال پرداختن به تحلیل کنش انسان در مواچهه با تجربه دینی نادیده گرفت مطالعاتی که بیش از نیم قرن است ذهن انسان شناسان را به خود مشغول کرده است. از سوی دیگر زیارت که بنابر گزارش شرکت‌کنندگان در آن سرشار از تجربیات دینی است را باید برترین آیین دینی نامید که توان به حرکت درآوردن میلیون‌ها انسان در جهان را دارد. زیارت امروزه اقتصاد برخی کشور‌ها را پایدار کرده است. زیارت به ثبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی کمک می‌کند. بنابراین سؤال اساسی این تحقیق یافتن الگویی انسان‌شناسانه جهت تبیین دریافت انسان‌ها از مواجهه‌شان با تجربه‌ی‌دینی است که در قالب مطالعه و تحلیل آیین زیارت نمود یافته است.
ویکتور ترنر به اعتراف محقّقین انسان‌شناس از اوّلین انسان‌شناسان دین است که کانون توجّه خود را بر دریافت انسان‌ها از تجربه‌ی‌دینی نهاد. او توانست فضای اِلحادی زمانه‌ی خود را درنوردد و جسارت ورود مباحث انسان‌شناسی را در تحلیل کنش انسان در لحظه‌ی مواجهه با تجربه‌ی دینی نشان دهد. ترنر به جای آن‌که تنها به کارکرد آیین‌ها بپردازد در بازگشتی دوباره به میان قبیله‌ای آفریقایی دو سال تمام به مطالعه و مشاهده‌ی کنش انسان‌ها در درون آیین پرداخت. ده سال طول کشید تا ترنر مفاهیم لازم برای ورود به مطالعه‌ی آیین‌های پیچیده‌تر را در ادیان پیچیده‌تر کسب کند امّا درنهایت او به این امر دست یافت. وی در کتاب تصویر وزیارت در فرهنگ مسیحی به سراغ زیارت در مسیحیت می‌رود.  در اهمّیت کار او همین کافی است که پس از انتشار کتابش پیرامون تصویر و زیارت در فرهنگ مسیحی ، عملاً انسان‌شناسی زیارت متولّد می‌شود.
این تحقیق در پی آن است که تصویری روشن از تحلیل ترنر پیرامون مطالعه‌ی انسان‌شناسانه‌ی آیین زیارت به دست دهد مسأله‌ی اصلی این تحقیق نه بیان تحلیل‌ جزئیات یک آیین است که در آن صورت حجمی بسیار زیاد را می‌طلبد بلکه هدف دست‌یابی به تحلیلی نظری است که فراتر از جزییات قدم بردارد و ما را در دستیابی به ابزاری انسان‌شناسانه برای هر آیین دینی فراتر از آیین زیارت نیز یاری رساند. این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه‌ی فرایند اجتماعی ،ساختار و ضدّ ساختار از یک سو و از سوی دیگر نظریه‌ی جماعت‌‌واره و آستانگی که از مفاهیم بسط یافته‌ی ترنر هستند به بررسی آیین زیارت می‌پردازد.
تعداد صفحه : ۱۵۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.