Get a site

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بندر انزلی

  پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحولات تقنینی ناظر بر مسئولیت حرفه ای پزشک درحقوق کیفری ایران با نگاهی بر فقه اسلامی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده.. ۱

مقدمه.. ۲

بیان مسأله.. ۳

پرسشها و فرضیه ها.. ۳

هدف و ضرورت تحقیق.. ۳

پیشینه تحقیق.. ۴

روش تحقیق.. ۴

ساماندهی تحقیق.. ۴

فصل اول : کلیات.. ۵

۱-۱- مفهوم و تاریخچه مسئولیت.. ۶

۱-۱-۱ مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک.. ۶

۱-۱-۲- مفهوم مسئولیت پزشک.. ۷

۱-۱-۳-ارکان مسئولیت.. ۸

۱-۱-۴- تاریخچه مسئولیت پزشک.. ۹

۱-۱-۴-۱- دوران تمدن مصر.. ۱۰

۱-۱-۴-۲بابل،یونان و روم باستان.. ۱۰

۱-۱-۴- ۳یران باستان.. ۱۱

۱-۱-۴-۴- دوران تمدن اسلامی.. ۱۱

۱-۱-۵- تاثیر مباشرت و تسبیب در مسئولیت پزشک.. ۱۲

۱-۱-۵-۱- مسئولیت پزشک مباشر.. ۱۲

۱-۱-۵-۲- مسئولیت پزشک از باب تسبیب.. ۱۳

۱-۲ – ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک.. ۱۳

۱-۲-۱- اقسام مسئولیت پزشک.. ۱۳

۱-۲-۱-۱ مسئولیت قراردادی.. ۱۴

۱-۲-۱-۲- مسئولیت قهری.. ۱۴

۱-۲-۲- دیدگاه حقوق ایران در قراردادی یا قهری بودن مسئولیت پزشک   ۱۵

۱-۲-۲-۱ماهیت قرارداد معالجه.. ۱۷

۱-۲-۲-۲نظریه جعاله بودن عقد معالجه.. ۱۷

۱-۲-۲- ۳- نظریه وکالت.. ۱۸

۱-۲- ۲-۴ نظریه عقد نا معین.. ۱۸

۱-۲-۲-۵ نظریه اجاره بودن قرار داد معالجه.. ۱۸

۱-۲-۳- ماهیت تعهد پزشک در حقوق ایران.. ۱۹

۱-۲-۳-۱- دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک.. ۱۹

۱-۲-۴-۲- دیدگاه قائلین به «تعهد به وسیله».. ۲۰

۱-۲-۳-۳-ارزیابی دو دیدگاه.. ۲۲

۱-۲-۴- خطای پزشکی.. ۲۳

۱-۲-۴-۱ مفهوم ر سنجش خطای پزشکی.. ۲۳

۱-۲-۴-۲انواع خطای پزشکی.. ۲۴

۱-۲-۴-۲-۱خطادر اشعه.. ۲۴

۱-۲-۴-۲-۲خطا در تشخیص.. ۲۴

۱-۲-۴-۲-۳خطاء در معالجه.. ۲۴

۱-۲-۴-۲-۴خطا در بیهوشی.. ۲۵

۱-۲-۴-۲-۵خطا در جراحی.. ۲۵

۱-۳ تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت پزشک در حقوق ایران با نگاهی به فقه اسلامی   ۲۶

۱-۳-۱ مفهوم رضایت بیمار.. ۲۸

۱-۳-۱-۱رضایت بیمار از دیدگاه فقهای اسلامی.. ۳۰

۱-۳-۱-۲دیدگاه فقهای عامه.. ۳۰

۱-۳-۱-۳دیدگاه فقهای امامیه.. ۳۲

۱-۳-۲- رضایت بیمار از دیدگاه حقوقدانان.. ۳۴

۱-۳-۳- ویژگیهای رضایت.. ۳۷

۱-۳-۴- اهلیت بیمار در اعلام رضایت.. ۳۹

۱-۳-۴-۱- مفهوم اهلیت.. ۳۹

۱-۳-۵- موضوع رضایت و انواع آن.. ۴۱

۱-۳-۵-۱- موضوع رضایت.. ۴۱

۱-۳-۵-۲ انواع رضایت.. ۴۴

۱-۳-۵-۳ اثبات رضایت.. ۴۷

۱-۳-۵-۳-استثنائات رضایت.. ۴۹

۱-۳-۶- فوریت های پزشکی.. ۵۱

۱-۳-۷- استثنائات حکومتی.. ۵۴

۱-۳-۸- مفهوم برائت و مبانی آن.. ۵۶

۱-۳-۸-۱ مفهوم برائت.. ۵۶

۱-۳-۸-۲مبانی برائت.. ۵۷

۱-۳-۸-۳- نظریه مشهور فقهای امامیه.. ۵۷

۱-۳-۸-۴-نظریه اسقاط حق قبل از ثبوت.. ۵۹

۱-۳-۸-۵-ماهیت برائت.. ۶۰

۱-۳-۸-۶-شرایط برائت و استثنائات آن.. ۶۲

۱-۳-۸-۶-۱-شرایط برائت.. ۶۲

۱-۳-۸-۶-۲ اهلیت ابراءکننده.. ۶۳

۱-۳-۸-۶-۳  چگونگی برائت.. ۶۳

۱-۳-۸-۶-۴زمان برائت.. ۶۴

۱-۳-۸-۶-۵-استثنائات برائت.. ۶۵

۱-۳-۹-بررسی برائت در قانون جدید و سابق.. ۶۵

۱-۳-۱۰-مقایسه برائت با رضایت.. ۶۷

فصل دوم:.. ۶۸

مسئولیت حرفه ای پزشک در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی.. ۶۸

۲-۱- قتل و سایر صدمات بدنی در حقوق ایران و فقه اسلامی.. ۶۹

۲-۱-۱-مفهوم اصطلاح پزشکی.. ۶۹

۲-۱-۲-عمل جراحی از نظر پزشکی.. ۷۰

۲-۱-۲-۱-پیوند اعضاء.. ۷۰

۲-۱- ۲- ۲-آتانازی یا مرگ آسان و ترحم آمیز.. ۷۱

۲-۱-۳-اوتانازی در حقوق ایران :.. ۷۳

۲-۱-۴-عمل جراحی وطبی مشروع از دید گاه فقه حقوق ایران.. ۷۴

۲-۱-۴-۱-عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در فقه.. ۷۴

۲-۱-۴-۲عمدی یا غیر عمدی بودن اقدام پزشک در حقوق.. ۷۴

۲-۱-۵-خطای جزائی پزشک:.. ۷۶

۲-۱-۶-اقسام قصور یا خطای جزائی پزشکان.. ۷۸

۲-۱-۶-۱بی احتیاطی.. ۷۸

۲-۱-۶-۲-بی مبالاتی.. ۷۹

۲-۱-۶-۳ وجوه تمایز بی احتیاطی و بی مبالاتی.. ۸۰

۲-۱-۶-۴-عدم مهارت.. ۸۱

۲-۱-۶-۴-۱عدم مهارت مادی.. ۸۱

۲-۱-۶-۴-۲- عدم مهارت معنوی.. ۸۱

۲-۱-۶-۵-عدم رعایت نظامات دولتی.. ۸۳

۲-۱- ۶- ۷-عدم رعایت نظامات دولتی موجد مسئولیت انتظامی یا حرفه ای   ۸۴

۲-۲سقط جنین در حقوق ایران با نگاهی بر فقه اسلامی.. ۸۶

مقدمه:.. ۸۶

۲-۲-۱تعریف سقط جنین:.. ۸۷

۲-۲-۲رشد جنین در رحم و مراحل آن:.. ۸۷

۲-۳٫ مرگ و میر مادران در سقط جنین:.. ۸۷

۲-۴٫ علل مرگ و میر مادران در سقط جنین:.. ۸۸

۲-۴-۱٫ مرگ فوری:.. ۸۸

۲-۴-۲٫ مرگ تالی:.. ۸۸

۲-۴-۳٫ مرگ متأخر:.. ۸۸

۲-۵٫ تلقی فرد انسان از جنین:.. ۸۹

۲-۵-۱٫ نظریات علمی در باب اطلاق انسان به جنین:.. ۸۹

۲-۵-۲٫ نقد و بررسی دیدگاه‌ها:.. ۹۰

۲-۲-۳بررسی سقط جنین از نگاه فقه و قرآن کریم.. ۹۱

۲-۲-۳-۱قرآن کریم:.. ۹۱

۲-۲-۳-۲نسبت میان سقط جنین و قتل نفس:.. ۹۱

۲-۲-۴سقط جنین در قوانین جزائی ایران:.. ۹۳

۲-۲-۴-۱-تعریف سقط جنین در حقوق ایران.. ۹۳

۲-۲-۴-۲سقط جنین در قانون ایران:.. ۹۴

۲-۲-۵مجازات سقط جنین.. ۹۶

۲-۲-۵-۱ضرورت سقط جنین توسط پز شک یا ماما.. ۹۶

۲-۲-۵-۲-سقط جنین توسط پزشک و ماما.. ۹۷

۲-۲-۶فرجام سخن درباره سقط جنین در فقه وحقوق ایران.. ۹۸

۲-۳-مسئو لیت کیفری خاص.. ۹۹

۲-۳-۱صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک.. ۹۹

۲-۳-۱-۱شرائط تحقق گواهی خلاف واقع توسط پزشک.. ۹۹

۲-۳-۲صدور گواهی خلاف واقع جهت ازدواج توسط پزشک.. ۱۰۰

۲-۳-۳ اشتغال غیر قانونی به امورپزشکی.. ۱۰۰

۲-۳-۴فریفتن بیمار.. ۱۰۱

۲-۳-۴-۱شرائط تحقق جرم فریفتن بیمار.. ۱۰۱

۲-۳-۵افشای اسرار بیمار در حقوق ایران و فقه اسلامی.. ۱۰۱

۲-۳-۶تعریف سرطبی.. ۱۰۳

۲-۳-۶-۱موارد مجاز در افشای سر در حقوق ایران.. ۱۰۳

۲-۳-۷-خود داری پزشک از کمک به مصدومین حادثه و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۵/۳/۱۳۵۴٫ ۱۰۵

۲-۳-۸جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده.. ۱۰۶

۲-۳-۹دادن نسخه ی رمز.. ۱۰۷

۲-۳-۱۰جرایم مجازاتهای جایگزین حبس در امور پزشکی.. ۱۰۷

نتیجه گیری.. ۱۰۸

پیشنهادات.. ۱۱۱

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

فهرست منابع.. ۱۱۳

منابع فارسی.. ۱۱۴

مقاله ها.. ۱۱۵

پایان نامه ها.. ۱۱۵

قوانین و مقررات.. ۱۱۶

منابع عربی.. ۱۱۷

صفحه انگلیسی مشابه طرح روی جلد انگلیسی ………………………………………………………………………….. ۱۱۹

چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه والاای امر طبابت ومعالجه ،اگر پزشکی ماهر تمام تلاش و سعی خود را در راه علاج بیمار صرف کند، اما نهایتاً منجر به فایده ای نشود و مریض دچار نقض عضو شده وبمیرد در این صورت دیدگاه فقها در مورد مسئولیت و عدم مسئولیت چنین پزشکی مختلف است. مشهور فقها وحقوقدانان قائل به مسئولیت پزشک هستند وپزشک را ضامن می دانند وبه روایا ت اجماع و قواعد فقه استناد کر ده اند. ولی در مقابل برخی از فقها با استناد به اصل برائت، اذن شرع، اذن بیمار وهمچنین روایات حکم به عدم ضمان  استنا د کر ده اند. و چنین استدلال کرده اند که تمسک به اصل برائت وبا وجود دلیل اشتغال ذمه بلاوجه است. راه های گونا گون برای سقوط ضمان پزشک ذکر شده است. اما تنها تحصیل برائت، سقوط ضمان دانسته شده وقانونگذار نیز تنها همان را پذیرفته است.

واژگان کلیدی:

مسئولیت – برائت – رضایت – تقصیر – ضمان-پزشک

مقدمه

تاریخچه ی پزشکی بشر از بدو تکوین انسان تا کنون در صحنه پیکار برای تندرستی و سالم زیستی اهمیت ویژه ای دارد در اینکه چه زمان و در کجا و به وسیله ی چه کسی بنیا ن علم و طب و جراحی به نفع بشر گذاشته شده حرفهای بسیار است ولی قدر مسلم اینکه کشف علم طبابت را نمی توان در یک قوم یا ملتی خاص محدود و محصور کرد. جادوگران یمن تا کاهنان بابل در آفرینش این دانش حیرت انگیز و حیاتی بشر شریکند چه بسا اقوامی که روزگاری با بهره گرفتن از اصول و قواعد علوم پزشکی دردها وآلام دردمندان زمان را مداوا میکردند در کشمکش تهاجمات طومار حیاتشان، به هم پیچیده و از صفحه حیات فراموش شده اند ولی دانش آنان موازین  علمی و نسل در نسل به هدف نهائی بازماندگان و اقوام دیگر انتقال یافته و در مسیر جاویدان تاریخ به راه خود ادامه میدهد هدف نهائی علم طبابت پیشگیری و درمان و مرض و صدمه آسوده کردن دردمندان و رهائی آنها از چنگال بیماری است . اگر در گذشته مردم و حکیمان براساس نیاز روابط خود را تنظیم میکردند و از این گذر تا حدی آلام دردمندان تسکین می یافت . امروزه از یک طرف با وجود پیشرفت های شگرف که نصیب علم پزشکی شده تا حدی که عمیقتر از گذشته به ایراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت میپردازند و از طرف دیگر با دخالت قوای حاکم با گذشت زمان سعی بر این دارد تمامی رفتارهای فرد در اجتماع را تحت عنوان خاصی درآورد تا هرکس با حقوق و تکالیف خود اهتمام ورزد رابطه بیمار و پزشک تحت نظم و قانون در آمده است.که در بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به برخی از این روابط اشاره میکند علی القاعده ایراد جرح با هر قصد و انگیزه ای خلاف قانون است مرتکب تحت تعقیب و مجازات قرار میگیرد.

در تحقیقی که پیش رو داریم موارد مسئولیت و عدم مسئولیت پزشک و تأثیر برائت بیمار و رضایت بیمار وتخلفات پزشکی وسقط جنین  و از نگاه فقه و قوانین موضوعه کیفری ایران مورد بحث و بررسی و نقد و نظر قرار خواهد گرفت .

بیان مسأله

سلامت و تندرستی افراد جامعه عامل موثری در پیشبرد اهداف جامعه، حفظ و سلامت افراد جامعه نیز به تبحر اطباء و پزشکان آن جامعه منوط می باشد. از یک سو می بایست بستر امنی جهت عملکرد پزشکان فراهم، از سوی دیگر تدابیری اندیشید تا طبابت موجب بشر نا امنی جامعه و تعرض به جان افراد نگردد و جمع این دو مهم باید از اهداف قانونگذار باشد. موادی چند از قانون مجازات اسلامی بر ضمان پزشک و موادی دیگر از همان قانون به عدم ضمان پزشک تأکید نموده است. در این رساله به تجزیه و تحلیل دقیق و جامع مواد۴۹۷-۴۹۶-۴۹۵ و مقایسه منطقی این مواد، خاصه توضیح و تبیین اثر رضایت و توجهاً برائت بر مسئولیت پزشک خواهیم پرداخت. فرق اخذ رضایت با اخذ اجازه به تفکیک مشخص و معین شده ، و سرانجام در رابطه باا خذ برائت و قصور پزشک در مسئولیت به واسطه این که مقنن در این خصوص ساکت است، ضمن اعلام نظر فقها در این راستا نظر شخصی خود را مطرح تا مورد استفاده مقنن، محاکم، حقوق‌دانان، دانشجویان علم حقوق و جامعه پزشکان قرار گیرد.

پرسشها و فرضیه ها

۱- آیا برائت ذمه پزشک در قانون و فقه اسلامی مطلقاً رافع مسئولیت پزشک است یا خیر؟

۲- آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیراوست یا فراتر از آن نیز می رود؟

۱- اخذ برائت نسبت به فعل پزشک و جراح که ممکن است موجب ضمان گردد به معنای برائت از پرداخت دیه نمی باشد.

  1. در صورتی که عمل پزشک دارای شرایط پیش بینی درقانون و براساس رضایت و برائت بیمار انجام شود، مشمول امتیاز عوامل موجهه جرم خواهد بود.

 هدف و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق تمیز دادن اثر اعلام رضایت،خاصه اخذبرائت و این که آیا برائت پزشک یا جراح رافع مسئولیت آنان است یا نه از دیدگاه فقها و قانونگذار ایران.

روش تحقیق

بنا بر اقتضای موضوع، استدلالی و تحلیلی و کتابخانه ای بوده که با مراجعه به سرمایۀ غنی علمی دانشمندان و حقوقدانان کوشا و مقالات علمی و نشریات مطالب جمع آوری و بهرۀ کافی معمول و نهایتا به رشته تحریر درآمده است .

ساماندهی تحقیق

پایان نامه حاضر شامل دو فصل، که فصل اول آن راجع به تاریخچه و مفاهیم مسئولیت، ماهیت مسئولیت، تعهد و خطای پزشک، تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران وفقه، در فصل دوم مسائلی چون قتل وسایر صدمات بدنی ، سقط جنین ومسئولیت کیفری خاص پزشک در حقوق ایران و فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نهایتا ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پیشنهادهایی در خصوص رفع ابهامات برخی از مواد قانونی ارائه گردیده است .

فصل اول : کلیات

وظیفه این فصل بررسی مفهوم کیفری بطور مطلق و  پزشک و تاریخچه آن، ماهیت پزشک، تعهد و خطای پزشک، تاثیر برائت، رضایت در  پزشک از دیدگاه فقه و حقوق ایران می باشد .

۱-۱      – مفهوم و تاریخچه مسئولیت

۱-۱-۱ مفهوم مسئولیت کیفری ومدنی پزشک

مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید که؛ نشان آن کیفر دیدن است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷ ص ۶۴۲) همچنین مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه، علاوه بر علم و اطلاع باید دارای سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منسوب نمود. شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. (نوربها،۱۳۴۲ ص ۲۰۰)

مسئولیت مدنی عبارت است از التزام شخص به جبران آثار و نتایج ضرر وارده به دیگری، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او یا ناشی ازاشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد؛ می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶ ص۴۶)

هدف از مسئولیت کیفری، تحمیل مجازات بر مجرم است که به منظور حفظ حقوق عمومی و دفاع از جامعه در برابر مجرمین و پاسداری از نظم و تنبیه و اصلاح مجرمین به مورد اجرا گذاشته می شود، حال آنکه هدف از مسئولیت مدنی منحصرا ترمیم و جبران خسارت شخص زیان دیده و حفظ حقوق اشخاص است. به عبارت دیگر در مسایل مدنی اصولا رابطه بین افراد مطرح می گردد و هدف قانونگذار جبران خسارت شخصی است که از تخلف مدنی صدمه دیده است. در حالی که مسئولیت  در مسائل جزایی ارتباط خاص میان فرد و دولت که نماینده جامعه است به وجود می آید، و مجازات صرفا از نظر جبران صدماتی که بر پیکر جامعه وارد آمده و یا از طریق اقداماتی که به لحاظ حفظ منافع  اجتماعی در آینده ضرورت دارد صورت می گیرد. (صانعی،۱۳۵۱ص ۴۳)

تفاوت دیگر این مسئولیت از جهت منبع آنهاست، منبع مسئولیت  کیفری قانون است و نمی توان هر کار ناپسند و زیانبار را جرم شمرد. در امور کیفری قیاس روا نیست و اصل «قانونی بودن مجازات» ضامن حفظ حقوق فردی در برابر دولتهاست. ولی در مسئولیت مدنی، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که «هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند». دادرس نیاز ندارد که برای هر مسئولیت مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصل خطا، داوری عرف است. (کاتوزیان،۱۳۸۶ ص۵۲)

 

۱-۱-۲- مفهوم مسئولیت پزشک

مسئولیت رابطه ای است قانونی وآن هر نوع مسئولیتی است که در قانون پیش بینی شده است و برای آن جزای قانونی (مدنی یا کیفری) معین شده است. (جعفری لنگرودی، پیشین،ص۶۴۴)

مسئولیت از حیث لغوی کلمه جدیدی است که حقوقدانان آن را به کار برده اند و در آثار و استعمال فقهای متقدم و معاصر یافت نمی شود و در اصل مسئول بوده که اسم مفعول می باشد بعدا یای نسبت و تای تانیث به او داخل شده و در واقع  مصدر صناعی است و به معنای سوال کردن از هر عملی است که انسان مسئول به آن اقدام کرده است به این ترتیب کلمه مسئولیت  لفظ عامی است که به هر آن چیزی که ممکن است از آن در فضای علم پزشکی یا علوم دیگر سوال شود منصرف می گردد. (آل شیخ مبارک،۲۰۰۶م ،ص۱۸)

از نظر اصطلاحی «مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران ضرری که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شده است». (همان،ص۴۲۵)

فقها تعریفی از مسئولیت  پزشکی ارائه نکرده اند و صرفا به ذکر شرایط و مصادیق تحقق آن تحت عنوان ضمان طبیب پرداخته اند و لکن برخی از نویسندگان مسئولیت  پزشکی را به اثر ناشی از جنایت پزشک مانند قصاص، تعزیر و ضمان تعریف نموده اند و بدیهی است این اثر همیشه به یک صورت نیست و از حیث شدت و ضعف متفاوت است بنابراین هر وقت جنایت پزشک عمدی باشد و شرایط اتلاف نیز کامل باشد قطعا اثر آن قصاص خواهد بود و در صورتی که جنایت آن از موارد قبلی کمتر خواهد بود. (آل شیخ مبارک، ۲۰۰۶م، ص۳۰ )

اگر غیر عمدی باشد تحت عنوان غیر عمدی قرار می گیرد و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان مسئولیت پزشکی عبارت است از الزام پزشک به جبران خسارت ناشی از جرم ، خطا یا ضرری که در نتیجه اقدامات پزشکی به دیگری وارد آمده است .مسئولیت  پزشکی در واقع بررسی انواع جنایات وجرایم پزشکی (اعم از جنایات قبل از عمل، در طول عمل، بعد از عمل و خطاهای ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی) و نیز اثبات آن است که ایا این جرایم و تخلفات باعث مسئولیت پزشک می شوند یا خیر؟ و هر کدام از اسباب و موجبات مسئولیت، تحت چه شرایط و ویژگیهایی باعث مسئولیت پزشک می شود؟.(موسوی بجنوردی،۱۳۸۶ ص۱۱۷)

با توجه به مطالب یاد شده می توان گفت مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.(لوراسا، ۱۳۷۵ ص ۲۹)

به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسؤول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند(برعکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی آنها اهمیت داده می شود). یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.

مثلاً برخی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد.(یزدانیان، ۱۳۷۹ ص ۳۰) بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداختهای مالی، جبران می گردد برخلاف مسؤولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی باشد.(حسینی نژاد، ۱۳۷۰ ص ۱۳) و جنبه دیگر مسئولیت پزشکی جنبه حرفه ای این مسئولیت است به این معنی که کسی این شغل و حرفه سنگین و مهم راعهده دار می شود باید اصول و ضوابط مقرر در این حرفه را رعایت نماید و البته عدم رعایت آن قواعد دارای ضمانت اجرایی است و بر همین اساس است که پزشکان دارای مسئولیت  مدنی ،کیفری،و انتظامی می باشند و موضوع پایان نامه ما مسئولیت کیفری پزشک می باشد که البته به مسئولیت مدنی طبیب نیزدر مواردی که لازم باشد اشاره خواهیم کرد و موضوعات فوق را به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فقه مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

۱-۱-۳-ارکان مسئولیت

نخستین رکن مسئولیت، تعهد است. واژه تعهد یک معنای مصدری و یک معنای اسم مصدری دارد.

تعهد در معنای مصدری عبارت است از به عهده گرفتن اجرا یا ترک عملی در برابر شخص دیگر، خواه در برابر آن عوض باشد یا نباشد. تعهد به معنای اسم مصدری نیز عبارت از وظیفه حقوقی است که قانوناً بر عهده متعهد ثابت می شود.

تعهد به این معنا ممکن است به اراده شخصی بر عهده او قرار گیرد یا بدون اراده او مستقیماً به حکم قانون ثابت شود.التزام ناشی از عقد از قسم نخست و تعهد به جبران خسارت درضمان قهری از قسم دوم است . (وحدتی شبیری،۱۳۸۵ ص۳۶ )

تعداد صفحه :۱۳۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

[add_to_cart id=158034]

—-

پشتیبانی سایت :       

*