Get a site

پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی: بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر

پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی: بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر

پایان نامه رشته تربیت بدنی

پایان نامه تربیت ­بدنی و علوم ورزشی

عنوان:

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر

استاد راهنما:

دکتر علی یلفانی


فهرست مطالب:
–  فصل اول : طرح تحقیق. .۱
۱-۱- مقدمه   . 2
2-1-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش ۴
۳-۱- اهداف تحقیق ۸
۱-۴-۱-هدف کلی .۹
۲-۴-۱- اهداف اختصاصی ۹
۵-۱-پرسشهای تحقیق ۹
۷-۱- تعاریف واژه ­ها و اصطلاحات .۹
۲- فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق . ۱۲
۱-۲-اناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب و عروق ۱۳
۱-۱-۲- قلب. . .۱۳
۲-۱- ۲- بیماریهای ایسکمیک قلب ۱۵
۳-۱- ۲ بیماریهای عروق کرونر .۱۸
۲۰ ۴-۱-۲-استراتژیهای بالینی دربیماران عروق کرونر .
۲-۲-  برنامه توانبخشی قلبی. ۲۴
۱-۲-۲- هدفها ونتایج توانبخشی قلبی ۲۴
۲-۲-۲- اثر فعالیت بدنی بر عروق کرونری. ۲۶
۳-۲-۲- آزمون ورزشی. . ۲۸
۳-۲- کیفیت زندگی .۳۵
۱-۳-۲- کیفیت زندگی و ابعاد ان . ۳۵
۲-۳-۲- کیفیت زندگی و توانبخشی قلبی. ۳۷
۴-۲- افسردگی. . ۳۸
۱-۴-۲- اختلال افسردگی و ابعاد ان ۳۸
۲-۴-۲- اپیدمیولوژی افسردگی . . ۳۹
۵-۲- اضطراب . .۴۰
۱-۵-۲-  مفهوم اضطراب .۴۰
۳-۵-۲- اضطراب و سیستم قلبی و عروقی ۴۱
۴-۵-۲- اضطراب و توانبخشی قلبی . . ۴۲
۶-۲- مرور تحقیقات انجام شده. . . .۴۳
۱-۶-۲- تحقیقات انجام شده داخلی . . ۴۳
۲-۶-۲- تحقیقات انجام شده خارجی. . ۴۴
۳- فصل سوم : روش شناسی . .. .. .. .۴۸
۱-۳- مقدمه ۴۹
۲-۳-  جامعه آماری ، گروه نمونه و روش نمونه گیری .۴۹
۳-۳- ابزار گردآوری داده ها .۵۰
۴-۳-  روش تحقیق ۵۳
۵-۳-روش اماری . ۵۵
۶-۳-محدودیتهای حقیق .۵۵
۴- فصل چهارم : یافته های تحقیق . .۵۶
۱-۴- مقدمه ۵۷
۲-۴- نتایج توصیفی تحقیق ۵۷
۳-۴ – نتایج استنباطی تحقیق .۶۱
5- فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۶۷
۱-۵- مقدمه ۶۸
۲-۵- بحث و نتیجه گیری از یافته های تحقیق .۶۹
۳-۵-  نتیجه گیری نهایی . ۷۴
۴-۵- پیشنهادات .۷۶
۱-۴-۵ پیشنهادهایی برای مطالعات بیشتر.۷۶
۶– فهرست منابع .۷۸
۷- پیوست ۸۹
چکیده:
دراین پژوهش تاثیربرنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران جراحی بای پس عروق کرونر انجام گرفت.  نمونه آماری شامل ۶۰ بیمار مبتلا به جراحی بای پس عروق کرونر(۴۶مرد و ۱۴ زن) در دامنه سنی ۳۸ تا ۷۳ سال  و میانگین­های وزن ۵۵/۵  کیلوگرم و  BMI=27.339 kg/m 2   تشکیل می دهند که داوطلبانه انتخاب شدند. اطلاعات از بیماران با بهره گرفتن از پرسشنامه های کیفیت زندگی مک نیو) QLMI  (، افسردگی و اضطراب اسناید(HADS  ) جمع آوری گردید .هشت هفته بعد از جراحی بیماران تحت آموزش نظری و عملی برنامه توانبخشی قلبی به مدت ۱۲ هفته درمرکز توانبخشی شهید بهشتی همدان قرار گرفتند. پس از تکمیل و جمع آوری داده ه، ازآمار توصیفی جهت محاسبه شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی استفاده شد و از آمار استنباطی از ازمون تی وابسته استفاده شد.همچنین سطح پذیرش معناداری  05/0 فرض گردید.نتایج پژوهش افزایش سطح کیفیت زندگی زنان و مردان پس از انجام توانبخشی قلبی نسبت به قبل از برنامه توانبخشی در هر یک از ابعاد جسمانی ، عاطفی،اجتماعی نشان داد (p=0.000). همچنین کاهش معناداری در سطح افسردگی و اضطراب بیماران مشاهده گردید (p=0.000).
یافته های پژوهش، نشاندهنده اثر مثبت برنامه توانبخشی برافزایش کیفیت زندگی و کاهش اضطراب و افسردگی بیماران جراحی بای پس قلبی می­باشد.
مقدمه:
بیماری­های عروق کرونر[۱]، مهمترین اختلال قلبی­ عروقی و یک مشکل مهم بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می­باشد. به طوری که در شروع قرن بیستم، اختلال قلبی و عروقی کمتر از ۱۰% کل مرگ و میر در جهان را شامل می­شد. این در حالی است که در اواخر این قرن، بیماری قلبی نزدیک به نیمی از کل مرگ و میر کشورهای پیشرفته و حدود ۲۵% کشورهای در حال توسعه را شامل می­شود. پیش بینی می­شود که در سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۲۵ میلیون مرگ ناشی از اختلال قلبی وعروقی در سال رخ دهد. بر این اساس از هر سه مورد مرگ، یک مورد آن به علت اختلال قلبی و عروقی خواهد بود(۱).
امروزه استفاده از تکنیک جراحی قلب باز، یکی از روش­های مؤثر و با ارزش در درمان بسیاری از بیماری­های قلبی به شمار می­رود(۲). از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۲ در اسکاتلند، میزان جراحی بای پس شریان کرونر از ۲۳۸۰ مورد به ۲۶۶۰ مورد و میزان آنژیوپلاستی کرونری از ۶۸۰ مورد به ۲۵۵۹ مورد و میزان آنژیوگرافی از ۸۲۲۰ مورد به ۱۰۹۲۵ مورد در سال ۲۰۰۲ رسیده است. هم چنین در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۴۷۲۸ مورد جراحی بای پس و ۲۸۱۳۳ مورد آنژیوپلاستی و دیگر روش­های مداخله کرونری در بریتانیا انجام شد. (۳ ).
بیماری قلبی و عروقی در سال ۲۰۰۰ در ایالات متحده­، ۴/۳۹ %  همه­ی مرگ­ها یا به عبارتی یک مرگ از هر ۵/۲ مرگ را به خود اختصاص داده است. از سال ۲۰۰۰ – ۱۹۹۰ میزان مرگ و میر ناشی از بیماران قلبی و عروقی، ۵/۲ %  افزایش داشته است. کاهش میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری به طور قابل ملاحظه­ای باعث بهبودی در امید به زندگی می­شود. طبق گزارش انجمن قلب بریتانیا در سال ۲۰۰۹ بیش از یک سوم مرگ و میرها در بریتـانیا، به علت بیماریهای سیستم قلبی و عروقی می­باشد و سالانه تقریبا
حدود۱۹۸۰۰۰ مرگ رخ می­دهد(۴).
بر اساس آمارهای موجود در سطح جهان، ب
یماری­های قلبی و عروقی ۱% کل مرگ و میرهای سنین کمتر از ۳۵ سال، ۳/۱ مرگ­های سنین ۴۵ – ۳۵ سال و ۴/۳ علل مرگ و میر در کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است. حدود ۴/۱ مرگ و میر در کشور ما ناشی از اختلال قلبی و عروقی است. آمار استخراج شده از واحد انفورماتیک سازمان بهشت زهرا در نیمه اول سال ۷۹ نشان می­دهد که حدود ۲۰% از کل فوت شدگان به علت مشکل قلبی و عروقی بوده است ( ۵).
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در مارس ۲۰۰۲ ( فروردین ۸۱ ) ۲۲% علل مرگ و میر در دنیا و ۳۵% علل مرگ و میر در ایران ( ۹۱ هزار نفر ) ناشی از بیماری­های قلبی و عروقی است (۳).
بیماری عروق کرونر به معنی یک نوع نارسایی در عروق کرونر قلب می­باشد که این نارسایی نهایتاً منجر به کاهش و اختلال در جریان خون میوکارد قلب می­شود و توفق دایمی جریان خون میوکارد باعث اختلال در عمل عضله ونکروز آن می­گردد (۶).
آترواسکلروز شامل تجمع موضعی لیپید و فیبروز در داخل شریان­های کرونر می­باشد که باعث تنگی و انسداد شریان می­شود که نتیجه آن کاهش جریان خون میوکارد است. بیماری­های ایسکمیک قلب که به علت عدم تعادل بین جریان خون وارده و میزان تقاضای میوکارد رخ می­دهد وابسته به پیشرفت آترواسکلروز و میزان انسداد عروق کرونر می­باشد.
جراحی بای پس عروق کرونر ، پروسه­ای است که در آن پیوندهایی برای هدایت جریان خون اطراف پلاک­ها در شریان کرونر ، انجام می­شود. این پروسه هنگامی به کار می­رود که شریان به طور اساسی باریک یا مسدود شود یا یک لخته خون در مناطق باریک قرار گیرد. جراحان با برداشتن قطعه  کوچک از وریدی که معمولاً از پا یا قفسه سینه شده و اتصال آن به آئورت و ماهیچه قلب گذرگاه فرعی ایجاد می­ کنند این مجرای فرعی دوباره جریان خون را به قلب برقرار می­ کند. هدف اصلی جراحی بای پس عروق کرونر، تسکین آنژین و افزایش امید به زندگی است. جراحی بای پس عروق کرونر یک استاندارد طلایی برای درمان بیماران مبتلا به شریان کرونر برای حداقل ۲۵ سال است. بر اساس بسیاری از یافته­ ها، عمل جراحی بای پس شاخص­های عمده کیفیت زندگی را در بیماران افزایش می­دهد .این نوع جراحی در بیمارانی که آنژین ناپایدار و تنگی بیش از ۶۰% در شریان کرونر چپ ، یا انسداد سه رگ بیش از ۵۰ % دارند، کاربرد دارد
تعداد صفحه : ۹۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]