Get a site

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

تعیین رابطه  بین رشد غیرعادی موجودی کالا

با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 

 

 

تابستان  ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق. ۲

۱-۱)مقدمه ۳

۱-۲)بیان موضوع تحقیق. ۴

۱-۳)بیان مسئله ۴

۱-۴)ضرورت انجام تحقیق. ۶

۱-۴-۱) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود. ۶

۱-۴-۲) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی.. ۶

۱-۴-۳) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرایند تحقیقی جدید. ۶

۱-۵)اهداف  تحقیق. ۷

۱-۶)سوالات  تحقیق. ۷

۱-۷) فرضیات تحقیق. ۷

۱-۸)روش کلی تحقیق. ۷

۱-۸-۱) برمبنای هدف.. ۷

۱-۸-۲) برمبنای استنتاج.. ۸

۱-۸-۳) برمبنای طرح تحقیق.. ۸

۱-۹)قلمرو تحقیق. ۸

۱-۹-۱)قلمرو موضوعی تحقیق. ۸

۱-۹-۲)قلمرو زمانی تحقیق. ۸

۱-۹-۳)قلمرو مکانی تحقیق. ۸

۱-۱۰)تعریف عملیاتی واژهها ۹

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. ۱۰

۲-۱) مقدمه ۱۱

۲-۲) مفاهیم مدیریت موجودی کالا ۱۲

۲-۳)اهمیت موجوی کالا و مدیریت آن در واحدهای انتفاعی. ۱۳

۲-۴)تصمیم گیری اساسی درباره موجودیها ۱۴

۲-۵)هزینه های مرتبط با موجودی ها ۱۵

۲-۵-۱) مخارج تحصیل و تخفیفات خرید. ۱۵

۲-۵-۲) هزینه سفارش… ۱۶

۲-۵-۳) هزینه نگهداری.. ۱۶

۲-۵-۴) هزینه تامین مالی.. ۱۷

۲-۶) مدل EOQ – اقتصادی ترین مقدار سفارش. ۱۸

۲-۶-۱)حد تجدید سفارش… ۲۰

۲-۶-۲) پرهیز از فقدان موجودی مبتنی بر مدل EOQ.. 22

۲-۷)مزایای سرمایه گذاری در موجودیها ۲۳

۲-۸) مخاطرات سرمایه گذاری در موجودیها ۲۴

۲-۹) مدیریت موجودی به موقع ۲۴

۲-۱۰) نقش مدیریت موجودی کالا در عملکرد واحدهای انتفاعی. ۲۵

۲-۱۱) واکنش بازار به اطلاعات منتشر شده ۲۶

۲-۱۲) دلایل واکنش های متفاوت بازار ۲۷

۲-۱۳)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص تغییرات موجودی کالا ۳۴

۲-۱۳-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۳۴

۲-۱۳-۲) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۳۷

۲-۱۴)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بازده سهام ۳۹

۲-۱۴-۱) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۳۹

۲-۱۴-۱) تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۴۰

۲-۱۵) تشریح مقاله مپنا ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

فصل سوم: روش تحقیق. ۴۵

۳-۱) مقدمه ۴۶

۳-۲) روش کلی تحقیق. ۴۶

۳-۲-۱-) بر مبنای هدف………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

۳-۲-۲-) بر مبنای استنتناج…………………………………………………………………………………………………… ۴۶

۳-۲-۳-) بر مبنای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۳) تعریف جامعه آماری. ۴۷

۳-۴) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن ۴۸

۳-۵) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن ۴۹

۳-۶) روش های گردآوری داده ها وکاربرد آن ها ۴۹

۳-۶-۱) روش کتابخانه اى.. ۴۹

۳-۶-۲) روش مراجعه به اسناد و مدارک.. ۵۰

۳-۷) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن ۵۰

۳-۷-۱) فیش… ۵۰

۳-۷-۲) بانک های اطلاعاتی بورس… ۵۰

۳-۷-۳) کاوش اینترنتی.. ۵۰

۳-۸) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. ۵۰

۳-۹) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۵۱

۳-۹-۱) روش های آماری و کاربرد آنها ۵۱

۳-۹-۲) مدل تحقیق و مولفه های آن. ۵۴

۳-۱۰) روش های رایانه ای(نرم افزارها) ۵۸

فصل چهارم: یافته های تحقیق. ۵۹

۴-۱) مقدمه ۶۰

۴-۲)توصیف نمونه آماری. ۶۰

۴-۳) تحلیل پیش فرض های رگرسیون ۶۲

۴-۳-۱) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته ۶۲

۴-۳-۲) به سمت یک میل کردن ضریب تعیین.. ۶۴

۴-۳-۳) استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق) ۶۵

۴-۳-۴) عدم خود همبستگی باقیمانده ها ۶۵

۴-۳-۵) نرمال بودن باقیمانده ها ۶۶

۴-۴) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ۶۷

۴-۵) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۷۰

۴-۶) جمع بندی. ۷۳

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها ۷۴

۵-۱) مقدمه ۷۵

۵-۲) خلاصه ای از یافته های تحقیق. ۷۵

۵-۳) نتیجه گیری. ۷۷

۵-۴) پیشنهادها ۷۸

۵-۵) محدودیتهای تحقیق. ۸۰

منابع و ماخذ فارسی. ۸۱

منابع و ماخذ انگلیسی. ۸۳

ضمائم و پیوستها: خروجی تحلیل آماری. ۸۵

 

 

 

 

 

چکیده

هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسی می شود. روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی­­_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش ۱۲ گروه صنعتی از شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کالا، بعنوان یکی از عوامل مهم موردنظر می باشد؛ در انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کالا در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛  انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود. نمونه آماری تحقیق ۸۴ شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره ۵ ساله (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر از تحقیق استینکر و هوبر(۲۰۱۴) اقتباس شده است که در آن، بازده بلندمدت سهام، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشد که بین رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا و رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام، ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشته است. این یافته نشان میدهد که بازار سرمایه به تغییرات موجودی کالا در مقاطع مختلف زمانی، واکنش نشان داده است. با توجه به نتایج فوق، می توان ادعای مطرح شده در فرضیه اصلی تحقیق را پذیرفت.

کلمات کلیدی:

رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا، رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا، بازده بلندمدت سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱)    مقدمه

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، رشد غیرعادی موجودی کالا در دو مقطع فصلی و سالانه، موردنظر می باشد. با توجه به شواهد نظری و تجربی موجود، این تحقیق از چند جنبه دارای نوآوری است. ۱)محاسبه و برآورد تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع زمانی سالانه و فصلی به صورت جداگانه که قبلا در ایران، تنها بر اساس نسبت موجودی کالا به کل داراییها اکتفا شده است. ۲) بررسی واکنش بازار سرمایه به تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا که در داخل کشور موضوع جدیدی است. ۳)  تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق

 

صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (۱۳۸۸)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی کردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است. ۴) بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.

در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

۱-۲)    بیان موضوع تحقیق

سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره تلاش می نمایند تا از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی بتوانند عملکرد آتی و روند قیمت سهام را در آینده پیش بینی نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مناسبی را کسب نمایند. یکی از مهمترین اقلام دارایی ها در ترازنامه شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالا می باشد که تحلیل آن از اهمیت بالایی برخورداراست، همواره موجودی های کالا قسمت اعظمی ازسرمایه گذاریها ومصارف منابع شرکتها راتشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و درنتیجه، برفعالیتهای سودآوری شرکتها نیز به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است(چن و همکاران، ۲۰۰۵). به طور کلی، هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها می باشد. در این راستا، رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع فصلی و سالانه موردنظر قرار می گیرد.

۱-۳)     بیان مسئله

در بررسی اهمیت موجودی کالا باید دو جنبه را در نظر گرفت، از یک طرف نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند هزینه های انبارداری و ریسک ناباب شدن موجودی ها را افزایش دهد ولی این مزیت را برای شرکت ایجاد نماید که بتواند به راحتی سفارشات مشتریان را پاسخگو باشد. از طرف دیگر کمبود موجودی کالا در شرکت ها باعث می شود که شرکت ها نتوانند پاسخگوی مشتریان خود در زمان مناسب باشند و این امر در بلندمدت منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش سودآوری شرکت می گردد. با توجه به اینکه موجودی کالا یکی از مهمترین اقلام دارایی های جاری می باشد. بنابراین با فرض عدم وجود شرایط تورمی نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند بازده داخلی شرکت را کاهش دهد، اما در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بالایی وجود دارد ممکن است نگهداری موجودی کالا نه تنها منجر به کاهش نرخ بازده شرکت نشود بلکه زیان اقلام پولی را نیز حذف نماید.

طی دو دهه گذشته تغییر ات زیادی در سیاستهای نگهداری موجودی کالا در شرکتها به وجودآمده است. برخی پژوهشگران با طرح مسائلی ،همچون فلسفه تولید به  موقع، تکنولوژی اطلاعات خدمات لجستیک شخص ثالث، برون سپاری و مقاطعه کاری برخی  معتقدند که نگهداری موجودی کالا در شرکتها باید کاهش یابد. درمقابل، عده­ای دیگر با طرح مباحثی، همچون رشد تقاضا برای محصولات گوناگون و سطح خدمت رسانی به مشتریان، معتقد به نگهداری موجودی کالای بیشتر درشرکتها هستند. این تضاد بین سیاستها نگهداری موجودی کالا، درطول زمان موجب تغییراتی در موجودی کالاشده، این سوال را مطرح میکند که؛ آیا تغییرات درموجودی کالا می تواند ارزش شرکت ر ا تحت تأثیر خود قرار دهد؟ (چن و همکاران، ۲۰۰۵)

پژوهشهای خارجی متعددی در خصوص رابطه  بین موجودیهای کالا، سودآوری وعملکرد شرکتها انجام شده است. برای نمونه، بلیندرومکینی (۱۹۹۱) معتقدند مدیریت موجودی کالا به روش های گوناگونی برعملکرد شرکت تأثیرگذاراست.آنان همچنین، بیان کردند که ازطریق نگهداری موجودی کالا،شرکتها میتوانند برنامه ریزی تولیدرا بهبود بخشیده، هزینه های کمبود ویا نبود موجودی کالارا به حداقل برسانند وهزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده وسوداگری درقیمت معاملات به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آنها بیان میکنند که در این میان نباید هزینه های نگهداری،ازقبیل،هزینه فرصت،هزینه مکان،هزینه جابه جایی،منسوخ شدن،بیمه،ضایعات وهزینه هایی از این دست را نادیده گرفت(ستینکر و هوبر، ۲۰۱۴).

تصمیم‌گیری در مورد میزان موجودی کالای مورد نیاز، اعطای اعتبار تجاری به خریداری و یا دریافت اعتبار تجاری از عرضه کنندگان مواد اولیه از جمله مباحثی هستند که می‌تواند بر چرخه تبدیل وجه نقد و در نهایت بر سودآوری شرکت تاثیر بگذارند(دلف ومارک، ۲۰۰۵).

از آنجا که نوسانات غیر طبیعی بالا در موجودی فصلی و رشد غیر طبیعی موجودی سالانه  عدم تطابق موقت بین عرضه و تقاضا، را نشان می­دهد، انتظار می رود، این اندازه گیری­ها برای انتقال اطلاعات در مورد ریسک عملیاتی و فرصت مواجه توسط شرکت مفید باشد. یکی از مسائلی که در تحلیل روند ترازنامه مورد توجه تحلیل گران مالی می باشد، تغییرات موجودی کالا به عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سرمایه در گردش و تحلیل آن می باشد.

با توجه به تاثیر تغییرات موجودی کالا بر تصمیمات مالی شرکتها و محیط عملیاتی آنها، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در خصوص میزان توجه و واکنش بازار سرمایه به این تغییرات و چگونگی تحلیل آن از جانب سرمایه گذاران می باشد. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به مدیران در جهت انتخاب صحیح راهبردهای سرمایه در گردش و مدیریت موجودی کالا کمک نماید. به نحوی که آنها بتوانند رویه هایی را در پیش بگیرند که منجر به واکنش مثبت بازار سرمایه شده و ارزش بازاری شرکت را بالا ببرد. بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود.

بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها، چه رابطه ای برقرار است؟

 

۱-۴)ضرورت انجام تحقیق

۱-۴-۱) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (۱۳۸۸)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی کردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.

۱-۴-۲) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی

  • روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر واکنش بازار سرمایه در راستای کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی شرکتها
  • روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر ارزش بازاری شرکتها در راستای کمک به مدیران جهت انخاب راهبردهای صحیح مدیریتی

۱-۴-۳) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرایند تحقیقی جدید

در تحقیق حاضر، علاوه بر تغییرات سالانه موجودی کالا، تغییرات فصلی موجودی کالا نیز از طریق یک مدل جدید که قبلا در داخل کشور استفاده نشده است؛ محاسبه و ارزیابی می شود.

۱-۵)اهداف  تحقیق

هدف اصلی

تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 

اهداف فرعی

  • تعیین رابطه بین رشد غیر عادی سالانه موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام
  • تعیین رابطه بین رشد غیرعادی فصلی موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام

[۱]– Just-in-time Philosophy

تعداد صفحه :۱۰۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

[add_to_cart id=156562]

—-

پشتیبانی سایت :       

*