Get a site

پایان نامه جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

پایان نامه رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد بردسیر

 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

(M – A) پایان نامه برای کسب درجه کارشناسی ارشد

 

موضوع:

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

 

استاد راهنما:

دکتر صدیقه علیپور

 

استاد مشاور:

دکتر هوشمند اسفندیار پور

  

فهرست مطالب

چکیده    ۱
فصل اول (کلیات) ۲
مقدمه      ۳
بیان مسأله    . ۳
پیشینه تحقیق   ۳
ضرورت تحقیق  . ۴
اهداف تحقیق   . ۴
سوالات تحقیق   . ۴
فرضیات تحقیق  ۴
فصل دوم (پیشینه تحقیق) ۶
جامعه شناسی    . ۷
جامعه شناسی ادبیات   . ۷
جامعه شناسی زن در آثار ادب فارسی      ۸
جامعه شناسی شخصیت   . ۱۳
شخصیت و شخصیت پردازی در داستان   ۱۶
جایگاه زن در ایران پیش از مشروطه ۱۸
جایگاه زن در ایران پس از مشروطه   . ۱۹

جامعه شناسی شخصیت زن  . ۲۱
زندگی نامه سیمین دانشور    . ۲۳
معرفی سووشون   . ۲۴
معرفی جزیره سرگردانی   . ۲۶
فصل سوم (روش تحقیق)   ۲۸
روش تحقیق  . ۲۹
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات   . ۳۱
فصل چهارم (یافته ها) ۳۳
خلاصه داستان سووشون   . ۳۴
خلاصه داستان جزیره سرگردانی   . ۳۵
معرفی شخصیت زن از نظر نویستده     . ۳۷
زن و آزادی بیان   ۳۹
مسئله زن و جنسیت  ۴۰
زن و آزادی در روابط اجتماعی   . ۴۱
خروج از هنجارهای اجتماعی   ۴۱
زن و مشارکت در امور سیاسی   . ۴۲
رابطه زن و مرد   . ۴۹

 
 

زن و فمنیسم    ۵۱
زن̨ سنت و سنت شکنی  . ۵۳
زن و اقتصاد     . ۵۴
زن و عدم تبعیض   . ۵۶
اعتراض به مردان  ۵۶
وضعیت لهجه و گویش   ۵۹
پوشش و حجاب زنان   . ۶۱
فصل پنجم (نتیجه گیری) ۶۵
نتیجه گیری   . ۶۶
منابع و مآخذ   ۶۸
چکیده انگلیسی   ۷۰

چکیده
موضوع جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور (سووشون و جزیره سرگردانی) است . جامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است که پدیده های اجتماعی که در جامعه تحول یافته با روش علمی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد . و مفهوم شخصیت همانند مفهوم انسان در ادبیات به صورت گوناگون مفهوم سازی می شود . الگوی مفهومی ما از شخصیت مبتنی بر دیدگاه جامعه شناختی است . در این تحقیق با بهره گرفتن از الگوی جامعه شناسی شخصیت به تحلیل و بررسی شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی پرداخته ایم. زیرا با بهره گرفتن از این الگو به راحتی می توانستیم اعمال و شخصیت های زن در این دو رمان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم .در این پژوهش رمان سووشون و جزیره سرگردانی مسأله سیاست ، آزادی ، استعمار و تبعیض و سرگردانی انسان مدرن ، توسعه ، سنت و . و روایت های این دو رمان در مرکز توجه قرار گرفته است . ضرورت انجام این تحقیق،  بررسی و تحلیل شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی و همچنین جامعه شناسی شخصیت های زن در این دو رمان است و چنین نتیجه گیری می شود که زنان توانسته اند شایستگی ها و قابلیت های خود را در عرصه های اجتماعی با زبان و بیان آشکار کنند و پا به پای مردان در تمام عرصه ها و صحنه ها حضور فعال و دخالت خود را نشان بدهند .
واژگان کلیدی : جامعه شناسی‌،  زن‌، سیمین دانشور‌، سووشون‌، جزیره سرگردانی
– مقدمه
در رمان های سیمین دانشور ( از سووشون تا جزیره سرگردانی ) نمودهایی از سنت، فرهنگ، هویت، اخلاق مَرد مَداری و مذهب بازتاب یافته است که مطابق با سرشت این مرز و بوم است و می توان از این ویژگی به جهان بینی نویسنده یاد کرد. وی در رمان هایش با رهیافت ویژه خود، بین سنت و تجدد آشتی برقرار کرده و هرگونه پیشرفت، تجدد، توسعه، فناوری و آگاهی اجتماعی را در صورتی میپذیرد که در تعامل با سنت، مذهب، آیین و فرهنگ ایرانی و اسلامی باشد. نوع نگاه سیمین دانشور به تحولات سیاسی و اجتماعی و توجه او به انسان معاصر ، زمینه ساز تحقیقاتی گسترده درباره آثارش شده است . سووشون و جزیره سرگردانی  نیز از رمانهای معروف دانشور هستند که تحقیقاتی – چه به صورت مستقل و چه در کتاب های مربوط به ادبیات داستانی معاصر ایران – پیرامون آنها انجام شده است. از نقدهایی که درباره این رمان ها نوشته شده است و تا حدودی به بافت موقعیت در آن اشاره داشته اند.
در این مجموعه، رمان های دانشور اغلب از نظر عناصر داستان و درونمایه بررسی شده اند انگیزه اصلی این پژوهش، جامعه شناسی شخصیت زن در رمان سووشون و جزیره سرگردانی ، با توجه به نقش زنان در جامعه  و انتخاب شخصیت ها وموقعیت آنها در داستان است که غالباً در پژوهشهای پیشین نادیده گرفته شده است. و بر مبنای راهبردهای کارآمد ، به  بررسی و تحلیل رمان سووشون و جزیره سرگردانی پرداخته می شود . از آنجا که این پژوهش به مهم ترین بن مایه های رمان نظر خواهد داشت، ابتدا به تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی ای که رمان در تعامل با آنها شکل گرفته است میپردازد.  در بررسیِ تحلیل رمان سووشون و پیوند آن با رمان  جزیره سرگردانی ، کوشش میشود نگاه محقق دربار ه موقعیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیزعواملی که در تولید این رمان  مؤثر بوده اند، کشف گردد .

۱ – ۲ –  بیان مساله
واژه ی جامعه شناسی طبق تعریف آگوست کنت، جامعه شناسی علم قوانین کلی پدیده های اجتماعی می باشد که خود حاصل عمل تاریخی و واقعیات اجتماعی پیچیده ای است که به صورت کلی اخذ شده و به صورت یک سیستم کلی از قوانین درآمده است . و در این تحقیق سعی بر آن است که شخصیت‌های زن موجود در سووشون وجزیره سرگردانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
۱ – ۳ – پیشینه تحقیق
در  این پژوهش، با توجه به نگرش و جهان بینی سیاسی و اجتماعی سیمین دانشور در رمان سووشون و پیوند آن با  جزیره سرگردانی ، و توجه به کاربرد آن در بافت متن و انتخاب واژگان خاص متناسب با بافت موقعیت است . که غالباً در پژوهشهای پیشین نادیده گرفته شده است.
از آنجا که این پژوهش به جهان نگری نویسنده و تحلیل مهم ترین بن مایه های رمان نظر خواهد داشت،
ابتدا به تحولات سیاسی، اجتماعی و تاریخی ای که رمان در تعامل با آنها شکل گرفته است می پردازد
۱ – ۴ – ضرورت تحقیق
دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی بیشترین بهره را از این پژوهش خواهند برد و با یک اثر داستانی معاصر وتحلیل و بررسی شخصیت های آن به خوبی آشنا خواهند شد.
۱ – ۵ – اهداف تحقیق
الف: معرفی وشناخت شخصیت های موجود در سووشون و جزیره سرگردانی، بررسی خصوصیات روحی و روانی آنها به دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و علاقمندان به آن.
ب: دیگر اینکه بعضی از شخصیت های موجود در سووشون و جزیره سرگردانی به مرور زمان به فراموشی سپرده شده اند و در این تحقیق سعی بر آن است تا اطلاعاتی در مورد این اشخاص و اهداف آنها بیان شود.
ج: با بهره گرفتن از این پژوهش یک الگوی ساختاری بدست می آید که مورد استفاده پژوهشگران در زمینه‌ی آثار داستانی معاصر قرار گیرد.
۱- ۶-سوالات تحقیق
۱ – مهم ترین درونمایه های این دو رمان چیست و چگونه میتوان پیوند معنایی بین رمان های سیمین دانشور( سووشون و جزیره سرگردانی) برقرار کرد؟
۲ – رابطه این دو اثر سیمین دانشور و مسائل اجتماعی دیگر چگونه تبیین می شود؟
۳ – شخصیت های زن موجود در سووشون وجزیره سرگردانی دارای چه نوع حالات ، روحیات و افکاری هستند و چه عواملی باعث دگرگونی شخصیت آنها می گردد؟
۱-۷-فرضیات تحقیق
الف: با جامعه شناسی شخصیت زن در این تحقیق به ما کمک می شود که با اشخاص ، روحیات و رفتار آنها آشنا شویم.
ب: در این دو اثر سیمین دانشور (سووشون و جزیره سرگردانی)زنان از فقیر ترین و پایین ترین سطوح طبقاتی تا زنان طبقات مرفه مورد توجه قرار می گیرند.
ج: وی زن را از نظر اقتصادی و عاطفی وابسته به مرد قلمداد می کند.
د: در داستانهای او زنان در مناسبات زناشویی و عاطفی به مراتب از مردان آسیب پذیرترند و هر چه زنان طبقه متوسط پایاپای مردان در عرصه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی حضوری فعال دارند برخی محدودیت ها و ناهنجاری های عرفی _ اجتماعی نیز موجب گرفتاری و آسیب پذیری هر چه بیشتر آنان می شود.
تعداد صفحه : ۸۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.