Get a site

پایان نامه جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز

پایان نامه رشته زیست شناسی گرایش بیوتکنولوژی میکروبی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده

پایان نامه (یا رساله)برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست سلولی و مولکولی گرایش بیوتکنولوژی میکروبی

عنوان

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز از نمونه های محیطی

استاد راهنما

دکتر حمید رضا پردلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه چکیده   1
فصل اول-کلیات.۲۹_۲
۱ مقدمه ۳
۱-۱ پرسش اصلی تحقیق. ۴
۱-۲ فرضیه ها. ۴
۱-۳ اهداف تحقیق ۴
۱-۴ فروکتوزیل ترانسفرازمیکروبی. ۴
۱-۵ فروکتان ها ۵
۱-۶ بیوسنتز فروکتام میکروبی ۸
۱-۷ ساختار فروکتوزیل ترانسفراز ۱۱
۱-۸ سازماندهی ژنی فروکتوزیل ترانسفراز ها. ۱۶
۱-۹ بیان ژنی فروکتوزیل ترانسفراز میکروبی ۲۰
۱-۱۰نقش بیولوژیکی فروکتوزیل ترانسفراز و فروکتان ها. ۲۴
۱-۱۱ پیشرفتهای اخیر در تحقیقات بر روی فروکتان ها ۲۷
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران۳۴ _۲۹
۱-۱ تحقیقات انجام شده در ایران ۳۰
۱-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران. ۳۰
فصل سوم: مواد و روشها۵۱_۳۵
۳-۱ نمونه گیری و استریل کردن نمونه ها. ۲۶
۳-۲ سنجش آنزیم ۳۷
۳-۳ بررسی مولکولی ۴۷
۳-۳-۱ استخراج DNA از ایزوله. ۴۷
۳-۳-۲ آنالیز کیفی و کمی DNA استخراجی ۴۸
۳-۳-۳ طریقه ساخت بافر. ۴۸
۳-۳-۴ الکتروفورز. ۴۸
۳-۳-۵ آنالیز کمی ۴۹
۳-۳-۶ واکنش PCR 49
۳-۳-۶-۱اجزای واکنش srDNA-PCR16 49
۳-۳-۷ آنالیز کیفی محصولات PCR 50
فصل چهارم : نتایج . .۶۹ _۵۱
۴-۱ جداسازی باکتری های مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز ۵۲
۴-۲ شناسایی فنوتیپی باکتری های مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز ۵۲
۴-۳ نتایج استخراج DNA ژنومی ۵۸
۴-۴ نتایج واکنش srDAN-PCR16. 59
۴-۵ ردیف سازی توالی بدست آمده در بانک ژن ۵۹
۴-۶ ردیف سازی توالی بدست آمده در بانک ژن به منظور تعیین گونه باکتری. ۵۹
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری.۷۴_۶۹
۵-۱ نتیجه گیری . ۷۳
۵-۲ جمع بندی ۷۳
۵-۳ پیشنهادات ۷۴
منابع. ۷۵
چکیده فارسی
فروکتوزیل ترانسفراز های میکروبی، پلی مرهایی هستند که در بیوسنتز فروکتان میکروبی (لوان، اینولین، و اولیگوساکارید-قندمیوه ای) ، نقش دارند واز نظر ساختاری، فروکتوزیل ترانسفراز میکروبی، دامنه ی کاتالیزوری خانواده ی گلیکوزید هیدرولیز ۶۸ را به اشتراک می گذارند و در هفت گروه که از نظر فیلوژنتیک به هم مربوط می شوند، گروه بندی می گردند. فروکتوزیل ترانسفراز های میکروبی از باکتریهای گرم مثبت- گرم منفی و قارچ ها جدا شده اند. فروکتوزیل ترانسفراز دارای وزن مولکولی ۴۸۰ کیلو دالتون می باشد. بروز ژن فروکتوزیل ترانسفراز ، عمدتا توسط سیستم های دوجزئی یا مکانیزم های فسفریلاسیون تنظیم می شوند که به دسترسی سوکرز یا سایر سیگنال های محیطی پاسخ می دهند. فروکتان های میکروبی، در ایجاد مقاومت در مقابل فشار محیطی مانند بی آبی، جذب مواد غذایی، تشکیل بیوفیلم و عوامل ویرولانس، نقش دارند.فروکتوزیل ترانسفراز سبب تسریع انتقال واحد فروکتوزیل به تعدادی از پذیرنده های مختلف مانند آب در واکنش هیدرولیز سوکروز، گلوکز در واکنش تبادل، سوکروز یا فروکتان در پلی مریزاسیون استفاده می کند .هدف از انجام این تحقیق جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز از نمونه های محیطی بوده است. به این منظور برای بررسی باکتری های مولد آنزیم فوکوزیل ترانسفراز(لوان سوکراز) از منابع محیطی نظیر پوست پرتقال، ضایعات لیمو، ضایعات موز، سبوس گندم و خاک استفاده شد. پس از تهیه سوسپانسیون و ته نشینی ذرات سوپرناتانت حاصل روی محیط های کشت NA و MC کشت داده شد. پلیت ها به مدت ۴۸ تا ۷۲ ساعت در دمای ۳۰ درجه انکوبه و سپس کلنی های حاصل با روش های متداول و استاندارد باکتری شناسی شناسایی و تعیین هویت گردیدند.سنجش آنزیم فوکوزیل ترانسفراز(لوان سوکراز) براساس متد Yanase و همکاران(۱۹۹۲) مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و غلظت گلوکز آزاد شده با فعالیت آنزیمی توسط کیت گلوکز ارزیابی شد. پس از شناسایی باکتری های مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز با روش بیوشیمیایی سویه هایی که بیشترین فعالیت آنزیمی را داشتند با روش PCR شناسا یی و ایزوله های برتر با روش ۱۶srDNA نیز ارزیا بی و تعیین هویت گردیدند. نتایج نشان داد بهترین و بیشترین میزان تولید آنزیم در ۲۴ ساعت ،طول موج ۵۰۰ نانومتر و ۳۷ درجه سانتیگراد به میزان آنزیم توسط باکتری های باسیلوس. تورنجنسیس ۴۵/۳۸mg/dl،آرتروباکتر. نیکوتینا۳۶/۶۲mg/dl، باسیلوس . سرئوس۴۶/۰۸mg/dl بوده است. بنابراین مطالعه حاضر نشان داد که نمونه های محیطی حاوی باکتریهای مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز می باشد.
کلید واژه: آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز، باکتری های مولد، منابع محیطی، جداسازی و شناسایی مولکولی

  1. مقدمه

لوان یا پلی فروکتوز اگزوپلی ساکارید متشکل از واحد های فروکتوزی است(ارناندز و همکاران،۲۰۰۵) [۱] که دارای وزن مولکولی ۱۰۷ دالتون و حدودا از ۱۴۷۰۰۰۰ واحد فروکتوز تشکیل شده است که در اثر آنزیم لوان سوکراز در خارج از سلول باکتری تولید میشود(آلرگر و همکاران،۲۰۰۶)[۲]. گیاهان گلدار لوان را در واکوئل های خود به عنوان منبع قندی برای سازگاری با شرایط سرما و خشکی ذخیره می شود اما در باکتری ها نقش تامین کننده منبع انرژی را ایفا می کند.(با نگئولا و همکاران،۲۰۰۶)[۳] برخی باکتریها از قند سوکروز به عنوان منبع کربن استفاده میکنند و در نتیجه قادر به تولید آنزیم فروکتوزیل ترانسفرازهستند(شاشیکالا و همکاران،۲۰۰۱)[۴].آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز دارای ۲ سوبسترا ۲،۶ بتا – دی فروکتوزیل و سوکروز است که طی واکنش گلیکوزیل ترانسفراز ۲ محصول گلوکز و ۲،۶ بتا – دی فروکتوزیل را تولید می کند(شاشیکالا و همکاران،۲۰۰۱).
آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز یک آنزیم خارج سلولی با وزن مولکولی ۴۸۰ دالتون که سبب تسریع انتقال واحد فروکتوزیل به تعدادی از پذیرنده ها از جمله ساکاروز ،آب و پلیمر فروکتان می شود(شاشیکالاوهمکاران،۲۰۰۱؛با نگئولا و همکاران، ۲۰۰۶؛ارناندز و همکاران،۲۰۰۵). فعالیت این آنزیم در گستر ه های از فرآیند ها شامل بقای باکتری در خاک (باسیلوس سوبتلیس) فتو پاتوژنسیس (اروینیا و سودوموناس) همزیستی (باسیلوس پلی میکسا) و متابولیسم فروکتان در گیاهان است(هرناندز و همکاران،۱۹۹۵) [۵]. این آنزیم در باکتریهایی همچون ژئو باسیلوس استرئوترموفیلوس ،باسیلوس سرئوس،لاکتو باسیلوس رئوتری،لوکونوستوک مزانتروئید،استرپتوکوکوس سالیویروس، باسیلوس پلی میکسا ومخمرهای همچون آسپرژیلوس و رودوترولا و قارچ تولید می شود(بنتینگ و همکاران،۲۰۰۱)[۶]. این آنزیم در صنایع مواد غذایی و داروسازی و همچنین در تشخیص بیماری دیابت و پاتوژنز بیماری پریودنتال استفاده می شود (پابست و همکاران، ۱۹۹۷؛ آلگر وهمکاران، ۲۰۰۴) [۷].
در این تحقیق استفاده از نمونه های محیطی نه تنها سبب استخراج آنزیم مورد نظر بلکه هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی می شود و راندمان تولید به مراتب بیشتر خواهد شد.
۱-۱ پرسش اصلی تحقیق

  1. آیا امکان جداسازی باکتریهای مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز از نمونه های محیطی وجود دارد؟
  2. آیا باکتریهای استخراج شده آنزیم مورد نظر را دارند؟
  3. آیا پتانسیل مناسبی جهت تولید آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز در باکتریهای محیطی وجود دارد یا خیر؟

۱-۲ فرضیه ها
۱.پتانسیل تولید آنزیم ترانسفراز در باکتریهای محیطی در حضور بقایای گیاهی وجود دارد.
۲.میزان تولید آنزیم بسته به میزان سوبسترا و دمای محیط متفاوت است
۱-۳ اهداف تحقیق
۱.جداسازی باکتریهای مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسقراز ازنمونه های محیطی
۲.شناسایی مولکولی و تعیین سکانس ایزوله های موثر در تولید آنزیم
۳.هدف کاربردی : ایجاد دانش فنی تولید آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز
۱-۴ فروکتوزیل ترانسفراز میکروبی
فروکتوزیل ترانسفراز های میکروبی، پلی مرهایی هستند که در بیوسنتز فروکتان میکروبی (لوان، اینولین، و اولیگوساکارید-قندمیوه ای) ، نقش دارند) هرناندز و همکاران،۲۰۰۸) [۸]. از نظر ساختاری، فروکتوزیل ترانسفراز میکروبی، دامنه ی کاتالیزوری خانواده ی گلیکوزید هیدرولیز ۶۸ را به اشتراک می گذارند و در هفت گروه که از نظر فیلوژنتیک به هم مربوط می شوند، گروه بندی می گردند(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). ژن های کدگذاری شده ی فروکتوزیل ترانسفراز در اپرون ها یا گروه های مرتبط با سایر ژن هایی سازمان دهی می شوند که به ترشح متابولیسم کربوهیدرات یا فروکتوزیل ترانسفراز ارتباط دارند (هرناندز و همکاران،۲۰۰۸).بروز ژن فروکتوزیل ترانسفراز ، عمدتا توسط سیستم های دوجزئی یا مکانیزم های فسفریلاسیون تنظیم می شوند که به دسترسی سوکرز یا سایر سیگنال های محیطی پاسخ می دهند(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). فروکتان های میکروبی، در ایجاد مقاومت در مقابل فشار محیطی مانند بی آبی، جذب مواد غذایی، تشکیل بیوفیلم و عوامل ویرولانس، نقش دارند(اهرناندز و همکاران،۲۰۰۸). در نتیجه اهمیت صنعتی و بیولوژیکی فروکتان ها، فروکتوزیل ترانسفراز ، موضوع تحقیقات فراوانی بوده است که برای بهبود فعالیت آنزیمی یا مشخص کردن نقش بیولوژیکی آنها در طبیعت، انجام شده اند(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸).
لوان سوکراز ( سوکروز ۲,۶ β-D فروکتان ۶, β-D فروکتوزیل ترانسفراز)،از باکتریهای گرم-مثبت همچون باسیلوس.سابتیلیس، باسیلوس.ناتو،باسیلوس.پلی میکسا، باسیلوس. استرپتوکوکوس. موتانس، استرپتوکوکوس. سالیواروس، اکتینومایسس.ویسکوس،اکتینومایسس.نیوزلندی وگرم-منفی همچون اروینیا. آمیلوورا، زایموموناس. موبیلیس، استوباکتر.ساب اکسیداز،گلوکونوباکتر. اکسیداز،پانتوا.آگلومرانس، قارچ های همانند آسپرژیلوس و رودوترولا جدا شده است(دونا و همکاران،۱۹۹۹)[۹]. فروکتوزیل ترانسفراز ۴ واکنش را کاتالیز میکند،تبدیل،هیدرولیز،ترانسفروکتوزیل،پلیمریزاسیون(هرناندزوهمکاران،۲۰۰۸). فروکتوزیل ترانسفراز سبب تسریع انتقال واحد فروکتوزیل به تعدادی از پذیرنده های مختلف مانندآب در واکنش هیدرولیز سوکروز، گلوکز در واکنش تبادل، سوکروز یا فروکتان در پلی مریزاسیون استفاده می کند (شاشیکالا و همکاران،۲۰۰۱). این آنزیم دارای ۳ ویژگی ۱: سنتز لوان از سوکروز از طریق واکنش ترانس فروکتوزیلاسیون ۲: هیدرولیز لوان به مونوساکارید فروکتوز ۳: تبدیل فروکتوز به گلوکز (شاشیکالا و همکاران،۲۰۰۱).
فروکتوزیل ترانسفراز دارای ۲ سوبسترا سوکروز و ۶,۲ β-D فروکتوزیل که طی واکنش گلیکوزیل ترانسفراز ۲ محصول گلوکز و ۶,۲ β-D فروکتوزیل را تولید می کند(شاشیکالا و همکاران، ۲۰۰۱). این آنزیم دارای وزن مولکولی ۴۸۰ کیلو دالتون است و فعالیت این آنزیم در گستره های از فرآیندهایی شامل بقای باکتری در خاک (باسیلوس.سابتیلیس) فتوپاتوژنسیس (اروینیا و سودوموناس) همزیستی (باسیلوس .پلی میکسا) و متابولیسم فروکتان در گیاهان است (هرناندز و همکاران،۱۹۹۵).
۱-۵ فروکتان ها
فروکتان های میکروبی، از باکتری های گرم-مثبت و گرم-منفی، قارچ های خانواده ی آسپرژیلوس[۱۰] و رودوترولا[۱۱]، جدا شده اند(دونا و همکاران،۱۹۹۹). چندین تحقیق خوب در مورد متابولیسم فروکتان گیاهان و نقش فیزیولوژیکی آنها، نقش های سودبخش به عنوان پروبیوتیک ها در تغذیه انسان و حیوان، کاربردهای صنعتی و بیوسنتزدر گیاهان ترانس ژنتیک، تا کنون به چاپ رسیده اند( هان،۱۹۹۰؛ویجن و اسمیکنز،۱۹۹۹؛دلزن و همکاران، ۲۰۰۵)[۱۲]. فروکتان ها بر طبق نوع اتصالی که زنجیره ی فروکتوزیل β-D گسترده شده با سوکرز تشکیل می دهد، به عنوان اینولین ها، لوان ها(فلینز در گیاهان)، لوان های ترکیبی(گرامینان در گیاهان) و سریهای جدید(اینولین جدید و لوان جدید در گیاهان)، طبقه بندی می شوند(شکل ۱) (هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). اینولین ها، پلیمرهای خطی از فروکتوز با اتصال هستند( فاوکیا و همکاران،۲۰۰۹)[۱۳]. افزودن باقی مانده های فروکتوزیل در اتصال به سوکرز، منجر به تشکیل کستوز-۱ می شود که یک اینولین اولیه می باشد(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). پلیمرهای اینولین گیاهی، درجه ای از پلی مریزاسیون(DP)30 تا ۱۵۰ باقی مانده های فروکتوزیل را دارند درحالی که اینولین های میکروبی، DP معادل با ۲۰ تا ۱۰۰۰۰ را دارا هستند (هیجوم و همکاران،۲۰۰۶)[۱۴]. لوان ها نیز پلیمرهای خطی از فروکتوز هستند اما با اتصالات (هرناندز وهمکاران، ۲۰۰۸). لوان دارای وزن مولکولی ۱۰۷ کیلو دالتون و حدودا از ۱۴۷۰۰۰۰ واحد فروکتوز تشکیل شده است که در اثر آنزیم لوان سوکراز در خارج از سلول باکتری تولید می شود(خنافری و همکاران، ۱۳۸۹).گیاهان گلدار لوان را در واکوئل های خود به عنوان منبع قندی برای سازگاری با شرایط سرما و خشکی ذخیره میکنند اما در باکتری ها نقش تامین کننده منبع انرژی را ایفا می کند( خنافری و همکاران ۱۳۸۹). افزودن باقی مانده فروکتوزیل به سوکرز با اتصال ، منجر به تشکیل کستوز-۶ می شود که اولین ماده ی واسطه بیوسنتز لوان می باشد(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). لوان هایی که مبدائ گیاهی دارند(فلین ها)DP کوچکتر از ۱۰۰ برای باقی ماندهی فروکتوزیل دارند، درحالی که لوان های میکروبی، DP بزرگتر از ۱۰۰ دارند(هرناندز و همکاران ۲۰۰۸). لوان های ترکیبی(گرامیان ها)، ریشه ی گیاهی دارند و دارای باقی مانده ی فروکتوزیل متصل شده ی و می باشند (هرناندز و همکاران، ۲۰۰). پیشگام لوان های ترکیبی، تتراساکارید بیفرکوز می باشد(شکل۱) (هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). در سری های جدید اینولین، واحدهای فروکتوزیل β-D، همانند اینولین، توسط اتصال به هم وصل شده اند، اما زنجیره های فروکتوزیل، به C1 یا C2 از نیمه گلوکزی سوکرز متصل هستند( لویس ۱۹۳۳)[۱۵]. چنین اتفاقی برای سری های جدید لوان نیز رخ می دهد که در آن، واحدهای فروکتوزیل β-D، توسط یک اتصال به هم وصل شده اند و زنجیره های فروکتوزیل به C1 یا C6 از نیمه گلوکزی سوکرز، متصل هستند (هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). چون سوکرز پیشگامِ همه ی انواع فروکتان ها می­باشد، آنها اغلب در یک سمت، نیمه گلوکزی دارند(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). زنجیره ی کوچک اولیگوساکاریدها (DP )، اولیگوفروکتوزید، فروکتواولیگوساکارید(FOS) یا زنجیره ی کوتاه FOS نام دارند(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸).
شکل ۱-۱ طبقه بندی انواع فروکتان ها بر اساس نوع اتصال زنجیره β-D فروکتوزیل با سوکروز( هرناندز و همکاران ۲۰۰۸)
1-6 بیوسنتزفروکتان میکروبی
گیاهان حداقل به دو فعالیت آنزیمی مجزا احتیاج دارند تا واکنش های اولیه و مدت دار در بیوسنتزرا کاتالیز کنند(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). در مقابل، بیوسنتز فروکتان ها، نیازمند یک فعالیت فروکتوزیل ترانسفراز برای هردو واکنش می باشد(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). فروکتوزیل ترانسفرازهای بر طبق روال روبرو دسته بندی شده اند: (۱)نوع اتصال میان واحدهای فروکتوزیل β-D در پلیمر که سنتز می کنند (۲) ویژگی آنزیمی خود(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). فروکتوزیل ترانسفرازهای ، یک باقی ماندهی فروکتوزیل را به یک مولکول پذیرنده ی سوکرز انتقال می دهند که این عمل بر طبق واکنش کلی می باشد:
O- β – D – fructofuranosyl – (2 – 1)- -αD-glucopyranoside +) β -D- fructofuranosyl -[2 1 or 2 6]( n
– β -D-fructofuranosyl-(2 -1)- -α-D-glucopyranoside) = o- -α D – glucopyranoside – + (β -D
-fructofuranosyl–[2 1 or 2 6]( n+1 – β – D – fructofuranosyl-(2 – 1)- -αD- glucopyranoside
برای لوکونوستوک مزانتروئید B-512FMC ، یک استثنا رخ می دهد که به جای سوکرز، از مالتوز، به عنوان مولکول پذیرنده استفاده می کند که ارلوز(erlose) تری ساکارید اولیه را تشکیل می دهد(کانگ و همکاران ۲۰۰۵)[۱۶] . استثنای دیگر در مورد باسیلوس مگاتریوم می باشد که بتا دی ساکارید β-D فروکتوفرانوزیل گلوکوپرانوزید را سنتز می­ کند(هومان و همکاران،۲۰۰۷)[۱۷]. لوان سوکرازها به بهترین شکل، فروکتوزیل ترانسفرازهای را توصیف می کنندو اغلب لوان های میکروبی توسط انتقال یک باقی مانده­ی β-D فروکتوزیل        به مولکول پذیرنده(سوکرز یا لوان) با اتصال های (۲-۶)، سنتز می کند(هرناندز و همکاران ۲۰۰۸). لوان سوکرازهای میکروبی، از گیرنده های مختلفی استفاده می کنند، مانند آب(در واکنش های هیدرولیز سوکرز)، گلوکز(در واکنش های متناوب) و سوکرز یا فروکتان (در واکنش های پلیمریزاسیون). لوان سوکرازِ  راهنلا.آکوآتیلیس JMC1683، نیز از D – زیلوز، D -آرابینوز ، L -آرابینوز، لاکتوز، مالتوز، مالتوتریوز، سلوبیوز و ملی بیوز، به عنوان پذیرنده استفاده می کند(هرناندز و همکاران ۲۰۰۸). لوان سوکراز باسیلوس سابتیلیس NCIMB11871، از حداقل ۱۰گلیکوپرانوزید متفاوت و چندین دی ساکارید به عنوان پذیرنده استفاده می کند(سیبل و همکاران،۲۰۰۶)[۱۸]. ویژگی های جنبشی عمومی آنزیم های لوان سوکراز، در جدول شماره ی ۱ توضیح داده شده اند.اغلب لوان سوکرازها، آنزیم های مونومری با وزن مولکولی ۴۶-۷۳kDa دارند(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸).راهنلا.آکوآتیلیس، لوکونوستوک.مزانتروئید و اکتینومایسس.ویسکوس که دیامر تشکیل می­ دهند، بیشترین وزن مولکولی را دارا هستند(پابست،۱۹۷۷؛اهتسوکا و همکاران، ۱۹۲۲؛کانگ و همکاران،۲۰۰۵)[۱۹].
PI   برای لوان سوکرازها ، بین ۲.۶ تا ۵.۵ متغیر می باشد، در حالی که مقادیر pH بهینه، از ۵.۰ می باشد تا ۶.۲. مقادیر Km گزارش شده برای سورکرازلوان ها، از ۴.۰ تا ۱۶۰ مول به توان منفی یک می باشد(جدول شماره یک) (هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). یون های آهن، به عنوان کوفاکتورها تنها برای لوان سوکراز های لاکتوباسیلوس رئوتری[۲۰]، لوکونوستوک. مزانتورئید[۲۱]، همچون باسیلوس سابتیلیس[۲۲] که نیازمند Ca2+ هستند، گزارش شده است و برخی از گونه های باسیلوس. سابتیلیس به جای +Ca2، نیازمند +Fe3هستند(ون هیجوم و همکاران،۲۰۰۴؛ازیمک و همکاران،۲۰۰۵؛ ملارس- آریتا و همکاران،۲۰۰۶؛گای و همکاران،۱۹۸۳) [۲۳]. فعالیت فروکتوزیل ترانسفراز در لوان سوکراز ، توسط یک مکانیزم واکنش پینگ پنگی(رفت وبرگشتی) رخ می دهد که، در باسیلوس. سابتیلیس، گلوکوناستوباکتر دیازوتروفیکوس[۲۴] و استرپتوکوکوس سالیواریوس[۲۵]، تایید شده است(چامبرت و همکاران،۱۹۷۴؛هرناندز و همکاران،۱۹۵۵؛ سونگ و جاکوس،۱۹۹۹)[۲۶].
اینولوسوکرازها، باقی مانده های فروکتوزیل β-D را به پذیرنده های سوکرز یا اینولین با اتصالات( ) انتقال می دهند(هرناندز و همکاران ۲۰۰۸).اگرچه اینولین یک فروکتان گیاهی مشخص و نمونه ای است، اما لاکتوباسیلوس. رئوتری، لوکونوستوک سیترئوم[۲۷] و استرپتوکوکوس موتان[۲۸] نیز، فعالیت های اینولوسوکراز از خود نشان می دهند(هیجوم و همکاران، ۲۰۰۲؛اولیور- ایلانا و همکاران،۲۰۰۳؛ابیسو و همکاران، ۱۹۷۵)[۲۹].وزن های مولکولی اینولوسوکراز از لاکتوباسیلوس.رئوتری و لوکونوستوک. سیترئوم ۸۵ و ۱۷۰کیلو دالتون، PI آنها۴.۵ و ۵.۰، pH بهینه آنها ۵.۰ . ۶.۵ و Km آنها برای سوکرز به ترتیب ۲۱.۰ و ۶۶.۰ مول می باشد(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). برای اینولوسوکراز استرپ. موتان، هیچ مشخصه جنبشی، گزارش و ثبت نشده است(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). مکانیزم های واکنش برای اینولوسوکرازها مشخص نشده اند و گزارشی مبنی بر استفاده از آب یا گلوکز به عنوان پذیرنده های فروکتوزیل جایگزین، ارائه نشده است(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸).
همچنین، فروکتوزیل ترانسفرازهای ، سنتز لوان را نیز کاتالیز می کند اما آنها هیدرولیز را کاتالیز نمی کنند یا مانند لوان سوکرازهای ، واکنش ها را تبادل نمی کنند(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). ویژگی های جنبشی فروکتوزیل تراسنفراز ، در جدول شماره ۱، فهرست شده اند. وزن های مولکولی مابین ۷۵ و ۱۸۰ کیلو دالتون، pH بهینه ۴.۵-۷.۵، و مقادیر km برای سوکرز، ۵.۰-۷۷۰.۴ مول می باشند(هرناندز و همکاران،۲۰۰۸). آنزیم های رودوترولا LEB-V10 و آسپرژیلوس آکولئاتوس، از نوع دیمری می باشند(قاضی و همکاران،۲۰۰۷؛ هرنال استینس و مایوگری،۲۰۰۸)[۳۰]
تعداد صفحه :۹۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]