Get a site

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش بین الملل

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه  ۱

فهرست مطالب. ۲

فصل اول ۵

کلیات پژوهش ۵

۱-۱- مقدمه. ۶

۱-۲- خط لوله نابوکو. ۷

۱-۳- وضعیت گزینه‌های تأمین کننده ۱۲

۱-۳-۱- عراق ۱۲

۱-۳-۲- آذربایجان ۱۷

۱-۳-۳- ترکمنستان ۲۰

۱-۳-۴- ایران ۲۲

۱-۴- پیشینه نظری و تجربی موضوع. ۲۴

۱-۴-۱- ارزش شپلی ۲۴

۱-۴-۲- روش نوکلئولوس ۲۵

۱-۴-۳- مطالعات داخلی ۲۶

۱-۴-۲- مطالعات خارجی ۲۹

۴-۴- اهمیت و ضرورت موضوع. ۳۲

۴-۵- پرسش های پژوهش: ۳۳

ب : پرسش های فرعی: ۳۳

الف: فرضیه‌های اصلی: ۳۳

ب : فرضیه‌های فرعی: ۳۴

۴-۸ – استفاده کنندگان از نتیجه رساله ( اعم از مؤسسات آموزشی ، پژوهشی ، دستگاه‌های اجرایی و غیره ): ۳۴

۴-۹- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش : ۳۵

۱-۵. خلاصه و جمع بندی ۳۶

فصل دوم. ۳۷

پیشینه موضوع و مبانی نظری ۳۷

۲-۱- مقدمه. ۳۸

۲-۲- پیشینه موضوع. ۳۸

۲-۲-۱- مطالعات داخلی ۳۸

۲-۲-۲- مطالعات خارجی ۴۲

۲-۳- مبانی نظری ۴۶

۲-۳-۲- ارزش شپلی ۵۳

۲-۳-۳- ارزش نوکلئولوس ۵۷

فصل سوم. ۶۱

بازار جهانی گاز طبیعی، خط لوله نابوکو و وضعیت انرژی بازیگران ۶۱

۳-۱- مقدمه. ۶۲

۳-۲- چشم‌انداز بازار جهانی انرژی ۶۲

۳-۲-۱- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA) در افق ۲۰۳۵: ۶۲

۳-۲-۲- چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در افق ۲۰۴۰: ۶۵

۳-۲-۳-چشم انداز بازار جهانی انرژی از منظر BP در افق ۲۰۳۵ : ۶۷

۳-۳- چشم‌انداز بازار جهانی گاز طبیعی ۶۹

۳-۳-۱- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر آژانس بین المللی انرژی (IEA): 70

۳-۳-۲- چشم انداز بازار جهانی گاز طبیعی از منظر  بریتیش پترولیوم (BP) در افق ۲۰۳۵: ۷۳

۳-۳-۳- محدودیت‌ها و موانع رشد شیل گاز و گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) 76

۳-۴- تقاضای گاز اروپا ۸۲

۳-۵- خط لوله نابوکو. ۸۷

۳-۶- گزینه‌های تأمین گاز پروژه خط لوله نابوکو. ۹۰

۳-۶-۱- ایران ۹۱

۳-۶-۲- آذربایجان ۹۴

۳-۶-۳- ترکمنستان ۹۶

۳-۶-۴- عراق ۱۰۲

۳-۷- خلاصه و جمع بندی ۱۱۳

فصل چهارم. ۱۱۴

تعریف بازی و نتایج محاسبات. ۱۱۴

۴-۱- مقدمه. ۱۱۵

۴-۲- تعیین بازی ۱۱۵

۴-۲-۱- بازیگران ۱۱۵

۴-۲-۲- تعریف توابع مشخصه. ۱۱۶

۴-۲-۳- فروض کمی ۱۱۶

۴-۳- نتایج محاسبات تحقیق ۱۱۷

۴-۳-۱- وضعیت فعلی ۱۱۷

۴-۳-۲- سناریوهای آتی ۱۲۰

۴-۳-۲-۱- حضور ایران، آذربایجان و ترکمنستان ۱۲۰

۴-۳-۲-۱- ۱- اجرای پروژه جدید ایران ۱۲۱

۴-۳-۲-۱- ۲- اجرای پروژه جدید آذربایجان ۱۲۳

۴-۳-۲-۱- ۳- اجرای پروژه ترانس کاسپین ۱۲۶

۴-۳-۲-۱- ۴- اجرای پروژه جدید ایران و آذربایجان به طور توأمان ۱۲۸

۴-۳-۲-۱- ۵- اجرای پروژه جدید ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  ۱۳۱

۴-۳-۲-۱- ۶- اجرای پروژه جدید ایران، ترانس کاسپین و پروژه جدید آذربایجان به صورت توأمان  ۱۳۳

۴-۳-۲-۲- افزوده شده عراق به کشورهای ایران،  آذربایجان و ترکمنستان ۱۳۶

۴-۳-۲-۲-۱-  اجرای پروژه جدید عراق ۱۳۶

۴-۳-۲-۲-۲-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران ۱۴۰

۴-۳-۲-۲-۳-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان ۱۴۴

۴-۳-۲-۲-۴-  اجرای پروژه جدید عراق و پروژه جدید ایران و آذربایجان و ترانس کاسپین  ۱۴۸

فصل پنجم ۱۵۳

تحلیل یافته‌ها، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۵۳

۵-۱- مقدمه. ۱۵۴

۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۵۴

۵-۲- یافته‌های تحقیق ۱۵۵

۵-۳- بررسی فرضیه‌های تحقیق ۱۵۸

۵-۴- پیشنهادها ۱۵۹

۵-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش ۱۶۲

منابع و مآخذ: ۱۶۵

پیوست ۱: محاسبات مربوط به خالص ارزش حال صادرات گاز ۱۷۵

 

مقدمه
مصرف ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﻮزﻳﻊ آن در ﺟﻬﺎن، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج، ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻗﻴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﻲ آن، اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ[۱]. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻧﺮژی ﺑﺮﺗﺮ در ﻗﺮن ۲۱ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آن در واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﭽﻮن GTL و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﻞﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎک در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژی، ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﺧﺎم، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، از ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮاﻧﺮژی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﮔﺎزﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻔﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

اروپا یکی از مناطق مهمی است که مصرف گاز طبیعی قابل ملاحظه‌ای دارد و روند مصرف آن نیز در حال افزایش است.  طبق آخرین آمار منتشر شده مصرف گاز طبیعی اروپا نزدیک به ۳۲ درصد مصرف کل دنیا می‌باشد[۲]. حوزه کشورهای اتحادیه اروپا بیش از ۶۴ درصد از گاز مورد نیاز خود را وارد می‌کنند[۳]. این در حالی است که در سال ۲۰۰۰سهم واردات در تأمین گاز مورد نیاز این منطقه، ۴۸ درصد بود. در حقیقت، مصرف گاز طبیعی اروپا در سال‌های گذشته، رشدی بیش از تولید داشته و لذا وابستگی این منطقه به واردات بیشتر شده است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (۲۰۱۳)، تولید گاز طبیعی اروپا در سال ۲۰۴۰ به ۲۱۳ میلیارد مترمکعب و مصرف گاز طبیعی این منطقه در این سال به ۶۶۷ میلیارد متر مکعب برسد که به منزله وابستگی ۸۱ درصدی این منطقه به واردات گاز طبیعی می‌باشد. لذا مشاهده می‌شود که حفظ و ثبات امنیت عرضه گاز طبیعی برای اروپا بسیار مهم می‌باشد. در مقابل، این مسأله می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشورهای دارنده منابع گازی را در حوزه کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در اروپا، بالا ببرد و این فرصت تاریخی را برای کشورهای دارنده منابع نفت و گاز به وجود خواهد آورد تا با ارزیابی وضعیت بازارهای بزرگ مصرف کننده گاز طبیعی، بتوانند در شرایط مناسب‌تری با توجه به ویژگی های خاص هر کشور، گاز طبیعی مورد تقاضای این کشورها را تأمین کنند

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۸۰

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***