Get a site

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته دامپزشکی

عنوان : شناسایی اینتگرونهای کلاس ۱ و ۲ در جدایه‌های اشریشیاکلای طیور گوشتی استان فارس

دانشگاه شیراز

دانشکده دامپزشکی

 

نیمسال  سال تحصیلی: ۹۲-۹۱                                                          شماره پایان نامه:  ۱۴۰۲

 

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز

 

 

شناسایی اینتگرونهای کلاس ۱ و ۲ در جدایه‌های اشریشیاکلای طیور گوشتی استان فارس

این پایان نامه در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ با رتبه عالی معادل ۷۵/۱۹ مورد پذیرش هیات داوران قرار گرفت.

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

شناسایی اینتگرون های کلاس ۱و۲ در جدایه های اشریشیاکلای طیور گوشتی استان فارس

 

اینتگرونها قطعات ژنتیکی باکتریایی هستند که می توانند سبب افزایش جذب و بیان ژن ها (عموما ژنهای مقاومت) در داخل کاستهای ژنی خود شوند. کاست های ژنی که تا امروز در اینتگرون‌ها شناسایی شده اند، معمولا فاکتورهای مقاومت آنتی بیوتیکی را رمزگردانی می کنند. ژنهای مقاومت به هم پیوسته بر روی اینتگرونها (که قطعات ژنتیکی متحرک هستند) مقاومت های دارویی چندگانه را رمزگردانی می کنند و در انتقال مقاومت های دارویی چندگانه بین باکتری ها دخیل هستند. مواجهه با باکتریهای دارای مقاومت چندگانه از طریق زنجیره ی غذایی خطر بالقوه ای برای سلامت انسان است. لذا هدف از این مطالعه شناسایی اینتگرونهای کلاس ۱و۲  و بررسی فراوانی آنها درجدایه های اشریشیا کولی طیور گوشتی و ارتباط آنها با مقاومت های چندگانه می باشد.

بدین منظور در ابتدا ۳۰۰ نمونه‌ی اشریشیا کولی از نمونه های مدفوع کلواکی حاصل از ۲۰ فارم طیور گوشتی استان فارس در طی سه مرحله‌ی، یک روزگی، ۲۵-۳۵ روزگی و پایان دوره (قبل کشتار) جداسازی گردید و آزمایش حساسیت آنتی بیوتیکی با بهره گرفتن از روش انتشار دیسک انجام شد.  در مجموع ۱۳۹جدایه دارای مقاومت چندگانه  (۳۸ نمونه مرحله اول، ۵۵ نمونه مرحله دوم، ۴۶ نمونه مرحله سوم) جهت بررسی حضور ژن های اینتگراز ۱ و ۲ به عنوان شاخص حضور اینتگرون ها بوسیله PCR مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو نوع اینتگرون در میان جدایه های مورد مطالعه حاصل از طیور، حضور دارد. به نحوی که فراوانی اینتگراز ۱ (۷/۶۷% ؛ ۱۳۹/۹۴)، از فراوانی اینتگراز ۲ (۹/۲۰% ؛ ۱۳۹/۲۹) بالاتر بوده و فراوانی حضور همزمان هر دو اینتگراز ۶/۸% (۱۳۹/۱۲) تعیین شد. فراوانی اینتگراز ۱ در مراحل اول تا سوم نمونه‌گیری به ترتیب ۴/۶۸% (۳۸/۲۶)، ۷/۷۲% (۵۵/۴۰) و ۹/۶۰% (۴۶/۲۸) بدست آمد. فراوانی اینتگراز ۲ در مراحل اول تا سوم نمونه گیری به ترتیب ۶/۲% (۳۶/۱)، ۵/۲۵% (۵۵/۱۴) و ۴/۳۰% (۴۶/۱۴) بود. فراوانی حضور همزمان هر دو اینتگراز طی مراحل اول تا سوم نمونه‌گیری به ترتیب ۶/۲% (۳۸/۱)، ۷/۱۲% (۵۵/۷) و ۷/۸% (۴۶/۴) تعیین شد. نتایج حاصل از توالی یابی یابی کاست های ژنی نیز حاکی از حضور ژن  orfF و ۳ نوع ژن مقاومت به تریمتوپریم (dfrA)، استرپتومایسین (aadA) و اریترومایسین (ereA) بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اینتگرون های کلاس ۱و۲ در جدایه های اشریشیا کولی طیور گوشتی وجود دارد و سبب مقاومت چندگانه در آنها می شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

فصل اول: مقدمه و هدف

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

۱-۲- فرضیه ها و اهداف طرح…………………………………………………………………………………………………….. ۴

 

فصل دوم: کلیات و بررسی منابع موجود

۱-۲- اشریشیا کولی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۱-۲-خصوصیات کشت…………………………………………………………………………………………………………… ۵

۲-۱-۲-خصوصیات بیوشیمیایی………………………………………………………………………………………………… ۶

۳-۱-۲-انتشار و راه های انتقال اشریشیا کولی در طیور………………………………………………………….. ۶

۲-۲-آنتی‌بیوتک‌ها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۲-۲- تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۲-۲-سابقه تاریخی………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۳-۲-۲-طبقه بندی آنتی‌بیوتیک ها…………………………………………………………………………………………… ۹

۴-۲-۲- استفاده از آنتی بیوتیک در حیوانات مولد غذا ………………………………………………………… ۱۰

۱-۴-۲-۲-مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در طیور………………………………………………………………………………. ۱۲

۵-۲-۲- منشاء مقاومت به آنتی بیوتیک………………………………………………………………………………….. ۱۵

۶-۲-۲- مکانیسم های مقاومت به آنتی بیوتیک…………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۶-۲-۲- تغییر یا جایگزینی اهداف دارو……………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۶-۲-۲-غیرفعالسازی آنزیمی دارو……………………………………………………………………………………….. ۱۶

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

۳-۶-۲-۲- پمپ‌های خارج کننده دارو از سلول……………………………………………………………………… ۱۷

۴-۶-۲-۲- کاهش جذب دارو………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۵-۶-۲-۲- حفاظت از هدف…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۶-۶-۲-۲- بدام انداختن دارو………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۷-۲-۲- انتشار مقاومت به آنتی بیوتیک………………………………………………………………………………….. ۱۹

۱-۷-۲-۲- وراثت عمودی………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۷-۲-۲- انتقال افقی……………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۸-۲-۲- مکانیسم‌های دخیل در انتقال افقی…………………………………………………………………………… ۲۰

۹-۲-۲- عناصر دخیل در انتقال افقی ژن های مقاومت…………………………………………………………. ۲۱

۱-۹-۲-۲- پلاسمید‌ها………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۹-۲-۲- ترانسپوزونها…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۹-۲-۲- اینتگرون‌ها……………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱۰-۲- ساختار و ویژگی‌های اینتگرون‌ها…………………………………………………………………………………. ۲۳

۱-۱۰-۲- کلاس ۱ اینتگرون‌ها ………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۰-۲- کلاس ۲  اینتگرون‌ها………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۳-۱۰-۲- کلاس ۳ اینتگرون‌ها……………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۴-۱۰-۲- سوپر اینتگرون‌های کروموزومی یا کلاس۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۷

۱۱-۲-کاست ژنی………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۱-۱۱-۲- تعریف……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱۱-۲- انتقال کاست‌های ژنی………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۱۲-۲- اپیدمیولوژی اینتگرون‌ها و مروری بر شناسایی اینتگرون‌ها در ماکیان…………………….. ۳۲

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

فصل سوم: مواد و روش کار

۱-۳- مواد و وسایل مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۳- روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۱-۲-۳- نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۳- آزمون های تاییدی……………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۲-۳- آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده برای آنتی‌بیوگرام …………………………………………………… ۳۹

۴-۲-۳- آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی…………………………………………………………………………………. ۴۰

۵-۲-۳- روش ساخت نیم مک فارلند……………………………………………………………………………………… ۴۱

۶-۲-۳- نکات مورد توجه در انجام آزمایش آنتی بیوگرام……………………………………………………… ۴۲

۷-۲-۳- نکات مورد توجه در اندازه گیری قطر هاله و خواندن نتایج آزمایش آنتی بیوگرام. ۴۳

۸-۲-۳- بررسی حضور مقاومت های چند گانه……………………………………………………………………….. ۴۳

۹-۲-۳- استخراج DNA جهت انجام آزمایشهای مولکولی …………………………………………………… ۴۴

۱۰-۲-۳- انجام واکنش های زنجیره ای پلیمراز…………………………………………………………………….. ۵۰

۱۱-۲-۳- انجام واکنش PCR برای شناسایی ژن های اینتگراز ۱ و ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۲

۱۲-۲-۳- الکتروفورز روی ژل آگارز…………………………………………………………………………………………. ۵۳

۱۳-۲-۳- شناسایی کاست ژنی اینتگرون……………………………………………………………………………….. ۵۴

۱۴-۲-۳- انجام واکنش PCR برای شناسایی کاست‌های ژنی اینتگرون کلاس ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۵

۱۵-۲-۳- تعیین ترادف محصولات………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۱۶-۲-۳- آزمون آماری…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

فصل چهارم: نتایج

۱-۴ نتایج جستجوی اینتگرونهای کلاس ۱ و ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۷

۲-۴ نتایج بررسی کاست ژنی کلاس ۱ اینتگرون‌ها……………………………………………………………….. ۶۳

۳-۴ نتایج تعیین توالی کاست‌ ژنی کلاس ۱ اینتگرون‌ها………………………………………………………. ۶۵

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… ۶۷

 

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

 

پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

فهرست جداول

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول۱-۱: طبقه بندی آنتی‌بیوتیک‌ها بر اساس مکانیسم اثر ………………………………………………. ۱۰

جدول ۱-۳: دستگاه­ها وسائل آزمایشگاهی مورد استفاده……………………………………………………….. ۳۴

جدول ۲-۳: مواد شیمیایی مورد استفاده…………………………………………………………………………………. ۳۵

جدول ۳-۳: آنتی‌بیوتیک‌های استفاده شده برای آنتی‌بیوگرام……………………………………………….. ۳۹

جدول۴-۳: دیسک‌های آنتی‌بیوتیک استفاده شده، مقادیر ماده موثره آن‌ها

و تفسیر نتایج آزمایش حساسیت آنتی‌بیوتیکی ………………………………………………………………………. ۴۱

جدول ۵-۳: خصوصیات روش آزمایش آنتی بیوگرام (دیسک دیفیوژن)

بر اساس معیارهای  CLSI (NCCLS)…………………………………………………………………………………… 42

جدول ۶-۳: اطلاعات  نمونه های کارشده ، گرفته شده  از مزارع گوشتی

شهرستان شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

جدول ۷-۳: برنامه چرخه حرارتی PCR برای شناسایی ژن های اینتگراز ۱ واینتگراز ۲٫٫٫٫٫٫ ۵۰

جدول ۸-۳: برنامه چرخه حرارتی  PCR برای شناسایی کاست ژنی اینتگرون کلاس۱ …… ۵۰

جدول۹-۳: مشخصات مربوط به پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی ژن های

اینتگراز ۱ و اینتگراز ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۱

جدول۱۰-۳: مشخصات مربوط به پرایمرهای مورد استفاده برای شناسایی کاست ژنی

اینتگرون کلاس ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۵۱

جدول۱۱-۳: غلظت استوک مواد اولیه مورد استفاده در واکنش زنجیره­ای پلیمراز…………….. ۵۱

جدول ۱۲-۳: ساخت محلول کار آماده جهت انجام Multiplex PCR برای شناسایی

ژنهای اینتگراز…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول ۱۳-۳: تهیه بافر TAE 50 بار………………………………………………………………………………………. ۵۳

جدول۱۴-۳: ساخت محلول کار آماده جهت انجام  PCR برای شناسایی کاست ژنی

کلاس۱ اینتگرون………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

جدول ۱-۴: مقاومت های چندگانه آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیا کولی

بدست آمده از مراحل مختلف نمونه گیری در گله های گوشتی اطراف شیراز…………………….. ۵۸

جدول ۲-۴: تعداد (درصد) موارد مثبت و منفی ژن اینتگراز۱ در جدایه های E. coli

جداشده در سه مرحله مختلف از جوجه های گوشتی……………………………………………………………. ۵۹

جدول ۳-۴: تعداد (درصد) موارد مثبت و منفی ژن اینتگراز۲ در جدایه های E. coli

جداشده در سه مرحله مختلف از جوجه های گوشتی……………………………………………………………. ۶۰

جدول ۴-۴: تعداد (درصد) موارد مثبت و منفی حضور همزمان ژنهای اینتگراز ۱ و ۲

در جدایه های E. coli  جداشده در سه مرحله مختلف از جوجه های گوشتی……………………. ۶۱

جدول ۵-۴: تعداد (درصد) موارد مثبت و منفی ژن اینتگراز۱ و ژن اینتگراز۲ و حضور

همزمان هر دو ژن اینتگراز در تمام جدایه های E. coli  مورد بررسی در این مطالعه…………. ۶۲

جدول ۶-۴: کد نمونه، طول کاست ژنی و ژنهای موجود در کاست ژنی

کلاس ۱ اینتگرون‌ها در محصولات PCR تعیین ترادف شده…………………………………………………. ۶۶

فهرست تصاویر

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

تصویر ۱-۱ مکانیزم های توسعه مقاومت به آنتی بیوتیک  …………………………………………………… ۱۹

تصویر ۲-۱ سه مکانیسم اصلی که توسط آن ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی

به صورت افقی در میان باکتری ها منتقل می‌شوند ………………………………………………………………. ۲۱

تصویر۳-۱) ساختمان کلی یک اینتگرون ………………………………………………………………………………… ۲۴

تصویر۴-۱: ساختمان کلی کلاس۱ اینتگرون‌ها ……………………………………………………………………… ۲۵

تصویر ۵-۱: ساختار کلاس ۱ اینتگرون‌ یافت شده در Tn402……………………………………………….. 26

تصویر۶-۱: ساختار اینتگرون کلاس۲ موجود در Tn7 …………………………………………………………… 26

تصویر۷-۱: ساختار اولین اینتگرون کلاس ۳ از ژاپن …………………………………………………………….. ۲۷

تصویر۸-۱: ساختار کاستها همراه اینتگرون ……………………………………………………………………………. ۲۸

تصویر۸-۱:ساختار شماتیک کاست وارد شده به اینتگرون ……………………………………………………. ۲۹

تصویر۹-۱: مکانیسم ورود و بیان کاست‌های ژنی توسط اینتگرون کلاس۱ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

تصویر۱-۴: تصوی ژل الکتروفورز……………………………………………………………………………………………….. ۶۳

تصویر ۲-۴: الگوی باند‌های محصولات PCR کاست ژنی کلاس ۱ اینتگرون‌ها

با طول متفاوت پس از الکتروفورز روی ژل آگارز……………………………………………………………………… ۶۴

تصویر ۳-۴: الگوی باند‌های محصولات PCR کاست ژنی کلاس ۱ اینتگرون‌ها

با طول متفاوت پس از از الکتروفورز روی ژل آگارز………………………………………………………………….. ۶۵

فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار۱-۴: درصد مقاومت های چندگانه آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیا کولی

بدست آمده از مراحل مختلف نمونه گیری در گله های گوشتی اطراف شیراز……………………. ۵۸

نمودار ۲-۴: نمودار درصد موارد مثبت و منفی ژن اینتگراز ۱ در جدایه های E. coli

بدست آمده طی مراحل مختلف نمونه‌گیری در این مطالعه……………………………………………………. ۵۹

نمودار ۳-۴: نمودار درصد موارد مثبت و منفی ژن اینتگراز ۲ در جدایه های E. coli

بدست آمده طی مراحل مختلف نمونه‌گیری در این مطالعه………………………………………………….. ۶۰

نمودار ۴-۴: نمودار درصد موارد مثبت و منفی حضور همزمان ژنهای اینتگراز ۱ و ۲

در جدایه های E. coli  بدست آمده طی مراحل مختلف نمونه‌گیری در این مطالعه…………… ۶۱

نمودار ۵-۴: نمودار درصد موارد مثبت و منفی ژن اینتگراز ۱ و ژن اینتگراز ۲ و حضور

همزمان هر دو ژن اینتگراز در تمام جدایه های E. coli   مورد  بررسی در این مطالعه        ۶۲

مقدمه

 

کشف آنتی بیوتیک ها در اواخر دهه‌‌ی ۱۹۲۰ و آغاز استفاده از آنها در درمان و جلوگیری از عفونت در دهه‌ی۱۹۴۰ بدون شک یکی از پیشرفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ پزشکی در ۱۰۰ سال گذشته است (دیویس، ۲۰۰۷، دیویس و دیویس، ۲۰۱۰). از آن زمان تا کنون آنتی‌بیوتیک‌ها به طور گسترده‌ای در درمان بیماری‌های عفونی انسانها و حیوانات استفاده شده‌اند. آنتی‌بیوتیک‌ها در صنعت طیور به منظور افزایش رشد، درمان، پیشگیری و کوکسیدیواستات استفاده می‌شوند (گوآرداباسی و همکاران، ۲۰۰۸). استفاده گسترده از آنتی‌بیوتیک‌ها در انسان و حیوانات سبب ایجاد نگرانی‌هایی در مورد توسعه‌ی باکتری‌ های مقاوم  و نیز باکتری‌های دارای مقاومت چندگانه که یک خطر بالقوه برای جوامع انسانی و حیوانات هستند، شده است، چرا که مقاومت می‌تواند سبب شکست در درمان شود (اریال، ۲۰۰۱).

بر طبق تخمین مرکز” کنترل و پیشگیری بیماری ها (CDC) در ایالات متحده آمریکا سالانه در حدود ۱۴۷۰۰۰ نفر در کشور آمریکا به علت مقاومت عوامل بیماری زا نسبت به آنتی بیوتیک ها جان خود را از  دست می دهند. همچنین تخمین زده می شود که استفاده غیر درمانی از آنتی بیوتیک ها در چارپایان اهلی ۸۰% از کل آنتی بیوتیک های استفاده شده در ایالات متحده را شامل می شود.

صنعت طیور دومین صنعت کشور ما محسوب می‌شود. با این حال به علت نبود سیستم نظارتی دقیق، آنتی‌بیوتیک‌ها به شکلی خودسرانه و غیر معقول درطیور صنعتی مصرف می‌شوند. مشکل مهمی که استفاده غیر اصولی از آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد می‌کند، بقایای این داروها در محصولات دامی، خصوصا گوشت ماکیان و تخم مرغ می‌باشد که علاوه بر انتقال به انسان و افزایش فشار بر کبد وکلیه‌ها برای دفع دارو، سبب ایجاد مقاومت در میکروارگانیسم‌های انسانی در اثر مواجهه آنها با این بقایای آنتی‌بیوتیکی می‌شود.

با ظهور باکتریهای مقاوم به چندین آنتی بیوتیک درمان عفونتها در سرتاسر جهان به خطر افتاده است. گرچه به صورت کلاسیک مقاومت را به جهش های کروموزومی نسبت می دهند. اما مقاومت غالبا در ارتباط با قطعات خارج کروموزومی است که از سایر باکتری‌های موجود در محیط کسب می شود که این‌ها شامل انواع مختلفی ازقطعات DNA متحرک، مثل پلاسمیدها، ترانسپوزونها و اینتگرونها هستند. به محض اینکه باکتری‌های دارای مقاومت مستقر شدند، دوام آورده و در سرتاسر جهان پخش می شوند و سبب شکست بالینی در درمان عفونتها و ایجاد بحرانهای بهداشت عمومی می‌شوند (الکسون و لوی، ۲۰۰۷). اینتگرونها قطعات ژنتیکی باکتریایی هستند که می توانند سبب افزایش جذب و بیان ژن ها (عموما ژنهای مقاومت) در داخل کاستهای ژنی خود شوند (استوکس و هال، ۱۹۸۹). اینتگرونها عموما بر اساس توالی پروتئین اینتگراز که عملکرد نوترکیبی را به آنها می‌دهد، طبقه بندی می شوند. بر اساس این توالی اینتگرونهای مقاومت (RIs ) به ۵ دسته طبقه بندی شده اند ، که از میان آنها بیشترین حجم مطالعات بر روی کلاس ۱ و۲ و۳  انجام شده است. بیش از ۱۳۰ کاست ژنی مختلف شناسایی شده است که سبب ایجاد مقاومت به (تقریبا) تمام آنتی بیوتیک ها می شوند (مازل، ۲۰۰۶). کاست های ژنی که تا امروز در اینتگرون‌ها شناسایی شده اند معمولا فاکتورهای مقاومت آنتی بیوتیکی را رمزگردانی می کنند. بنابراین به این اینتگرونها، اینتگرون‌های مقاومت (RIs [1]) یا اینتگرون‌های مقاومت چندگانه دارویی (MRIs [2])گویند (استالدر و همکاران، ۲۰۱۲). ژنهای مقاومت به هم پیوسته بر روی اینتگرونها (که قطعات ژنتیکی متحرک هستند) مقاومت های دارویی چندگانه را رمزگردانی می کنند و در انتقال مقاومت های دارویی چندگانه بین باکتری ها دخیل هستند (لوراستین هال و همکاران، ۲۰۰۳).

مواجهه با باکتریهای دارای مقاومت چندگانه از طریق زنجیره ی غذایی خطر بالقوه ای برای سلامت انسان از طریق عفونتهای منتقل شونده از راه غذا در نظر گرفته شده است. مسبب آن پاتوژن‌های مقاوم یا انتقال افقی اینتگرونها از باکتریهای موجود در حیوانات تولید کننده غذا [۳] مثل طیور به پاتوژنهای انسانی می‌باشد (باکس و همکاران، ۲۰۰۵). اینتگرونها در سرتاسر جهان در ارتباط با باکتری های گرم منفی توصیف شده اند و شاخصی برای مقاومت آنتی بیوتیکی هستند (باهو و همکاران، ۲۰۱۰).

 

کلاس یک اینتگرون‌ها به علت پخش وسیع در میان باکتریهای گرم منفی وبالاترین میزان گزارشات در انسان و حیوانات به طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته اند. این کلاس شایعترین اینتگرون در جدایه‌های کلینیکی است وسبب شده برخی نویسندگان آنها را  اینتگرون‌های بالینی[۴] نامگذاری کنند (گیلینگز و همکاران، ۲۰۰۸).  کلاس ۲ اینتگرونهای متحرک ، دومین گروه فراوان اینتگرون‌ها هستند . در اغلب اینتگرونهای کلاس ۲ ژن intI2 بوسیله ی یک کدون پایان منقطع می‌شود که منجر به تولید یک پروتئین ناقص و غیر عملکردی می‌شود  که باعث ایجاد یک ترتیب پایدار در کاست‌های ژنی می‌شود که اساسا شامل ژن مقاومت به تری متوپریم dfrA1 ،ژن مقاومت به استرپتو تریسین sat2 ، ژن مقاومت به استرپتومیسین و اسپکتینومیسین aadA1 و ژن با عملکرد نامشخص orfX هستند (هانسون و همکاران، ۲۰۰۲). فشار آنتی بیوتیکی احتمالا نقش مهمی درانتخاب وپخش اینتگرونهای متحرک در باکتریها ایفا کرده است. بیش از ۱۳۰ کاست ژنی که سبب مقاومت آنتی‌بیوتیکی می‌شوند و بیش از ۶۰ کاست ژنی با عملکرد نا شناخته در رابطه با اینتگرونهای متحرک شناسایی شده اند (پارتریج و همکاران، ۲۰۰۹). ژنهایی که درون این کاست های ژنی جاسازی شده اند شامل ژنهای مقاومت به تقریبا تمام خانواده‌های آنتی بیوتیکی، شامل: بتا-لاکتام ها، آمینوگلیکوزیدها، تریمتوپریم، کلرآمفنیکل، فسفومیسین، ماکرولیدها، لینکوزآمیدها، ریفامپیسین و کوئینولون‌ها هستند. علاوه بر آن کاست‌های ژنیqac که فاکتورهای مقاومت به مواد ضد عفونی کننده از خانواده ترکیبات چهار تایی آمونیوم را رمزگردانی می‌کنند در اینتگرونهای متحرک یافت شده اند. مطالعات نشان داده اند که اینتگرونهای متحرک (MIs ) در جوامع باکتریایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کلینیک‌ها یا کشاورزی یا محیط در معرض فشار آنتی‌بیوتیکی قرار گرفته اند، شیوع بیشتری داشته است (استادر و همکاران، ۲۰۱۲).

از آن جهت که تا کنون پژوهشی در جهت شناسایی اینتگرون‌ها در باکتری‌های جدا شده از طیور گوشتی استان فارس انجام نشده و نقش آنها در ایجاد مقاومت‌های چندگانه در ماکیان استان بررسی نشده است و همچنین با توجه به نقش بسیار مهم  اینتگرونها در شیوع مقاومت های آنتی بیوتیکی چندگانه در بین پاتوژنهای حیوانی و همچنین انسانی و انتقال باکتری‌های طیور از طریق زنجیره‌ی غذایی به انسان‌ها و نیز خطر انتقال فاکتورهای مقاومت از  باکتری‌های ماکیان به سایر باکتری‌های موجود در محیط و باکتری‌های فلور حیوانات و انسان‌ها، به نظر می‌رسد نتایج این پایان نامه در خصوص تعیین حضور و فراوانی اینتگرون‌ها در جدایه‌های اشریشیا‌کولی طیور گوشتی منطقه منجر به کسب اطلاعات مفیدی در زمینه مکانیسم‌های انتقال مقاومت آنتی‌بیوتیکی و ایجاد باکتری‌های دارای مقاومت چندگانه در باکتری‌های ماکیان خواهد شد.

تعداد صفحه :  ۱۰۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=149256]

—-

پشتیبانی سایت :       

*