Get a site

پایان نامه رابطه بین اشتغال مادران بر عزت نفس دختران

پایان نامه

رابطه بین اشتغال مادران بر عزت نفس دختران

چکیده تحقیق
در این پژوهش ، عزت نفس۱ فرزندان ، مادران شاغل با عزت نفس فرزندان مادران غیرشاغل بررسی شده است. بدین منظور ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی دخترانه فاطمیه(س) نوبت صبح انتخاب شدند. آزمودنیها به آزمون کوپر اسمیت پاسخ دادند. و همچنین پرسشنامه ای تهیه و در اختیار والدین آنها قرار گرفت تا نظرات خود را منعکس نمایند در ارتباط با فرزندان خود.
فرضیاتی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته در ارتباط با عزت نفس اجتماعی ، خانوادگی تحصیلی ، فرزندان دارای مادر شاغل در مقابل فرزندان دارای مادر غیرشاغل است که نتایج نشان می دهد عزت نفس فرزندان مادران شاغل بیش از عزت نفس فرزندان مادران غیرشاغل است البته در بعضی موارد مانند عزت نفس تحصیلی و والدین و در بقیه فرضیه ها تفاوتی معنادار وجود ندارد و هر دو گروه یکسان هستند.
در این پژوهش از روش علی مقایسه ای استفاده شده و شاگردان به طور تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات از طریق نتایج آزمون کوپر اسمیت جمع آوری شده است.
(پرسشنامه در قسمت ضمائم موجود می باشد.)
 
مقدمه
« شکست و ناتوانی انسان فقط یک دلیل دارد که آن هم ایمان نداشتن به واقعیت خود است. »
ویلیام جیمز۱  (شیهان ، گنجی ، ۱۳۷۸ ، ۷)
مسئله تربیت ، مسئله ای است حیاتی و هدف آن کمک به سازندگی انسانهاست تا بتوانند نیازها و مقاصد خویش و جامعه را برآورده نمایند. تربیت دارای جنبه زندگی و آفرینندگی است و انسان را از پایین ترین درجات برای رسیدن به بالاترین مقام انسانیت کمک و هدایت می کند یکی از مهمترین راهنمای کمک به کودکان و نوجوانان حفظ و تقویت عزت نفس است و مقوله خود ارزشمندی از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت کودکان و نوجوانان است . برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی ، قدرت تصمیم‌گیری و ابتکار ، خلاقیت و نوآوری ، سلامت فکر و بهداشت روانی ، رابطه مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خودارزشمندی فرد دارد. برای اینکه کودکان و نوجوانان بتوانند از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندیهای بالقوه خود بهره مند شوند ، می بایست از نگرش مثبت نسبت به خود و محیط اطراف و انگیزه های قوی برای تلاش برخوردار شوند. بدون تردید نوجوانان و دانش آموزانی که دارای احساس خودارزشمندی و عزت نفس قابل توجهی هستند، نسبت به همسالان خود در شرایط مشابه ، کارآمدی ، پیشرفت تحصیلی و خلاقیت بیشتری از خود نشان می دهند.‌(بیابانگرد ، ۱۳۷۲ ، ۷) . عزت نفس مهم ترین سرمایه نوجوان است. تحقیقات روشن ساخته است که کودکان با عزت نفس بالا به مراتب بهتر می‌توانند یاد بگیرند و احتمال ابتلا به بیماریهای روانی از جمله افسردگی را در آنها کاهش می دهد.
ارتباط میان مادر و فرزند نه تنها از زمان تولد بلکه حتی پیش از آن نیز اثر بسیار مهمی در رشد روانی کودک دارد. ارتباط معنوی کودک با مادری که در بیرون از منزل کار می کند و کودکی که مادرش خانه دار است در دو قطب متفاوت قرار می گیرد که مدرسه نیز در این مورد نمی تواند عواطف عقب مانده کودک محروم از عاطفه مادری را جبران کند. (بیابانگرد ، ۱۳۷۲ ، ۶۶) . پژوهش حاضر در این زمینه بر دو حوزه گسترده متمرکز شده است :
۱ـ اثرات عمومی داشتن مادر شاغل در مقایسه با مادر تمام وقت بر کودک.
۲ـ اثر مراقبت فردی در مقایسه با مراقبت گروهی (ریچارد ، سن ؛ اتیکسون ، هیلیگارد ، ۱۹۸۳) .
(ترجمه براهنی ، شاملو ، گاهان ، کریمی ، هاشمیان ، ۱۳۷۳ ، پ ، معتمد ، ۲)
کار زن تنها از دیدگاه اقتصادی و با معیارهای مادی قابل سنجش نیست و گاه چنان مهارت کیفی می یابد که سنجش آن در قالب کمیات امکان ندارد ، به درستی هیچ چیز جنبه جانشینی روابط عاطفی مادر به فرزند نیست و بالطبع ایجاد این رابطه را ارزشی است فراتر از محکهای مادی (ساروخانی ، ۱۳۷۰ ، پ ، معتمد ، ۱۳۷۸ ، ۲).
 

بیان مسئله

علل و عوامل متنوعی می تواند در عزت نفس فرزندان مؤثر باشد از قبیل عوامل موروثی ، عوامل اجتماعی ، ‌خانوادگی ، فرهنگی و اشتغال مادران که هر یک به نوعی در موفقیت و کسب عزت نفس بالا مؤثرند. (شرقی ، علی اکبر ، ۱۳۷۷ ، ۵) .
در مقطع راهنمایی که اوایل دوره نوجوانی است نیاز به اشتراک و جمع شدن با همسالان به اوج خود می رسد. نوجوان تا اندازه ای نظر خود را در مورد خویشتن و نیز حس عزت نقس خود را بر اساس واکنشهای همسالانش نسبت به خود ، شکل خواهد داد. اگر او دوستان زیادی داشته باشد و حس کند که متعلق به گروه های همسالانش است ، بیشتر احساس ارزشمند بودن می کند. ولی اگر در این دوره منزوی باشد و در روابطش عضوی غیرمؤثر به حساب آید ، تمایل خواهد داشت که خود را به گونه ای منفی ارزیابی کند. نوجوان نیاز دارد که در روابط خود مورد تأئید و احترام قرار گیرد. او به همان میزانی که در خانواده و مدرسه مورد تأیید و احترام قرار گرفته است. می تواند دیگران را تأیید کند و به آنها احترام بگذارد. (علیپور ، پروین ، ۱۳۷۵ ، ۳۲) .
در طول صد سال گذشته بسیاری از روانشناسان این نظریه را پذیرفته اند که انسان دارای نیاز به عزت نفس است. (آدلر۱ ، ۱۹۳۰ ؛ آلپورت۲ ، ۱۹۳۷ ؛ راجرز۳ ، ۱۹۵۹ ؛ سالیوان۴ ، ۱۹۵۳ ؛ هورنای۵ ، ۱۹۳۷ ؛ جیمز۶ ، ۱۹۸۰ ؛ مازلو۷ ، ۱۹۷۰ ؛ مورفی۸ ، ۱۹۴۷ ؛ رنک۹ ، ۱۹۵۹ ) . عقیده بر آن است که عزت نفس۱۰ در تشکیل طرحواره مربوط به خود۱۱ و بر تصمیم‌گیریهای ما در بیشتر موقعیتهای اجتماعی تأثیر دارد (بارون وبرن۱۲ ، ۱۹۹۷) . فرنچ۱۳ (۱۹۶۸) و وارگو۱۴ (۱۹۷۲) ، از عزت نفس به عنوان یک سیر  فرهنگی در مقابل اضطراب نام می‌برند. کوپراسمیت[۱] (۱۹۶۷). در تحقیق خود به این نتیجه رسید که کودکان برخوردار از عزت نفس بالا ، افرادی هستند که با احساس اعتماد به نفس۲ و بهره گیری از استعداد و خلاقیت خود به ابراز وجود می‌پردازند و به راحتی تحت تأثیر عوامل محیطی قرار نمی گیرد (بیابانگرد ، ۱۳۷۲ ، ۱۲) . در تحقیق نشان داده شده که بین فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل از نظر سازگاری عملکرد تحصیلی و هوش تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین معلوم شد که تفاوت بین سازگاری و عملکرد تحصیلی فرزندان مادران شاغل و غیرشاغل ناشی از تفاوتهای هوشی آزمودنیهاست. (معتمد ، حمیدرضا،۱۳۷۸،۳).
اشتغال مادران در ابعاد مختلف فرهنگی ، روحی و روانی ، پیشرفت تحصیلی فرزندان تأثیر دارد و طبیعی است که شاغل بودن مادر در بیرون از منزل از فرصت اختصاص یافته به امور راهنمائی تحصیلی فرزندان می کاهد که باید این تقلیل را جبران نمود و اگر مسئله عزت نفس در محیط خانه و مدرسه در جنبه مثبت افزایش یابد کمک زیادی به حل مشکلات پدید آمده دردانش آموزان می نماید و حال باید دید که آیا بین اشتغال مادران و عزت نفس فرزندان رابطه وجود دارد یا خیر؟
تعداد صفحه : ۷۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.