Get a site

پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان

پایان نامه رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان

پایان نامه

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه روانشناسی

موضوع:

رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالوهاب سماوی

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ۲

۱-۱. بیان مسئله. ۳

۱-۲.اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

۱-۳. اهداف تحقیق ۷

۱-۴. سوالات تحقیق ۷

۱-۵. فرضیه‌های تحقیق ۷

۱-۶. تعاریف مفهومی متغیرها ۸

۱-۶. تعاریف عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ .موضع‌گیری های نظری در خصوص کیفیت زندگی زناشویی ۱۱

۲-۱-۱. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی ۱۱

۲-۱-۲. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی ۱۲

۲-۱-۳. اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی ۱۷

۲-۱-۳-۱. عشق  ۱۸

۲-۱-۳-۲. همدلی ۱۸

۲-۱-۳-۳. محبت. ۱۹

۲-۱-۳-۴. صمیمیت  ۱۹

۲-۱-۳-۵. تعهد. ۲۰

۲-۱-۳-۶. احساس مسئولیت. ۲۱

۲-۱-۳-۷. وفاداری و جانب‌داری  ۲۱

۲-۱-۳-۸. اعتقاد و اعتماد. ۲۱

۲-۱-۴. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی ۲۲

۲-۱-۴-۱. عوامل فردی  ۲۲

۲-۱-۴-۲. عوامل ارتباطی ۲۶

۲-۱-۴-۳. عوامل خارجی ۲۹

۲-۱-۵. کیفیت زندگی زناشویی مطلوب. ۳۰

۲-۱-۶. کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب. ۳۱

۲-۱-۷. نظریه‌های کیفیت زندگی زناشویی ۳۲

۲-۱-۷-۱. دیدگاه برادبوری  ۳۲

۲-۱-۷-۲. دیدگاه بیورز. ۳۴

۲-۱-۷-۳. دیدگاه السون. ۳۵

۲-۱-۷-۴. دیدگاه سه محوری تسنگ و مک‌درموت  ۳۵

۲-۱-۷-۵. دیدگاه مک مستر. ۳۶

۲-۱-۷-۶. دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی ۳۹

۲-۲. موضع‌گیری‌های نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی ۴۰

۲- ۲-۱. تعریف مهارت‌های هیجانی ۴۰

۲-۲-۲. تعریف هیجان. ۴۰

۲-۲-۳. ابعاد هیجان. ۴۰

۲- ۲-۴. تاثیر مهارت‌های هیجانی بر وضعیت روانشناختی ۴۲

۲-۲-۵. تقویت مهارت‌های هیجانی ۴۳

۲-۲-۶. نظریه‌های مهارت‌های هیجانی ۴۴

۲-۲-۶-۱. نظریه مایر و سالووی  ۴۴

۲-۲-۶-۲. رویکرد مختلط ۴۵

۲-۲-۶-۳. مدل مهارت‌های هیجانی گلمن ۴۵

۲-۲-۶-۴. مدل مهارت‌های هیجانی بار-آن. ۴۷

۲-۳. موضع‌گیری‌های نظری در خصوص امنیت عاطفی ۴۹

۲-۳-۱. مفهوم امنیت. ۵۰

۲-۳-۲. مفهوم امنیت عاطفی ۵۲

۲-۳-۳. عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی ۵۳

۲-۳-۳-۱. ویژگی‌های شخصیتی ۵۴

۲-۳-۳-۲. ارتباط ۵۴

۲-۳-۳-۳. حل تعارض ۵۵

۲-۳-۳-۴. مسائل مالی ۵۵

۲-۳-۳-۵. فعالیت اوقات فراغت. ۵۶

۲-۳-۳-۶. رابطه جنسی ۵۶

۲-۳-۳-۷. نقش‌های مربوط به برابری زن و مرد. ۵۶

۲-۳-۴. دیدگاه‌های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی ۵۷

۲-۳-۴-۱. دیدگاه رشدی فارمن ۵۷

۲-۳-۴-۲. دیدگاه ترکیبی وارینگ. ۵۹

۲-۳-۴-۳. دیدگاه دلبستگی جانسون و ویفن ۶۰

۲-۳-۴-۴. دیدگاه ترکیبی جسلسن ۶۲

۲-۳-۴-۵. دیدگاه تعاملی باگاروزی ۶۵

۲-۴. یافته‌های پژوهشی در قلمرو موضوع مورد بررسی ۶۶

فصل سوم: روش  تحقیق

۳-۱. مقدمه. ۷۱

۳-۲. روش تحقیق ۷۱

۳-۳. جامعه تحقیق ۷۳

۳-۴. نمونه تحقیق  و روش نمونه‌گیری ۷۳

۳-۵. روش گرداوری اطلاعات. ۷۳

۳-۶. داده های مورد نیاز و ابزار تحقیق ۷۳

۳-۷. پایایی ابزار تحقیق ۷۵

۳-۸. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۵

فصل چهارم: نتایج

۴-۱. یافته‌های توصیفی ۷۷

۴-۲. تحلیل رگرسیون چند متغیری ۷۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۰

۵-۱. بحث و نتیجه‌گیری. ۸۱

۵-۲. محدودیت های تحقیق ۸۶

۵-۳. پیشنهادات کاربردی ۸۷

۵-۴. پیشنهادات تحقیق ۸۸

منابع

منابع فارسی

منابع غیر فارسی .

پیوست ها .

چکیده انگلیسی ۹۶

چکیده
تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه بین مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی- همبستگی طراحی و انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بود از آزمون رضایتمندی زناشویی انریچ، مقیاس آگاهی از هیجانات تورنتو (TAS-20) و آزمون امنیت عاطفی تجدید نظر شده (ISQ-R) که توسط اعضای نمونه تکمیل شدند. نمونه تحقیق شامل ۴۷۵ نفر از زوجین ساکن شهر رودان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان ارتباط مستقیم معنادار دارند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون حاکی از این بود که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی ۱۸ درصد از واریانس  کیفیت زندگی زناشویی را تبیین می کنند. یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که بین مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین ساکن شهر رودان رابطه معناداری وجود دارد و می توان از طریق مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی می‌توانیم کیفیت زندگی زناشویی زوج ها را پیش‌بینی کرد.

 

مقدمه

خانواده را موسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده‌اند که ناشی از پیوند زناشوئی زن و مرد است و در آن اعضای خانواده که شامل زوجین و فرزندان و گاهی هم اجداد و نوه‌هاست براساس همزیستی مسالمت آمیز، صفا، صمیمیت، انس و تفاهم و مشارکت و تعاون زندگی می‌کنند. خانواده‌ها معمولا واحدی کوچک متشکل از حداقل دو یا سه نفر است، ولی از نظر اهمیت آن را از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی و نخستین منبع سازندگی و پرورش نسل و عالی‌ترین سرچشمه خوشبختی و غنی‌ترین منبع عاطفه دانسته‌اند (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴).

از جمله مظاهر زندگی اجتماعی انسان، وجود تعامل های سالم و سازنده میان انسان‌ها و برقرار بودن عشق به همنوع و ابراز صمیمیت و همدلی به یکدیگر است. انسان موجودی چند بعدی است که بخش مهمی از ماهیت پیچیده او را میل به زندگی جمعی و پیوند جویی با همنوع تشکیل می‌دهد. روانشناسان و سایر متخصصان علوم رفتاری از جمله متخصصانی هستند که با مطالعه ابعاد پیچیده رفتار انسان و دنیای روانی او برای بهزیستی و دستیابی به سلامت تن و روان، اطلاعات و راهبردهای سودمندی را ارائه می‌دهند تا از این راه رسیدن به زندگی توام با آسایش برای فرد فرد آدمیان امکان پذیر گردد (جدیدی و جان بزرگی، ۱۳۸۸). روان شناسان خانواده را محل ارضاء نیازهای مختلف جسمانی، عقلانی و عاطفی می‌دانند. داشتن آگاهی از نیازهای زیستی و روانی و شناخت چگونگی ارضاء و اطفاء آن‌ها و تجهیز شدن به تکنیک‌های شناخت تمایلات زیستی و روانی مهمتر، و مسلح بودن به چگونگی ارضای درست و سالم آن‌ها ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد (احمدی و همکاران، ۱۳۸۴).

روانشناسانی که در راستای اهداف فوق‌الذکر فعالیت دارند، خاطر نشان می‌کنند که برای دستیابی به رضایت از زندگی و ارضای نیازهای عاطفی و روانی، خصوصیات و توانایی‌های فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در فعالیت‌های اندیشمندان این حوزه، تحقیقات زیادی مشاهده می‌شود که دلالت بر تائید نقش مهارت‌های ارتباطی و هیجانی در عملکرد روزمره بزرگسالان، پیوندهای آن‌ها و روابط زناشویی رضایت‌مند دارد.

با توجه به تاثیراتی که مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی افراد بر کیفیت رابطه آن ها دارد و همچنین اهمیت بالای کیفیت زندگی زناشویی برای سلامت روانی افراد، در تحقیق حاضر محقق بر آن شد تا رابطه مهارت‌های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان را مورد بررسی قرار دهد.

تعداد صفحه : ۱۱۰

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

 

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *