Get a site

پایان نامه راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهرتهران درسال تحصیلی ۹۱-۹۰

پایان نامه راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهرتهران درسال تحصیلی ۹۱-۹۰

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
دانشکده علوم انسانی (گروه مدیریت آموزشی)
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
عنوان
راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهرتهران درسال تحصیلی ۹۱-۹۰
استاد راهنما
دکترمریم افضل خانی
استاد مشاور
دکترحمید شفیع زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
عنوان                                                        فهرست مطالب                                       صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق. ۲
مقدمه. ۳
۱-۱- بیان مساله. ۴
۱-۲ – اهمیت وضرورت ۹
۱-۳- اهداف تحقیق. ۱۳
۱-۴- سوالهایی تحقیق ۱۳
۱-۵- تعاریف نظری. ۱۴
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق و چارچوب نظری. ۱۶
مقدمه. ۱۷
بخش اول : اهداف آموزشی ۱۸
بخش دوم : محتوای آموزشی ۲۶
بخش سوم : الگوی تدریس ۶۸
بخش چهارم : ارزشیابی ۸۱
بخش پنجم :پیشینه های تحقیق. ۱۱۶
بخش ششم :چارچوب نظری. ۱۳۱
فصل سوم :روش تحقیق ۱۳۶
مقدمه. ۱۳۷
۳-۱- روش تحقیق. ۱۳۷
۳-۲- جامعه آماری وحجم نمونه. ۱۳۷
۳-۳- شیوه نمونه گیری. ۱۳۸

۳-۴-  روش جمع آوری داده ها. ۱۳۸
۳-۵- ابزارهای جمع آوری. ۱۳۸
۳-۶-  تعیین روایی وپایایی ابزاراندازه گیری ۱۳۸
۳-۷- شیوه تجزیه وتحلیل داده ها ۱۳۸
۳-۸-  مراحل انجام تحقیق. ۱۳۹
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها ۱۴۰                                                                                    
مقدمه. ۱۴۱
بخش اول : توصیف آماری ویژگیهای جمعیت شناسی نمونه پژوهشی. ۱۴۱
بخش دوم : تحلیل استنباطی داده های مرتبط بامتغیرهای تحقیق. ۱۵۶
فصل پنجم : خلاصه ،نتیجه گیری وپیشنهاد ها. ۱۷۲
خلاصه پژوهش ۱۷۳
یافته های پژوهش. ۱۷۴
بحث و نتیجه گیری. ۱۷۶
محدو یت های پژوهش ۱۸۰
پیشنهادها ۱۸۰
منابع ۱۸۱
منابع فارسی. ۱۸۱
منابع انگلیسی ۱۸۷
ضمائم ۱۸۹
پرسشنامه ۱۸۹
پیوست ها
چکیده انگلیسی
فهرست نمودارها
نمودار(۱-۱) ۶
نمودار(۲-۲) ۳۳
نمودار(۳-۲) ۴۵
نمودار(۴-۲) ۸۶
نمودار(۵-۲) ۱۴۶
نمودار(۴-۱) ۱۴۲
نمودار(۴-۲) ۱۴۳
نمودار(۴-۳) ۱۴۴
فهرست اشکال
جدول(۲-۱) ۲۴
جدول(۲-۲) ۷۵
جدول(۳-۲. ۸۱
جدول(۴-۲) ۸۶
جدول ۴-۱) ۱۴۱
جدول(۴-۲) ۱۴۲
جدول(۴-۳) ۱۴۳
جدول(۴-۴) ۱۴۵
جدول(۴-۵) ۱۴۸
جدول(۴-۶) ۱۵۱
جدول(۴-۷) ۱۵۴
جدول(۴-۸) ۱۵۵
جدول(۴-۹) ۱۵۹
جدول(۴-۱۰). ۱۵۹
جدول(۴-۱۱). ۱۵۹
جدول(۴-۱۲). ۱۶۰
جدول(۴-۱۳). ۱۶۰
جدول(۴-۱۴). ۱۶۱
جدول(۴-۱۵). ۱۶۱
جدول(۴-۱۶). ۱۶۲
جدول۴-۱۷) ۱۶۳
جدول(۴-۱۸). ۱۶۴
جدول(۴-۱۹). ۱۶۴
جدول(۴-۲۰). ۱۶۵
جدول(۴-۲۱). ۱۶۶
جدول(۴-۲۲). ۱۶۶
جدول(۴-۲۳). ۱۶۷
جدول(۴-۲۴). ۱۶۸
جدول(۴-۲۵). ۱۶۸
جدول(۴-۲۶). ۱۶۹
جدول۴-۲۷) ۱۶۹
جدول(۴-۲۸). ۱۷۰
جدول (۴-۲۹). ۱۷۱

چکیده
پژوهش حاضر با عنوان راهکارهای غنی­سازی برنامه ­ریزی درسی در مدارس عادی از دیدگاه معلمان مقطع دبیرستان شهر تهران درسال تحصیلی ۹۱-۹۰ انجام شد. روش انجام پژوهش، به لحا‌ظ گردآوری داده توصیفی _  پیمایشی به لحاظ هدف پژوهش کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان مقطع دبیرستان ‌شهر تهران درسال تحصیلی ۹۱- ۹۰  به وسیله نمونه گیری  خوشه­ای تصادفی چند مرحله ای انجام شد و تعداد ۳۴۰  نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع­آوری شده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون T تک مولفه ای) استفاده شد. به  منظور جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۶ گویه  بسته پاسخ  تهیه گردیده و برای برآورد، روایی پرسشنامه از روایی متخصصان و صاحبنظران، استفاده  شده و بعد از اجرای آزمایشی پرسشنامه با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ۹۴% برآورد شد. یافته های پژوهش نشان میدهد مولفه­های مورد مطالعه در این تحقیق (اهداف، محتوا، روش تدریس، ارزشیابی) و در میانگین بدست آمده  بین مولفه­های  مورد مطالعه  رابطه معنادار وجود دارد. از  بین مولفه­های مورد  مطالعه مولفه های ، حوزه عاطفی از اهداف آموزشی و محتوای تلفیقی و روش تدریس حل مسئله، و استفاده ارزشیابی استاندارد، پیش بینی کننده های معنی­داری در غنی­سازی  برنامه­ ریزی  درسی به  شمار می روند.
کلید واژه ها : غنی سازی، برنامه درسی، اهداف آموزشی، روش تدریس، محتوای تلفیقی، ارزشیابی

مقدمه:
وقوع انقلاب اطلاعاتی از سویی و پیشرفت روز افزون فناوریها از سوی دیگر، نظام آموزشی سنتی را از بسیاری جهات به شدت تحت تاثیر قرارداده است تحولاتی را به آن متحمل می­ کند. عدم کارآیی نظام پیشین حافظه مدار، در شرایطی که حجم علم در۵-۵/۵ سال دو برابر میشود، تغییر رویکرد سنتی به رویکرد حل مسئله، را الزامی کرده است. دنیایی که امروزه دانش آموزان با آن مواجه هستند در حال تغییر است، عصر فن آوری اطلاعات و ایده جهانی شدن، تربیت، شاخصهای کسب موفقیت­های زندگی را، دگرگون کرده است (منطقی،۱۳۸۴)
توانایی سازگاری بحران ها و نیازهای عصر جدید، مستلزم آموزش و یادگیری و مهارتهایی چون تفکر انتقادی، یادگیری اجتماعی، تحلیل و تفسیر اطلاعات و استفاده بهینه از آن در تصمیم ­گیری به دانش­ آموزان است. همگام با تحولات روزافزون علم و تکنولوژی، نظام آموزشی نیز تغییرات را به طور سریع پذیرفته، شاید بیشتر از سایر سازمانها و نظامها عرضه تغییر و تحول گردیده­اند و خود زمینه ساز و سرعت دهنده­ای از تغییر و تحولات به پشتوانه گسترش و توسعه علم و رونق بخشیدن به اندیشه و تفکربوده اند. تغییر اهداف برنامه های درسی، مواد و محتوای آموزشی و روشها و مسائل آموزشی و به طور کلی تغییر در فرایند یاددهی_ یادگیری و همگانی شدن با نوآوریها امری مسلم انکارناپذیر است، با شکوفاسازی این استعدادهای بالقوه افراد کاوشگر، آفریننده، مشکل­گشا؛ نوآور، مولد و عامل تغییر را تربیت کند که شایستگی­های فردی و اجتماعی لازم را کسب کنند. بدین ترتیب جامعه­ای ایده­ال ایجاد خواهد شد. و از این رو از آموزش و پرورش انتظار می­رود که در قبال این سرمایه­های عظیم انسانی، فضای آموزشی لازم، فناوریهای جدید اطلاعاتی و نوآوری در روش های آموزشی از این فرصت استثنایی استفاده کند و از این رو وظیفه نظامهای آموزشی نیز در جوامع  امروز سنگین­تر و تعهدات آنها در قبال جامعه و خانواده ها بیشتر گردیده است(شریعتمداری، ۱۳۷۹)

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۰۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]