Get a site

[add_to_cart id=615524]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

جهانی رویا گونه،آرمانی و ابدی در فراسوی واقعیت تنها با خیال پردازی های شاعرانه و راز آلودگی تصاویری نمادین و سمبلیک امکان پذیر است.

سمبل را در فارسی رمز،مظهر و نماد نامیده اند.سمبل و نماد لفظ یا عبارتی است که با زبانی پیچیده و گاه بسیار مبهم مفهوم را به گونه ای که توانایی و قابلیت انتقال چندین مفهوم و معنا را دارد بیان می کند.

نمادگرایی پرهیز از واقعیت ها و روزمره گی های عوام گونه و کشش به فر واقعیت،تشخص بخشی به مفاهیم و خصوصی سازی ادراک و در نهایت رسیدن به آرمان ها و اهداف دشوارو دست نیافتنی است.در تاریخ ادبیات فارسی از گذشته تا کنون نمادگرایی و رویکرد انتقال مفاهیم از این طریق پیشینه ای به درازنای آفرینش اولین اثرهای پارسی زبانان ما دارد.در حقیقت شاهکارهای بی نظیر و نامدار در زبان و ادبیات فارسی آبشخور نمادها و سمبل هایی است که تجلی گاه اندیشه و جهان بینی بزرگ نویسندگان و شاعران این مرز و بوم است.در  آثار سید علی صالحی نمادگرایی و پردازش سمبل های گاه کاملاً شخصی و خلق ترکیب هایی نوع که نشانگر غنای اندیشه و شاعرانگی بی بدیل وی می باشد مشهود و ستودنی است.تا آنجا که از اوج نیازها و هجران های تخیل خویش در پیچ و تاب و رقص واژگان پرده می اندازد.خلق ترکیب هایی نوع گاه از طریق آشنایی زدایی در اشعار وی ممکن شده است،گاه با برقراری ارتباطی مفهومی و متضاد بین دو واژه سمبلیک و گاه با همراهی دو نماد در کنار هم که در این رساله به عنوان نماد مکمل از این شیوه یاد شده است و…

از این رو در این رساله نمادشناسی در اشعار وی مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است.

واژه های کلیدی:نماد(سمبل)،سید علی صالحی،شعر،آشنایی زدایی،تضاد،نماد مکمل

 

۱-۱مقدمه

این رساله با عنوان نمادشناسی در شعر سید علی صالحی شاعر معاصر تدوین شده است.

شناخت و دستیابی به برجستگی ها و ویژه گی های سبکی هر اثر راهی است جهت پی بردن و درک هر چه بیشتر مفهوم و معنای آن اثر،از آنجا که از ویژه گی های برجسته آثار هنری از گذشته تا کنون نمادپردازی بوده است و شاعران اوج معنا را در قالب یک نمادریخته و در فضایی رمز آلود در معرض دید مخاطب قرار می دهند. زیرا نماد بهترین وسیله برای بازنمایاندن معنا به شیوه ای رمزی است. از این رو آشنایی با نمادها در فرهنگ های متعدد جهان مسیری است اجتناب ناپذیر برای درک معنا.

در شعر بزرگ شاعر معاصر سید علی صالحی با گونه های متفاوت و نویی از نماد پردازی برای رسیدن به معنا رو به رو می شویم که بسیار  قابل بحث و پژوهش می باشد.نماد در اشعار وی گاه کاملاً عمومی و قرار دادی است همچون استفاده از نمادهای باد،باران،دریا،آینه،پنجره آوردن مثال و اما گاه کاملاًتخصصی است که با بهره گرفتن از شگردهایی بی نظیر و مختص همین شاعر در نماد پردازی به خلق آثار سمبلیک رسیده است. از جمله استفاده از آشنایی زدایی در خلق نماد که با ساخت ترکیب هایی جدید در فضایی فرا واقعیت و خیال گونه با نمادهایی نوع و تخیلی کاملاً لطیف و ظریف مخاطب را مواجه می کندآوردن مثال و در بعضی مواقع با همراه کردن دو نماد در کنار هم رازی لطیف و کاملاً ملموس را در مقابل دیدگان خواننده قرار می دهد و بعضی اوقات با بهره گرفتن از دو نماد با رابطه ی معنایی متضاد باز هم  مفاهیمی شاعرانه جهت انتقال مفهوم شعر آفریده است.مثال

و بدون شناخت معنایی و پی بردن به رازهای نهان در نمادها خواننده یا پژوهشگر نمی تواند به شناخت درستی از مفهوم شعر برسد زیرا به گفته ی احمد شاملو:”آثار من،خود اتوبیو گرافی کاملی است.من به این حقیقت معتقدم که شعر برداشت هایی از زندگی نیست؛ بلکه یکسره خود زندگی .”

و به گفته ی خود سید علی صالحی”شعر همه چیز انسان است و همه چیز برای انسان است.اساس عشق همین است به هر آگاهی بر این زمین ، کاستن از اضطراب جهان و افزودن بر آرامش آدمی.شعر ،رستگاری زبان را بشارت می دهد.رستگاری زبان،رهایی اندیشه را تضمن می کند،و رهایی اندیشه ،آخرین آواز شاعران مسئول است،چه در برابر زبان،چه مقابل مردم خویش.(سید علی صالحی،مجموعه اشعار،۱۳۸۵)

سید علی صالحی در اول فروردین سال ۱۳۳۴ در روستای آب ریزکی از بخش مرغاب شهرستان ایذه در استان خوزستان در خانواده ای پر جمعیت و اهل شعر ، ادب و کشاورز پیشه دیده به جهان گشود.در همان ابتدا نان آوری را در کنار تحصیلات تجربه کرد.

سال ۱۳۵۰،جدا از فعالیت های ادبی-فرهنگی دوران دبیرستان ،سرآغاز پویا و معرفی شعر صالحی محسوب می شود. در همین سال ها بود که اشعارش به کمک ابوالقاسم حالت در مجله بومی شرکت نفت چاپگردید. صالحی کم کم به همراه تنی چند از شاعران جنوب، به پی ریزی موجی در شعر به نام موج ناب پرداخت که اولین بارقه های آن در شعر آریا آریا پور دیده شدو توسط منوچهر آتشی در مجله ی تماشا پیگیری و مطرح شد.

وی در دی ماه ۱۳۵۶ به عنوان برنده ی جایزه ی ادبی فروغ فرخزاد در شعر معرفی می شود و در سال ۱۳۵۸ بعد از پذیرش در رشته ی ادبیات فارسی دانشکده  هنر های دراماتیک به عضویت کانون نویسندگان ایران در می آید.هم چنین به کار در مطبوعات مشغول می شود. گرایش سید علی صالحی از سال ۱۳۶۴ تا کنون به شعر گفتار و تداوم بخشیدن به این جنبش است. به قول شاعر «شعرگفتار» شعر وحدت،آرامش و صلح است. آن هم با زبانی به سادگی سلام و علیک دو همسایه با هم ! شعر گفتار شعر همه است. عاری از هر نوع سیطره ی طبقاتی به معنای زبانی آن و روح معترض انسان ایرانی معاصر را در حوزه گفت و گو تعبیر می کنیم. از آنجا که تا کنون هیچ کتاب خاصی از صالحی در راستای سبک و شیوه ی شاعری وی به چاپ نرسیده است مصاحبه هایش بهترین منبع برای بررسی تئوریک زبان شعری اوست.

در بحث تئوری شعر گفتار،نکته ای که تئوریسین آن سید علی صالحی بیشتر بر آن تکیه می کند، وجهه ی تکاملی آن است. او بر این اعتقاد است که این شعر، هم در گذشته ی نزدیک و هم د رگذشته ی دور ریشه دارد. در ریشه یابی مورد نظر صالحی، شعر گفتار خودش را از دیگر فرقه های روشنفکری شعر جدا می کندو ظهور یک موج نیست و تئوریسین بر جنبش بودن این حرکت آگاهانه مصر است.(شرح حاشیه ص ۳۴۴)

صالحی پس از عبور از جریان موج ناب به زبان آرکائیک(باستان گرا) روی می آورد و در این باره چنین می گوید: «کتبی که به کتاب های آسمانی معروف اند از عالی ترین مجموعه هایی هستند که مثلشان نمی توان سرود.من در جست و جوی جلوه ی نهایی شعر به این تعیین رسیدم.(همشهری؛۱۳۸۱،ص۱۹)

هم چنین می گوید:«غزل های سلیمان یا گاثاهای اوستا،ماندگارترین شعرهای بشری به شمار می روند. چه کسی قادر به انکاراین حقیقت است.هزاران بار می توان از این متون کهن قرائتی نو داشت. اواخر دهه ی پنجاه که به فکرباز سرایی کتاب مقدس و اوستا راه جستم،اصلاً معنا و عمل هرمنوتیک را نمی دانستم،اما نیرویی مشهودی مرا به جانب بازخوانی انقلابی این متون سوق داد. »(همشهری؛۱۳۸۱،ص۱۹)

می توان زبان صالحی را در آثارش به دو نوع تقسیم کرد. آرکائیک(کهن گرا و سخت)شامل منظومه های لیالی لا،ترانه های ملکوت،این منم ارابه ران خورشید و…»

و نوع دوم زبان محاوره ای سهل است که دفترهای مثلثات و اشراق ها،نامه ها،دیرآمدی ری را ،آسمانی ها،رویاهای قاصدک غمگینی که از جنوب آمده بود،نشانی ها،ساده بودم تو نبودی،باران بود و … را شامل می شود.

برخی از منتقدان کار صالحی را تکراری و کاملاً او را تحت تاثیر ذهن و زبان فروغ و نظریه ی ادبی نیما در بکارگیری لحن محاوره در شعر می دانند.

کسرا عنقایی می گوید: در مورد سید علی صالحی و نقشی که کسان دیگر برایش قائل اند به نظر من اتفاق مهمی رخ نداده است و … خیلی سریع بگویم و بگذرم سید علی صالحی هیچ کاره تازه ای نکرده،اوهمان حرف های نیمای بزرگ را تکرار کرده که گفت:شعر باید به روال کلام نزدیک شود.(با شاعران امروز؛۱۳۷۹،م.روان رشید،ص۱۲۹)

علی باباچاهی در این رابطه می نویسد:«فروغ در شعر گفتاری سرآمد شاعران عصر خویش است. نخ ابریشمی بیان محاوره ای فروغ در دست شاعران پس از او همچنان موج بر می دارد. تجلی ساده گی به حد و حصر شعر گفتار فروغ در بیست سال اخیر،این نوع بیان را هم به تکرار و اشباع شدگی کشانده است.».(عقل عذابم می دهد؛علی بابا چاهی،ص۱۳۹)

سید علی صالحی در جواب این شاعران می گوید:من از سلسله جبال بیهقی و شاملو نیستم،از زنجیره زرین فروغ و سهراب ام با حفظ استقلال مطلق. احمد رضا احمدی هم از همین اقلیم است و اگر پیش از سهراب و فروغ هم به دنیا می آمدم،باز هم به همین افق می رسیدم.وجه مشترک ما سرچشمه ی مشترک ماست اما کلام مستقلمان هیچ ربطی به یکدیگر ندارد.سرچشمه ی مشترک تعریفی سوای تأثیر و تأثر دارد.(همشهری؛ص۱۶)

صالحی کم کم از جریان ناب فاصله گرفت و به دنبال زبانی تازه گشت چرا که می خواست از شبیه نوسی بپرهیزد و از همین دو بود که نقص هایی را در مورد سطر بندی و تقطیع شعر سپید مطرح کرد و به دنبال یافتن ظرفیت های تازه ی زبان بود.سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ سال های تجربه بود که در آن شاعر از زبان فاخر دور می شد و در تعلیق رسیدن به زبان گفتار قلم می زد.او در سال ۱۳۶۴ جنبش شعر گفتار را راه اندازی کرد و خود را به عنوان یکی از چهره های شعر معاصر مطرح نمود.عوام فهمی و ساده گویی و احساس بالای شعر صالحی از دلایل این محبوبیت بود.(شرح حاشیه ،ص۳۴۲)

با خوانش شعر صالحی اولین چیزی که توجه مخاطب را جلب می کند، همین ساده گی و روانی کلام است. این سادگی نخی است که یک سرش به صالحی رسیده و سر دیگرش را باید نزد شاعران مدرن پیش از او جست.(شرح حاشیه ، ص ۳۵۴)

این  پایان نامه  در دو فصل تنظیم شده است.که در فصل او کلیات و مقدمات شامل بیان مساله،پرسش تحقیق،اهداف تحقیق،ضرورت و اهمیت عشق،مرور مطالعاتی شامل مبانی نظری پژوهش،روش تحقیق جامعه پژوهش و شیوه جمع آوری اطلاعات نگاشته شده است.فصل دوم که متن پژوهش است به تجزیه و تحلیل داده های اطلاعاتی اختصاص یافته که در آن به بررسی سبک نماد پردازی در شعر شاعر مورد نظر پرداخته شده است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*