Get a site

پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

پایان نامه روانشناسی گرایش عمومی: مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه سمنان

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه روان شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

استاد راهنما:

دکتر سیاوس طالع پسند

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-۱- مقدمه. ۲

۲-۱- بیان مساّله.۳

۳-۱- ضرورت پژوهش.۱۰

۴-۱- هدفهای پژوهش۱۱

۵-۱- سوال های پژوهش۱۲

۶-۱- متغیرهای پژوهش.۱۳

۷-۱- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش.۱۳

 

فصل دوممبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

۱-۲- مقدمه ۱۷

۲-۲- درمان دارویی ۱۹

۳-۲- درمان نگهدارنده با متادون. ۱۹

۴-۲- درمان نگهدارنده با بوپرنورفین. ۲۱

۵-۲- فرایندهای شناختی. ۲۳

۶-۲- توجه ۲۳

۷-۲- حافظه ۲۵

۸-۲- تقسیم بندی حافظه ۲۶

۹-۲- عملکردهای شناختی در بیماران تحت درمان نگهدارنده. ۲۸

۱۰-۲- مرور پژوهش های تجربی. ۳۰

۱-۱۰-۲- اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملکردهای شناختی ۳۰

۲-۱۰-۲- اثر درمانهای نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی. ۳۴

۳-۱۰-۲- مطالعات مدیریت دارو. ۳۹

۱۱-۲- خلاصه ۴۰

 

فصل سومروش پژوهش

۱- ۳- مقدمه. ۴۵

۲-۳-طرح پژوهش. ۴۵

۳-۳- جامعه آماری. ۴۵

۴-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری. ۴۶

۵-۳- ابزارهای پژوهش ۴۶

۱- ۵-۳- پرسشنامه ویژگیهای جمعیت شناختی. ۴۶

۲-۵-۳- آزمون حافظه وکسلر ( فرم الف) . ۴۷

۳-۵-۳- آزمون توجه ( آزمون برو/ نرو) ۴۷

۴-۵-۳-آزمون یادداری – دیداری بنتون. ۴۸

۵-۵-۳-آزمون هوش کلامی وکسلر ۴۹

۶-۵-۳- چک لیست استاندارد شده مصاحبه روانپزشکی بر اساسDSM-IV 49

۶-۳- روش اجرا و گردآوری داده ها ۵۰

۱-۶-۳- آزمون حافظه کاری ۵۰

۲- ۶-۳- آزمون حافظه کلامی. ۵۱

۳- ۶- ۳- آزمون حافظه دیداری ۵۱

۴-۶-۳-آزمون توجه ۵۲

۷- ۳- روش تجزیه تحلیل داده ها ۵۳

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴- مقدمه. ۵۵

۱-۴-یافته های توصیفی. ۵۵

۲-۴- یافته های استنباطی. ۵۷

۳-۴- خلاصه. ۶۴

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵- تبیین یافته های پژوهش ۶۶

۲-۵- محدودیت های پژوهش ۷۲

۳-۵- پیشنهادهای پژوهش. ۷۳

منابع

منابع فارسی. ۷۴

منابع انگلیسی ۷۶

فهرست جدول ها

۱-۴ توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی افراد نمونه به تفکیک گروه ها ۵۶

۲-۴- فراوانی افراد سوءمصرف کننده مواد به تفکیک نوع آخرین ماده مصرفی درگروه های درمان. ۵۷

۳-۴- آماره های سن،هوشبهر کلامی، سابقه سوءمصرف و دفعات عود دو گروه. ۵۷

۴-۴- جدول میانگین و انحراف استاندارد گروه های درمان متادون و بوپرنورفین بر حسب دوز ۵۹

۵-۴- اثرات بین آزمودنی ها در مبحث تفاوت گروه های درمان ۶

 

پیوست ها

آزمون حافظه کاری وکسلر ۸۳

آزمون حافظه کلامی وکسلر. ۸۳

آزمون یادداری- دیداری بنتون ۸۴

چکیده انگلیسی. ۸۸

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی با بررسی نقش تعدیل کننده دوز مصرفی است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه­ای است. جامعه آماری این مطالعه شامل ۱۵۶ نفر از سوءمصرف کنندگان مواد مخدر است که در هشت مرکز درمان سوءمصرف مواد در شهر سمنان در سال ۹۳ -۹۲ دوره درمان نگهدارنده با داروهای متادون و بوپرنورفین را سپری می کردند. ملاک های ورود شامل سابقه سوء مصرف مواد مخدر تریاک و شیره، مرد بودن، نداشتن اختلالات روان پزشکی جدی، سن ۵۰-۱۸سال، نداشتن بهره هوشی کمتر از ۸۵ در خرده آزمون های کلامی وکسلر بزرگسالان بودند. شرکت کنندگان در گروه درمان متادون (۹۵ نفر) و بوپرنورفین (۶۱ نفر) آزمون های حافظه کاری، حافظه کلامی، حافظه دیداری و آزمون توجه (برو/ نرو) را انجام دادند. داده­ ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته­ ها نشان داد که گروه تحت درمان بوپرنورفین در حافظه کاری و حافظه کلامی بر گروه تحت درمان متادون برتری دارد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت داروی بوپرنورفین در مقایسه با متادون اثربخشی بیشتری بر عملکردهای شناختی دارد.

مقدمه

اعتیاد بیماری مزمن و پیشرونده ایست که با ویژگی هایی هم چون رفتارهای اجبارگونه، وسوسه‏های غیرقابل کنترل، رفتارهای جستجوگرانه مواد و مصرف مداوم آن با وجود پیامدهای زیانبار اجتماعی، روانی، جسمی، خانوادگی و اقتصادی که به همراه دارد، مشخص می شود. امروزه موضوع سوء مصرف مواد و اعتیاد از نگرانی های جدی جوامع مختلف به ویژه کشورهای در حال توسعه است که در آن ها اقدامات چندانی در این خصوص صورت نگرفته است. تمامی صاحب نظران و متخصصان اعتیاد در این نکته اتفاق نظر دارند که سوء مصرف مواد را نمی توان تنها یک مشکل فردی، جسمانی یا اجتماعی صرف دانست بلکه آن را بایستی یکی از بارزترین مشکلات زیستی-روانی –اجتماعی دانست که می تواند به راحتی بنیان زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی یک فرد و جامعه را سست نموده و در معرض فروپاشی قرار دهد (رابینسون[۱] و بریج[۲]،۲۰۰۳). با توجه به رشد روز افزون اعتیاد در کشورهای مختلف، لزوم درمان مناسب تر این بیماری بیشتر احساس میشود. بزرگسالانی که مواد مصرف می کنند اکثراً توانایی تفکر، حافظه و توجه شان ضعیف است. در نتیجه سوء مصرف مواد رفتارهای اجتماعی نامناسبی دارند و کارایی شغلی و ارتباطات فردی شان ضعیف است (ممتازی، جعفری، خسروی ونیک فرجام، ۱۳۹۱ ). درمان اعتیاد از جمله حوزه هایی است که از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و بالینگران قرار گرفته است و از آن جائی که این اختلال پیوند مهمی با بسیاری از اختلال های متفاوت روان پزشکی و روان شناسی دارد، ارائه درمان های اختصاصی علاوه بر کمک به کاهش میزان ابتلاء و تداوم این اختلال می توانند به درمان سایر اختلال ها نیز کمک کنند. در همین مورد، مرور پژوهش های انجام شده، نشان می دهند که مداخلات به کار برده شده در درمان اعتیاد نه تنها بر درمان این بیماری بلکه در مورد سایر اختلال های مزمن شبیه به اعتیاد هم مؤثر بوده است مثل بیماری های قلبی – عروقی و دیابت به ویژه آن که این درمان ها به صورت موردی، مورد استفاده قرار گرفته اند به این ترتیب که بر روی علایم بیمارگونی که بیمار در جریان مصاحبه اولیه مطرح می کند، تمرکز می کنند (لشنر، ۱۹۹۹؛ نقل ازحدادی، رستمی، رحیمی نژاد و اکبری،۱۳۹۰ ). لذا درسال های اخیر روش درمان دارویی مانند درمان جایگزینی متادون[۳]و بوپرنورفین[۴]در سطح کشور و به طور مدون در حال اجرا می باشد. درمان جایگزینی مواد مخدر برای افراد وابسته به مواد مخدر باعث حفظ بیماران در درمان و کاهش سوء مصرف مواد غیر قانونی و جرم و جنایت می شود. در نتیجه سازمان بهداشت جهانی ذکر کرده است که این درمان باید در سراسر جهان در دسترس بیماران سوءمصرف کننده مواد مخدر قرار گیرد (رپیلی، فابریتوس، کالسکا و الهو، ۲۰۰۹).
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۲

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *