Get a site

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه رشته مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد( (M.Aمدیریت دولتی

گرایش  منابع انسانی

کارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر مهناز ربیعی

استاد مشاور:

دکتر عنایت ا. آقایی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان                                                                                                شماره صفحه
منشور اخلاق پژوهش.۱
چکیده.۲
فصل اول: کلیات
۱-۱مقدمه .۴
۱-۲ بیان مساله۵
۱-۳ اهمّیت و ضرورت اجرای تحقیق .۷
۱-۴ نوع روش تحقیق .۱۰
۱-۵ روش جمع­آوری اطلاعات۱۰
۱-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.۱۱
۱-۷ جامعه آماری و نمونه آماری ۱۱
۱-۸ سؤال تحقیق .۱۱
۱-۹ فرضیه های تحقیق۱۱
۱-۱۰ اهداف تحقیق۱۲
۱-۱۱ محدوده زمانی و مکانی تحقیق و موضوعی ۱۲
۱-۱۲ محدودیت­های تحقیق ۱۲
۱-۱۳ تعریف عملیاتی واژه ­ها ۱۳
فصل دوم
۲-۱ مقدمه۱۶
۲-۲  بهره ‌وری.۱۹
۲-۲-۱  بهره‌وری چیست.۲۰
۲-۲-۲  بهره‌وری معادل تولید نیست۲۲
۲-۲-۳  بهره‌وری، تنها به معنی تلاش برای افزایش کارآیی نیست.۲۴
۲-۲-۴  اثربخشی .۲۵
۲-۲-۵  تاریخچه اصطلاح بهره‌وری. ۲۷
۲-۲-۶  انواع بهره‌وری ۲۸
۲-۲-۷  ارکان اصلی دانش بهره وری ۳۰
۲-۲-۸  سطوح بهره‌وری .۳۲
۲-۲-۹  جلوه‌های بهره‌وری۳۳
۲-۲-۱۰  استراتژیهای (راهبرد) بهره‌وری.۳۴
۲-۲-۱۱  مدلهای بیانگر عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی ۳۶
۲-۲-۱۲  عوامل مؤثر بر بهره‌وری . ۳۹
۲-۲-۱۳ عوامل درون سازمانی اصلی مؤثر بر بهره‌وری . ۴۸
۲-۲-۱۴ عوامل درون سازمانی مکمل ۵۱
۲-۲-۱۵ عوامل برون سازمانی . ۵۳
۲-۲-۱۶ راه های افزایش سطح بهره وری سازمان ۵۳
۲-۲-۱۷ راه های ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی . ۶۰
۲-۲-۱۸ علل تفاوت میزان بهره وری در کشورهای مختلف ۶۶
۲-۲-۱۹ علل پایین بودن سطح بهره‌وری در سازمانهای دولتی ۶۹
۲-۲-۲۰ چرخه بهره وری ۷۲
۲-۲-۲۱ بهره‌وری و فضای روانی در سازمان ۷۲
۲-۲-۲۲ اندازه گیری بهره وری . ۷۴
۲-۲-۲۳ فرهنگ بهره‌وری . ۸۰
۲-۳ ساختار سازمانی ۸۳
۲-۴ ویژگیهای فردی . ۸۶
۲-۵ سیستم پاداش . ۸۸
۲-۶ سبک مدیریت . ۸۹
۲-۷ مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران ۹۱
۲-۸ مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج. ۹۴
فصل سوم
۳-۱  مقدمه ۹۹
۳-۲  ضرورت تحقیق ۱۰۰
۳-۳  روش های جمع آوری اطلاعات ۱۰۳
۳-۴  روایی ابزار تحقیق . ۱۰۳
۳-۵  پایایی (قابلیت اطمینان)پرسشنامه . ۱۰۴
۳-۶  ابزار گرد آوری اطلاعات ۱۰۶
۳-۷  متغیر مستقل و متغیر وابسته ۱۰۶
۳-۸  سؤال تحقیق. ۱۰۷
۳-۹ فرضیه های تحقیق. ۱۰۷
۳-۱۰  اهداف تحقیق۱۰۷
۳-۱۱  محدودیت های انجام تحقیق .۱۰۸
۳-۱۲  قلمرو مکانی و زمانی و موضوعی تحقیق . ۱۰۸
۳-۱۳  روش و نوع  تحقیق . ۱۰۹
۳-۱۴  جامعهء تحقیق  ۱۰۹
۳-۱۵  برآوردحجم نمونه . ۱۰۹
۳-۱۶  آزمونهای آماری ۱۱۰
فصل چهارم
۴-۱  مقدمه . ۱۱۳
۴-۲  تجزیه و تحلیل اطلاعات(آمار توصیفی) ۱۱۳
۴-۳  تجزیه و تحلیل اطلاعات (آمار استنباطی). .۱۲۳
۴-۴ خلاصه و جمعبندی . ۱۳۴
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱  مقدمه . ۱۳۶
۵-۲  تحلیل نتایج . ۱۳۶
۵-۳ پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق  ۱۳۸
۵-۴ پیشنهادات برای محققین آتی  . ۱۳۹
۵-۵  محدودیت های تحقیق  .۱۴۰
پیوست
پیوستها و ضمائم  .۱۴۲
چکیده
در شرایط متغیر و پیچیده امروزی که بر محیط اداری، اقتصادی و اجتماعی حاکم است ، یکی از عواملی که می تواند به افزایش کارایی ، اثربخشی و رضایت ارباب رجوع در بخش دولتی کمک نمایند،
بهره وری است. به همین دلیل در این تحقیق تلاش گردید عوامل موثر بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان شناسایی و اولویت بندی گردد. و در پایان مدل برگرفته از نتایج تحقیق ارائه شود.لذا پس از مطالعه تحقیقات قبلی انجام شده در این خصوص و بهره گیری از روش هایی همچون مصاحبه با اساتید و کارشناسان خبره استانداری و با عنایت به محدوده اختیارات استانها ، چهار متغیر خصوصیات فردی، ساختار سازمانی، سبک مدیریت و سیستم پاداش مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه انجام شده بر مبنای  هدف کاربردی و بر اساس روش پیمایشی و آزمون تحلیل عاملی میباشد.تعداد جامعه ۱۰۸ نفر و نمونه بر اساس n استاندارد ۶۴ می باشد.ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت . بر اساس نتایج تحلیلی داده ها مشخص گردید رابطه معنی داری بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته بهره وری وجود دارد همچنین مشخص گردید که متغیر سبک مدیریت، ساختار سازمانی،سیستم پاداش و خصوصیات فردی به ترتیب  موثرترین عوامل  بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشند.
واژه گان کلیدی: بهره وری نیروی انسانی، خصوصیات فردی، ساختار سازمانی، سبک مدیریت و سیستم پاداش، دهیاری
۱-۱مقدمه

سازمانهای خدماتی در ایران به عنوان پشتوانه سازمانهای تولیدی نقش مهمی در موفقیت و یا شکست نظام تولیدی ایفاء می کنند و بهبود بهره وری آنان تاثیر زیادی بر تعالی اقتصاد کشور گذاشته و کیفیت سطح زندگی افراد کشور را متعالی می سازد.علاوه بر این جامعه ایران در طول چند دهه اخیر شاهد تغییرات قابل توجه و شگرف در عرصه های مختلف بوده است این تغییرات از جهت گستردگی، پیچیدگی، شدت و سرعت در عصر انفجار اطلاعات، دولت ها را تحت تاثیر قرار داده و فشار فزاینده ای جهت بهره وری بیشتر برآنها وارد آورده است(اسمیت،۲۰۰۱،ص۸). به طوری که رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار ، سرمایه ، مواد ، انرژی و اطلاعات می باشد این امر سبب شده است که درکلیه کشورها بهره وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر ومناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از کالا وخدمات ) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند که تدام حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره وری ممکن نیست.
بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن بعنوان ضرورتی جهت ارتقاء سطح زندگی، رفاه بیشتر،آرامش و آسایش جامعه ، همواره مد نظر سیاستمداران، اقتصاد دانان و دولتمندان بوده است.(اسمیت ،۲۰۰۱،ص۸).فرایند مدیریت بهره وری  شامل اندازه گیری، اجرا، ارزیابی و اصلاح است(میلر،۲۰۰۴،صص ۷۷۶-۷۸۵).اندازه گیری بهره وری در بخش دولتی و بهبود آن یکی از مباحث مهم در مدیریت سازمانهای دولتی به ویژه دستگاه های نظارتی و سیاست گذاری است. ضرورت بهبود بهره وری در سه سطح ملی، دولت و سازمان مطرح است. با توجه به آثار مثبت سنجش بهره وری دربخش دولتی و نقش عمده آن در بهبود بهره وری ضرورت وجود یک سیستم اندازه گیری بهره وری درسازمانهای دولتی ایران اجتناب ناپذیراست.
۱-۲ بیان مساله
مستند به ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۴/۴/۷۷ مجلس شورای اسلامی به وزارت کشور اجازه داده شده است به منظور اداره امور روستاها،سازمانی عمومی و غیر دولتی بنام دهیاری به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس نماید.با توجه به واگذاری وظایف متعدد به دهیاری ها در زمینه تهیه و اجرای انواع پروژه های عمرانی و خدماتی،مشارکت در تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی، توسعه و اصلاح معابر ضرورت دارد توان فنی و مهندسی دهیاری ها ارتقاء یافته تا زمینه لازم جهت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی و استفاده بهینه از اعتبارات عمرانی ایجاد گردیده و دهیاری ها بتوانند خدمات رسانی مطلوبی به مردم ارائه نمایند.لذا استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده در تشکیلات وابسته به دهیاریها می تواند نقش بسزایی در این ارتباط داشته باشد.و بکارکیری این نیروها باید به گونه ای باشد که موجب سنگین شدن بدنه تشکیلاتی دهیاری ها را فراهم نسازد و مانند بازویی پرتوان و موثر بخشی از مسئولیتهای دهیاریها را در امور فنی و مهندسی بر دوش گیرد.
از آنجا که در میان عوامل تولید، عامل نیروی انسانی برخلاف سایرمنابع سازمانی به عنوان ذی شعور و هماهنگ کننده سایر عوامل شناخته می شود و همچنین مهمترین اهرم اصلی در افزایش وکاهش
بهره وری سازمان می باشد لذا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به آن مبذول داشت این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری می یابد چرا که انسان یکه تاز صحنه کار و عرصه خدمات مربوطه میگردد. حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره ور باشد میتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و انواع بهره وری را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهره ور کند و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه می باشد.
اما اینکه چگونه نیروی انسانی بهره ور می شود و یا بهره وری وی افزایش می یابد ؟ سوالی است که پاسخ آن در موسسات و سازمانهای مختلف به تناسب رسالت آنها و نیازهای کارکنان گوناگون است . اگرچه ممکن است این نیازها و عوامل، شبیه بهم باشند اما مطمئنا شدت و اولویت تاثیر آنها بر
بهره وری کارکنان یکسان نیست.
در مجموع باید اذعان نمود که فعالیت های هر سازمانی تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد که شناخت و بررسی این عوامل می تواند کمک موثری بر بهبود فعالیت ها وتحقق اهداف سازمانی کند. از طرفی نظر به اینکه بهره وری تابعی است ازعوامل بسیار مختلف، که این عوامل تحت تاثیر رسالت، فعالیت، عملیات و عواملی از این قبیل از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و همچنین میزان اهمیت و تاثیر این عوامل بر بهره وری سازمان های مختلف یکسان نیست، بنابراین برای سازمان ها امکان پذیر نیست که در تمامی زمینه ها و جنبه های تاثیر گذار وارد شوند. ضرورتا برای رسیدن به به بالاترین میزان بهره وری در ابتدا لازم است طبق معیارها و ضوابط علمی این عوامل از لحاظ اهمیت برای سازمان شناسایی و اولویت بندی شوند، آنگاه برای بهبود بهره وری، برنامه های اجرایی و  طرح های لازم تدوین شوند در زمینه عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ایران و جهان تاکنون مطالعات زیادی انجام گرفته که هدف واحد همه این تحقیقات رسیدن به اولویت های مشخص متناسب با هرسازمان برای ارتقا هر چه بهتر بهره وری می باشد.
از آنجائیکه بر اساس آمار دفتر امور روستایی استانداری گیلان حدود ۴۰ درصد جمعیت استان را جمعیت روستایی تشکیل می دهد و همچنین استان گیلان دارای رتبه پنجم در بین سایر استانها از لحاظ تعداد دهستانها می باشد، لذا ضرورت توجه به دهیاریها و برنامه ریزی جهت توسعه روستا امری انکارناپذیر است. در این راستا استانداری گیلان در سال ۸۹ نسبت به جذب ۱۰۸ نفر از کارشناسان فنی دهیاریها به صورت قرارداد کار معین بدون تعهد استخدامی اقدام نمود و در نظر است جهت ارزیابی آنان و شناسایی عوامل موثر بر بهره وری  کارشناسان فنی دهیاریها و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر بهره وری آنان اقدام شود تا زمینه برای ارتقاء بهره وری و عملکرد آنان مهیا گردد.
لذا  از  مقاله تحقیقاتی که آقایان  مصطفی الله وردی ، سیدمحمداحسان فرح آبادی  و خانم  حانیه السادات سجادی با عنوان  اولویت بندی عوامل موثر بر بهر ه وری منابع انسانی از دیدگاه مدیران میانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در سال ۱۳۸۸ و در فصلنامه بیمارستان ارائه شده بود به عنوان مدل استفاده نمودم.
۱-۳ اهمّیت و ضرورت اجرای تحقیق
به نظر تافلر عصری که در آن به سر می‌بریم دوران سلطه دانایی است (مقدس، ۱۳۸۶،ص۲۹) در سطح کشورها، تحولات کنونی جهان و تجارب پیشین توسعه، نوآوری و بهره‌وری را بعنوان مناسب‌ترین محمل پیشبرد توسعه در قرن جدید تثبیت نموده است. به عبارت دیگر، رفته رفته بر سر این موضوع که ورود و یا ماندن در فهرست جهانی کشورهای تولید و عرضه کننده اندیشه، کالا و خدمات، با توجه به دو اصل پیش‌گفته، تحقق می‌یابد، اتفاق نظر همگانی پدید آمده است. در این بین بهره‌وری معیاری شناخته شده برای ارزیابی توان رقابت‌پذیری تولیدات یک نظام بشمار می‌رود. همچنین به منظور برقراری توازن بین تلاشهای اقتصادی – اجتماعی و استانداردهای زیست محیطی، یک رویکرد جامع و پویا ارائه می‌دهد(پروکوپنکو، ۲۰۰۳، ص ۹۲) بسیاری از کشورها توانسته‌اند بخشی از رشد اقتصادی خود را از این طریق تامین نمایند، و بجای افزایش در مصرف نهاده‌ها و سرمایه‌گذاریهای جدید، به استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود همت گماشته‌اند. امروزه کشورها برای رشد و توسعه از رویکردی ترکیبی سود می‌برند. بدین معنی که ضمن ایجاد ظرفیتهای جدید، از ظرفیتهای موجود نیز بطور بهینه استفاده می‌کنند. برای نمونه، طی یک دوره ده ساله ۶۰ درصد رشد اقتصادی ژاپن از افزایش بهره‌وری و ۴۰ درصد از محل ایجاد ظرفیتهای جدید صورت گرفت. آمریکا و مالزی نیز هر یک به ترتیب ۵۰ درصد و ۵/۴۲ درصد از رشد اقتصادی خود را از طریق بهبود بهره‌وری بدست آورده‌اند. در سطح بنگاه ها نیز بلوغ اقتصاد جهانی شرکتها را برآن داشته تا تلاشهای دامنه‌داری را برای بقای خود انجام دهند. بلوغ اقتصادی از بعد تغییرات ساختاری در محیط بیرونی دو مساله اساسی را پیش‌روی بنگاه ها نهاده است. نخست یافتن زمینه‌‌ها و خطوط جدیدی از تجارت و دوم افزایش رقابت بین شرکتها در مشاغل موجود. در چنین محیطی شکاف بین مشاغل موفق و ناموفق بیشتر و بیشتر می‌شود. در بسیاری از بازارها مشاغل بحران‌زده و حاشیه‌ای ناگزیر از ترک بازار و یا خارج شدن از دایره فعالیت معینی می‌شوند. اینکه آیا یک بنگاه اقتصادی از منابع موجود بطور بهینه استفاده می‌کند یا نه، از این جهت دارای اهمیت است که درجه سلامت و قدرت منطق رفتار اقتصادی بنگاه با این مولفه مورد سنجش قرار می‌گیرد (شیمیزو، ۲۰۰۴،ص ۹۵).
بهره وری، استفاده موثر و کارآمد از ورودیها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجی ها است. ورودیها یا نهاده ها، منابعی (نظیر انرژی، مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار) هستند که برای خلق خروجی یا ستانده (که عبارت است از کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده) توسط یک واحد اقتصادی استفاده می شود . بهره وری برای هر کشور و سازمانی، ضروری بوده و اساس رشد اقتصادی است. طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز می بایست ۵/۲ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصاد ، از محل ارتقای بهره وری تحقق یابد (همان،ص۱۰۴).
نوسانات بهره‌وری در سطح کلان تابعی از تغییرات آن در سطوح خرد می‌باشد. به عبارتی هر اندازه که چرخه بهبود بهره‌وری در بخشها و زیربخشهای اقتصادی نهادینه شده باشد، امید به رشد یکپارچه نظام اقتصادی افزون‌تر می‌شود. بهبود بهره وری مقدور نیست، مگر با شناخت و تحلیل آن. اندازه گیری بهره وری به ما کمک می کند تا عوامل موثر در بهبود بهره وری را شناسایی کرده و دریابیم که فرصتهای افزایش بهره وری را در کجا جستجو کنیم. اهمیت اندازه گیری بهره وری به حدی است که براساس تجربیات به دست آمده در کشورهای صنعتی گفتــــه می شود «می توان صرفاً با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه گیری بهره وری و حتی بدون هیچ گونه تغییری در سازمان یا سرمایه گذاری، گاهی ۵ تا ۱۰% بهره وری را افزایش داد».  نوسانات بهره‌وری در سطح کلان تابعی از تغییرات آن در سطوح خرد می‌باشد. هر اندازه که چرخه بهبود بهره‌وری در بخشها و زیربخشهای اقتصادی نهادینه شده باشد، امید به رشد یکپارچه نظام اقتصادی افزون‌تر می‌گردد. اگر هدف ما بهبود بهره‌وری است پیش از آن باید عوامل موثر بر  بهره‌وری را شناسایی کنیم. پس گام نخست در چرخه بهبود بهره‌وری، شناسایی عوامل موثر بر بهره وری و پس از آن برنامه‌ریزی، اجرا و اصلاح قرار دارد. در حقیقت سنجش این عوامل، شواهدی از نحوه ترکیب عوامل، میزان منابعی که بی هیچ تاثیری در تولید از دسترس خارج می‌شوند و البته مصرف بهینه برخی از منابع و کارآمدی و اثربخشی مدیریت ارائه می‌دهد، که نهایتا مبنای برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری قرار می‌گیرد(محبوبی، ۱۳۸۲، ص۴۵).
۱-۴ نوع روش تحقیق
تحقیق انجام شده بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش پیمایشی و آزمون تحلیل عاملی میباشد.
تحقیق حاضر از این نظر کاربردی است که نتایج آن برای گروه های مختلف برنامه ریزان و مدیران بخشهای روستائی و دستگاه های دولتی سیاستگذار قابل بهره برداری است.و از این جهت پیمایشی است که می بایست داده ها از طریق روش میدانی جمع آوری گردد. همچنین محیط میدانی این تحقیق دهیاریهای استان گیلان میباشند که همبستگی هدف اصلی تحقیق است تا مشخص شود کدام یک از عوامل تاثیر بیشتری بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان دارد.
۱-۵ روش جمع­آوری اطلاعات
در این تحقیق بمنظور جمع اوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده است.و برای غنای بیشتر مبانی نظری نیز از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان دفتر امور روستایی استانداری بهره گرفته شده است. مطالعات کتابخانه ای از جمله مطالعه کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی (اینترنت) و استفاده از تجارب محققین دیگر مد نظر می باشد.
محقق از مطالعات میدانی جهت جمع آوری داده و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای آزمونهای آماری استفاده کرده است.
۱-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از آنکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزار مناسب داده ها و اطلاعات مورد  نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد اکنون نوبت آن است با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق ،نوع متغیرها و. سازگاری دارد ، داده های جمع اوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید.و در نهایت فرضیه ها را آزموده و تکلیف آنان را مشخص کند.و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسشی که تحقیق برای بدست اوردن آن بود بیاورد(خاکی،۱۳۸۳،ص۳۰۳)
۱-۷ جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشند که بر اساس آمار و اطلاعات دفتر امور روستایی استانداری گیلان تعداد۱۰۸ نفر می باشند که بر اساس آن حجم نمونه با بهره گرفتن از روش n مناسب ، ۶۴ نفر می باشد که از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است.
۱-۸ سؤال تحقیق
سوال اصلی این تحقیق عبارت است از :” عوامل تاثیرگذار بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها کدامند و میزان تاثیر هر کدام چقدر است؟”
۱-۹ فرضیه های تحقیق
فرضیه۱: بین خصوصیات فردی و بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.
فرضیه۲: بین ساختار سازمانی و بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.
فرضیه۳: بین سبک مدیریت  و بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.
فرضیه۴: بین سیستم پاداش و بهره وری کارشناسان فنی دهیاریها ارتباط وجود دارد.
۱-۱۰ اهداف تحقیق
۱-۱۰-۱ هدف اصلی
تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر بهره وری کارشناسان فنی دهیاریهای استان گیلان می باشد.
۱-۱۰-۲ هدف فرعی
اولویت بندی عوامل شناسایی شده و ارائه مدل
۱-۱۱ محدوده زمانی و مکانی تحقیق و موضوعی
قلمرو مکانی این تحقیق دهیاریهای استان گیلان می باشد.و قلمرو زمانی تحقیق به لحاظ عملیات اجرایی از نیمه نخست سال۱۳۹۱ می باشد.و قلمرو موضوعی آن در حوزه بهره وری و منابع انسانی
می باشد.
۱-۱۲ محدودیت­های تحقیق
از انجائیکه پست سازمانی کارشناسان فنی اندک زمانی است که در  ساختار اداری دهیاریها شکل گرفته است تجربه کم این کارشناسان یکی باز موانع این تحقیق می باشد.
چون انتخاب گزینه های سوالات پرسشنامه به قضاوت افراد بستگی دارد تمایلات و تعصبات آنان ممکن است بر نتایج تحقیق تاثیر بگذارد.
همچنین  نو بودن موضوع بهره وری در در بخش خدمات عمومی و تحقیقات اندکی که در بخش روستایی صورت گرفته است شناسایی عوامل را با مشکل روبرو می نماید.
۱-۱۳ تعریف عملیاتی واژه ­ها
در این تحقیق واژه ها و اصطلاحاتی بکار برده شده است که مفهوم آنها بدین ترتیب است:
دهستان:کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوست چند روستا،مکان،مزرعه همجوار تشکیل می شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می نماید.(مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری،۱۳۸۸،ص۱۸)
بهره وری : انجام کار درست به روش درست است (پیتر دراکر).با در نظر گرفتن عواملی مانند زمان، هزینه، روش های انجام کار و نسبت خروجی ها به ورودیهای سیستم.
خصوصیات فردی: ترکیبی از اعمال و افکار، هیجانات و انگیزش های فرد(آقا یوسفی،۱۳۸۰)
ساختار سازمانی: ارتباط بین ارکان اصلی سازمان و هماهنگی بین فعالیتهای آن و بیان ارتباطات درون سازمانی از نظر گزارش دهی و گزارش گیری، از وظایف ساختار سازمانی است. ( دفت،۱۹۹۱،۲۱۰)
سبک مدیریت: میزان توجه مدیر به روابط انسانی و ضابطه مداری را سبک مدیریت می گویند.وبه دوسبک مدیریت رابطه مدار  و سبک مدیریت وظیفه مدار تقسیم میگردد .
پاداش : عبارتست از«پیامدهای ارزشمند مثبت کار برای افراد (شرمرهرن ۱۹۹۳) پاداش ارائه یک پیامد خوشایند برای انجام رفتاری مطلوب از فرد به منظور افزایش احتمال تکرار است. (هلریگل، و دیگران ۱۹۹۵)
تعداد صفحه :۱۷۴
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *