Get a site

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی

پایان نامه رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

دانشکده مدیریت

استاد راهنما:

دکتر مهدی نورسینا

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

عنوان                        شماره صفحه

چکیده.۱

فصل اول: کلیات

مقدمه : ۳

۱-۱ : بیان مسأله. ۴

۱-۲ : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. ۶

۱-۳ : وجوه تمایز پژوهش. ۷

۱-۴ : اهداف پژوهش. ۸

۱-۵ : سوالات پژوهش. ۹

۱-۶ : فرضیه ‏های پژوهش. ۹

۱-۷ : دامنه پژوهش. ۱۰

۱-۷-۱ : دامنه زمانی ۱۰

۱-۷-۲ : دامنه مکانی ۱۰

۱-۷-۳ : دامنه موضوعی ۱۰

فصل دوم: ادبیات پژوهش

مقدمه : ۱۳

۲-۱ : پیشینه پژوهش در جهان. ۱۴

۲-۱-۱ : پیشینه موضوعی پژوهش در جهان. ۱۴

۲-۱-۲ : پیشینه مطالعاتی پژوهش در جهان. ۲۲

۲-۲ : پیشینه پژوهش در ایران. ۲۳

۲-۲-۱ : پیشینه موضوعی پژوهش در ایران. ۲۳

۲-۲-۲ : پیشینه مطالعاتی پژوهش در ایران. ۳۰

۲- ۳ : مبانی نظری پژوهش. ۳۱

۲-۳-۱ : دانش و سیستم حسابداری ۳۱

۲-۳-۲ : انواع حسابداری ۳۳

۲-۳-۳ : مبناهای حسابداری ۳۵

الف – مبنا نقدی ۳۵

ب – مبنا نقدی تعدیل شده ۳۷

ج – مبنا تعهدی ۳۹

د – مبنا نیمه تعهدی ۴۴

ه – مبنا تعهدی تعدیل شده ۴۶

۲-۴ : مولفه های مستخرجه از پیشینه پژوهش. ۵۲

۲-۵ : حسابداری کمرال. ۵۷

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه : ۶۲

۳-۱ : نوع پژوهش. ۶۲

۳-۲ : جامعه پژوهش. ۶۲

۳-۳ : نمونه پژوهش. ۶۳

۳-۴ : متغیرهای پژوهش. ۶۳

۳-۵ : ابزار گردآوری داده ها ۶۳

۳-۶ : روایی و پایایی ابزار. ۶۴

۳-۷ : روش گردآوری داده ها ۶۴

۳-۸ : ابزار و روش تحلیل داده ها ۶۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه : ۶۷

۴-۱ : آمار توصیفی ۶۷

۴-۱-۱ : آمار توصیفی مقطع تحصیلی ۶۷

۴-۱-۲ : آمار توصیفی رشته تحصیلی ۶۷

۴-۱-۳ : آمار توصیفی محل خدمت. ۶۸

۴-۱-۴ : آمار توصیفی سابقه کار. ۶۸

۴-۲ : تحلیل داده ها ۶۸

۴-۲-۱ : اعتبار داده ها ۶۸

۴-۲-۲ : تجزیه و تحلیل داده ها ۶۹

۴-۲-۲-۱ : موانع مدیریتی ۶۹

۴-۲-۲-۲ : موانع فرآیندی ۷۰

۴-۲-۲-۳ : موانع مربوط به منابع انسانی ۷۱

۴-۲-۲-۴ : موانع مربوط به عوامل فنی سیستم. ۷۳

۴-۲-۲-۵ : موانع مربوط به قوانین و مقررات. ۷۴

۴-۲-۲-۶ : موانع حسابداری مدیریت. ۷۵

۴-۲-۲-۷ : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک عوامل ۷۶

۴-۲-۲-۸ : آمار توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک واحدهای دانشگاه ۷۷

۴-۲-۳ : آمار استنباطی ۷۸

۴-۲-۳-۱ : فرضیه اول: عوامل مدیریتی به عنوان مانعی ۷۸

۴-۲-۳-۲ : فرضیه دوم: عوامل فرآیندی به عنوان مانعی ۷۸

۴-۲-۳-۳ : فرضیه سوم: عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی ۷۹

۴-۲-۳-۴ : فرضیه چهارم: عوامل فنی به عنوان مانعی ۷۹

۴-۲-۳-۵ : فرضیه پنجم: عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی ۸۰

۴-۲-۳-۶ : فرضیه ششم: عوامل مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان مانعی ۸۰

۴-۲-۳-۷ : بین عوامل استقرار سیستم حسابداری تعهدی و واحدهای مختلف. ۸۲

۴-۲-۳-۸ : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب سابقه خدمت   ۸۲

۴-۲-۳-۹ : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب مقطع تحصیلی  ۸۳

۴-۲-۳-۱۰ : بین عوامل موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی بر حسب رشته تحصیلی  ۸۳

فصل پنجم: جمع بندی ، بحث ، تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه : ۸۵

۵-۱ : جمع بندی مطالب. ۸۵

۵-۲ : بحث و تفسیر یافته ها ۸۷

۵-۲-۱ : بحث در مورد فرضیه فرعی اول . ۸۷

۵-۲-۲ : بحث در مورد فرضیه فرعی دوم. ۸۸

۵-۲-۳ : بحث در مورد فرضیه فرعی سوم. ۸۸

۵-۲-۴ : بحث در مورد فرضیه فرعی چهارم. ۸۹

۵-۲-۵ : بحث در مورد فرضیه فرعی پنجم . ۹۰

۵-۲-۶ : بحث در مورد فرضیه فرعی ششم. ۹۱

۵-۳ : نتیجه گیری ۹۲

۵-۴  : پیشنهادهای پژوهشگر. ۹۲

۵-۵ : محدودیت های پژوهش. ۹۳

۵-۶ : پیشنهادات برای پژوهش های آتی ۹۴

فهرست منابع. ۹۵

منابع فارسی ۱۰۰

پیوست ها ۹۸

چکیده

از آنجا که به کارگیری حسابداری تعهدی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی و تحقق اهداف گزارشگری مالی سهم مهمی دارد ، لذا در این پژوهش به شناسایی موانع استقرار این سیستم حسابداری و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع موانع پرداخته شده است .

این پژوهش به روش توصیفی پیمایشی است که در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است . جامعه پژوهش، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان می باشد . با توجه به محیط فعالیت پژوهشگر ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است . برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه ساختار یافته با امتیازدهی لیکرت استفاده شده است . در این پژوهش برای تحلیل یافته ها از آزمون پارامتری t تک نمونه و ANOVA استفاده شده است .

میانگین امتیازات بدست آمده در ابعاد مدیریتی ۳.۱ ، فرآیندی ۳.۳ ، منابع انسانی ۲.۸ ، فنی ۳.۲ ، قوانین و مقررات ۳ و حسابداری مدیریت ۲.۹ می باشد . مطالعه حاضر نشان داد که از مهمترین موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی می توان به عوامل مربوط به نیروی انسانی ، قوانین و مقررات و عوامل مربوط به حسابداری مدیریت اشاره کرد . البته در این میان شاخص مدیریتی ، فرآیندی و فنی در وضعیت نسبتاً خوبی قرار داشته اند .

کلید واژه ها : سیستم حسابداری تعهدی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان ، موانع استقرار

مقدمه :

در این فصل به بیان مساله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، اهداف پژوهش ، سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش ، وجوه تمایز پژوهش ، دامنه پژوهش و تعاریف نظری و عملی و متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .

۱- ۱ : بیان مسأله

اساس پیشرفت در دنیای امروز بر دستیابی فزون تر به اطلاعات و فن آوری پایه گذاری شده است . درستی تفکر ، بینش و اطلاعات لازم از وضعیت موجود و توانایی ایجاد ، تحول و تغییرات لازم از فاکتورهایی است که مدیریت را در رسیدن به اهداف عالی سازمان یاری می نماید . (ابوالحلاج،۱۱،۱۳۸۹) در دنیای امروز حتی واحدهای کوچک اقتصادی را هم نمی توان بدون اطلاعات صحیح و بهنگام اداره کرد . (کارگروه اصلاح نظام مالی شهرداری های کشور، ۱۳۸۸، ۱۹)

پیش از این ، به دست آوردن اطلاعات صحیح و بموقع در شرکت های مختلف امری بسیار پر هزینه و مشکل بود تا اینکه علوم مدیریت و حسابداری با در اختیارگرفتن سیستم های مکانیزه توانستند به اهداف سازمانی خود نزدیک شوند . (خواجوی و اعتمادی، ۱۳۸۹، ۲) از مصادیق این امر می توان به اصلاحات مالی در بخش عمومی اشاره کرد یعنی حرکت به سوی حسابداری تعهدی ؛ حسابداری تعهدی از این منظر که در بهبود پاسخگویی ، شفافیت و مشارکت شهروندان به عنوان نمادهای حاکمیت نوین و ارتقای اعتماد شهروندان به دولت می باشد مورد حمایت واقع شده است . (رحمانی و رضایی،۱۳۹۰، ۲۶۳)

پذیرش سیستم حسابداری تعهدی روند رو به رشدی در سراسر جهان داشته است ، اما نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف ، متفاوت بوده است . (طالب نیا،۱۳۹۰، ۷۵) کشورها جهت پذیرش این سیستم در شرف اصلاحات ساختاری قرارگرفته اند ، اما چگونگی اصلاحات و تعامل عوامل مؤثر بر این فرآیند ، چالشی جدی است . وجود چارچوب نظری جهت توضیح فرایند اصلاحات و توصیف فضای پیرامون آن انکار ناپذیر است . (وکیلی فرد و نظری،۱۳۹۱، ۱۱۳)

به نظر می رسد که معرفی حسابداری تعهدی به ویژه در کشور های در حال توسعه با مشکلات بیشتری همراه باشد . پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی اصلاح نگرش مدیریت و سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت را ضروری ساخته است . مدیریت به عنوان گرداننده اصلی یک واحد کوچک و یا یک واحد بزرگ مثل دولت در اجرای حسابداری تعهدی نقش بسزایی دارد . (ایرانشاهی و کردستانی، ۱۳۸۸، ۱۴)

قبل از استفاده از این سیستم باید به این نکته توجه شود که آیا این سیستم اطلاعاتی به نحو مناسبی قابل استفاده است یا خیر ؟ اکثر سازمان ها طراحی و پیاده سازی را بر اساس نیازهای سازمانی ، موقعیتی که سیستم در آن قرار دارد و بازخوردهای کاربران انجام می دهند . در واقع ، باید بررسی شود که سیستم مرحله پیاده سازی را به نحو مطلوب پشت سر گذاشته باشد . (خواجوی و اعتمادی، ۱۳۸۹، ۲)

در بخش سلامت نیز از یک طرف بعلت اینکه در شرایط حاضر ، افزایش هزینه های مراقبت سلامت و کاهش نرخ رشد اقتصادی بیمارستان ها ، به مثابه یکی از مصرف کنندگان اصلی نظام سلامت ، دغدغه هایی را برای مدیران اجرایی و سیاست گذاران حوزه سلامت ایجاد کرده است و از طرفی با عنایت به محدودیت منابع ارزشمند بخش سلامت ، (صادقی، ۱۳۸۸، ۱۴۷) نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی هستیم که می بایست تهیه و در معرض استفاده تصمیم گیرندگان قرار گیرد . (بختیاری، ۱۳۸۷، ۵۶)

لذا براساس موارد بالا و نیز بعلت اینکه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکى در راستاى بند الف ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشورى ، جهت تعیین بهاى تمام شده خدمات و فعالیت ها و دریافت بهاى آن ، درصدد تغییر روش حسابدارى خود و دانشگاه هاى علوم پزشکى از حسابدارى نقدى به حسابدارى تعهدى کامل برآمده است . پژوهشگر قصد دارد تا در این تحقیق ، با توجه به اهمیت وجود اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ، به بررسی موانع استقرار سیستم های اطلاعات حسابداری در دانشگاه علوم پزشکی کاشان بپردازد و راهکارهای لازم را جهت رفع موانع موجود ارائه نماید .

۱- ۲ : اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

فرآیند تغییر از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی ، برای اداره های دولت مرکزی بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۹۰ شروع شد و در مدت حدود ده سال ، حسابداری تعهدی استقرار یافت . در ایرلند تغییرات مشابه همزمان با بریتانیا رخ داد . اما عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی ، نبود تمایل عمومی ، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوت های فرهنگی مانع از پیاده سازی نظام مبتنی بر مبنای تعهدی به جای نقدی شد . کانادا نیز در سال ۲۰۰۲ حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به کار گرفت . (وکیلی فرد و نظری، ۱۱۳،۱۳۹۱) ایالات متّحده ، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدت ها پیش آغاز کرد و تنها تا سال ۲۰۰۲ برخی از ایالت های آن حسابداری تعهدی را به کار می گرفتند . (رحمانی و رضایی، ۱۳۹۰، ۲۶۴)

به طور کلی در طول دهه گذشته اصلاحات نظام مالی با جایگزینی یا انتقال سیستم حسابداری نقدی قدیمی به سوی یک حسابداری تعهدی شبه تجاری شروع شده است . کشورهایی مانند زلاندنو، انگلستان و استرالیا در زمینۀ کاربرد مبنای تعهدی در نظام حسابداری بخش عمومی ، کشورهایی پیشرو محسوب می شوند . تعداد دیگری از کشورها نیز مانند سوئد ، یونان ، فنلاند ، بلژیک و ایالات متحد ، به استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی روی آورده اند . نهادهای بین المللی و هیئت های تدوین معیارهای حسابداری بخش عمومی و بسیاری از صاحب نظران حسابداری این بخش نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری فعالیت های از نوع حاکمیتی و غیر انتفاعی بخش عمومی تأکید کرده اند . (باباجانی، ۱۳۸۵،۸) بنابراین توجه فزاینده اخیر به اجرای حسابداری تعهدی ، منجر به ایجاد زمینه های تحقیقاتی گسترده ای در خصوص موانع تاثیرگذار بر اجرای موفق این سیستم گردیده است . (رحمانی و رضایی،۲۶۴،۱۳۹۰)

از سوی دیگر جنبش نرم افزاری و تغییر و تحول سریع عصر امروز در حوزه علوم مدیریت و همچنین تأثیرات آن در حسابداری و گزارش دهی به صاحبان سرمایه ، افراد مسؤول در این امر را به آن واداشته که به فکر یافتن راه حل هایی برای حرکت سریع به سوی رشد و توسعه باشند . (خواجوی و اعتمادی، ۱۳۸۹،۲) این اصلاحات در سال های اخیر اثرات قابل ملاحظه ای بر گستره ، ماهیت ، ارائه و مدیریت خدمات عمومی گذارده است. (محمدی، ۱۳۹۱ ، ۷۳)

۱- ۳ : وجوه تمایز پژوهش

با وجود آنکه پژوهشگران بسیاری از پیامدهای احتمالی استفاده از حسابداری تعهدی بحث و نقش آن را در تغییر و تحولات سازمانی بررسی کرده اند ، به نظر می رسد هنوز هم جنبه های متعدد دیگری وجود دارد که پژوهش های بیشتری می طلبد ؛ به خصوص در بخش های خدماتی مانند  بخش سلامت .

لذا با توجه به استقرار نظام نوین مالی و به تبع آن استقرار سیستم حسابداری تعهدی در سطح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی ، این پژوهش به بررسی مشکلات مربوط به استقرار کامل این سیستم حسابداری می پردازد .

۱-۴ : اهداف پژوهش

هدف آرمانی :

افزایش ضریب اطمینان تصمیم گیری مدیران بخش سلامت در جهت تخصیص بهینه منابع و کنترل هزینه ها با بهره گرفتن از سیستم گزارشگیری حسابداری تعهدی .

هدف اصلى :

شناسایی و رتبه بندی موانع موثر در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

اهداف ویژه :

 1. شناسایی موانع مدیریتی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
 2. شناسایی موانع فرآیندی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
 3. شناسایی موانع مربوط به منابع انسانی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
 4. شناسایی موانع فنی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
 5. شناسایی موانع مربوط به قوانین و مقررات در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .
 6. شناسایی موانع حسابداری مدیریت در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان .

۱-۵ : سوالات پژوهش

 1. آیا عوامل مدیریتی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟
 2. آیا عوامل فرآیندی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟
 3. آیا عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟
 4. آیا عوامل فنی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟
 5. آیا عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟
 6. آیا عوامل مربوط به عوامل حسابداری مدیریت به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد ؟

۱- ۶ : فرضیه ‏های پژوهش

 1. عوامل مدیریتی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .
 2. عوامل فرآیندی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .
 3. عوامل مربوط به منابع انسانی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .
 4. عوامل فنی به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .
 5. عوامل مربوط به قوانین و مقررات به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .
 6. عوامل مربوط به عوامل حسابداری مدیریت به عنوان مانعی در استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکى کاشان می باشد .

۱-۷ : دامنه پژوهش

۱-۷-۱- دامنه زمانی

این پژوهش در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است .

۱-۷-۲- دامنه مکانی

مطالعه مذکور در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و واحدهای تابعه آن که شامل ۹ واحد ستادی ، ۸ مرکز درمانی و ۴ مرکز آموزشی می باشد ؛ انجام پذیرفته است .

۱-۷-۳- دامنه موضوعی

تمرکز پژوهش حاضر بر روی موضوع حسابداری تعهدی می باشد .

۱-۸ : تعاریف نظری و عملی

۱-۸-۱- تعاریف نظری

۱-۸-۱-۱ سیستم حسابداری تعهدی[۱]: سیستم حسابداری که در آن (تعهدی کامل) درآمدها هنگام تحصیل یا تحقق ، شناسایی و ثبت می شوند . همچنین شناسایی و ثبت هزینه ها ، به هنگام ایجاد یا تحمل آنها صورت می گیرد . (باباجانی،۱۳۸۵،۵)

۱-۸-۱-۲ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان که در این پژوهش به نام دانشگاه علوم پزشکی کاشان می باشد ، مکانی است که وظیفه ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و آموزشی را به عهده دارد .

۱-۸-۱-۳ موانع استقرار[۲] : مجموعه عواملی که باعث از دست دادن فرصت ها ، ایجاد مشکل و اتلاف منابع می شود .

تعداد صفحه :۱۱۹

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***