Get a site

پایان نامه طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مدیریت مالی)

عنوان:

طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی

  

سال تحصیلی ۹۲-۹۱

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان‌های پولی است که توانایی سازمان‌ها را برای پاسخگویی در محیط رقابت  جهانی کنونی فراهم­
می­سازد.  یکی از سه جریان مهم و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در زنجیره تأمین،  در کنار جریان کالا و اطلاعات،  جریان مالی است.  این جریان اغلب از تخصیص اعتبار برای سرمایه گذاری‌ها و تأمین اقلام مورد نیاز در زنجیره آغاز شده و با حصول درآمد از مشتریان و بازگشت سرمایه پایان می‌یابد.  نکته مهم و تأثیرگذار در این جریان،  موضوع تقدم و تأخر زمانی در  آن بوده که به عنوان نمونه می‌توان به فاصله زمانی بین سرمایه گذاری روی یک پروژه تا کسب درآمدهای حاصل از اجرای آن اشاره کرد.   همزمان با این تأخیر‌ها زمانی،  تغییراتی در ارزش زمانی پول،  ایجاد شده که به نوبه خود می‌تواند منجر به ایجاد تغییراتی در نتایج حاصل از فرایند تصمیم گیری شود.  در زنجیره های تأمین نیز با توجه به اینکه از زمان دریافت سفارش مشتری نهایی توسط پایین‌ترین عضو زنجیره تا زمان انعکاس آن به اعضای بالا دستی و در نهایت تأمین کنندگان زنجیره،  بازه زمانی نسبتا طولانی وجود دارد، بنابراین در نظر گرفتن تغییرات در ارزش زمانی پول،  درستی تصمیمات گرفته شده در زنجیره را بدون در نظر گرفتن نقش چنین عواملی مورد شک قرار دهد.  در نتیجه  ما در این تحقیق با وارد کردن پارامترهای احتمالی نرخ ارز و زمان نصب و راه اندازی تسهیلات و تابع هدف ریسک مالی  به طراحی مجدد زنجیره تأمین سنگ معدنی پرداختیم. نتایج حل مدل نشان داد که با افزایش ریسک مالی،  ارزش فعلی جریانات نقدی افزایش می‌یابد که بر فرآیند تصمیم گیری زنجیره  از جمله نصب و راه اندازی تسهیلات،  افزایش ظرفیت معدن و  فروش تسهیلات اثر می‌گذارد.

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه ۲

۱-۲بیان مسئله ۳

۱-۳هدف های تحقیق ۴

۱-۴اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱-۵سؤال‌های تحقیق. ۵

۱-۶تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق ۶

۱-۷روش شناسی تحقیق ۶

۱-۸جامعه و نمونه آماری ۷

۱-۹قلمرو تحقیق ۷

۱-۱۰چارچوب  کلی پژوهش ۸

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱مقدمه  .۱۰

۲-۲تعاریف پایه. ۱۰

۲-۲-۱زنجیره تأمین  ۱۰

۲-۲-۲مدیریت زنجیره تأمین. ۱۱

۲-۲-۳هدف زنجیره تأمین. ۱۲

۲-۲-۴تصمیمات در زنجیره تأمین. ۱۳

۲-۲-۵طراحی زنجیره تأمین. ۱۴

۲-۲-۶مدیریت ریسک ۱۹

۲-۳پیشینه تحقیق. ۲۲

۲-۳-۱مقالات مرتبط با بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی. ۲۲

۲-۳-۲مرور مقالات مدیریت ریسک زنجیره تأمین. ۲۷

۲-۴مدل برنامه ریزی احتمالی. ۴۱

۲-۴-۱برنامه ریزی احتمالی دو مرحله ای ۴۲

۲-۵جمع بندی   ۴۴

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-مدل پیشنهادی برای طراحی مجدد زنجیره تأمین و روش بهینه سازی آن. ۴۶

۳-۱مقدمه  .۴۶

۳-۲مدل ریاضی احتمالی چند هدفه ۴۶

۳-۲-۱تابع هدف ۵۱

۳-۲-۲تشریح محدودیت ها ۵۳

۳-۳روش بهینه  سازی برای حل مدل پیشنهادی ۶۲

۳-۴مقایسه مدل پیشنهادی  برای طراحی مجدد زنجیره تأمین با مدل آبانگاه،  ناراهاریستی وهمکارانش و مدل آزرون و همکاران  .۶۹

۳-۵جمع بندی   .۷۰

فصل چهارم: نجزیه و تحلیل داده ها

۴-حل مدل پیشنهادی طراحی شبکه زنجیره تأمین. ۷۲

۴-۱مقدمه  .۷۲

۴-۲مطالعه موردی   ۷۲

۴-۱نتایج حل مطالعه موردی ۸۰

۴-۱-۱رابطه حقوق صاحبان سهام و ریسک. ۸۲

۴-۱-۲رابطه ریسک و جریانات نقدی ۸۳

۴-۱-۳رابطه ریسک و افزایش ظرفیت معدن و فروش کارخانه ۸۴

۴-۱-۴رابطه ریسک و فروش کارخانه. ۸۶

۴-۱-۵رابطه ریسک و افزایش ظرفیت . ۸۷

۴-۱-۶رابطه ریسک و متغیر نصب و راه اندازی کارخانه. ۸۸

۴-۲جمع بندی   .۹۰

فصل پنجم: نتیجه  گیری و پیشنهادات

۵-۱مقدمه  .۹۲

۵-۲نتیجه گیری پژوهش ۹۲

۵-۳پیشنهادات .۹۳

۵-۳-۱پیشنهادات حاصل از تحقیق. ۹۳

۵-۳-۲پیشنهادات برای تحقیقات آتی. .۹۴

منابع و مأخذ ۹۴

فهرست جداول

عنوان صفحه

 

جدول ‏۲‑۱: مقالات بررسی شده در زمینه بهینه سازی زنجیره تأمین با لحاظ کردن مسائل مالی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳. ۲۶

جدول ‏۴‑۱:میزان پارامترهای تصادفی. ۷۳

جدول ‏۴‑۲:تقاضای محصول برای ۵ دوره در مطالعه موردی این تحقیق. ۷۵

جدول ‏۴‑۳:تقاضای ماده خام برای ۵ دوره در مطالعه موردی این تحقیق. ۷۷

ظرفیت واحدهای سنگ بری: جدول ‏۴‑۴: ظرفیت واحدهای سنگ بری ۷۷

جدول ‏۴‑۵: میزان توسعه ظرفیت معدن. ۷۸

جدول ‏۴‑۶:درآمد حاصل از فروش انبار ۷۹

جدول ‏۴‑۱۲:مجموعه جوابهای پارتو. ۸۱

جدول ‏۴‑۹:رابطه جریانات نقدی و ریسک ۸۳

جدول ‏۴‑۱۰:رابطه ریسک و افزایش ظرفیت معدن. ۸۵

جدول ‏۴‑۱۱:رابطه ریسک و فروش کارخانه. ۸۶

جدول ‏۴‑۱۲:رابطه ریسک و افزایش ظرفیت کارخانه. ۸۷

جدول ‏۴‑۱۳: رابطه ریسک و متغیر نصب و راه اندازی کارخانه. ۸۹

فهرست نمودارها

عنوان فهرست

 

‏ نمودار۴‑۱:رابطه ریسک و جریانات نقدی ۸۲

‏ نمودار ۴‑۲:رابطه ریسک وحقوق صاحبان سهام ۸۴

نمودار ‏۴‑۳: رابطه ریسک و حقوق صاحبان سهام ۸۲

 

    فصل اول

 

v                کلیات تحقیق

 

 

 

۱-  کلیات تحقیق:

۱-۱      مقدمه

با جهانی شدن بازارها و افزایش رقابت در بازارهای جهانی،  تلاش  سازمان‌ها برای بقا در این بازارها افزایش یافته و این موضوع سبب پیدایش فلسفه مدیریت زنجیره تأمین شده است.  یک زنجیره تأمین شامل کلیه واحدهایی است که در برآوردن نیاز یک مشتری به طور مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند.  دیدگاه زنجیره تأمین بر این واقعیت بنا نهاده شده است که رقابت به جای شرکت‌ها،  می‌بایستی بین زنجیره های تأمین وجود داشته باشد.  از سوی دیگر،  سیر تحولات پر شتاب جهانی،  سازمان‌ها را بر آن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت زنجیره تامین بپردازند.  تامین کنندگان بایستی قطعات و مواد را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید رابطه نزدیکی با سیاست‌های توسعه بازار داشته باشند. در این راستا شناسایی و مدیریت ریسک‌ها در هر یک از اجزای زنجیره و انتخاب استراتژی مناسب در کارایی زنجیره تامین اهمیت بسیار مهمی دارد.  علاوه بر این  از دیگر ویژگی‌های اساسی زنجیره تأمین،  مسائل مالی  است بنابراین ویژگی‌هایی همچون نرخ بهره و مالیات،  محدودیت بودجه سرمایه گذاری و دیگر معیارهای مالی با ورود به مدل،  موجب ریسک مالی می‌شوند. با توجه به مسائل مذکور،  هدف اصلی از انجام این پژوهش طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی می‌باشد.

۱-۲      بیان مسئله

کلیه واحدهایی که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان‌های مواد، اطلاعاتی و مالی به  منظور ساخت و فروش یک محصول به هم مرتبط می‌شوند،  شبکه ای از روابط و فرآیندها به نام زنجیره تأمین را به وجود می‌آورند.  یکی از سخت‌ترین اجزاء  برنامه ریزی شرکت‌های تولیدی،  طراحی کارآمد زنجیره تأمین آن‌هاست.  زنجیره تأمین در معرض انواع ریسک‌ها قرار دارد و نحوه‌ی طراحی آن نقش مهمی در کاهش ریسک  دارد.  از این رو تلاش‌های بسیاری برای مدل سازی و بهینه سازی طراحی زنجیره تأمین انجام شده است.  (عسگری و زنجیرانی ، ۱۳۸۳:۳۲)

همواره بهینه سازی بر مبنای هزینه بیشترین کاربرد را برای طراحی زنجیره تأمین داشته است اما از معایب اصلی  فرآیند طراحی  زنجیره تأمین بر مبنای هزینه یا سود،  می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • کاهش هزینه یا افزایش سود به عنوان تنها هدفی است که بر بهینگی زنجیره تأمین تأثیر گذار است.
  • بیشتر فرآیندهای زنجیره تأمین چند هدفی بر مبنای هزینه یا سود، تنها  تقاضا در آن‌ها به عنوان منبع ریسک در نظر گرفته شده است. )آزرون [۱]و دیگران، ۲۰۰۸:۱۳).

در نتیجه با توجه به اینکه هر مرحله از زنجیره تأمین‌ از قبیل سفارش‌های خرید،  تأمین مواد اولیه،  تولید،  انبارداری،  حمل‌ونقل با سطوح مختلف ریسک مالی در ارتباط است و شناسایی  فعالیت‌هایی که می‌تواند خساراتی را به سیستم تحمیل نموده و یا پرسنل را با خطر مواجه سازند و بقای سازمان را تهدید نمایند،  امری حیاتی می‌باشد، در این تحقیق در پی پاسخ به این  سؤال هستیم که : ” چگونه می‌توان فرایند طراحی زنجیره تأمین  سنتی را با  لحاظ کردن ریسک مالی،  مجددأ برنامه ریزی نمود؟”

۱-۳      هدف های تحقیق :

هدف اصلی:

دستیابی به الگویی  جهت طراحی مجدد زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی

اهداف فرعی:

توسعه و بسط مدل‌های بهینه سازی عدد صحیح مختلط

استفاده از سناریو سازی در تخمین پارامترهای ریسک

۱-۴      اهمیت و ضرورت تحقیق :

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری

  • پیکر بندی مناسب زنجیره تأمین از مزایای رقابتی مداوم و برجسته برای هر شرکتی به حساب می‌آید و سازمان‌ها را در تقابل با سایر مشکلات و مسائل پیش رو کمک می‌کند.
  • طراحی زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی موجب بهبود عملکرد سازمان‌ها می‌گردد و تاکنون در مقالات و تحقیقات موجود به آن پرداخته نشده است.
  • طبیعت پویا و پیچیده زنجیره تأمین موجب درجه عدم قطعیت بالا در تصمیم گیری‌های
    برنامه ریزی زنجیره تأمین می‌شود و تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد کل شبکه زنجیره تأمین می‌گذارد. (چپرا[۲] ومیندل[۳]، ۲۶۷:۲۰۰۳)

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی

یکی از سه جریان مهم و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در زنجیره تأمین، در کنار جریان کالا و اطلاعات،  جریان مالی است . ویژگی‌هایی مانند محدودیت سرمایه گذاری و هزینه که به منجر با ایجاد ریسک مالی می‌گردد.

ریسک مالی موجب تغییرات حقوق صاحبان سهام و جریانات نقدی می‌گردد که بر فرآیند سرمایه گذاری در زنجیره از جمله نصب و راه اندازی تسهیلات،  افزایش ظرفیت معدن و  فروش تسهیلات اثر می‌گذارد .

۱-۵      سؤال‌های تحقیق:

سؤال اصلی:

چگونه می‌توانیم با در نظر گرفتن هزینه های راه اندازی،  حمل‌ونقل،  تولید،  شیوه تأمین مالی و ریسک مالی،  مدلی طراحی کنیم که سازمان‌ها را در طراحی مجدد زنجیره تأمین یاری نمایند؟

سؤال فرعی:

  • چگونه می‌توان مدل‌های بهینه سازی عدد صحیح مختلط برای طراحی زنجیره تأمین را بسط و توسعه داد؟
  • چگونه می‌توان از سناریو سازی در تخمین پارامترهای ریسک استفاده کرد؟

۱-۶      تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :

زنجیره تأمین :

یک زنجیره تأمین شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم جدا بوده و توسط جریان‌های مواد،  اطلاعات و مالی به هم مرتبط هستند (عسگری و فراهانی،    ۱۳۸۲: ۲۵).
ریسک مالی :

احتمال عدم دسترسی به بودجه معین در زمان مشخص (آزرون، ۲۰۰۸: ۱۳۱).

۱-۷      روش شناسی تحقیق :

از نظر هدف:

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است.

از نظر روش :

این تحقیق از نوع تجربی  است.   منظور از تجربی مدل سازی است.  تعریف متغیرهای تصمیم و شناسایی محدودیت‌ها از جمله فعالیت‌های اصلی در این روش است و مدل طراحی شده از نوع برنامه ریزی

عدد صحیح مختلط می‌باشد.

۱-۸      جامعه و نمونه آماری :

در این تحقیق به دنبال دستیابی به مدلی جهت طراحی زنجیره تأمین با لحاظ کردن ریسک مالی می‌باشیم و برای تست مدل از یک مطالعه‌ی موردی در شرکت هلدینگ استفاده می‌شود.

روش تحلیل داده‌ها :

در این تحقیق از نرم افزارهای ریاضی نظیر lingo برای حل مدل و استخراج پاسخ‌ها،  و از نرم افزار اکسل برای آماده سازی داده‌ها به منظور ورود به مدل در مرحله حل استفاده شده است.

۱-۹      قلمرو تحقیق :

الف) قلمرو موضوعی:

تحقیق در عملیات، مدیریت تولید،  مدیریت مالی

ب) قلمرو مکانی:

شرکت هلدینگ سنگ زاگرس می‌باشد.

ج) قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی تحقیق،  از فروردین سال ۱۳۸۷ تا اسفند سال ۱۳۹۱ می­باشد.

۱-۱۰   چارچوب  کلی پژوهش :

ساختار این پژوهش به این صورت می‌باشد که در فصل دوم پس از ذکر مفاهیم اولیه،  کاربرد و انواع زنجیره تأمین،  به مرور مطالعات اخیر در حوزه بهینه سازی و مدیریت ریسک زنجیره تأمین پرداخته
می شودو پس از آن خلا تحقیقاتی و ضرورت تحقیق بیان می‌گردد.  در فصل سوم مدل ریاضی توسعه یافته ای با لحاظ کردن ریسک مالی بر اساس خلا تحقیقاتی پیشنهاد می‌گردد.  در فصل چهارم حل مدل و نتایج مربوط به آن با یک مثال عددی توضیح داده می‌شود و سپس نتایج حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت در فصل پنجم،  نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.

[۱] Azaron

[۲]  Chopra

[۳] Meindel

تعداد صفحه :۱۳۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]