پایان نامه علم کیمیاگری

پایان نامه رشته مهندسی پلیمر

با عنوان : علم کیمیاگری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمیناربرای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی پلیمر – مهندسی رنگ

عنوان :

علم کیمیاگری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
علم کیمیا گری را می توان به عنواتن نگرشی نو به یکی از پنج علوم قدیمه
دانست که در آن یک مهندسی رنگ  می تواند با دانشی که از شیمی دارد
به دنبال کشف رمز زبان کهن به کار برده شده در ان متون قدیمی باشد تا
بدین ترتیب جهت بدست آوردن راه حل های جدیدی در رابطه با تغییر شکل
ظاهری فلز آهن و ایجاد شرایط جدید بدست آوردن را ه حل های جدیدی در
رابطه با تغییر شکل ظاهری فلز آهن و ایجاد شرایط جدید ضد خوردگی و زیبایی
بر روی آن اقدام نماید .
در این سمینار برخی مفاهیم اولیه کیمیاگری همچون اکسیر و انواع آن ، اصول
میزان و حکمت و نیز برخی از اعمال کیمیایی مثل تشویه ، تسحیق و نام های
جدید شیمیایی مواد  کاربرد در متون کیمیاگری تشریح می گردد . هم چنین چند
روش قدیمی  که بنا به ادعای کیمیاگران می تواند فل آهن را برنگ نقره ای و
طلایی در آورده توضیح داده می شود .
تعداد صفحه :۳۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]