Get a site

پایان نامه مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس ucpو ucc

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

 مبانی و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی براساس  ucpو ucc

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عبدالرضا بای

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

گسترش روز افزون تجارت فرامرزی، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سو و علاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر، علمای حقوق را بر آن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند. نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بین الملل» نامیده می شود.[۱] محور اصلی این رشته وضع قوانین و مقررات حاکم بر انجام تجارت در عرصه بین المللی می باشد. موانعی که در گسترش تجارت در عرصه بین المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر، عدم امکان اجرای تصمیمات قضائی و داوری اتخاذ شده یک کشور در کشور دیگر، مسائل ناشی از موازین و مقررات کشورهای طرفین قرارداد و . مسئولان را بر آن داشت تا جهت تشویق سرمایه گذاری اقدام به استفاده از ابزاری نمایند که تضمین کننده امنیت تجارت در عرصه بین المللی و حقوق طرفین قرارداد باشد بهترین ابزاری که در این زمینه تدوین گردید اعتبار اسنادی است. به موجب این اعتبار بانک گشاینده تعهد می نماید در قبال ارائه اسناد مورد پذیرش طرف دیگر قرارداد وجه تودیعی خریدار را در موعد مقرر به فروشنده بپردازد. جهت یکنواختی قوانین و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی نهادهای بازرگانی بین المللی اقدام به تدوین مقررات متفاوتی نمودند. یکی از موفق ترین مقرراتی که در این عرصه وضع گردید و مورد قبول فعالان تجارت بین الملل قرار گرفت مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.) می باشد که هدف آن برقراری یک رشته ضوابط قراردادی به منظور همگونی عملیات اعتبارات اسنادی در کشورهای مختلف می باشد که در حال حاضر بهترین و متداولترین روش پرداخت بین المللی مورد قبول بانک ها نیز می باشد[۲] که بعنوان شاهرگ حیاتی بازرگانی بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.در این پایان نامه سعی شده است در ابتدا گذری بر چگونگی تهیه و تدوین این مقررات داشته سپس ضمن بررسی مفهوم و ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آن در تسهیل مقررات تجاری، ویژگی های حقوقی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی بررسی گردد و نهایتاً به بررسی روش های حل اختلاف در این معاملات پرداخته شود.

 واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، تعهد قراردادی بین المللی، مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا، ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی، اصول حقوقی حاکم بر اعتبار اسنادی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده

مقدمه                                                                                                 ۱

کلیات                                                                                                 ۸

فصل اول- روش های پرداخت بین المللی                                                    ۱۱

مبحث اول- روش های سنتی                                                                     ۱۲

۱-۱-۱- حساب باز                                                                                ۱۲

۲-۱-۱- پیش پرداخت کامل                                                                      ۱۳

مبحث دوم- روش های نوین                                                                      ۱۴

۱-۲-۱- روش وصولی                                                                            ۱۴

۲-۲-۱- اعتبارات اسنادی                                                                        ۱۴

۳-۲-۱- ویژگی های روش های جدید                                                          ۱۵

۲-۴-۱- نقش بانک ها                                                                             ۱۵

۱-۴-۲-۱- سوئیفت                                                                               ۱۶

۲-۴-۲-۱- برات ها و درخواست پرداخت                                                      ۱۶

الف- برات های تجاری                                                                            ۱۷

ب- درخواست پرداخت                                                                           ۱۷

فصل دوم- اعتبارات اسنادی                                                                     ۱۸

مبحث اول – تعریف اعتبارات اسنادی                                                            ۱۹

مبحث دوم- مزایای اعتبارات اسنادی                                                             ۲۲

۱-۲-۲- تضمین                                                                                    ۲۳

۲-۲-۲- تامین نقدینگی و منابع مالی                                                            ۲۵

۳-۲-۲- نزدیکی جهت اقامه دعوا                                                                ۲۵

مبحث سوم- معایب اعتبارات اسنادی                                                            ۲۶

۱-۳-۲- تاخیر                                                                                      ۲۶

۲-۳-۲- هزینه                                                                                      ۲۹

۳-۳-۲- تقلب                                                                                      ۳۰

مبحث چهارم- اهمیت و فایده اعتبارات اسنادی در تجارت الکترونیک                       ۳۱

۴-۱-۲- تضمین و الکترونیکی شدن اسناد                                                       ۳۲

۴-۲-۲- تامین نقدینگی و الکترونیکی شدن اسناد                                               ۳۶

۴-۳-۲- نزدیکی و عصر تجارت الکترونیک                                                    ۳۹

مبحث پنجم- ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی                                                   ۴۱

مبحث ششم- اقسام اعتبارات اسنادی                                                             ۴۴

۶-۱-۲- اعتبارات اسنادی تجاری                                                                 ۴۴

۶-۲-۲- اعتبارات اسنادی تضمینی                                                               ۴۵

۶-۳-۲- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت                                   ۴۶

۶-۴-۲- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال                                         ۴۷

۵-۶-۲- اعتبار اسنادی مدت دار                                                                  ۴۸

مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی                                                             ۴۹

مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی                                   ۴۹

۸-۱-۲- رویه بانک های ایران جهت گشایش اعتبار اسنادی                                              ۵۱

مبحث نهم- پوشش اعتبار اسنادی                                                                   ۵۵

۹-۱-۲- تلخیصی از ۷۲۵URR                                                                        ۵۵

۹-۲-۲- شرایط اعمال ۷۲۵URR    ۵۷

مبحث دهم- بررسی یک نمونه اعتبار اسنادی                                                    ۵۷

مبحث یازدهم- نقش اسناد در اعتبارات اسنادی                                                  ۶۶

۱۱-۱-۲- اختلاف و ابهام در اسناد                                                              ۶۷

۱۱-۲-۲- یکپارچگی اسناد متعدد                                                                ۶۸

۱۱-۳-۲- همبستگی اسناد                                                                        ۶۹

مبحث دوازدهم- نقش اعتبارات اسنادی در تسهیل و تضمین معاملات تجاری بین المللی ۷۱

مبحث سیزدهم- مقایسه اعتبارات اسنادی با اسناد قابل معامله و قراردادها                    ۷۶

۱۳-۱-۲- اعتبارات اسنادی و اسناد قابل معامله                                                 ۷۶

۱۳-۲-۲- اعتبارات اسنادی و قراردادها                                                          ۷۷

فصل سوم- ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                                            ۷۹

مبحث اول – اجزای طیف ویژگی های حقوقی اعتبارات اسنادی                              ۸۱

۱-۱-۳- فرمالیسم: تئوری ظاهر و شکل اسناد و مدارک (اصالت شکل و ظاهر)            ۸۱

 

۱-۲-۳- مالکیت محل                                                                             ۸۳

۱-۳ -۳- وصف مصونیت، عدم ورود ایرادات و استثنائات                                    ۸۴

۱-۴-۳- ویژگی استقلال                                                                          ۸۶

۱-۵ -۳- وصف تجاری                                                                           ۸۷

۱-۶-۳- خاصیت مبادله ای                                                                        ۸۸

۱-۷-۳- ارجحیت و تفوق جنبه های تاسیسی قانونی.                                       ۸۹

۱-۸-۳- وصف تجریدی                                                                          ۹۱

۱-۹-۳- وحدت حقوقی و اتحاد شکلی و ماهوی موازین اعتبارات اسنادی                  ۹۲

۱-۱۰-۳- مفروض بودن حسن نیت                                                             ۹۳

۱-۱۱-۳- اصل تدقیق و تبعیت از شرایط اعتبار نامه                                           ۹۴

۱-۱۲-۳- خاصیت تضامنی                                                                       ۹۵

۱-۱۳-۳- وصف تنجیزی                                                                         ۹۶

۱-۱۴-۳- جنبه موضوعیت داشتن و قائم به خود بودن                                         ۹۷

مبحث دوم- چارچوب حقوقی اعتبارات اسنادی                                                 ۹۹

۳-۲-۱- منابع حقوقی                                                                              ۹۹

۳-۲-۱-۱- عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو.سی.پی.)                ۱۰۰

۳-۲-۱-۲- یو.سی.پی. الکترونیک(eucp)                                                     ۱۰۵

۱-۲-۱-۲-۳- کاربردای.یو.سی.پی.                                                           ۱۰۶

۳-۲-۱-۳- کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی    ۱۰۸

۳-۲-۱-۴- ماده ۵ قانون (کد) متحدالشکل تجارت امریکا(UCC)                           ۱۱۰

۲-۲-۳- اصول بنیادین حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                     ۱۱۲

۲-۲-۱-۳- اصل استقلال یا وصف تجریدی اعتبار اسنادی                                  ۱۱۳

۲-۳-۲-۲- اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار                                          ۱۱۶

۲-۳-۳- قواعد حقوقی حاکم بر اعتبارات اسنادی                                            ۱۱۸

فصل چهارم- حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                          ۱۲۵

مبحث اول- روش های حل و فصل اختلافات در روابط تجاری بین الملل                 ۱۲۶

۱-۱-۴- قواعد ADR                                                                           ۱۲۷

۲-۱-۴- کارشناسی                                                                              ۱۲۹

۱-۲-۱-۴- آیا نظر کارشناسی برای طرف های مربوطه الزام آور است؟                    ۱۳۰

۳-۱-۴- حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی                             ۱۳۱

۱-۳-۱-۴- هدف قواعد حل و فصل اختلافات ناشی از ابزارهای بانکی اسنادی          ۱۳۱

۲-۳-۱-۴- شرایط استفاده از خدمات DOCDEX                                                     ۱۳۲

۴-۱-۴- هیات های حل اختلاف                                                                ۱۳۳

۵-۱-۴- داوری                                                                                   ۱۳۴

۶-۱-۴- رسیدگی در دادگاه(دادرسی)                                                          ۱۳۷

۱-۶-۱-۴- دادگاه صالح                                                                         ۱۳۷

مبحث دوم- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                         ۱۳۸

۱-۲-۴- قلمرو روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                                 ۱۳۸

۲-۲-۴- ویژگیهای روش های جایگزین حل و فصل اختلافات                             ۱۳۹

نتیجه                                                                                                 ۱۴۰

پیشنهادات                                                                                         ۱۴۵

فهرست منابع و ماخذ                                                                             ۱۴۸

الف- طرح مساله

این پایان نامه در صدد آن است که ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی اعم از داخلی یا بین المللی را تبیین نموده، مشخص نماید پس از گشایش چه جنبه های حقوقی ای ممکن است بر آن حادث گردد و قانون حاکم بر آن کدام است و چنانچه اختلافی در این میان روی دهد توسط چه مرجعی باید حل و فصل گردد؟

بدون شک انجام تعهدات قراردادی از مهمترین اهداف هر قرارداد است. در روابط قراردادی داخلی یک کشور به لحاظ وجود دستگاه قضایی و نیروهای مورد نیاز برای انجام این تصمیمات، انجام تعهدات قراردادی ساده تر و اضطراب متعاقدین کمتر است ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده از جمله عدم شناخت طرفین از وضعیت و حسن شهرت تجاری همدیگر، بعد مسافت، عدم ثبات ارزی و . طرفین قرارداد از همان ابتدا در جستجوی تأمین کافی هستند تا به دور از هرگونه دلواپسی و اضطراب در یک بستر امن تجاری فعالیت نمایند.

یکی از مهمترین مواردی که صادرکننده و واردکننده (طرفین معامله بین المللی) باید برای انعقاد قرارداد و النهایه انجام معامله در مورد آن توافق نمایند این است که واردکننده با چه روشی می خواهد وجه را به صادرکننده پرداخته و تسویه حساب نماید. در حال حاضر بهترین و مطمئن ترین روش برای این امر اعتبار اسنادی است.[۳] اعتبار اسنادی تعهدی از سوی بانک است که به موجب آن بانک متعهد می شود مبلغ تعهد شده خریدار را به موقع به دست فروشنده برساند. حتی چنانچه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده مبلغ خرید را خود بپردازد. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تائیدیه مبنی بر این که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد. بدین دلیل اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی محسوب می گردند.

از تعاریف و اصول اعتبارات اسنادی‏ می‏توان دریافت که هر اعتبار اسنادی‏ یک توافق چند جانبه است. بدین‏ توضیح که هرچند اعتبار اسنادی به‏ موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‏شود اما درخواست‏ گشایش اعتبار اسنادی آنگاه واجد آثار حقوقی‏ می گردد که بانک مذکور هم با قبول درخواستِ متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می‏توان گفت، اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول‏ توافق آنان، چیزی جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق‏ قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد اراده طرفین و توافق آنان برای انجام‏ عمل حقوقی است، نه قالبی که اعلام اراده‏ را آشکار می‏سازد.

به علاوه در این توافق طرفین در مقابل یکدیگر تکالیفی را بر عهده می‏گیرند بدین معنی‏ که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می‏نماید که بر اساس توافق‏ حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه‏ اعتبار، کارمزد و سایر هزینه‏ هایی که‏ بانک اعلام می نماید اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح‏ اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده‏ براساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه‏ اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعهد می‏نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده‏ها و تعهدات حقوقی که‏ عناصر اساسی هر قراردادی است پدید می‏آیند.

بنابراین چون این تعهدات ارادی است‏ و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، هم واجد آثار حقوقی است و هم مورد حمایت قانون قرار می‏گیرد. اما می‏دانیم که آثار اعتبارات اسنادی به این‏ مرحله محدود نمی‏شود بلکه این آغاز راه‏ است و زمانی آثار آن آشکار می‏شود که‏ گشایش اعتبار به ذینفع ابلاغ شود. به‏ عبارت دیگر، فروشنده رسماً از گشایش‏ اعتبار خبردار گردد.این ابلاغ ممکن است‏ مستقیماً به وسیله بانک گشاینده اعتبار، یا شعبه آن در کشور فروشنده یا بانک‏ ابلاغ‏کننده یا کارگزار انجام شود.

ممکن است ذینفع اعتبار یا فروشنده‏ ضمن انعقاد قرارداد فروش با خریدار توافق نمایند که اعتبار به تأیید بانکی که‏ در کشور محل اقامت یا تجارت فروشنده‏ است برسد، در این حالت قبل از اینکه‏ اعتبار به ذینفع ابلاغ شود، بانک دیگری‏ که بانک تأییدکننده خواهد بود وارد حلقه‏ متعاهدین خواهد شد. در نتیجه اعتبار اسنادی از یک قرارداد دو جانبه به یک‏ قرارداد سه جانبه تبدیل می‏شود و در صورتی که از خدمات بانکهای واسطه‏ استفاده شود، آنان هم وارد این سیستم‏ خواهند شد.

ملاحظه می‏شود که اعتبار اسنادی در عین حال که ظاهراً از وضعیت حقوقی‏ ساده‏ای برخوردار است، اما بدان سبب که‏ طیف‏های مختلفی را دربرمی‏گیرد که هر کدام دارای تعهدات و مسئولیت‏های‏ متفاوتی هستند، ماهیتی پیچیده و درخور تعمق دارد.

علاوه بر این اعتبار اسنادی با قراردادهای جانبی یا فرعی هم پیوند دارد و لااقل انجام قسمتی از مراحل اجرای‏ اعتبار اسنادی با تکیه بر اسناد و مدارکی‏ که ناشی از انعقاد قراردادهای مرتبط با آن‏ می‏باشد محقق می‏گردد. در نتیجه‏ می‏توان گفت: اعتبار اسنادی توافق‏ حقوقی چند جانبه‏ای است که تعهدات و مسئولیت‏های ویژه‏ای برای هریک از طرفین آن به بار می‏آورد.

  1. ۱. اولیویه، کاشار، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه رسول رضایی، انتشارات مهر و ماه نو، چاپ اول، تهران، ، ۱۳۹۰، دیباچه.
  2. ۲. نقیبی، سید حسین، نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی، انتشارات ناب نگار، چاپ اول، تهران، ،۱۳۹۰، ص۱۹.
  3. ۱. برای آگاهی بیشتر از روش های مختلف پرداخت در بازرگانی بین المللی در معاملات نقدی رجوع شود به زمانی فراهانی، مجتبی، بانکداری خارجی، جلد اول، انتشارات ترمه، چاپ دوم، تهران، آذرماه۱۳۸۷، فصل نهم.

تعداد صفحه :۱۶۷

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *