Get a site

 

واحد نراق

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: حقوق خصوصی

 

عنوان:

مسؤولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران و کنوانسیون CMR

 

زمستان ۱۳۹۲

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۲
اهمیت وضرورت تحقیق ۲
سوالات تحقیق ۳
فرضیات تحقیق ۳
پیشینه تحقیق ۴
روش تحقیق ۴
روش جمع آوری تحقیق ۵
سازمان دهی تحقیق ۵
فصل اول : کلیات ۷
مبحث اول : متصدی حمل و نقل ۷
گفتار اول :تصدی به حمل ونقل ۱۰
گفتار دوم:انواع تصدی به حمل ونقل ۱۴
مبحث دوم: ماهیت قرارداد حمل ونقل ۱۵
گفتار اول :قرارداد حمل ونقل  در حقوق مدنی ۱۷
گفتار دوم – قرارداد حمل ونقل در حقوق تجارت ۱۹
مبحث سوم:خصایص (ویژگیهای )قرار دادحمل ونقل ۲۳
گفتاراول: انتقال ۲۳
گفتار دوم : اداره عملیات بوسیله متصدی حمل ونقل ۲۴
گفتار سوم : معوض بودن قرارداد ۲۵
مبحث سوم : بارنامه ۲۶
گفتار اول : الف – تعریف و ویژگیهای بارنامه ۲۶
ز

پ

 

ب – تاریخچه بارنامه

۲۹
ج – مندرجات بارنامه ۳۰
گفتار دوم : انواع بارنامه ۳۲
۱)راهنامه کامیون (CMR )

 

۳۲
۲) بارنامه سراسری ۳۳
مبحث پنجم : مبنای مسؤولیت مدنی متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون CMR ۳۳
گفتار اول : مبنای مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق ایران ۳۴
گفتار دوم : مبنای مسؤولیت متصدی حمل ونقل در کنوانسیون CMR ۴۰
مبحث ششم : تاریخچه کنوانسیون CMR ۴۱
الف – دامنه کاربرد ۴۲
ب- محدوده اجرا ۴۳
ج – وضعیت ایران در قبال این کنوانسیون ۴۴
فصل دوم : شرایط تحقق مسؤولیت و زمان و میزان مسؤولیت ۴۶
بخش اول : شرایط تحقق مسؤولیت در حقوق ایران و کنوانسیون CMR ۴۷
گفتار اول : وجود قرارداد ۴۷
گفتار دوم : وجود ضرر ۵۰
۱-    تلف کلی : ۵۲
۲-    تلف جزیی ۵۴
۳-    مفقود شدن کالا ۵۶
۴-    تأخیر در انجام قرارداد حمل ونقل ۵۶
گفتار سوم : شیوه جبران خسارت ۶۰
بخش دوم : زمان و میزان مسؤولیت ۶۳
مبحث اول : زمان شروع وختم مسؤولیت متصدی حمل ونقل ۶۴
مبحث دوم : محدوده مسؤولیت ۶۹
گفتار اول : شرط تحدید ۶۹
گفتار دوم : شرط عدم مسؤولیت ۷۱
مبحث دوم : مسؤولیت متصدی حمل به فعل کارگران وخدمه ۷۳
ح

فصل سوم : موارد معافیت مسؤولیت متصدی حمل ونقل

۷۸
 
مبحث اول : خسارات ناشی از علل مربوط به فرستنده یا خود کالا ۷۹
گفتار اول : تقصیر فرستنده ۷۹
بند اول : معیوب بودن بسته بندی ۸۱
بند دوم : اعلام واطلاعات غلط ۸۲
الف – وزن ومحتوی عدلها ۸۲
ب – عدم اعلام قیمت اشیاء گرانبها ۸۴
ج – اعلام نشانی غلط ۸۴
د- اشتباه در علامت وشماره گذاری کالا ۸۵
گفتار دوم : تقصیر گیرنده کالا ۸۶
بند اول : تحویل نگرفتن مال التجاره ۸۶
بند دوم : عدم کنترل در تحویل کالا بوسیله مرسل الیه ۸۷
گفتار سوم : خسارات ناشی از تعلیمات ارسال کننده ویا گیرنده کالا ۸۷
بند اول : عیوب ناشی از کیفیت خاص کالا ۸۸
الف – مخاطرات ذاتی خاص ۸۸
ب – عیب ذاتی کالا وکالاهای فاسد شدنی ۸۹
بند دوم : بسته بندی نامناسب ۹۷
مبحث دوم : خسارات ناشی از علل غیر قابل انتساب به متصدی حمل ۹۸
بند اول : حوادث جوی ۱۰۳
بند دوم : جنگ واقدامات ضد دولتی ۱۰۴
بند سوم : مداخله قدرت عمومی ( امر حاکم ) ۱۰۵
بند چهارم : اعتصاب ۱۰۶
بند پنجم : عمل شخص ثالث ۱۰۸
بند ششم : شورش یا اغتشاش ۱۰۸
ط

مبحث چهارم : مرور زمان

۱۰۹
گفتار اول : مرور زمان ونظریه شورای نگهبان ۱۱۰
گفتار دوم : مرور زمان در دعاوی بر علیه متصدی حمل ونقل ۱۱۲
فصل چهارم : اقامه دعوی مسؤولیت ورژیم حقوقی حاکم بر آن ۱۱۵
مبحث اول : شرایط اقامه دعوی مسؤولیت ۱۱۶
گفتار اول : ارسال اخطاریه ۱۱۷
گفتار دوم : رعایت مهلت مقرر برای اقامه دعوی ( مرور زمان ) ۱۱۸
مبحث دوم : طرفین دعوی ۱۲۰
گفتار اول : خواهان دعوی مسؤولیت ۱۲۰
گفتار دوم : خوانده دعوی مسؤولیت ۱۲۲
مبحث سوم : مرجع صالح طرح دعوی ۱۲۴
نتیجه گیری ۱۲۶
پیشنهادات ۱۲۹
منابع ومأخذ ۱۳۱
چکیده انگلیسی ۱۳۶

 

 

 

 

 

 

 

 

ی
ی

 

چکیده 

در مورد مسؤولیت متصدی حمل ونقل با مقایسه ی که میان قوانین مدنی وتجارت صورت می گیرد به موجب آن مسؤولیت متصدی مفروض است وبه صرف اثبات عدم تقصیر از مسؤولیت مبری نخواهد شد بلکه باید ثابت کند که علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالا بوده صورت گرفته است.

لذانتیجه می گیریم ید متصدی امانی نیست زیرا در صورت عدم تقصیر نیز مسؤول بوده و از طرف دیگر ید او ضمانی نیز نمی باشد. زیرا نسبت به مال التجاره التجاره مسؤولیت محض نداشته، مسؤولیت متصدی در قانون تجارت ایران محدود نیست و متصدی در صورت تلف یا گم شدن وتأخیر کالا مسؤول قیمت مال التجاره می باشد.

در این رساله مسؤولیت متصدی با یکی از بهترین کنوانسیون های بین المللی که به مرحله اجرا در کشورهای مورد پذیرش در آمده که کنوانسیون CMRمی باشد به بررسی وتطبیق پرداخته شده است وبه موجب ماده یک آن، هر کشوری که با دولت دیگری که عضو کنوانسیون می باشد قرارداد دوجانبه حمل ونقل منعقد نماید، قرارداد حمل ونقل  جاده ای میان آنها صورت گرفته است ومفاد کنوانسیونCMRنسبت به هر دو طرف جاری است وکشور ایران هم از جمله کشورهایی است که به آن ملحق شده است وقرارداد حمل ونقل جاده ای منعقد کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

بیان مسئله  

آنچه در این تحقیق محقق را وادار به نگارش رساله ای با چنین موضوعی نموده رسیدن به پاسخ این پرسش هاست که با توجه به اینکه مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق مدنی وتجارت متفاوت می باشد که البته ریشه این اختلاف به مبنای مسؤولیت متصدی بر می گردد، در قانون مدنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده وطبق ماده ۵۱۶ قانون مدنی مسؤولیت وی بمانند امین است ودر صورتی که تعدی وتفریط نماید مسؤولیت دارد ودر قانون تجارت که طبق ماده ۳۸۶ در این خصوص مسؤولیت متصدی را مفروض تلقی کرده است ودر صورتی که ثابت کند علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالابوده می تواند ازموارد معافیت استفاده نماید.

ونهایتاً اینکه قانون تجارت، قانون مدنی را تخصیص زده است در این خصوص قانون تجارت حکم فرماست و شرط عدم مسؤولیت متصدی به گونه ای که بخواهد متصدی بدون مسؤولیت حمل ونقل انجام دهد واز این طریق از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند وهیچ گونه مسؤولیتی نداشته باشد باطل اعلام شده ولی کاهش یا افزایش مسؤولیت او پذیرفته شده است.

از سوی دیگر به مطالعه تطبیقی با کنوانسیون صورت می گیرد که همه ی این موارد در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد وبه این منظور برای رفع کاستی ها وروان سازی در حقوق داخلی به تطبیق این مسائل با کنوانسیون پرداخته می شود، البته گذری کوتاه به لایحه اصلاحی قانون تجارت شده است که در این پایان نامه سعی شده است به بررسی وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز آنها پرداخته شود.

 

اهمیت وضرورت تحقیق

اهمیت حمل ونقل ونقش به سزای آن در اقتصاد جهان کنونی بر کسی پوشیده نیست. یکی از مبتلا به ترین ومتداول ترین موضوعاتی که در روابط داخلی وخارجی ومعاملات وروابط تجاری مورد توجه محافل تجاری است،مسائل ومشکلات مربوط به حمل ونقل است. چرا که وقفه در روند حرکتی حمل ونقل می تواند باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیری به جامعه اقتصادی وسرمایه های شخصی گردد. روشن شدن ابعاد حقوقی این امر مهم نیز خود جایگاهی مساوی با نفس موضوع دارد.

بنابراین با توجه به اهمیت حمل ونقل بین المللی ونیز وجود قوانین وقواعد متعدد وجالب توجه، کنوانسیونهای ویژه، مسائی متنوع، پیچیده وپراکنده ومتأسفانه عدم بذل توجه حقوقی کافی به رفع ابهام واجمال  در این زمینه، علیرغم اهمیت کاربردی آن ایجاب می نماید که کاری در این زمینه صورت گیرد که تحقیق حاضر نیز بیشتر ناظر به همین امر مهم است.

سؤالات  تحقیق

سؤال اصلی

متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون در مورد خسارات مسؤولیت دارد ؟

سؤالات فرعی

۱- شرایط تحقق مسؤولیت متصدی حمل ونقل که می توان براساس آن متصدی را مسؤول دانست چیست ؟

۲- آیا موارد معافیت متصدی حمل ونقل در نظام داخلی وبین المللی محدود به موارد مصرح در قوانین وکنوانسیون می باشد یا طرفین می توانند گستره ی آن را تغییر دهند ؟

۳- در اقامه دعوی بر علیه متصدیان حمل ونقل آیا نحوه رسیدگی تابع قانون تجارت یا آیین دادرسی مدنی می باشد ؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

مسؤولیت

متصدی حمل ونقل در حقوق داخلی  براساس قوانین مدنی و  تجارت می باشدولی درنهایت قانون تجارت بر قانون مدنی ارجحیت دارد.

تعداد صفحه:۱۷۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

[add_to_cart id=158596]

—-

پشتیبانی سایت :       

*