Get a site

پایان نامه مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

پایان نامه مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

پایان نامه رشته فلسفه اخلاق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق

عنوان:

مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی

استاد راهنما:

خانم دکتر خزائی

فهرست مطالب:
فصل اول:کلیات
مقدمه.۱
پیشینه اخلاق ماشین.۲
مسائل و پرسش های اصلی۲
پرسش های فرعی.۸
ساختار پایان نامه۹
ضرورت انجام تحقیق.۱۰
فرضیه ها۱۰
روش تحقیق.۱۱
۱-۱  AI چیست؟۱۳
۱-۱-۲ تعریف هوش.۱۴
۱-۱-۳ تعریف هوش مصنوعی۱۶
۱-۲ اساس هوش مصنوعی.۱۸
۱-۲-۱ نمود۱۸
۱-۲-۲ روش های حل مسئله.۱۶
۱-۲-۳ معماری.۱۷
۱-۲-۴ دانش.۱۸
۱-۲-۴-۱ مسائل مربوط به ارائه دانش:.۱۸
۱-۲-۴-۲ استدلال ناقص و مشکل صلاحیت:.۱۸
۱-۲-۴-۳ وسعت دانش رایج:.۱۸
۱-۲-۴-۴ فرم سمبلیک دانش رایج:۱۸
۱-۳هوش مصنوعی قوی و هوش مصنوعی ضعیف.۱۹
۱-۴ تاریخچه هوش مصنوعی.۲۰
۱-۵ کاربردهای هوش مصنوعی۳۱
۱-۵-۱ بازیها۳۱
۱-۵-۲ سیستم های خبره.۳۲
۱-۵-۳ درک کامپیوتر.۳۳
۱-۵-۴ پردازش زبان طبیعی۳۳
۱-۵-۵ شبکه های عصبی.۳۵
۱-۵-۵-۱الگوهای ژنتیکی۳۶
۱-۵-۵-۲ یادگیری.۳۶
۱-۶ مسائل اخلاقی در هوش مصنوعی.۳۷
۱-۶-۱-تأثیر هوش مصنوعی بر اخلاق و انسانیت.۳۹
۱-۶-۱-۱فاعل های مصنوعی خوب و بد؟۴۰
۱-۶-۱-۲ آیا انسانیت از کامپیوترها می خواهد که تصمیم های اخلاقی بگیرند؟.۴۱
۱-۶-۱-۳  قدرت فریبدگی تکنولوژی۴۲
۱-۶-۱-۴ آیا تکنولوژی ظرفیت پذیرش قوای انسانی را دارد؟.۴۵
۱-۶-۱-۵ آیا تکنولوژی موجب پیدایش احساس حقارت در انسان می شود؟۴۶
۱-۶-۱-۶ سربازان، اسباب بازیهای جنسی و بردگان۴۷
۱-۶-۱-۷ روباتها چه حقوقی بر انسانها دارند؟.۵۱
۱-۶-۲ تکنولوژی به صورت جزئی چه مسائل اخلاقی ای را در زندگی انسان به وجود می آورد؟۵۱
۱-۶-۲-۱ اخلاق کامپیوتر.۵
۱-۶-۲-۱-۱ کامپیوتر در محیط کاری۵۲
۱-۶-۲-۱-۲ جنایت کامپیوتری۵۳
۱-۶-۲-۱-۳حریم خصوصی و گمنامی.۵۵
۱-۶-۲-۱-۴ مالکیت فکری.۵۷
۱-۶-۲-۱-۵ مسئولیت حرفه ای۵۷
۱-۶-۲-۲ کاربردهای سیستم های خبره و مسائل اخلاقی مربوط به آنها.۵۸
۱-۶-۲-۲-۱ سیستم های خبره جنگی۵۸
۱-۶-۲-۲-۲ سیستم های خبره در بیمارستان۶۰
۱-۶-۲-۲-۳ تله پزشکی.۶۳
۱-۶-۲-۲-۴ پزشکی سایبری۶۳
۱-۶-۲-۳ سیستم های مبتنی بر بینایی کامپیوتری چه مسائل اخلاقی ای را به وجود می آورند؟.۶۶
۱-۶-۲-۴ بازی ها چه مسائلی را به وجود می آورند؟۶
۱-۶-۲ آیا خطرهای تکنولوژی می توانند به درستی تشخیص داده شوند؟.۷۰
۱-۶-۳ آینده۷۱
فصل دوم:فاعل های مصنوعی اخلاقی
  ۲-فاعل های مصنوعی اخلاقی (AMA)74
۲-۱ اخلاق و تعاملات انسان – روبات۷۴
۲-۲ آیا ماشین ها می توانند موقعیت اخلاقی خلق کنند؟۷۵
۲-۲-۱ براهین پیرامون خلق موقعیت اخلاقی واقعی توسط تکنولوژی:۷۵
۲-۲-۱-۱-تله روبات ها.۷۸
۲-۲-۱-۲- روبات های خودکار.۷۸
۲-۳ دیدگاه های فلسفی درباره فاعلیت اخلاقی ماشین ها۷۹
۲-۴ ویژگیهای ابتدایی فاعل های هوشمند.۸
۲-۴-۱-اخلاقیت عملی – اخلاقیت کارکردی۸۴
۲-۴-۲ چگونه می توان حساسیت نسبت به ارزش های اخلاقی را در فاعل های مصنوعی به وجودآورد؟.۸۹
۲-۵ تست اخلاقی تورینگ (MTT)93
۲-۶  مشخصات فاعل های مصنوعی اخلاقی از دیدگاه فیلسوفان۹۵
۲-۶-۱جیمز مور.۹۵
۲-۶-۲جان پی سالینز۹۷
۲-۶-۲-۱خودمختاری۹
۲-۶-۲-۲قصد و نیت.۹۸
۲-۶-۲-۳مسئولیت پذیری.۹
۲-۷چه زمانی ماشین ها از اراده آزاد و آگاهی و درک برخوردارند؟.۱۰۰
۲-۷-۱خودمختاری و اراده آزاد  ۱۰۱
۲-۷-۱-۱  علم اخلاق چگونه می تواند از یک سیستم جبری به وجود آید؟.۱۰۳
۲-۷-۲آگاهی و درک.۱۰۵
۲-۷-۲-۱آگاهی.۱۱۱
فصل سوم:رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا به اخلاق ماشین
۳-۱رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا۱۱۷
۳-۲  تئوریهای اخلاقی۱۱۸
۳-۲-۱سودگرایی۱۲۲
۳-۲-۲ وظیفه گرایی.۱۲۸
۳-۲-۲-۱-قواعد روبات ها.۱۲۸
۳-۳   رویکردهای از پایین به بالا و توسعه ای.۱۳۶
۳-۳-۱شبیه سازی تکامل۱۳۸
۳-۳-۲زندگی مصنوعی و ظهور ارزشها ی اجتماعی، رویکردی الهام گرفته از تکامل۱۳۹
۳-۳-۳  یادگیری۱۴۵
۳-۳-۴ترکیب رویکردهای سنتی از پایین به بالا با رویکرد تکاملی و یادگیرنده۱۵۰
۳-۳-۵ نتیجه .۱۵۲
۳-۴ ادغام رویکردهای از بالا به پاین و از پایین به بالا.۱۵۴
۳-۴-۱روبات های اخلاقی دورگه.۱۵۴
۳-۴-۲ اخلاق فضیلت، رویکرد دورگه۱۵۶
۳-۴-۳ رویکردهای از بالا به پایین به فضیلت.۱۵۸
۳-۴-۴ فضایل پیوندگرا -رویکرد از پایین به بالا به سمت فضایل.۱۶۰
۳-۴-۵ اخلاق فضیلت دو رگه.۱۶۳
نتیجه.۱۶
      چکیده
ظهور فاعل های خودکار در آینده نه چندان دور، پرسش از چگونگی طراحی و تکمیل یک فاعل اخلاقی هوشمند (AMA)را در هوش مصنوعی مطرح می کند. روبات هایی که دارای ظرفیت های خودکار برای انجام کارهای مفید برای انسان ها هستند، ظرفیت انجام کارهایی که برای انسان ها مضر است را هم خواهند داشت. چالش های نظری در ساخت فاعل های مصنوعی  تحت تأثیر مباحثات بین متخصصان اخلاق درباره خود نظریه اخلاق، و همچنین محدودیت های محاسباتی در مورد اجرای چنین نظریاتی هستند. گستره تکنیک های شبیه سازی تکامل و یادگیری ماشین به کار گرفته شده اند تا استدلال اخلاقی را در معماهای اخلاقی تدوین کنند. در این رساله مباحث اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته اند، امکان “تست اخلاقی تورینگ” مورد بررسی قرار گرفته است و مشکلات انواع رویکردها، تخمین زده شده اند.خطراتی که در ماشین ها وجود دارد، عمداً یا سهواً، به انسان ها و دیگر موجودات با احساس آسیب های جدی می رساند. ساخت ماشین هایی که آنقدر باهوش هستند تا تأثیرات اعمال خود را بر موجودات با احساس ارزیابی کنند و طبق آن تأثیرات عمل کنند، مهمترین کاری است که طراحان ماشین های مصنوعی خودکار با آن مواجه خواهند بود.
مقدمه
بررسی مسائل اخلاقی هوش مصنوعی، مستلزم مشارکت همزمان چند رشته علمی و همکاری دانشمندان و متفکران آنهاست. برای تبیین دقیق مسائلی که تکنولوژی هوش مصنوعی در آینده پیش روی ما قرار خواهند داد، باید فیلسوفان، دانشمندان علم کامپیوتر و هوش مصنوعی و متخصصان اخلاق را گرد هم آورد تا بتوان دورنمای درستی از آینده احتمالی به دست آورد و روش های صحیحی را برای جلوگیری از فجایع، و همچنین برای طراحی درست سیستم های هوشمند، ارائه داد. به طور کلی کار در این حوزه، یک مطالعه میان رشته ای است و تبیین مسائل اخلاقی آن، مربوط است به رشته اخلاق کاربردی[۱]. اخلاق کاربردی، شاخه ای از اخلاق هنجاری[۲] است که بواسطه تمرکز ویژه بر موارد عینی و جزئی و تلاش برای بررسی و حل معضلات اخلاقی، از فرا اخلاق[۳] و نظریه های هنجاری متمایز می شود؛ این شاخه که به لحاظ محتوایی می توان نشانه هایی از آن را در آثار سقراط، افلاطون، لاک، کانت، بنتام، میل، نیچه و سارتر یافت، رسماً از سال ۱۹۶۰ م، به عنوان شاخه ای از اخلاق مطرح گردید. اخلاق کاربردی را می توان در حوزه فردی، شامل اخلاق خانواده، روابط شخصی مثل دوستی با دیگران و رابطه با پیران و جوانان، و در حوزه اجتماعی، شامل اخلاق علم و تکنولوزی، ریست پزشکی، زیست محیطی، سیاسی، حقوقی، رسانه ای، ورزشی و . دانست که طبیعتاً اخلاق حرفه ای را نیز در بر می گیرد.
روش بکارگیری اصول و قوانین اخلاقی برای تحق اهداف اخلاق کاربردی سه نوع است: روش های از بالا به پایین، از پایین به بالا و تعادل متأملانه. در شیوه نخست، فرد از حوزه کلی به سمت جزئیات حرکت می کند، در حالیکه مجموعه ای از اصول ،قواعد، معیارها یا قوانین کلی، مقدمه اصلی برهان را تشکیل می دهند و مقدمه دیگر،گویای موقعیت خاصی است که ما در آن قرار گرفته ایم. شیوه دوم، به جای تأکید بر قواعد کلی، بر تصمیمات جزئی عملی نظر دارد. در این شیوه، ما از ابتدا اصول و قواعد معینی را در اختیار نداریم، تا بر اساس آن، وضعیت خود را به لحاظ اخلاقی تشخیص داده و تصمیم گیری کنیم که در شرایط مورد نظر چه باید کرد؛ بلکه در این شیوه، توافقات و رفتارهای اجتماعی افراد به عنوان نقطه شروع استدلال و تصمیمات اخلاقی انتخاب می شود که با توسعه آن به موراد جدید می توان تصمیمی مشابه تصمیمات گذشته گرفت و از مجموع آنها به حکم کلی و اصلی دست یافت. اما ناکافی بودن دو شیوه مذکور، برای استدلال اخلاقی، در حوزه اخلاق کاربردی، شیوه سومی را پیشنهاد می کند که به شیوه تعادل متأملانه معروف است؛ این شیوه به گونه ای ترکیبی است از دو شیوه قبلی، که در آن هم موارد جزئی لحاظ شده است، هم از اصول کلی غفلت نشده است؛ اما به این صورت که هر بخش این کار را گروهی بر عهده می گیرند که هم توان بهره برداری بیشتری از آن دارند، هم نسبت به آن آگاهی فزونتری دارند؛ دراین شیوه، متخصصان به توصیف موقعیت جزئی می پردازند و فیسوفان، بر اساس نظریه ها و اصول کلی اخلاقی، با تحلیل موقعیت ها و انطباق آنها بر اصول کلی، در صدد ارائه راه حل بر می آیند.
چرا ما باید نگران مسائل اخلاقی ای باشیم که هوش مصنوعی برای ما ایجاد خواهد کرد؟ اصولاً بررسی این مسائل چه ضرورتی دارد؟ ما چه طرحی از آینده در ذهن خود داریم که  ما را بر آن   می دارد تا سعی کنیم آینده ای ایمن و مطمئن برای خود بسازیم؟ در حال حاضر چه اتفاقاتی در جهان در حال وقوع هستند؟

تعداد صفحه : ۲۴۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***