Get a site

پایان نامه مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

پایان نامه رشته مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش :کیفیت فراگیر

دانشگاه سیستان بلوچستان

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد درمدیریت فناوری اطلاعات گرایش کیفیت فراگیر

 عنوان:

مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری

 استاد راهنما:

دکتر نورمحمد یعقوبی

 استاد مشاور:

دکترحبیب الله سالارزهی

مهر ۱۳۹۰

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-     مقدمه    ۲
۱-۲-     موضوع تحقیق    ۳
۱-۳-     بیان مسئله    ۳
۱-۳-۱- سئوال آغازین    ۵
۱-۴-     ضرورت انجام تحقیق (اهمیت موضوع)    ۵
۱-۵-     اهداف تحقیق    ۶
۱-۶-     قلمرو تحقیق    ۶
۱-۷-     فرضیات / سوالات تحقیق    ۶
۱-۸-     محدودیت های تحقیق    ۷
۱-۹-     تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    ۸
۱-۱۰-     مراحل انجام تحقیق    ۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول: مبانی نظری شهرداری الکترونیک    ۱۲
۲-۱-     مقدمه    ۱۲
۲-۲-     تبیین و بسط مفهوم شهرداری الکترونیک    ۱۳
۲-۳-     کارکردهای فناوری اطّلاعات در شهرداری الکترونیکی    ۱۵
۲-۴-     ویژگی های یک شهرداری الکترونیکی کارآمد    ۱۷
۲-۵-     زیرساخت‌های لازم برای توسعه شهرداری الکترونیک    ۱۹
۲-۶-     مزایای کلی شهرداری الکترونیکی    ۱۹
عنوان    صفحه
بخش دوم: طراحی، ساخت و فرآیند استقرار شهرداری الکترونیک    ۲۱
۲-۷-     طراحی و ساخت شهرداری الکترونیکی    ۲۱
۲-۸-     متدلوژی پیاده سازی و تکامل شهرداری الکترونیکی    ۲۲
۲-۹-     فرآیند راهبردی در استقرار پروژه شهرداری الکترونیکی    ۲۳
۲-۱۰- مقوله امنیت در شهرداری الکترونیک    ۲۴
بخش سوم: رویکرد الگوبرداری    ۲۵
۲-۱۱- مقدمه    ۲۵
۲-۱۲- معرفی چند شهر الکترونیکی نمونه در سطح دنیا    ۲۶
۲-۱۲-۱- شهر الکترونیکی بریزبان    ۲۷
۲-۱۲-۲- شهر الکترونیکی بوستون    ۲۸
۲-۱۲-۳- شهر الکترونیکی ایندیاناپلیس    ۳۰
۲-۱۲-۴- شهر الکترونیکی لندن    ۳۰
۲-۱۲-۵- شهر الکترونیکی تورنتو    ۳۳
۲-۱۳- بحث و بررسی برنامه های راهبردی شهرهای مختلف جهان برای تحقق شهرداری دیجیتالی    ۳۴
۲-۱۳-۱- شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو    ۳۴
۲-۱۳-۲- شهرداری دیجیتالی شهر لندن    ۳۶
۲-۱۳-۳- شهرداری دیجیتالی شهر هنگ کنگ    ۳۸
۲-۱۳-۴- شهرداری دیجیتالی شهر سئول    ۳۹
۲-۱۳-۵- شهرداری دیجیتالی شهر کوالالامپور    ۴۰
۲-۱۳-۶- شهرداری دیجیتالی شهر سنگاپور    ۴۲
۲-۱۳-۷- شهرداری دیجیتالی شهر نیویورک    ۴۳
۲-۱۴- مقایسه وتحلیل شهرداری های دیجیتالی برتر    ۴۴
عنوان    صفحه
۲-۱۵- نمونه هایی از شهرداری های ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند    ۴۸
۲-۱۵-۱- شهرداری‌ الکترونیکی اصفهان    ۴۸
۲-۱۵-۲- شهرداری ‌الکترونیکی مشهد    ۵۲
۲-۱۵-۳- شهرداری ‌الکترونیکی تبریز    ۵۳
۲-۱۵-۴- شهرداری ‌الکترونیکی کازرون    ۵۷
۲-۱۵-۵- شهرداری الکترونیکی مرند    ۵۸
بخش چهارم: ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    ۶۱
۲-۱۶- مقدمه    ۶۱
۲-۱۷- مفهوم بسترهای توسعه الکترونیکی    ۶۲
۲-۱۸- اهداف مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی    ۶۳
۲-۱۹- اهمیت ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    ۶۴
۲-۲۰- محورهای اصلی بسترهای توسعه الکترونیکی    ۶۵
۲-۲۱- مولفه‌های بسترهای توسعه الکترونیکی    ۶۶
۲-۲۲- فرآیند مرتبط با بسترهای توسعه الکترونیکی    ۶۷
۲-۲۳- ارزیابی بسترهای توسعه الکترونیکی    ۶۸
بخش پنجم: پیشینه تحقیق    ۷۱
۲-۲۴- جمع بندی فصل    ۷۵
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه    ۷۷
۳-۲- روش و هدف تحقیق    ۷۸
۳-۳- تحقیق از نظر افق زمانی    ۷۸
۳-۴- واحد تجزیه و تحلیل    ۷۸
عنوان    صفحه
۳-۵- روش گردآوری داده های تحقیق    ۷۹
۳-۵-۱- روایی پرسشنامه    ۷۹
۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه    ۸۰
۳-۶- تشریح مدل مفهومی تحقیق    ۸۰
۳-۷- جامعه آماری تحقیق    ۸۴
۳-۸- نمونه، حجم و روش نمونه گیری    ۸۴
۳-۹- تکنیک های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها    ۸۷
۳-۹-۱- تکنیک های آماری استفاده شده    ۸۷
۳-۹-۲- معرفی تکنیک تحلیل عاملی    ۸۷
۳-۱۰- جمع بندی فصل    ۸۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- توصیف وضعیت پاسخ دهنده گان    ۹۲
۴-۲- آزمون معنی داری شاخص ها    ۹۴
۴-۳- تحلیل ابعاد به کمک اجرای تکنیک تحلیل عاملی    ۹۶
۴-۴- تحلیل شکاف    ۱۰۳
۴-۵-     پاسخگویی به سوالات اصلی تحقیق    ۱۱۰
۴-۶-     جمع بندی و نتیجه گیری    ۱۱۱
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵-۱-     مقدمه     ۱۱۳
۵-۲-     نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق    ۱۱۳
۵-۳-     راهکارها و پیشنهادات کاربردی    ۱۱۵
عنوان    صفحه
۵-۴-     محدودیت های تحقیق    ۱۱۶
۵-۵-     پیشنهادات تحقیقی آینده    ۱۱۷
منابع و ماخذ    ۱۱۸
ضمایم : پرسشنامه تحقیق    ۱۲۴

مقدمه
پیدایش دهکده جهانی که چندین دهه از عمر آن می گذرد، تحولات شگرفی را در امور مرتبط با مدیریت و ساماندهی سازمانها به وجود آورده که متاسفانه کشور ما نه تنها در ایجاد آن سهمی نداشته بلکه در استفاده از فرصت ها و دست آوردهای عظیم بوجود آمده نیز گامی موثر بر نداشته است. بهره گیری از راه حل های مبتنی بر فن آوری اطلاعات ابعاد تازه ای یافته و موانع عمده برای توسعه سیستم های یکپارچه اطلاعاتی با رویکرد برنامه ریزی، خدمات رسانی و کنترل از میان برداشته شده است، لذا جا دارد تا کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران کشور به وسعت، کارایی و عظمت دست آوردهای حاصل از به کارگیری صحیح و اصولی اینگونه راه حل ها توجه بیشتری نموده و در جهت بکارگیری آنها با عزم راسخ گامهای بلند و موثری بردارند.طرح جامع شهرداری الکترونیک زاهدان مجموعه ای یکپارچه از زیر سیستم های شهرسازی، فنی و عمرانی، خدمات شهری، نوسازی، اصناف، درآمد، املاک و مستغلات، ماده صد کنترل و نظارت بر ساخت و ساز مهندسین ناظر و بایگانی پاسخگویی از پیشرفته ترین فن آوری ها در سیستم های اطلاعات جغرافیایی جهان توسط چند شرکت فعال و با سابقه در امور مکانیزاسیون شهرداریها به صورت کنسرسیوم تهیه و ارائه شده است. به یقین می توان گفت که در آستانه ورود به دهه ششم از عصر اطلاعات رویکرد و مطالبات شهروندی از سازمانها و ارگانهای خدمات رسان از قبیل شهرداریها به سمت و سوی این هدف ” همه جا، همه کس، همه وقت ” و ” آسانتر، سریعتر، ارزانتر ” سوق داده و با جدیت دنبال می گردد. فناوری اطلاعات و تکنیک های مرتبط با آن همراه با جامع نگری، یکپارچه سازی و محوریت قرار دادن دانش سازمانی بهترین و تنها ترین گزینه ممکن در عبور از این چالش و رسیدن به هدف برتر و ترسیم شده می باشد.امروزه معیار توسعه و رقابت حول مشتری و موفقیت در تامین و رضایت آن دارد بر همین اساس طرح جامع شهرداری الکترونیک زاهدان در فازهای مختلف و با هدف ارائه خدمات الکترونیکی و شفاف سازی ضوابط مکانیسمی خود تدوین و وارد فاز اجرایی می گردد. سیستم یکپارچه شهرداری با هدف دستیابی به اتوماسیون واحدهای مختلف شهرداری کشور و پوشش سه سطح هرم اطلاعات شهری سطوح اجرائی، مدیریت و سیاست گذاری و شهروندان طراحی و پیاده سازی شده است.
منظور از توسعه الکترونیکی قدرت و توانایی پذیرش و استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و کابردهای آن در جوامع مختلف بشری می‌باشد و عوامل متعددی برای اندازه‌گیری و توسعه الکترونیکی جوامع مورد نظر است که لازم است بدقت مورد ارزیابی قرارگیرد و امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال گذر است و اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر از امکانات این فناوری بهره‌ها می برند.

تعداد صفحه :۱۴۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.