Get a site

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد  تهران شرق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

موضوع:

مطالعه نوع  پوشش ارائه شده ازخود توسط کاربران زن شبکه اجتماعی فیس بوک

سال تحصیلی

۱۳۹۴-۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق  ۲

۱-۱- بیان مسئله ۳

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق  ۴

۱-۳- اهداف تحقیق  ۶

۱-۳-۱- هدف اصلی. ۶

۱-۳-۲- اهداف فرعی. ۶

۱-۳-۳-اهداف کاربردی: ۶

۱-۴- سؤالات تحقیق  ۶

۱-۵- تعریف مفاهیم تحقیق  ۷

فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق  ۱۱

۲-۱- بخش اول: سبک زندگی  ۱۲

۲-۱-۱- تعریف سبک زندگی. ۱۲

۲-۱-۲- نظریه سبک زندگی بوردیو. ۱۶

۲-۱-۲-۱-منش… ۱۷

۲-۱-۲-۲- میدان. ۲۴

۲-۱-۲- ۳-عمل. ۲۷

۲-۱-۲-۴- نماد ۲۷

۲-۱-۲-۵-طبقه ۲۸

۲-۱-۳- بوردیو و تحلیل مصرف و سبک زندگی. ۲۹

۲-۱-۲-سرمایه ۳۳

۲-۱-۲- ۱-فرهنگی (تحصیلی) و سرمایه اقتصادی. ۳۳

۲-۲- بخش دوم سبک زندگی و پوشش    ۳۵

۲-۲-۱-سبک زندگی و تمایز. ۳۵

۲-۲-۲-سبک‌های زندگی و پوشش… ۳۷

۲-۲-۲-۱حجاب به مثابه تکلیف.. ۳۸

۲-۲-۲-۲حجاب به مثابه ایدئولوژی. ۴۱

۲-۲-۲-۳ حجاب سنتی. ۴۲

۲-۲-۲-۴-حجاب زیباییشناختی. ۴۴

۲-۲-۲-۵ حجاب بازاندیشانه ۴۶

۲-۲-۲-۶-پوشش به مثابه سبک زندگی. ۴۸

۲-۲-۲-۷-پوشش مدمحور (تیپ اینترنتی) ۴۹

۲-۲-۲-۸-بی مد. ۵۰

۲-۲-۲-۹-پوشش فمینیستی. ۵۱

۲-۳- بخش سوم: شبکه های اجتماعی مانوئل کاستلز  ۵۳

۲-۳-۱- مقدمه ۵۳

۲-۳-۲- نظریه کاستلز. ۵۵

۲-۴-مدیریت بدن  ۵۸

۲-۵- بخش سوم: حوزه عمومی  ۶۲

۲-۵-۱ حوزه عمومی و حوزه عمومی جایگزین (موازی) ۶۲

۲-۶-نظریه معرفیِ خود ۷۲

۲-۷- پیشینه تحقیق  ۸۰

فصل سوم : روش و ابزار تحقیق  ۸۷

۳-۱- روش تحقیق  ۸۸

۳-۲- جامعه آماری و برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری  ۸۹

۳-۳-  ابزار گردآوری اطلاعات   ۹۰

۳-۴- روایی و پایایی تحقیق  ۹۰

۳-۵-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲

۳-۵-۱ روش های آمار توصیفی. ۹۲

۳-۵-۲ روش های آمار استنباطی. ۹۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۹۳

۴-۱ آمار توصیفی  ۹۴

۴-۱-۱ تفکیک نمونه بر حسب میزان share موسیقی : ۹۵

۴-۱-۲ تفکیک نمونه بر حسب تعداد صفحات سبک موسیقی لایک شده توسط کاربران : ۹۶

۴-۱-۳ تفکیک نمونه بر حسب پوشش لباس غالب عکس های کاربران. ۹۷

۴-۱-۴ تفکیک نمونه بر حسب پوشش مو در عکس های کاربران زن. ۹۸

۴-۱-۵ تفکیک نمونه بر حسب پوشش بدن در زنان. ۱۰۰

۴-۱-۶ تفکیک نمونه بر حسب پوشش بدن در زنان. ۱۰۰

۴-۱-۷ تفکیک نمونه بر حسب تعداد صفحات لایک شده در حوزه کتاب.. ۱۰۲

۴-۱-۸ تفکیک نمونه بر حسب ملیت نویسنده کتاب های لایک شده ۱۰۳

۴-۱-۹ تفکیک نمونه بر حسب سبک‌های لایک شده ۱۰۴

۴-۳ آمار استنباطی  ۱۰۵

۴-۳-۱  یافته های استنباطی. ۱۰۵

۴-۳-۱-۱  « آیا بین مدیریت بدن کاربران شبکه های اجتماعی و نوع پوشش تفاوت معنا داری وجود دارد؟» ۱۰۵

۴-۳-۱-۳  “ آیا بین میزان سرمایه فرهنگی(موسیقی، کتاب) کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی و پوشش (مو، مدیریت بدن، لباس ) تفاوت معنا داری وجود دارد؟” ۱۰۸

فصل پنجم خلاصه بحث و نتیجه گیری  ۱۱۲

۵-۱-دستاوردهای پژوهش    ۱۱۳

۵-۲-نتایج پژوهش    ۱۲۱

۵-۲-۱ نتایج توصیفی. ۱۲۱

۵-۲-۲- تبین نتایج. ۱۲۳

۵-۳-محدودیت های پژوهش… ۱۲۴

۵-۴- پیشنهادها ۱۲۶

منابع و ماخذ  ۱۲۷

چکیده

سبک زندگی (Life Style)‏ برای توصیف شرایط زندگی انسان استفاده می‌شود. سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، آگهی‌ها همه و همه تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می‌کنند. بوردیو با مفهوم «فضای اجتماعی» سبک های زندگی مختلف را نشان می دهد. فضای اجتماعی به این ترتیب ساخته می شود که عاملان و گروه های اجتماعی براساس حجم و میزان سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی با برخی افراد اشتراکاتی می یابند و با برخی دیگر فاصله پیدا می‌کنند. شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان رسانه های نوین در ایران تاثیر بسزایی در سبک زندگی ایرانیان داشته است.  انقلاب ارتباطات، نوع جدیدی از ارتباطات مجازی را که خالی از روح حاکم بر روابط واقعی اجتماعی است به وجود آورده است. شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به خاصیت نمادی بودن، روایت کننده نوعی از سبک زندگی کاربران خود هستند. در این  پژوهش، نویسندگان به دنبال تبیین و ارائه روایتی توصیفی از نوع پوشش زنان ایرانی در  شبکه اجتماعی فیس بوک هستند. براساس نظریه دو فضایی شدن سعیدرضاعاملی به نظر می‌رسد شبکه های اجتماعی مجازی بستر ایجاد حوزه عمومی شکل نگرفته در فضای واقعی شده است. بوردیو شاخص مهم بررسی سبک زندگی در شبکه های اجتماعی، بازنمایی پوشاک، گفت و گو و مصرف فرهنگی شامل موسیقی، کتاب آن لاین و موارد دیگر می داند. در این پژوهش براساس فرمول کوکران ۳۸۴ اکنت کاربران شبکه های اجتماعی فیس بوک و با تکنیک تحلیل محتوا مورد تحقیق قرار گرفت. در این پژوهش بعد از ارائه توصیفی پوشش زنان ایرانی در فیس بوک میزان تاثیرگزاری سرمایه فرهنگی و مصرف فرهنگی بر پوشش و مدیرت بدن بررسی شده است.

کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، سبک زندگی مجازی، مصرف فرهنگی، دو فضایی شدن، حوزه عمومی

 

۱-۱- بیان مسئله

انقلاب ارتباطات، نوع جدیدی از ارتباطات مجازی را که خالی از روح حاکم بر روابط واقعی اجتماعی است به وجود آورده است. از طریق ماهواره، اینترنت و… جهان جدیدی به موازات جهان واقعی به وجود می آید. رسانه ­های الکترونیکی مخاطبان وسیع و متکثری دارند که مجموعه‌هایی از حیث محتوای نمادین را به این مخاطبان عرضه می‌کنند. در چنین شرایطی فضای مجازی شکل می‌گیرد و فرهنگ‌ها همه از طریق واسطـه‌های الکتـرونیکی منتقـل می شوند و مفاهیـم زمان و مکـان معانی تازه‌ای پیدا می‌کنند.(عاملی، ۱۳۸۷:۴۸) فواصل زمانی و مکانی عملاً از میان برداشته می‌شوند و انتقال اطلاعات، داده‌ها و سرمایه‌ها و امکان ارتباط همزمان میان افراد در نقاط مختلف به‌وجود می‌آید. شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به خاصیت نمادی بودن، روایت کننده نوعی از سبک زندگی کاربران خود هستند.

سبک زندگی برای توصیف شرایط زندگی انسان استفاده می‌شود. سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از طرز تلقی‌ها، ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار، حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی را در برمی‌گیرد. موسیقی عامه، تلویزیون، آگهی‌ها همه و همه تصورها و تصویرهایی بالقوه از سبک زندگی فراهم می‌کنند. سبک زندگی فرد، اجزای رفتار شخصی او نیست، لذا غیر معمول نیستند. بیشتر مردم معتقدند که باید سبک زندگی‌شان را آزادانه انتخاب کنند.(خادمیان، ۱۳۹۰: ۲۰) در بیشتر مواقع مجموعه عناصر سبک زندگی در یک‌جا جمع می‌شوند و افراد در یک سبک زندگی مشترک می‌شوند. به نوعی گروه‌های اجتماعی اغلب مالک یک نوع سبک زندگی شده و یک سبک خاص را تشکیل می دهند.

براساس نظر عاملی(۱۳۸۷) در مقاله دو فضایی شدن به نظر می‌رسد شبکه های اجتماعی مجازی بستر ایجاد حوزه عمومی شکل نگرفته در فضای واقعی شده است.در این تحقیق به دنبال آن هستیم. شاخص مهم بررسی سبک زندگی در شبکه های اجتماعی در این تحقیق بازنمایی پوشاک است.  در این تحقیق به دنبال مطالعه و پاسخ به این سوال هستیم که کاربران زن شبکه اجتماعی فیس بوک در ایران چه حجابی را از خود به نمایش در می آورند؟

۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره شاهد شکل‌گیری نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابط متقابل، مذاکره، گفت‌وگو و به طور کلی ارتباط دوسویه فراهم آورده است. وب ۲ ناظر به شکل‌گیری اینترنت محاوره‌ای است که امکان برقراری ارتباطات چندسویه میان کاربران شبکه جهانی اینترنت را فراهم ساخته است. شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به عنوان مهم‌ترین مصادیق این امر، به محلی برای حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و زنان و مکان تبادل آرا و افکار ایشان و تامین نیازهای متناسب با زندگی اجتماعی زنان علی الخصوص زنان خانه دار تبدیل شده‌اند. شبکه‌های اجتماعی اینترنتی علاوه بر اینکه مرجع تامین بسیاری از نیازهای فرهنگی و اجتماعی اعضای خود هستند، این امکان را برای اعضا فراهم می‌کنند که همزمان با انجام سایر فعالیت‌های اجتماعی از طریق رایانه یا تلفن همراه فعالیت خود را در این جوامع مجازی نیز پیگیری کنند. جذابیت شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از یک سو و سهولت فعالیت در این دسته از جوامع از سوی دیگر سبب می‌شود تا تفاوت میان عضویت و حضور در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تغییرات مربوطه به سبک و حضور در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تغییرات مربوط به سبک زندگی جوانان عضو به عنوان یک پرسش جدی برای پژوهشگران عرصه فرهنگ و ارتباطات مطرح شود.مفهوم سبک زندگی که امروزه به یکی از مفاهیم بنیادین در تحلیل‌های اجتماعی تبدیل شده (ربانی و شیری،۱۳۸۸:۲۱۰-۱۱)، یکی از حوزه‌های جدید و مهم مطالعاتی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر توجه عده قابل ملاحظه‌ای از محققان اجتماعی را به خود جلب کرده است. (شکوری،۱۳۸۵: ۲۸) براساس تعریف لسلی و دیگران «رفتارهایی که با قشربندی حیثیتی و اعتباری مرتبط است، سبک زندگی نامیده می‌شوند. سبک زندگی فقط آنچه یک فرد دارد نیست؛ بلکه چگونگی نمایش آنها توسط فرد است. سبک زندگی هم الگوهای مصرف را شامل می‌شود و هم قدرتی که از این ناحیه کسب می‌شود. سلیقه، آداب معاشرت و مد نشانه‌های داشتن جایگاهی در نردبان اجتماعی و نمادهای مرتبط با سبک زندگی هستند» (لسلی و همکاران، ۱۹۹۴: ۳۶۸). براساس تعاریف گفته شده، مفهوم سبک زندگی، امنیت اجتماعی  ناظر به شیوه زندگی افراد بوده و در ارتباط با موضوع شبکه‌های اجتماعی اینترنتی از دو نظر حائز اهمیت است:

۱- تغییر جایگاه استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در سرانه مصرف اعضای شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به خصوص زنان

۲- تغییر نمادهای فرهنگی ناظر به شیوه زندگی در نتیجه عضویت و حضور در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی که مواردی نظیر سبک پوشش زنان، ادبیات زنان افراد و شیوه برقراری ارتباط با دیگران را شامل می‌شود.

زنان در جامعه ایرانی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، زنان ایرانی به دلیل محدویت ها در سبک زندگی گرایش خاصی به شبکه های اجتماعی پیدا کرده اند. به نظر می رسد دلیل گرایش زنان در ایران به شبکه های اجتماعی کمی متفاوت تر باشد به همین دلیل ضروری است برای توصیفی از چگونگی بازنمایی پوشش زنان کاربر شبکه های اجتماعی فیس بوک با بهره گرفتن از شاخص های سبک زندگی و پوشاک به تحقیق در این خصوص پرداخته شود.

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۳-۱- هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق مطالعه نوع  پوشش ارائه شده ازخود کاربران زن شبکه اجتماعی فیس بوک است.

۱-۳-۲- اهداف فرعی

شناسایی نحوه پوشش کاربران زن ایرانی در فضای مجازی

شناسایی نحوه سرگرمی کاربران زن ایرانی در فضای مجازی

شناسایی نحوه زندگی کاربران زن ایرانی در فضای مجازی

۱-۳-۳-اهداف کاربردی:

مقایسه موارد و مسائل  و مشکلات حریم خصوصی در فضای  مجازی با حریم خصوصی معیار و ارائه واقعیت ها

ارائه راهکارهای بهبود حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی

۱-۴- سؤالات تحقیق

  1. سبک مدیریت بدن و اندام کاربران زن ایرانی در شبکه های اجتماعی مجازی چگونه است؟
  2. آیا بین مدیریت بدن کاربران زن شبکه های اجتماعی و نوع پوشش تفاوت معنا داری وجود دارد؟
  3. آیا بین میزان سرمایه فرهنگی(موسیقی، کتاب) کاربران زن ایرانی شبکه های اجتماعی و پوشش (مو، مدیریت بدن، لباس )تفاوت معنا داری وجود دارد؟
  4. آیا سرمایه فرهنگی کاربران زن ایرانی شبکه های اجتماعی بر مدیریت بدن آنان اثرگذار است؟
  5. آیا سرمایه فرهنگی کاربران زن ایرانی شبکه های اجتماعی بر نوع پوشش آنان اثرگذار است؟

۱-۵- تعریف مفاهیم تحقیق

سبک زندگی: سبک زندگی به معنای مجموعه ­ای از انتخاب­های ذوقی و الگوهای خرید و مصرف در زندگی روزمره است. سبک زندگی از یک سو متاثر از جایگاه طبقاتی افراد است اما از سوی دیگر از ساختار طبقاتی فراتر می­رود و منش و شیوه زندگی افراد را در زندگی روزمره شامل می­شود. این منش متاثر از آموزش­های فرهنگی، اجتماعی افراد است که ذائقه و سلائق اجتماعی آنها را شکل می­دهد. سبک­های زندگی مجموع‌های از طرز تلقی­ها، ارزش­ها، شیوه ­های رفتار، حالت­ها و سلیقه­ها در هر چیزی از انتخاب موسیقی گرفته تا انتخاب شبکه تلویزیون و دکوراسیون و فرش کردن خانه…را در بر می­گیرد (فاضلی، ۵۸:۱۳۸۲).

 سرمایه فرهنگی: سرمایه فرهنگی به معنای انباشتی از تجربه­های فرهنگی است که در پیشینه خانوادگی و فعالیت­های فرهنگی افراد به دست می­آید. بوردیو سرمایه فرهنگی را در یک سیستم مبادله­ای شامل دانش فرهنگی انباشته­ای می­داند که سبب اعتبار، قدرت و مقام می شود.سرمایه فرهنگی، مجموعه ای از ثروت‌های نمادین است که از یک‌سو به معلومات کسب‌شده‌ای باز می‌گردد که حالت درونی شده به خود می‌گیرند؛ از سوی دیگر به شکل مالکیت میراث فرهنگی (تابلوها، کتاب‌ها، واژه‌نامه‌ها،ابزارها، ماشین‌ها، …) جلوه می‌کند (شویره و فونتن، ۱۳۸۵: ۹۸).

شبکه های اجتماعی: فضای مجازی مجال شکل‌گیری اجتماعات جدید از کاربران را فراهم می‌کند. از زمان تونیس و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی «اجتماع» در مقابل «جامعه» (گزلشافت و گمنشافت) به بعد همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی «رو در رو بودن»، «محدودیت تعداد»، و «ابتناء بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی را از خصائص بنیانی» اجتماع عنوان کرده‌اند. هر چند روابط کاربران فضای مجازی تفاوت‌ای با واسطه‌است و نه رو در رو، بسیاری از مطالعه کنندگان اینترنت تمایل دارند از اصطلاح «اجتماع» برای اشاره به جمع کاربران استفاده کنند. در این میان تلاش‌های متعددی در حال انجام است تا حوزه و دامنه معنایی کاربردهای جدید این اصطلاح را برای اشاره به تجمعات کاربران فضای مجازی، روشن سازد. ازجمله می‌توان به تلاش‌های خانم شلینی ونچرلی اشاره کرد.(کاستلز، ۲۰۰۷ الف۳۶۰)

تعاریف عملیاتی:

کاربرشبکه اجتماعی: چهار گروه اعضای این سایت ها، کاربران ماهر کاربران فراغتی کاربران به دنبال سرگرمی و کاربران تجاری  نامگذاری شده اند. اما در اینترنت کاربرانی هم وجود دارند که در استفاده از امکان های جدید اینترنتی پیشگام هستند ولی نسبت به عضویت در شبکه های اجتماعی اشتیاقی نشان نمی دهند و در فعالیت های آنلاینشان آنها را به کار نمی گیرند.

فیس‌بوک:‏ شرکت ایجاد کننده وب‌گاه فیس‌بوک است که در ۴ فوریه ۲۰۰۴ به وجود آمد.از شبکه‌های اجتماعی مجازی است که به واسطه آن می‌توان با دوستانی که دارای حساب کاربری در فیس‌بوک هستند عکس، فیلم یا پیغام به اشتراک گذاشت. فیس‌بوک هم اکنون به طور رایگان در اختیار مردم جهان قرار دارد.

لایک: ” راهی برای ارائه بازخورد مثبت یا ارتباط با مسائلی است که به آنها اهمیت می‌دهیم. شما می‌توانید نوشته یک دوست را لایک بزنید تا به او بازخوردی داده باشید یا صفحه‌ای را لایک بزنید تا با آن در ارتباط باشید. در عین حال امکان لایکِ  یک آگهی هم در فیس‌بوک وجود دارد.

طبق این تعریف، کلیک روی لایکِ زیر نوشته یک دوست، راه ساده‌ای برای نشان دادن این است که از آن لذت برده‌اید، بدون آن که نظری زیرش نوشته باشید. اما اگر نظر کسی را لایک می‌زنید به معنای آن است که به آن توجه کرده‌اید.

فیس‌بوک می‌گوید وقتی ویدئوی دوستتان را لایک می‌زنید:

نشان‌دهنده این است که آن ویدئو را پسندیده‌اید.

نوشته‌ای روی تایم‌لاین شما مبتنی بر پسندیدن این ویدئو منتشر می‌شود.

دوستتان آگاه می‌شود که ویدئوی او را پسندیده‌اید.

شخصیت‌ها، نشان‌های تجاری، صاحبان کسب و کار، سازمان‌ها و رسانه‌ها می‌توانند صفحه‌ای اختصاصی در سایتی چون فیس‌بوک برپا کنند. اما لایک  یک “صفحه” به چه معناست؟

فیس‌بوک می‌گوید وقتی صفحه، آگهی یا نوشته‌ای خارج از فیس‌بوک را لایک می‌کنید، یک ارتباط ایجاد کرده‌اید. روی دیوارتان این لایک اطلاع‌رسانی می‌شود و اسمتان ممکن است روی صفحه مورد نظر یا در کنار آگهی یا در اپلیکیشن‌های ویژه فیس‌بوک ظاهر شود. به علاوه، به‌روزرسانی‌های صفحه‌ای که لایک زده‌اید در خبرمایه (News Feed) شما پدیدار خواهد شد.

صفحه رسمی کشوری به فارسی در فیس‌بوک آگهی‌هایی را برای جذب لایک منتشر می‌کند

پیش از ایجاد دکمه “لایک” توسط فیس‌بوک، کاربران روی عبارتی کلیک می‌کردند که از آنها می‌خواست یک”طرفدار”باشند اما این سایت پس از بررسی واکنش‌ها و بازخوردهای به دست آمده از کاربرانش، به این نتیجه رسید که بهتر است واژه Fan یا طرفدار را با Like جایگزین کند که مفهوم “پسندیدن” را همراه خود دارد. از نظر فیس‌بوک “لایک” مفهومی سبک‌تر از واژه پیشین دارد و راه استانداردی برای ارتباط با افراد، چیزها و موضوعاتی است که کاربران به آنها علاقمندند.

لباس غیر رسمی: در این تحقیق به لباس هایی ورزشی، محلی، پوشش خانگی، لباس مهمانی برای خانم ها و… لباس غیر رسمی گفته می شود.

 لباس رسمی: در این تحقیق به لباس هایی پوشش مناسب عرفی را دارد گفته می شد.

پوشش مو: پوشش مو در عکس های کاربران زن  به معنی پوشاندن قسمتی از مو جزءِ پوشش دادن به حساب می آید.

زیورات زن شامل: ساعت، النگو ،گوشواره، دست بند و… آرایش در میان زنان بررسی شود.

می تواند چند مورد انتخاب شود.

تعداد صفحه :۱۴۲

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

[add_to_cart id=156903]

—-

پشتیبانی سایت :       

*