Get a site

متن کامل پایان نامه رشته :معماری

عنوان : کتابخانه عمومی شهر

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

چکیده. ۱۳

مقدمه. ۱۴

فصل اول: تعاریف وکلیات

۱-۱- ارتباط و کتابخانه. ۱۶

۱-۱-۱- تعریف ارتباط.. ۱۶

۱-۱-۲- ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی.. ۱۶

۱-۱-۳- کتابخانه و فرایند ارتباط.. ۱۸

۱-۲- کتابخانه، نهادی اجتماعی.. ۱۹

۱-۳- کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه. ۲۰

۱-۴- نقش کتابخانه در سواد آموزی.. ۲۰

۱-۵- تعریف کتاب.. ۲۱

۱-۵-۱- پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن. ۲۱

۱-۵-۲- تاریخ پیدایش خط.. ۲۳

۱-۵-۳- ابزاها و وسایل ضبط و انتقال دانش۲۳

۱-۶- ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش تا قبل از اختراع چاپ.. ۲۴

۱-۶-۱- سنگ نبشه. ۲۴

۱-۶-۲- لوح فلزی.. ۲۵

۱-۶-۳- لوح گلین.. ۲۵

۱-۶-۴- لوح چوبین.. ۲۶

۱-۶-۵- طومار پاپیروس۲۶

۱-۶-۶- طومار چربین.. ۲۷

۱-۶-۷- کتاب پوستی.. ۲۷

۱-۶-۸- کتاب کاغذی.. ۲۸

۱-۷- تعریف کتابداری.. ۲۸

۱-۷-۱- فلسفه کتابداری.. ۲۹

۱-۸- تاریخچه کتابخانه. ۳۱

۱-۸-۱- کتابخانه های مصریان. ۳۱

۱-۸-۲- کتابخانه های یونان. ۳۲

۱-۸-۳- کتابخانه های روم. ۳۳

۱-۸-۴- کتابخانه های چین باستان. ۳۴

۱-۸-۵- دوره رنسانس۳۴

۱-۸-۶- دوره پس از اختراع چاپ.. ۳۵

۱-۸-۷- کتابخانه های دوران معاصر. ۳۵

فصل دوم: بررسی نمونه های مشابه

۲-۱- کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.. ۳۸

۲-۱- ۱- بخش های زیرمجموعه کتابخانه. ۳۹

الف)تالارهای مطالعه قفسه باز(آقایان- بانوان). ۳۹

ب)بخش گردش و امانت کتاب(آقایان- بانوان). ۳۹

ج)بخش مخزن کتاب چاپی.. ۳۹

۲-۱- ۲- تالارها و قسمت های زیر مجموعه این بخش۴۰

۲-۱-۳- تالار مطالعه و گردش کتاب جوانان(پسر- دختر). ۴۲

۲-۱-۴-  تالار مطالعه و گردش کتاب نوجوانان(پسر- دختر). ۴۲

۲-۱-۶- تالارهای مطالعه آزاد(آقایان- بانوان). ۴۴

۲-۲- کتابخانه عمومی یوسرا، مادرید. ۴۵

فصل سوم : مبانی نظری طرح

۳-۱- کتابخانه. ۵۴

۳-۱-۱- اهداف و معیارهای تفکیک انواع کتابخانه ها ۵۶

۳-۱-۲- کتابخانه ملی.. ۵۶

۳-۱-۳- کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ۵۸

۳-۱-۵- اهداف کتابخانه ملی ایران. ۵۹

۳-۱- ۶- کتابخانه دانشگاهی.. ۵۹

۳-۱-۷- اهداف کتابخانه های دانشگاهی.. ۶۰

۳-۱-۸- مجموع منابع کتابخانه های دانشگاهی.. ۶۱

۳-۲- کتابخانه ی عمومی.. ۶۱

۳-۲-۱- اهداف کتابخانه عمومی.. ۶۲

۳-۲-۲- جامعه استفاده کننده. ۶۳

۳-۲-۳- نیروی انسانی.. ۶۳

۳-۲-۳- مجموعه کتابخانه عمومی.. ۶۳

۳-۲-۴- سایر اطلاعات.. ۶۴

۳-۳- کتابخانه های عمومی ایران. ۶۵

۳-۳-۱- کتابخانه ی تخصصی.. ۶۵

۳-۴- کتابخانه های آموزشگاهی.. ۶۶

۳-۵- انواع دیگر کتابخانه ها در ایران. ۶۷

۳-۶-  انواع خدمات کتابخانه. ۶۷

۳-۶-۱- کتابخانه دارای دو فعالیت عمده است۶۷

۳-۶-۳- نگاهی به روابط عمومی و ارتباطات.. ۶۹

۳-۶-۴- مدیریت کتابخانه. ۷۰

۳-۶-۵- شناساندن کتابخانه. ۷۱

۳-۶-۶- شناخت کتابخانه های عمومی.. ۷۱

۳-۶-۷- نشستها و همایش ها ۷۲

۳-۷- نمایشگاه کتاب.. ۷۲

۳-۷-۱- قصه گویی و کتاب خوانی.. ۷۲

۳-۷-۲- معرفی کتاب.. ۷۳

۳-۷-۳- سخنرانی.. ۷۳

۳-۷-۴-انواع مواد دیداری- شنیداری و رایانه ای در کتابخانه ها ۷۴

۳-۸- ساختار کتابخانه. ۷۵

۳-۸-۲- پیشرفت های تاریخی.. ۷۶

۳-۸-۳- قرون هفدهم و هجدهم. ۷۷

۳-۸-۴- دوره جدید. ۷۸

۳-۸-۵- اصول طراحی فضاهای داخلی کتابخانه. ۷۹

۳-۸-۶- استانداردهای تجهیزات و وسایل فضاهای کتابخانه. ۸۱

۳-۸-۷-  وسایل ویژه فضاهای مطالعه. ۸۱

فصل چهارم: بسترطرح و مطالعات سایت

۴-۱- استان ایلام. ۸۳

۴-۱- ۱- بررسی موقعیت شهرستان ایلام. ۸۳

۴-۱-۲-  وضعیت اقتصادی.. ۸۳

۴-۱-۳-  بررسی وضعیت اقلیمی استان ایلام. ۸۴

الف)  آب و هوای منطقه. ۸۴

ب) استان ایلام به طور کلی دارای سه منطقه آب و هوایی است۸۵

ج)  آب و هوای استان ایلام  به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود. ۸۶

د)  پراکندگی بارش در استان ایلام. ۸۶

ه) دمای هوا در استان ایلام. ۸۷

و) میزان بارندگی.. ۸۷

ز) روزهای یخبندان. ۸۸

س)  بادها مسلط.. ۸۸

ش)  رطوبت نسبی.. ۸۸

فصل پنجم: استانداردها وریز فضاها

۵-۱- مبانی برنامه فیزیکی.. ۹۰

۵-۲- ضوابط و مقررات.. ۹۱

۵-۲-۱- ضوابط و مقررات بالا دست۹۱

۵-۲-۲- ضوابط و مقررات کاربری فرهنگی.. ۹۱

۵-۲-۳- مقررات محدودیت ارتفاع. ۹۲

۵-۲-۴- ضوابط و مقررات عمومی ساختمان. ۹۲

الف) نورگیری فضاها ۹۲

ب) ضوابط زیرزمین.. ۹۲

ج) ضوابط پارکینگ۹۳

د) ضوابط پلکان. ۹۳

ه) ضوابط آسانسور. ۹۴

و) ضوابط آتش نشانی.. ۹۴

ز) ضوابط و مقررات زلزله. ۹۴

ح) ضوابط و مقررات خاص۹۴

۵-۳-  برنامه فیزیکی پروژه. ۹۵

۵-۳-۱- حوزه ها و بخش های کلی کتابخانه. ۹۵

الف) کاربرد فضا ۹۵

ب) اجزاء فضا ۹۵

۵-۳-۲- کتابخانه کودکان و نوجوانان. ۹۵

۵-۳-۳- کلاسهای آموزشی.. ۹۸

۵-۴- جهت استقرار ساختمان ها ۱۰۲

۵-۴-۱- جهت استقرار ساختمانها از نظر اقلیمی.. ۱۰۲

۵-۴-۲- تعیین جهت استقرار ساختمان در رابطه با نحوه تابش آفتاب.. ۱۰۲

۵-۴-۳-  تعیین جهت استقرار ساختمان در رابطه با وزش بادهای سرد زمستانی.. ۱۰۳

۵-۴-۴-  نور و تابش خورشید. ۱۰۳

۵-۴-۵-  مصالح ساختمانی.. ۱۰۳

۵-۴-۶-  جایگیری و ویژگی های ساختمانی کتابخانه. ۱۰۴ط

۵-۴-۷- دلایل انتخاب سایت۱۰۷

۵-۴-۸-  تحلیل همسایگی ها ۱۰۸

۵-۴-۹-  تحلیل دسترسی ها ۱۰۸

۵-۴-۱۰-  تحلیل دید و منظر. ۱۰۸

فصل ششم: سیر تکوین ایده وروند حجم

فصل هفتم: آلبوم نقشه ها وتصاویر مربوط

منابع. ۱۳۰

 

چکیده

کتابخانه ها یکی از مراکز فرهنگی و اطلاع رسانی در جوامع محسوب می شوند و از این میان کتابخانه های عمومی با توجه به کثرت مراجعین و انواع ارائه خدمات، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. از این رو باید تلاش کنیم با توسعه کتابخانه ها در سطح شهر و افزایش آنها موجب آگاهی و ارتقاء سطح سواد جمعیت شهری و رشد علمی در سطح شهر باشیم. کتابخانه گردآورنده تلاش های فرهنگی، علمی و فنی بشر و قلب نظام اطلاع رسانی یک جامعه است. و با توجه به جایگاه محوری ارتباطات و اطلاع رسانی در تمدن کنونی کتابخانه نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به امروز و تغییر جامعه به سوی فردای متعالی دارد. و به این اعتبار کمتر نهادی را می توان یافت که چنین پیوند اساسی با وضع حال و سرنوشت آینده نسبتاً دور یک ملت داشته باشد.

مقدمه

به نظر می رسد چیزی که به عنوان وجه تمایز در این پروژه مدنظر قرار خواهد گرفت توجه خاص به بحث جایگاه فرهنگ و اصولا فلسفه وجودی چنین فضاهایی است.

وجود کتابخانه هایی که جایگاه فرهنگی و اجتماعی خود را حفظ کرده اند، در کنار تکنولوژی جدید منطقی به نظر می رسد. در این مجموعه توازنی بین مواد کاغذی منتخب، ارزشمند و پر مخاطب، در کنار منابع الکترونیکی جامع و قابل دسترس، شدیدا مورد نیاز است.

توجه به این مسئله تقریبا تمامی تعاریف و روابط را در معماری این پروژه تحت تاثیر قرار خواهد داد و با تمرینی جدید در واقع سعی خواهیم کرد جهت ماندگاری فضا لباس زمانه را بر تن موضوعی بپوشانیم که بی شک جایگاه عظیم و متعالی خویش را در جوامع انسانی حفظ خواهد کرد.

شناسایی جایگاه و وظایف کتابخانه ها در جامعه امروز ما میسر نمی شود مگر با شناخت و مقایسه گذشته، حال و آینده ای که فراروی ما است.وشناسایی قابلیت هایی که ابزارهای زمانه امروز در اختیار کتابخانه ها می گذارند.و در نهایت ضمن شناسایی قابلیت ها، محدودیت ها و خواسته هایی که موضوع پروژه در اختیار معماری می گذارد، سعی در خلق فضایی داریم که به بهترین روش به این مطالبات پاسخ دهد.

 

فصل اول:

تعاریف وکلیات

۱-۱- ارتباط و کتابخانه

۱-۱-۱- تعریف ارتباط

ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی ساید اولین دانشمندی باشد که ۲۳۰۰ سال پیش نخستین بار در زمینه ارتباط سخن گفت. او در کتاب مطالعه معانی بیان که معمولا آن را مترادف ارتباط میدانند، در تعریف ارتباط می نویسد:

“ارتباط عبارت است از جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران”

در فرهنگ وبستر communication عمل ارتباط برقرار  کردن تعریف شده و در توضیح فارسی آن معادل هایی نظیر رساندن، بخشیدن، انتقال دادن، آگاه کردن، مکالمه و مراوده استفاده شده است. در فرهنگ لغت در مورد لغت فوق اضافه شده که عمل برقرار کردن ارتباط می تواند از طریق کلمات، حروف، پیام ها، مکاتبه ها و دیگر راه ها انجام گیرد.

به دلیل گسترده بودن دانش ارتباطات و از طرفی تغییر نگاه بشر یه مقوله ارتباط در زمان های متفاوت، تعریف مشخص و ثابتی از آن وجود ندارد و در هر رشته، متناسب با مبانی شناختی مربوط به آن تعریف می شود.

تعداد صفحه : ۱۱۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153257]

—-

پشتیبانی سایت :       

*