Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: باعبانی

گرایش: گیاهان زینتی

عنوان : مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی

 گرایش: گیاهان زینتی

عنوان:

مقایسه‌ی اثر آب مقطر، دیونیزه، مغناطیسی و شهری روی عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده رز، ژربرا و داودی

استاد راهنما:

دکتر داود هاشم آبادی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

۱ چکیده
۲ فصل اول: مقدمه
۳ ۱-۱- گل رز
۳ ۱-۱-۱- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل رز
۳ ۱-۱-۲- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز
۳ ۱-۱-۳- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده رز
۴ ۱-۲- گل داودی
۴ ۱-۲-۱- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل داودی
۴ ۱-۲-۲- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل داودی
۵ ۱-۲-۳- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده داودی
۵ ۱-۳- گل ژربرا
۵ ۱-۳-۱- گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل ژربرا
۵ ۱-۳-۲- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل ژربرا
۶ ۱-۳-۳- عوامل موثر در کاهش عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا
۶ ۱-۴- بیان مسئله و هدف از انجام تحقیق
۷ فصل دوم: بررسی منابع
۸ ۲-۱- شرایط دوام گل
۸ ۲-۱-۱- تامین آب
۹ ۲-۱-۲- انسداد آوندی
۹ ۲-۱-۲-۱- انسداد آوندها توسط هوا
۱۰ ۲-۱-۲-۲- انسداد آوندها توسط میکروارگانیسم‌ها
۱۰ ۲-۲- تیمار با ترکیبات تمدید کننده عمر گلجایی گل‌های بریده
۱۰ ۲-۲-۱- آب
۱۱ ۲-۲-۲- آب آشامیدنی (شهری)
۱۱ ۲-۲-۳- آب دیونیزه
۱۲ ۲-۲-۴- آب مقطر
۱۲ ۲-۲-۵- آب مغناطیسی
۱۳ ۲-۳- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر آب‌های مختلف روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل‌های بریده
۱۴ فصل سوم: مواد و روش‌ها
۱۵

۱۵

۳-۱- مواد گیاهی

۳-۲- پیاده کردن طرح آزمایشی

۱۵ ۳-۳- سنجش و اندازه‌گیری عناصر آب
۱۶ ۳-۴- نحوه‌ی آماده‌سازی محلول‌ها و انجام تیمارها
۱۶ ۳-۵- ارزیابی صفات
۱۶ ۳-۵-۱- عمر گلجایی
۱۶ ۳-۵-۲- ماده خشک
۱۷ ۳-۵-۳- روند تغییرات جذب آب
۱۷ ۳-۵-۴-  روند تغییرات وزن تر
۱۸ ۳-۵-۵- کاهش درجه بریکس (درصد ساکارز موجود در ساقه)
۱۸ ۳-۵-۶- کاروتنوئید گلبرگ
۱۸ ۳-۵-۷- اندازه‌گیری کلروفیل a، b  و کل
۱۸ ۳-۵-۸- پروتئین گلبرگ
۱۹ ۳-۵-۹- فعالیت آنزیم پراکسیداز
۱۹ ۳-۵-۱۰- پراکسیده شدن لیپیدها (مالون‌دی‌آلدئید)
۱۹ ۳-۶- تجزیه و تحلیل داده‌ها
۲۰ فصل چهارم: نتایج و بحث
۲۱ ۴-۱- عمر گلجایی
۲۶ ۴-۲- روند تغییرات جذب آب روز سوم، ششم و آخر
۲۷ ۴-۳- روند تغییرات وزن تر روز اول، سوم، ششم و آخر
۲۸ ۴-۴- کاهش وزن تر
۲۹ ۴-۵- درصد ماده خشک
۳۰ ۴-۶- کاهش درجه بریکس
۳۱ ۴-۷- کاروتنوئید گلبرگ
۳۲ ۴-۸- شاخص کلروفیل b, a و کل
۳۴ ۴-۹- پروتئین گلبرگ
۳۵ ۴-۱۰- آنزیم پراکسیداز
۳۶ ۴-۱۱- مالون دی آلدئید
۳۶ بحث
۳۹ نتیجه‌گیری نهایی
۳۹ پیشنهادها
۴۰ منابع

 

فهرست شکل‌ها

شکل ۱-۱- گل بریده رز ۳
شکل ۱-۲- گل بریده داودی ۴
شکل ۱-۳- گل بریده ژربرا ۵
شکل ۲-۱- سیستم تهیه آب دیونیزه ۱۱
شکل ۲-۲- سیستم تهیه آب مقطر ۱۲
شکل ۲-۳- سیستم تهیه آب مغناطیسی ۱۲
شکل ۳-۱- قرار دادن گل‌های بریده در محلول گلجا پس از بازبرش ۱۵
شکل ۳-۲- انتقال محلول استوک به گلجاها ۱۶
شکل ۳-۳ – اندازه‌گیری وزن‌ تر ۱۷
شکل ۳-۴- اندازه‌گیری درجه بریکس ۱۸
شکل ۳-۵- دستگاه اندازه‌گیری پروتئین ۱۹
شکل ۴-۱- تاثیر تیمارهای مختلف روی عمر گلجایی ۲۱
شکل ۴-۲- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات  جذب آب روز سوم، ششم و آخر ۲۷
شکل ۴-۳- تاثیر تیمارهای مختلف روی روند تغییرات وزن‌تر روز اول، سوم، ششم و آخر ۲۸
شکل ۴-۴- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش وزن تر ۲۹
شکل ۴-۵- تاثیر تیمارهای مختلف روی ماده خشک ۳۰
شکل ۴-۶- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاهش درجه بریکس ۳۱
شکل ۴-۷- تاثیر تیمارهای مختلف روی کاروتنوئید گلبرگ ۳۲
شکل ۴-۸- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل a ۳۳
شکل ۴-۹- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل b ۳۳
شکل ۴-۱۰- تاثیر تیمارهای مختلف روی کلروفیل کل ۳۴
شکل ۴-۱۱- تاثیر تیمارهای مختلف روی پروتئین گلبرگ ۳۵
شکل ۴-۱۲- تاثیر تیمارهای مختلف روی فعالیت آنزیم پراکسیداز ۳۵
شکل ۴-۱۳- تاثیر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید ۳۶

فهرست جدول‌ها

جدول ۳-۱- خصوصیات آب‌های مورد استفاده در آزمایش ۱۶
جدول ۴-۱- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‌گیری شده ۲۲
جدول ۴-۲- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی صفات اندازه‌گیری شده ۲۳
جدول ۴-۳- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز ۲۴
جدول ۴-۴- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی مقدار مالون‌دی‌آلدئید و پراکسیداز ۲۴
جدول ۴-۵- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف روی مقدار کلروفیلa ، b و کل ۲۴
جدول ۴-۶- مقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف روی مقدار کلروفیلa ، b و کل ۲۵

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر آب‌های مختلف روی عمر پس از برداشت گل‌های بریده رز، داودی و ژربرا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار با دو فاکتور: انواع آب (آب مغناطیسی، آب مقطر، آب دیونیزه و آب شهری) و انواع گل (گل رز، داودی و ژربرا) به اجرا در آمد. در این آزمایش صفاتی از قبیل عمر گلجایی، جذب آب، کاهش وزن تر، ماده خشک، مقدار کاروتنوئید، کلروفیل، پروتئین گلبرگ، کاهش درجه بریکس، فعالیت آنزیم پراکسیداز و مقدار مالون دی آلدئید مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارها در تمامی صفات اندازه‌گیری شده از لحاظ آماری معنی‌دار بوده و بیشترین عمر گلجایی در تیمارهای آب شهری× گل داودی با ۵/۱۵ روز و تیمار آب مغناطیسی × گل داودی با ۸/۱۴ روز مشاهده شد. همچنین این تیمارها بیشترین مقدار پروتئین گلبرگ، فعالیت آنزیم پراکسیداز و میانگین وزن تر روز اول، سوم، ششم و آخر و همچنین کمترین مقدار مالون‌دی‌آلدئید را در بین تیمارها به خود اختصاص دادند.

مقدمه

  • گل رز

۱-۱-۱-گیاه‌شناسی و پراکنش اکولوژیکی رز

رز با نام علمی Rosa hybrida L. از خانواده Rosaceae با دامنه وسیعی از عادات رشد در آسیا، امریکای شمالی، افریقا و اروپا است که برای مصارف مختلفی از قبیل گلدانی، فضای آزاد، شاخه بریده و … کشت و کار می‌شود (مرتضوی و همکاران، ۲۰۰۷). درختچه‌های رز دارای ساقه راست یا خزنده، خاردار یا بدون خار و دارای برگ‌های متناوب و درای برگچه دندانه‌دار و متقابل است (بنائی‌محمدی و همکاران، ۱۳۷۷).

شکل ۱-۱- گل رز

  • اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت گل رز

گل رز یکی از مهمترین گل‌های شاخه بریده در سطح جهان است که به دلیل تنوع و زیبایی همواره در صدر تجارت جهانی گل و گیاه قرار دارد ( معماران کاشانی و نادری، ۱۳۷۵). صادرات گل‌های شاخه بریده بیش از ۵/۱ میلیارد دلار است که گل بریده رز یکی از مهمترین آن‌هاست. سطح زیر کشت گل رز در کل دنیا (۲۱۴۷۰۰۰۰ هکتار )، در هلند (۵۲۰۰۰ هکتار) و سطح زیر کشت آن در ایران (۴۲۰۰ هکتار)  گزارش شده است

تعداد صفحه : ۵۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153784]

—-

پشتیبانی سایت :       

*