Get a site

پایان نامه مقایسه سبک­های یادگیری و تسلط ربع­های مغزی دانش­ آموزان عادی و ناتوانی یادگیری

 

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ی علوم تربیتی و روان شناسی

گروه آموزشی روان شناسی

پایان ­نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

در رشته روان­شناسی گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه سبک­های یادگیری و تسلط ربع­های مغزی دانش­ آموزان عادی و ناتوانی یادگیری

استاد مشاور:

دکتر عباس ابوالقاسمی

شهریور-۹۲

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب                                                        صفحه

فصل اول: عنوان فصل اول

۱-۱- مقدمه و بیان مسأله۲

۱-۲- سؤالات اصلی پژوهش:.۳

۱-۳- فرضیات پژوهش:۹

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.۱۱

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

۱-۱- مقدمه۱۴

۲-۲- چرا درک ناتوانی های یادگیری مهم است؟۱۶

۲-۳- تعریف ناتوانی­ های یادگیری دشواراست۱۷

۲-۴ چه تعدادی از افراد ناتوانی­ های یادگیری دارند؟.۱۹

۲-۵ انواع ناتوانی­ های یادگیری۲۱

۲-۶ نارساخوانی۲۲

۲-۷ اختلال ریاضی.۲۵

۲-۸ نارسانویسی.۲۷

۲-۹ سبب شناسی۲۸

۱۰-۲ سبک­های یادگیری۳۲

۲-۱۱ تسلط ربع­های مغزی۳۹

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

۳-۱- مقدمه.۴۹

۳-۲- روش شناسی۴۹

فصل چهارم: نتایج و یافته‌های پژوهش

۱-۴- مقدمه.۵۳

۲-۴- یافته­ های جمعیت شناختی۵۳

۳-۴- یافته­ های توصیفی۵۴

۴-۴- یافته­ های استنباطی۵۵

فصل پنج: نتیجه‌گیری و بحث

فهرست منابع و مآخذ۶۸

فهرست جدول­ها

شماره و عنوان جدول                                                        صفحه

جدول ۱ – ۱: جدول۱: نتایج میانگین، انحراف استاندارد مقایسه سبک­های یادگیری دانش­ آموزان با و بدون ناتوانی۵۳

جدول ۱ – ۲: نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه زیر مؤلفه­های سبک­های یادگیری، دانش­ آموزان با و بدون ناتوانی۵۴

جدول۱-۳ : نتایج حاصل از اثر مقایسه سبک­های یادگیری دانش­ آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری.۵۴

جدول۱-۴: میانگین و انحراف استاندارد مقایسه ربع­های مغزی دانش­ آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری۵۵

جدول۱-۵: نتایج حاصل از آزمون مانوا مقایسه ربع­های مغزی دانش­ آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری.۵۶

جدول ۶: خلاصه مدل رگرسیون و مشخصه­های آماری تسلط ربع­های مغزی بر دانش­ آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری۵۶

  • مقدمه

به جرأت می­توان یادگیری را بنیادی­ترین فرایندی دانست که در نتیجه آن، موجودی ناتوان و درمانده درطی زمان و در تعامل و رشد جسمی، به فردی تحول یافته می­رسد که توانایی­های شناختی و قدرت اندیشه او حد و مرزی نمی­شناسد. تنوع بسیار زیاد و گسترش زمانی یادگیری انسان که به وسعت طول عمر اوست باعث شده است علی­رغم تفاوتهای زیادی که در یادگیری با هم دارند، برخی افراد در روند عادی یادگیری و آموزش دچار مشکل شوند. یک گروه از این افراد دانش­ آموزان مبتلا به ناتوانی­ های یادگیری هستند. ناتوانی یادگیری[۱] نوعی اختلال عصبی است که یک یا چند فرآیند روانی اصلی در یادگیری یا حرف زدن یا نوشتن را تحت تأثیر قرار می دهد. ناتوانی ممکن است خودش را در یک توانایی ناقص در شنیدن، اندیشیدن، حرف زدن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا محاسبات ریاضی بروز دهد (خدایاری، ۱۳۸۷). این دانش­ آموزان علیرغم داشتن هوش عادی قادر به تحصیل یا ادامه آن بدون بهره­ گیری از آموزش­های ویژه نمی­باشند (میلانی­فر، ۱۳۸۴). بسیاری از نظریه‌پردازان یادگیری معتقدند که سبک یادگیری باید با سبک آموزش منطبق باشد تا حداکثر موفقیت در یادگیرندگان بدست آید (باستابل[۲]، ۲۰۰۶). علاوه بر سبک­های یادگیری عامل دیگری نیز در ترجیح شیوه­ی افراد برای پردازش اطلاعات و چگونگی درک آنها و جریان یادگیری تأثیر داشته باشد، سبک تفکر است، سبک تفکر یک رفتار عادتی و متمایز برای کسب دانش، مهارت‌ها یا نگرش‌ها از طریق مطالعه یا تجربه می‌باشد و یا به عنوان شیوه‌ای است که فراگیران در یادگیری مطالب درسی خود به سایر شیوه‌ها ترجیح می‌دهند (اسمیت[۳]، ۲۰۰۵؛ سیف، ۱۳۸۴). در این پژوهش به دنبال مقایسه تسلط ربع­های مغزی و سبک­های یادگیری دانش­ آموزان عادی و ناتوانی یادگیری هستیم.

  • بیان مسأله

ناتوانی­ های یادگیری را اولین بار ساموئل کرک در سال ۱۹۶۳، برای توصیف گروهی از کودکان که در تحول زبان، گفتار، خواندن مهارت­های ارتباطی دچار اختلال بودند پیشنهاد کرد و با این تعریف، کودکان معلول و از نظر حواس (مانند نابینایی و عقب ماندگی عمومی) را از کودکان ناتوان یادگیری گروه جدا کرد (مک شین و داکرال[۴]، ۱۳۸۰).

ناتوانی­ های یادگیری این گونه هم تعریف شده ­اند: اختلال در یک یا چند فرآیند روان­شناختی پایه که در فهم یا به کارگیری زبان، صحبت کردن و نوشتن دخالت دارند. این اختلال ممکن است خود را به صورت نقص در توانایی گوش کردن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا عملیات ریاضی نشان دهد. این اصطلاح وضعیت­هایی چون ضعف­های ادراکی، آسیب مغزی، نارساکنشی جزئی مغز، نارساخوانی و زبان پریشی تحولی را شامل می­شود، ولی مشکلات یادگیری ناشی از ضعف بینایی، شنوایی، حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، اختلال هیجانی یا شرایط نامساعد محیطی، فرهنگی و اقتصادی را در بر نمی­گیرد (لرنر[۵]، ۱۹۹۲).

عوامل متعددی از جمله سبک یادگیری می‌تواند بر جریان یادگیری تأثیر داشته باشد، سبک یادگیری یک رفتار عادتی و متمایز برای کسب دانش، مهارت‌ها یا نگرش‌ها از طریق مطالعه یا تجربه می‌باشد و یا به عنوان شیوه‌ای است که فراگیران در یادگیری مطالب درسی خود به سایر شیوه‌ها ترجیح می‌دهند (اسمیت[۶]، ۲۰۰۵؛ سیف، ۱۳۸۴). دنیای کنونی چنان در حال پیشرفت و توسعه است که پژوهشگران و متخصصان آموزشی آن را بر آن داشته تا راه­هایی بیابند که به وسیله آن بتوانند سرعت یادگیری را با سرعت پیشرفت هم گام کنند. انسان از راه یادگیری رشد می­یابد و به توانایی­های خود فعلیت می­بخشد. درعصر حاضر که عصر سرعت و توسعه است برای اینکه بتوان اطلاعات را بهتر آموزش داد و از صرف وقت و هزینه جلوگیری کرد نیازمندیم که در امر آموزش به نحوه یادگیری دانش­ آموزان توجه شود (خنک جان، ۱۳۸۱).

بسیاری از نظریه‌پردازان یادگیری معتقدند که سبک یادگیری باید با سبک آموزش منطبق باشد تا حداکثر موفقیت در یادگیرندگان بدست آید (باستابل[۷]، ۲۰۰۶). به اعتقاد کلب، در شیوه­ی تجربه­ی عینی، یادگیرنده بر احساسات خود متکی است و بیشتر از راه شهود یاد می­گیرد و نسبت به امور انعطاف پذیری ندارد. افراد برخوردار از شیوه­ی مشاهده­ تأملی اطلاعات را از زوایای مختلف بررسی کرده، و از طریق ادراک یاد می­گیرند. در شیوه­ی مفهوم سازی انتزاعی یادگیری از طریق تفکر منطقی صورت می­گیرد و در شیوه­ی آزمایشگری فعال، فرد از طریق انجام دادن کارها موفق به کسب یادگیری می­شود. از ترکیب دو به دوی این چهار شیوه­ی یادگیری چهار سبک یادگیری ایجاد می­شود که عبارتند از سبک یادگیری واگرا[۸] (از ترکیب تجربه­ی عینی و مشاهده­ تأملی بدست می­آید)، سبک یادگیری جذب کننده[۹] (از ترکیب مشاهده­ تآملی ومفهوم­سازی انتزاعی بدست می­آید)، سبک یادگیری همگرا[۱۰] (از ترکیب مفهوم­سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال بدست می­آید)، و نهایتاً سبک یادگیری انطباق یابنده[۱۱] (از ترکیب آزمایشگری فعٌال و تجربه­ی عینی بدست می­آید).

علاوه بر سبک­های یادگیری عامل دیگری نیز در ترجیح شیوه­ی افراد برای پردازش اطلاعات و چگونگی درک آنها و جریان یادگیری تأثیر داشته باشد، سبک تفکر است، سبک تفکر دیک رفتار عادتی و متمایز برای کسب دانش، مهارت‌ها یا نگرش‌ها از طریق مطالعه یا تجربه می‌باشد و یا به عنوان شیوه‌ای است که فراگیران در یادگیری مطالب درسی خود به سایر شیوه‌ها ترجیح می‌دهند (اسمیت[۱۲]، ۲۰۰۵؛ سیف، ۱۳۸۴).

راجر وُلکات اسپری و همکاران (۱۹۸۱)، موضوع تفاوت­های عملکردی دو نیمه­ی مغز را عنوان نمودند (اسپری[۱۳] و همکاران، ۱۹۶۴). در پی آنها پژوهشگران بسیاری از توانمندی­های متفاوت نیمکره­ها در درک و پردازش اطلاعات خبر دادند (کاپلان، ۱۹۸۱؛ لوی، ۱۹۸۳؛ رستاک، ۱۹۸۴؛ کانی وکانی، ۱۹۹۰ و دین ورینولدز[۱۴]، ۱۹۹۷). تحقیقات نشان می­ دهند که هشت خصوصیت کلیدی تفکرشخصیتی مغزی وجود دارد که طرز تفکر و یادگیری ما را تحت تأثیر قرار می­دهد .ما این قدرت و توانایی را داریم که قسمتی از مغزمان را که در شرایط خاصی نیاز داریم، روشن کنیم و به کار بگیریم. قسمت­هایی از مغز ما بر قسمت های دیگر تسلط پیدا می­ کنند. مغز ما آنچنان انعطاف­پذیر است که هیچ محدودیت ذاتی ندارد. تمام این خصوصیات به مغز کامل تأکید می­ کنند که همۀ به آن دسترسی دارند اما قسمت­های خاصی از مغز بر قسمت­های دیگر در تمایلات فکری و یادگیری تسلط پیدا می­ کنند (کالج میفلین­هگتون[۱۵]، ۲۰۰۸). ندهرمن از ترکیب تئوری نیمکره راست و چپ راجر اسپری، رابرت اُرنستین[۱۶] (۱۹۹۷)، هنری مینتزبرگ و میچائل گازانیکا[۱۷] (۱۹۹۸) با تئوری تثلیث مغز مک لین (مغز منطقی، مغز میانی و مغز اولیه) و ارتباطات فیزیکی بین نیمکره راست و چپ و رابطه بین قسمت‌های سربرال و لیمبیک مغز استفاده کرد تا مدل چهار ربعی از مغز را ارائه دهد (ند­هرمن، ۲۰۰۸). ندهرمان پدر تکنولوژی تسلط مغز با تحقیق و تجارب خود به این نتیجه رسید که مغز نه فقط از جنبه فیزیکی بلکه از جنبه عملکردی نیز تخصصی شده است. وی معتقد است که افراد از نیم کره­های مغز به یک شیوه و با فراوانی برابری استفاده نمی­کنند. در واقع افرادی برای حل مسئله از حالت مسلط مغز خود استفاده می­ کنند؛ برای مثال فردی که مسئله­ای را به صورت تحلیلی و یا با نگاه به آمار و ارقام حل می­ کند و آن را در داخل فرمول منطقی یا فرایندی متوالی قرار می­دهد در حال استفاده از نیم کره چپ خود است؛ برعکس اگر فرد به دنبال الگوها و تصاویری باشد که تأثیرات حسی دربردارند و ادراکی شهودی از کل یک پدیده به دست می­هند از نیم کره راست مغز خود استفاده می­ کند (به نقل از حائری زاده، ۱۳۸۰)، چرا که تناسب تدریس معلمان با سبک یادگیری دانش­ آموزان باعث تقویت انگیزه یادگیری و نیز پیشرفت تحصیلی می‌گردد (رسولی نژاد، ۱۳۸۵). ون واینن معتقد است که اگر معلمین روش پردازش اطلاعات فراگیران را بدانند و روش‌های آموزش خود را متناسب با آن تغییر دهند، یادگیری فراگیران افزایش می­یابد (ون واینن[۱۸]، ۱۹۹۷).

حجم عظیمی از تحقیقات نشان از آن دارد که یکی از دلایل عمده­ی اُفت تحصیلی عدم همخوانی سبک­های یادگیری همچنین سبک تفکر ترجیحی یادگیرندگان با شیوه ­های تدریس و روش­های ارائه­ محتوای آموزشی توسط یاد دهندگان و برنامه­ریزان آموزشی می­باشد (انتویسل، ۱۹۸۱؛ هانت، ایگل و کیچن، ۲۰۰۴؛ فلدرواسپورلین، ۲۰۰۵ مور[۱۹]، ۲۰۰۷ ).

لذا ما در این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال کلی مقایسه تسلط ربع­های مغزی و سبک­های یادگیری دانش­ آموزان عادی و ناتوانی یادگیری هستیم.

  • سؤالات پژوهشی

سؤال اصلی: آیا بین تسلط ربع­های مغزی و سبک­های یادگیری دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

۱- آیا دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری در تسلط ربع مغزی A تفاوت دارند؟

۲- آیا دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری در تسلط ربع مغزی  B تفاوت دارند؟

۳- آیا دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری در تسلط ربع مغزی C تفاوت دارند؟

۴- آیا دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری در تسلط ربع مغزی D تفاوت دارند؟

۵- آیا بین سبک­ همگرا یادگیری دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۶- آیا بین سبک­ واگرا یادگیری دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۷- آیا بین سبک­ جذب کننده یادگیری دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۸- آیا بین سبک­ انطباق دهنده یادگیری دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری تفاوت وجود دارد؟

۱-۴- اهداف پژوهش:

هدف اصلی: مقایسه­ تسلط ربع­های مغزی و سبک­های یادگیری دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری.

اهداف فرعی:

۱- مقایسه­ دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری در تسلط ربع مغزی A.

۲- مقایسه­ دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری در تسلط ربع مغزی B.

۳- مقایسه­ دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری در تسلط ربع مغزی C.

۴- مقایسه­ دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری در تسلط ربع مغزی D.

۵- مقایسه سبک­ یادگیری همگرا دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری

۶- مقایسه سبک­ یادگیری واگرا دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری

۷- مقایسه سبک­ یادگیری جذب کننده دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری

۸- مقایسه سبک­ یادگیری انطباق دهنده یادگیری دانش­ آموزان عادی و ناتوان یادگیری

۱-۵- ضرورت و اهمّیت پژوهش:

متأسفانه هر ساله تعداد زیادی از کودکانی که نارسایی­های آموزشی دارند، به علت عدم دسترسی به کمک مناسب و اینکه مشکلات آموزشی آنها به خوبی شناخته نشده است، مورد درمان قرار نمی­گیرند و محکوم هستند که بصورت نوآموز شکست خورده درآیند. تعداد زیادی از در مسایل درسی، مدرسه و آموزش دارای مشکل (LD[20]) این کودکان، به دلیل اختلال یادگیری می­باشند. یکی از مشکلات دانش­ آموزان دچار ناتوانی­ های یادگیری عصب روانشناختی/ تحولی، کارکردهای اجرایی و توجه است (سیدمن[۲۱]، ۲۰۰۶). که از جمله توانایی­های مورد نیاز کودکان، در زمینه یادگیری دروس مدرسه است (کرک و همکاران، ۲۰۰۶). همچنین این دانش­ آموزان در کارکردهای حافظه مثلاً، نقص در حافظه کوتاه مدت و حافظهکاری و نقص خفیف در رمزگردانی و راهبردهای شناختی و فراشناختی اختلال دارند و به همین دلیل نیز در مورد حافظه این کودکان تحقیقات بسیاری شده است، هرچند این تحقیقات هنوز به یک دیدگاه جامع نرسیده­اند.

ناتوانی یادگیری به دلایل گوناگونی مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران قرارگرفته است. نخست آنکه این که اولین یا دومین فراوان را در دوران کودکی ونوجوانی داراست (شیوع ۲ تا ۲۰ درصد)، برای بسیاری از دانش­ آموزان مشکل قابل توجهی ایجاد می­ کند و دیگر اینکه بر عملکرد شناختی، اجتماعی، هیجانی، خانوادگی آنان و سپس در بزرگسالی بر عملکرد شغلی و زناشویی آنها تأثیر می­گذارد و در نهایت به طور کلی باعث افت عملکرد تحصیلی و سطح کیفیت زندگی آنها می­شود. ناتوانی یادگیری تنها به افت تحصیلی و اتلاف بودجه پایان نمی­پذیرد، بلکه به سرزنش، تحقیر از جانب سایر دانش­ آموزان، به وجود آمدن خود باوری ضعیف و کاهش عزت نفس آنها می­انجامد و سلامت روانشان را به مخاطره می­اندازد. این مشکلات از دانش­آموز و مدرسه به خانه و خانواده نیز راه می­یابد و اضطراب و نا خوشنودی را در هر فضای زندگی گسترش می­دهد. حاصل این امر، آسیبی است که به بهداشت روانی فرد، خانواده و جامعه وارد می شود. تأثیر منفی این ناتوانی یادگیری برجنبه­های مختلف زندگی فرد اعم از وضعیت تحصیلی، شغلی، زندگی اجتماعی روابط بین فردی، و کندی یادگیری ومهارت­های حل مسئله پایین می­باشد (پاری[۲۲] و همکاران، ۲۰۰۲). شناسایی سبک یادگیری دانش­ آموزان ناتوانی یادگیری و همچنین تسلط ربع مغزی آنان و اینکه این دانش­ آموزان از چه نوع سبک یادگیری برای یادگیری مطالب استفاده می­ کنند و در جریان یادگیری از کدامین ربع مغزی استفاده می­ کنند، خود تا حدودی می ­تواند معلمان را در نحوه­ی تدریس صحیح این دانش­ آموزان یاری نماید. با توجه به شیوع بالا و عوارض زیاد ناتوانی یادگیری در دانش­ آموزان لازم است که توجه ویژه­ای به ناتوانی یادگیری شود. همچنین فقدان پژوهش در زمینۀ تسلط ربع­های مغزی در دانش­ آموزان ناتوانی یادگیری و عادی موجب سخت­تر شدن کار می­شود در اختیار گذاشتن نتایج این پژوهش در محیط­های مدرسه و مشاوره­ای، فراهم سازی زمینه­ای برای تحقیقات بعدی از دلایل انجام این پژوهش می­باشند.

 

تعداد صفحه :۹۳

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]