Get a site

[add_to_cart id=615225]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت

استاد راهنما:

دکترعبدالله آقایی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱- انتخاب حوزه تحقیق.. ۱

۲-۱- نحوه بررسی ادبیات موضوع.. ۱

۳-۱-  نوآوری های تحقیق.. ۲

۴-۱- تبیین اهداف عمده تحقیق.. ۲

۵-۱- مشخص کردن روش تحقیق.. ۲

۶-۱- تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق.. ۳

۷-۱- تحلیل خروجی های تحقیق.. ۳

فصل دوم- مرور ادبیات.. ۴

۱-۲- مقدمه.. ۴

۲-۲- تعاریف پایه.. ۶

۱-۲-۲-زنجیره تامین.. ۶

۲-۲-۲-طبقات زنجیره تامین.. ۷

۳-۲-۲-مدیریت زنجیره تامین.. ۹

۴-۲-۲-پیکر بندی زنجیره تامین.. ۱۰

۵-۲-۲- جایابی تجهیزات.. ۱۱

۶-۲-۲-لجستیک و لجستیک معکوس.. ۱۲

۳-۲-مرور ادبیات پیکر بندی پویای زنجیره تامین.. ۱۴

۴-۲- لجستیک معکوس.. ۲۲

۱-۴-۲-واگذاری شبکه های لجستیک معکوس به شرکت های خارجی (۳PL) 27

۲-۴-۲-پیچیدگی  شبکه های لجستیک معکوس.. ۲۸

۵-۲- مرور ادبیات پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت   ۳۱

۶-۲- نتیجه گیری.. ۳۵

فصل سوم- مدل زنجیره تامین پیشنهادی.. ۳۷

۱-۳-مقدمه.. ۳۷

۲-۳-  ساختار مدل پیشنهادی.. ۳۸

۱-۲-۳- مجموعه ها.. ۳۸

۲-۲-۳- پارامترها.. ۳۹

۳-۲-۳- متغیر ها.. ۴۰

۴-۲-۳- محدودیت ها.. ۴۱

۵-۲-۳- توابع هدف.. ۴۵

۶-۳-نتیجه گیری.. ۴۷

فصل چهارم- تصمیم گیری چند هدفه.. ۴۸

۱-۴- مقدمه.. ۴۸

۲-۴- دسته بندی روش های حل مسائل چند هدفه.. ۵۱

۳-۴- مفاهیم اولیه.. ۵۳

۱-۳-۴-مساله تصمیم گیری چند معیاره.. ۵۳

۲-۳-۴- فضای اهداف در برابر فضای تصمیم.. ۵۴

۳-۳-۴- بردار اهداف غیرمسلط.. ۵۵

۴-۳-۴- جواب موثر.. ۵۵

۵-۳-۴- جواب موثر ضعیف.. ۵۶

۶-۳-۴- بردار غیرمسلط ضعیف.. ۵۶

۷-۳-۴- پاسخ پشتیبانی نشده.. ۵۶

۴-۴- تشخیص بردار های اهداف غیر مسلط از روی شکل.. ۵۷

۵-۴-روش های پایه یافتن مجموعه جواب غیرمسلط در مسائل مختلط عدد صحیح   ۶۰

۱-۵-۴- برنامه ریزی مجموع موزون با محدودیت های اضافی.. ۶۰

۲-۵-۴- برنامه ریزی بر مبنای نقطه مرجع.. ۶۱

۱-۲-۵-۴- نقطه مرجع.. ۶۱

۲-۲-۵-۴-فاصله چبیشف.. ۶۱

۳-۲-۵-۴- بردارهای λ-موزون  راس-T .. 62

۴-۲-۵-۴- نقاط روی کوچکترین خطوط تراز.. ۶۳

۵-۲-۵-۴-انواع روش های بهینه سازی بر پایه فاصله چبیشف.. ۶۴

۱-۵-۲-۵-۴-برنامه ریزی تقویت شده موزون بر اساس فاصله چبیشف.. ۶۵

۲-۵-۲-۵-۴-برنامه ریزی لکسیکوگراف موزون چبیشف.. ۶۶

۳-۵-۲-۵-۴- روش چبیشف تعاملی.. ۶۷

۵-۵-۲-۵-۴-روش تعاملی سطوح ذخیره بر پایه فاصله چبیشف.. ۶۸

۶-۵-۲-۵-۴-سایر روش های برپایه نقاط مرجع.. ۷۰

۷-۵-۲-۵-۴- نحوه ایجاد بردارهای وزنی پراکنده برای استفاده از در برنامه تعاملی   ۷۱

۳-۵-۴-سایر روش های تعاملی یافتن مجموعه جواب غیر مسلط در فضای غیرمحدب   ۷۲

۱۴-۴- نتیجه گیری.. ۷۳

فصل پنجم- برنامه ریزی فازی.. ۷۴

۱-۵- مقدمه.. ۷۴

۱-۱-۵- برنامه ریزی متقارن.. ۷۵

۲-۵- انواع دسته بندی برنامه ریزی ریاضی فازی.. ۷۷

۱-۲-۵-مدل های فازی نوع اول.. ۸۰

۲-۲-۵-مدل های فازی نوع دو.. ۸۱

۳-۲-۵-مسائل فازی نوع سوم.. ۸۴

۴-۲-۵-مسائل فازی نوع چهارم.. ۸۶

۳-۵-برنامه ریزی فازی چند هدفه.. ۸۷

۴-۵- نتیجه گیری.. ۹۵

فصل ششم- الگوریتم پیشنهادی.. ۹۶

۱-۶-مقدمه.. ۹۶

۲-۶-الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف.. ۹۸

۳-۶- قدم های الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف.. ۱۰۲

۴-۶- مثال عددی.. ۱۰۷

۵-۶-نتیجه گیری.. ۱۱۲

فصل هفتم- آنالیز عددی.. ۱۱۳

۱-۷- مقدمه.. ۱۱۳

۲-۷- فرایند تولید اعداد تصادفی واقع گرایانه.. ۱۱۴

۱-۲-۷- تقاضای مشتری.. ۱۱۴

۲-۲-۷-ظرفیت های اولیه تجهیزات و ظرفیت گزینه های ظرفیتی   ۱۱۴

۳-۲-۷-هزینه های ثابت.. ۱۱۶

۴-۲-۷- هزینه های متغیر.. ۱۱۶

۵-۲-۷-موجودی اولیه.. ۱۱۷

۳-۷- فرایند حل مساله بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین پیشنهادی   ۱۱۹

فصل هشتم- نتیجه گیری و تحقیقات آتی.. ۱۲۸

۱-۸- نتیجه گیری.. ۱۲۸

۲-۸- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۱۳۰

فهرست منابع و مراجع.. ۱۳۱

فهرست کتب مرجع.. ۱۳۱

فهرست مقالات مرجع.. ۱۳۱

پیوست  A- مفاهیم پایه تئوری فازی.. ۱۴۵

۱-A- تعاریف پایه مجموعه های فازی.. ۱۴۵

۱-۱-A- مجموعه فازی.. ۱۴۵

۲-۱-A- مجموعه فازی نرمال.. ۱۴۶

۳-۱-A- برش α در مجموعه های فازی.. ۱۴۶

۴-۱-A- مجموعه فازی محدب.. ۱۴۷

۲-A-عملگرهای مجموعه ای استاندارد در مجموعه های فازی.. ۱۴۸

۱-۲-A- متمم مجموعه های فازی.. ۱۴۸

۲-۲-A- اجتماع مجموعه های فازی.. ۱۴۸

۳-۲-۵- اشتراک دو مجموعه فازی.. ۱۴۹

۳-A-تعمیم عملگرهای مجموعه ای مجموعه های فازی.. ۱۴۹

۱-۳-A-تی-نرم ها: اشتراک های فازی… ۱۴۹

۴-A- اعداد فازی.. ۱۵۲

۱-۴-A-عدد فازی مثلثی.. ۱۵۳

۵-A- تئوری امکانی.. ۱۵۴

۱-۵-A-معیار امکان و الزام موزون و معیار اعتبار فازی.. ۱۵۸

۶-A-غیرفازی سازی معیارهای امکانی.. ۱۶۰

۱-۶-A-غیر فازی سازی معیارهای امکان و الزام فازی.. ۱۶۰

۲-۶-A-غیرفازی معیار جمع موزون امکان و الزام و معیار اعتبار فازی   ۱۶۴

۷-A- برنامه ریزی ریاضی فازی با بهره گرفتن از معیارهای الزام، امکان و اعتبار فازی.. ۱۶۷

۱-۷-A- روش اعشاری.. ۱۶۸

۲-۷-A-روش وضعیتی.. ۱۶۹

 

فهرست شکل ها

شکل۱-۱: طبقات زنجیره تامین.. ۸

شکل ۱-۳ : مدل شماتیک زنجیره تامین پیشنهاد شده.. ۳۸

شکل ۱-۴:  فضای تصمیم.. ۵۴

شکل ۲-۴- فضای اهداف.. ۵۵

شکل۳-۴- مجموعه نقاط غیر مسلط.. ۵۷

شکل ۴-۴- فضای اهداف گسسته.. ۵۸

شکل ۵-۴- یافتن نقاط غیر مسلط در فضای اهداف پیوسته.. ۵۹

شکل ۶-۴- یافتن نقاط غیر مسلط در فضای اهداف غیر خطی.. ۵۹

شکل ۷-۴- فاصله چبیشف و خطوط تراز.. ۶۲

شکل ۸-۴- نقاط روی کوچکترین خط تراز مماس.. ۶۳

شکل ۹-۴-  وجود بیش از یک نقطه روی خط تراز برخورد کننده.. ۶۴

شکل ۱۰-۴-اشعه های کاوشگر پراکنده.. ۶۸

شکل ۱۱-۴-   اشعه های جستجو گر متمرکز شده.. ۶۸

شکل ۱-۵- برنامه ریزی متقارن.. ۷۶

شکل ۱-۶ : فضای اهداف.. ۹۹

شکل ۲-۶- فضای ارضای اهداف.. ۹۹

شکل ۴-۶- فضای گسترش یافته معیار ورنر روی فضای اهداف.. ۱۰۲

شکل ۳-۶- نگاشت نقطه بهینه ورنر روی فضای ارضای اهداف.. ۱۰۱

شکل ۵-۶- فلوچارت الگوریتم پیشنهادی.. ۱۰۶

شکل ۱-۷- استراتژی بهینه.. ۱۲۶

شکل ۱-A: مجموعه فازی نرمال.. ۱۴۶

شکل ۲-A-برش α مجموعه فازی.. ۱۴۷

شکل ۳-A- مجموعه فازی محدب.. ۱۴۸

شکل ۴-A- تابع عضویت.. ۱۵۳

شکل ۵A– امکان و الزام رخداد A کوچکتر از عدد قطعی g.. 157

شکل ۶-A- امکان و الزام رخداد A کوچکتر از عدد قطعی g.. 157

شکل ۷-۵- امکان رخداد A کوچکتر از B. 160

شکل ۸-A- امکان رخداد A بزرگتر از B. 161

شکل ۹-A- امکان رخداد A با توجه به B. 163

شکل ۱۰-A- الزام رخداد A با توجه به B. 164

 

 

فهرست جداول

جدول ۱-۶-نقاط ایده آل و ضد ایده آل.. ۱۰۸

جدول ۲-۶- مقادیر ارضای اهداف معیار ورنر.. ۱۰۹

جدول۳-۶-  وزن های پراکنده.. ۱۱۰

جدول ۴-۶- مقادیر ارضای اهداف به ازای هر وزن.. ۱۱۰

جدول ۵-۶- مقادیر مورد نیاز در الگوریتم RTLP. 111

حدول ۱-۷- موجودی اولیه.. ۱۱۷

جدول ۲-۷- توابع تولید متغیرهای تصادفی.. ۱۱۷

جدول ۳-۷- بردارهای اهداف ایده آل و ضد ایده آل.. ۱۲۰

جدول ۴-۷- نتایج کاربرد روش ورنر.. ۱۲۱

جدول ۵-۷- نتایج کاربرد روش پیشنهادی.. ۱۲۲

جدول ۶-۷- نتایج کاربرد روش چبیشف کلاسیک.. ۱۲۲

جدول ۷-۷- مقایسه روش پیشنهادی با دیگر روش های بهینه سازی چند هدفه   ۱۲۳

فهرست نمودارها

نمودار۱-۷- پراکندگی جواب های حاصله از روش چبیشف فازی.. ۱۲۵

نمودار ۲-۷- مقایسه پراکندگی نقاط حاصل در روش چبیشف کلاسیک  و روش چبیشف فازی   ۱۲۵

چکیده

مدیریت زنجیره تامین(SCM)  شامل رویکردهای مختلفی است که برای یکپارچه سازی موثر تامین کنندگان، تولید کنندگان  و توزیع کنندگان در فرایند های خرید مواد اولیه ، تبدیل این مواد به محصولات میانی و نهایی و توزیع آنها به مشتریان به کار می رود به نحوی که سطح سرویس مورد نظر با کمترین هزینه برآورده شود. علاوه برآن SCM شامل مدیریت یک سری فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، هماهنگ سازی و کنترل جریان مواد، قطعات و محصولات از تامین کنندگان تا مشتریان می گردد که اصطلاحا برنامه ریزی سیستم لجستیکی نامیده می شود. پیکربندی زنجیره تامین که در آن راجع به تعداد، مکان ها، ظرفیت و نحوه تعامل نهادهای مختلف زنجیره تامین تصمیم می گیریم، خود تصمیمی استراتژیک در زنجیره تامین می باشد و بدلیل تاثیر بلند مدت آن روی کل شرکت ، به عنوان مبنایی برای دیگر تصمیمات مدیریتی به کار می رود.

در این پایان نامه، ابتدا یک مدل تعاملی فازی چند هدفه،چند دوره ای(پویا)، چند محصوله و چند طبقه مختلط عدد صحیح برای یکپارچه سازی بخش تولید و توزیع زنجیره تامین به همراه مشخص کردن سیستم لجستیک معکوس ارائه می گردد. آنگاه، پس از کاربرد تکنیک های مناسب برای تبدیل مدل فازی ارائه شده به یک مدل کمکی غیرفازی قابل حل در نرم افزارهای مرسوم، یک روش بهینه سازی چند هدفه فازی بر پایه فاصله چبیشف به منظور حصول به تعداد مشخص نقاط بهینه غیرمسلط ارائه می گردد. تمامی نقاط حاصل دارای ویژگی های مشخص و به دقت تعیین شده ای می باشد که تصمیم گیرندگان در طول فرایند بهینه سازی تعیین می نمایند. مدل پیشنهادی و روش حل استفاده شده از طریق محاسبات عددی اعتبار سنجی گردیده اند. نتایج مقایسه با دیگر روش های بهینه سازی چند هدفه نشان دهنده عملکرد بهتر مدل پیشنهادی نسبت به آنها می باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۰۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*