دانشکده مهندسی صنایع

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش سیستم های اقتصادی- اجتماعی

عنوان:

ارائه مدل برنامه ریزی امکانی استوار چند هدفه برای لجستیک امداد بلایا

استاد راهنما:

دکتر علی بزرگی امیری

 

 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
فصل ۱: بیان مسئله و کلیات تحقیق    16
۱-۱- تعاریف کلی از حوزه تحت بررسی ۱۷
۱-۲- ضرورت و اهمیت موضوع. ۳۱
۱-۳- بیان مساله و اهداف تحقیق ۳۶
۱-۴- جمع بندی ۳۸
فصل ۲: مروری بر ادبیات تحقیق    39
۲-۱- مقدمه. ۴۰
۲-۲- مقایسه زنجیره تامین تجاری و بشردوستانه. ۴۰
۲-۳- مرور ادبیات مکانیابی تسهیلات در لجستیک امداد بشردوستانه تحت قطعیت. ۴۳
۲-۴- مرور ادبیات مکانیابی تسهیلات در لجستیک امداد بشردوستانه تحت عدم قطعیت. ۴۴
۲-۴-۱- رویکردهای مواجهه با عدم قطعیت. ۴۶
۲-۴-۲- مرور مقالات در حالت عدم قطعیت فازی و امکانی ۵۴
۲-۴-۳- مرور مقالات برنامه ریزی استوار ۵۸
۲-۴-۴- رویکردهای دیگر در نظر گرفتن عدم قطعیت ۶۱
۲-۵- تبیین شکاف های تحقیقاتی ۶۲
فصل ۳: توسعه مدل های برنامه ریزی امکانی استوار  66
۳-۱- مقدمه. ۶۷
۳-۲- مدل کلی از مسئله لجستیک امداد. ۶۷
۳-۳- فرایند ارائه مدل در حالت غیر قطعی ۷۰
۳-۳-۱- مدل BPCCP 70
۳-۳-۲- مدل RPP-I 73
۳-۳-۳- مدل RPP-II 75
۳-۳-۴- مدل RPP-III 77
۳-۳-۵- مدل MRPP 77
۳-۳-۶- مدل HWRPP 78
۳-۳-۷- مدل SWRPP 78
۳-۴- جمع بندی ۷۹
فصل ۴: مطالعه موردی و تحلیل نتایج   80
۴-۱- مقدمه. ۸۱
۴-۲- روش حل ۸۱
۴-۳- مطالعه موردی ۸۲
۴-۴- تحلیل نتایج ۸۶
فصل ۵: جمع بندی و نتیجه گیری   87
۵-۱- نتیجه گیری ۸۸
۵-۲- نوآوری های پژوهش ۸۸
۵-۳- پیشنهادها برای تحقیقات آتی ۸۸
 
منابع ۹۰
پیوست ۹۶
 
فهرست اشکال
شکل (۱-۱) چهار فاز چرخه ی مدیریت بحران ۲۰
شکل (۱-۲) ساختار فضای بشردوستانه. ۲۱
شکل (۱-۳) بازیگران درگیر در زنجیره تامین بشردوستانه. ۲۴
شکل (۱-۴) تقسیم بندی اقلام امدادی ۲۵
شکل (۱-۵) فعالت های امدادی اصلی ۲۶
شکل (۱-۶) عملیات های  زنجیره تامین امداد. ۲۷
شکل (۳-۱) طرحی کلی از یک زنجیره تامین امداد. ۶۷
شکل (۳-۲) یک عدد فازی ذوزنقه ای ۷۱
 
فهرست جداول
جدول (۱-۱) پنج فاجعه با بیشترین تلفات انسانی در بازه بین سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲. ۱۸
جدول (۱-۲) بدترین بلایای اتفاق افتاده در ایران بر اساس تعداد تلفات. ۳۳
جدول (۱-۳) تقسیم بندی بلایا به همراه مثال ۳۴
جدول (۲-۱) مقایسه ویژگی های دو زنجیره تامین تجاری و امداد. ۴۲
جدول (۴-۱) مقدار کالای جمع شده نوع  m در نقطه تامین i 83
جدول (۴-۲) کل ظرفیت استفاده شده وسیله نقلیه از نقطه تامین به مرکز تویع امداد. ۸۳
جدول (۴-۳) کل ظرفیت استفاده شده وسیله نقلیه از مرکز تویع امداد به نقطه آسیب دیده ۸۳
جدول (۴-۴) مقدار کالای امدادی مورد نیاز نوع  m در نقطه آسیب دیده ۸۳
جدول (۴-۵) هزینه انتقال هر واحد کالا از نقطه تامین به مرکز تویع امداد. ۸۴
جدول (۴-۶) هزینه انتقال هر واحد کالا از مرکز تویع امداد به نقطه آسیب دیده ۸۴
جدول (۴-۷) نقاط کاندید برای احداث مراکز توزیع امداد. ۸۵
جدول (۴-۸) عملکرد مدل های ارائه شده ۸۵
چکیده
وقوع حوادث غیر مترقبه و فجایع طبیعی و اثرات ناشی از وقوع آنها جوامع کنونی را ملزم به انجام برنامه ریزی های لازم جهت امدادرسانی در وقوع چنین بحران هایی می نماید که انجام این کار با چالش هایی نظیر آسیب دیدن زیرساخت های حمل و نقل، مسدود شدن راه های ارتباطی، دشوار شدن ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف و . روبروست. یکی از استراتژی‌های مهم لجستیکی جهت بهبود عملکرد و کاهش زمان تاخیر، مکان‌یابی و ایجاد مراکز توزیع امداد در نزدیکی این مناطق آسیب‌پذیر می‌باشد. لذا وجود مراکز توزیع در محل‌های مناسب از شبکه، که بتوانند تقاضای ایجاد شده در این شرایط را به صورت مناسبی پوشش دهند، درانجام موفق عملیات امداد و نجات، بسیار حائز اهمیت است و در تمام موارد ذکر شده، ضعف در انتخاب مکان مناسب احتمال اتلاف سرمایه را بالاتر خواهد برد و نهایتاً منجر به خسارات و صدمات جانی فراوانی خواهد شد. بدین منظور هدف از این تحقیق بررسی نقاط کاندید به عنوان مراکز توزیع امداد است تا اینکه محل استقرار مراکز از بین یک مجموعه مراکز توزیع کاندید انتخاب می شود.
اما از آنجایی که معمولا کمبود منابع، کالا و وسایل حمل و نقل جهت امدادرسانی بهینه وجود دارد، انجام برنامه ریزی و ارائه مدلی جهت پاسخگویی کارا و اثربخش با توجه به منابع موجود از جایگاه