Get a site

پایان نامه نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

پایان نامه نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

پایان نامه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

نقدی بر مقررات طلاق در ایران با رویکرد فقهی

استاد راهنما:

دکتر محمد باقر عامری نیا

استاد مشاور:

دکترعلی جانی پور

فهرست مطالب
عنوان                صفحه
چکیده ۱
فصل اولکلیات
۱- کلیات ۳
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲-پیشینه‌ی تحقیق ۴
۱-۳- سؤالات تحقیق ۵
۱-۴- فرضیه‌ها ۵
۱-۵- فصل بندی پایان نامه ۶
۱-۶-تبیین طلاق ۶
۱-۷- مفهوم طلاق ۸
۱-۷-۱- مفهوم لغوی طلاق ۸
۱-۷-۲- مفهوم فقهی طلاق ۹
۱-۷-۳- مفهوم حقوقی طلاق ۱۱
۱-۸- مبنای طلاق در قانون ۱۲
۱-۹- تمایز طلاق از مفاهیم مشابه ۱۳
۱-۹-۱-تمایز طلاق از مفاهیم مشابه ۱۳
۱-۹-۱-۱-تمایز طلاق با جدایی در ظهار ۱۳
۱-۹-۱-۲-تمایز طلاق با جدایی در لعان ۱۴
۱-۱۰-تحولات تقنینی طلاق ۱۵
۱-۱۰-۱- دوره حاکمیت تشریع فقهی طلاق ۱۵
۱-۱۱- طلاق ناپسندترین حلال‌ها ۱۶
۱-۱۲- منابع فقهی و روش حاکم بر آن در حقوق طلاق ۱۷
۱-۱۳- ابواب العدد ۲۱
۱-۱۴- دوره حاکمیت قانون ۲۲
۱-۱۴-۱- آغاز این دوره ۲۲
۱-۱۴-۲- منابع قانونی مربوط به طلاق از آغاز تاکنون ۲۲
۱-۱۵- ماهیت شناسی و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران ۲۴
۱-۱۵-۱- مفهوم فقهی طلاق و انواع آن در فقه ۲۴
۱-۱۵-۲- مفهوم حقوقی طلاق و انواع آن ۲۵
۱-۱۶- ضرورت طلاق ۲۵
۱-۱۷- انواع طلاق در قوانین ایران ۲۶
۱-۱۷-۱- طلاق قضایی ۲۶
۱-۱۸- انواع طلاق در قانون مدنی ۲۹
۱-۱۹- انواع طلاق در فقه ۲۹
۱-۱۹-۱- طلاق سنت: ۳۰
۱-۱۹-۱-۱- آثار طلاق سنت ۳۰
۱-۱۹-۲- طلاق عده ۳۱
۱-۱۹-۳- شرایط محلل ۳۲
۱-۱۹-۴- طلاق غایب ۳۳
۱-۱۹-۵- طلاق غلام ۳۴
۱-۱۹-۶- طلاق معتوه ۳۴
۱-۱۹-۷- طلاق غیر مدخوله بها ۳۴
۱-۱۹-۸- طلاق حامل ۳۶
۱-۱۹-۹- طلاق زنی که به سن حیض نرسیده و طلاق یائسه ۳۶
۱-۱۹-۱۰- طلاق اخرس ۳۶
فصل دوم: مبانی اختیار طلاق
۲- مبانی اختیار طلاق ۳۹
۲-۱- دلایل واگذاری اختیار طلاق به مرد و عدم واگذاری آن به زوجه ۳۹
آیات ۳۹
۲-۲- روایات ۴۳
۲-۳- اجماع ۴۶
۲-۴- خصایص روحی و جسمی زن ۴۹
۲-۵- جلوگیری از تضییع حقوق زوج ۵۲
۲-۶- مقتضیات زمان و مکان و تأثیر آن در اختیار طلاق زوجه ۵۳
۲-۷- لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان ۵۴
۲-۸- تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه ۵۷
۲-۹- عدم انفاق ۶۰
۲-۹-۱- استنکاف از پرداختن نفقه ۶۰
۲-۹-۲- روایات ۶۱
۲-۹-۳- عجز از پرداخت نفقه ۶۲
۲-۱۰- عسر و حرج زوجه ۶۶
۲-۱۱- ترک زندگی مشترک ۶۶
۲-۱۲- اعتیاد زوج ۶۷
۲-۱۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر ۷۱
۲-۱۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج ۷۳
۲-۱۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج ۷۵
۲-۱۶- بررسی امکان ایجاد حق طلاق برای زوجه، با تحقق نشوز زوج بدون وجود عسر و حرج ۷۹
۲-۱۷- وظایف زوج در مقابل زوجه ۷۹
۲-۱۷-۱- انفاق ۷۹
۲-۱۷-۲- آمیزش جنسی ۸۰
۲-۱۷-۳- مضاجعت ۸۰
۲-۱۷-۴- حسن معاشرت ۸۱
۲-۱۷-۵- ضمانت اجرای نشوز زوج ۸۱
۲-۱۷-۶- تعزیر و تأدیب زوج توسط حاکم ۸۱
۲-۱۸- الزام شوهر به طلاق زوجه ۸۲
۲-۱۸-۱- عدم انفاق ۸۲
۲-۱۸-۲- ایلاء ۸۲
۲-۱۸-۳- ترک روابط زوجیت بیش از ۴ ماه ۸۳
۲-۱۹- قاعده لاضرر ۸۳
۲-۱۹-۱- مفاد قاعده لاضرر ۸۴
۲-۲۰- بررسی ماهیت نشوز زوج ۸۵
فصل سوم: فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران
۳- فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران ۸۸
۳-۱- مقدمه ۸۸
۳-۲- طرح اولیه دعوای طلاق ۸۸
۳-۳- مشکلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود ۹۰
۳-۴- دادگاه صالح ۹۱
۳-۵- اهم ایرادات بر فرآیند دادرسی کنونی طلاق ۹۲
۳-۵-۱- طولانی بودن دادرسی طلاق ۹۲
۳-۵-۲- دشواری طلاق برای زنان ۹۲
۳-۵-۳- تشریفات صوری ۹۲
۳-۵-۴- عدم وقوع دادرسی صحیح مورد نظر شرع مقدس ۹۳
۳-۵-۵- فوری بودن طلاق‌های توافقی و عدم توجه به حفظ خانواده ۹۳
۳-۶- تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران ۹۳
۳-۶-۱- آسیب شناسی ماهوی ۹۳
۳-۶-۲- آسیب شناسی شکلی و ایرادات مربوطه ۹۶
۳-۶-۳- طولانی بودن  دادرسی طلاق ۹۷
۳-۶-۴- عدم توجه به مراقبت‌هایی پس از طلاق ۹۸
۳-۶-۵- فوری بودن طلاق توافقی ۹۹
بحث و نتیجه گیری ۱۰۵
پیشنهادات ۱۰۶
منابع ۱۰۸
چکیده
طلاق به عنوان یکی از معضلات جامعه شناخته می‌شود و در عین حال راه حلی است برای خلاصی و خاتمه یک زندگی ناسازگار، کمتر جامعه­ای است که روزانه با این معضل مواجه نباشد؛کشور ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، البته تفاوت عمده مسئله طلاق در کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر دنیا این است که طلاق در کشور ما دارای دو جنبه است، یکی ملهم از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن است ولو اینکه با شرایط و مقتضیات زمان و مکان هم‌خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه و قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی. تأثیر این دو سبب شده است که یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما ایرانیان در بحث طلاق به وجود بیاید که باعث بروز مشکلات عدیده برای خیلی از زوج‌ها و خانواده های آنان گردیده است. هرچند قانون‌گذار به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر خانواده ­ها با آمیختن تجربه‌ها و زائیده های فکری خود به مقررات شرعی طلاق، سعی در اصلاح ذات البین زوجین دارای اختلاف،  نموده است، و به حقوق فرزندان نیز توجه نموده و در راستای حفظ آن نیز تمهیداتی اندیشیده لیکن در عمل نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نگردیده است، بلکه اختلافات، بیشتر، آمار طلاق‌ها زیادتر، حبس مردان بدهکار مهریه‌ها، بیشتر، فرزندان رها شده، فراوان‌تر و اضطراب و استرس خانواده های طرفین افزون ترگردیده است.
کلید واژه ­ها: طلاق، دادرسی، فقه، قانون، مقررات.
1-1-           مقدمه
از زمان‌های قدیم به لحاظ اعتقادات و دیدگاه های مذهبی اکثر افراد جامعه‌ی ما، اهتمام خانواده‌ها در امر مهم مباحث خانوادگی اعم از ازدواج و طلاق  و امور مربوط به آن‌ها مثل خواستگاری، مهریه، هدایا، رسوم عروسی‌ها بر رعایت احکام شرع مقدس بود.
به تدریج به علت رشد اجتماعی، تعاملات با اجتماعات دیگر مثل غیر مسلمان‌ها، باز شدن فضای جامعه، تغییرات اقتصادی و عوامل گوناگون دیگر، توقعات جامعه  و خانواده‌ها  بالا گرفت، باعث بروز و افزایش  اختلافات خانوادگی و فاصله گرفتن افراد از مقررات شرع مقدس گردید به نحوی که در سال‌هایی اخیر مواردی مشاهده شده است که زن بدون طلاق گرفتن از شوهر و به صرف اختلاف و طولانی شدن جدایی خود و شوهرش مبادرت به ازدواج با مرد دیگری نموده است که در شرع مقدس بسیار ناپسند و موجب احکام سنگین  مثل رجم می‌باشد. یا مثلاً در خصوص حجاب و رو گرفتن از مرد بیگانه وضعیت کنونی با وضعیت دو دهه پیش‌تر بسیار غیر قابل تطبیق و اسفبار است.
با وجود تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصلاح مقررات به سمت اسلامی شدن و عدالت بیشتر، نه تنها این‌گونه مشکلات کاهش نیافته‌اند بلکه آمار اختلافات خانوادگی و گریز از احکام شرعی بیشتر و بیشتر شده به همین نسبت معضلات مربوطه نیز پیچیده تر گردیده‌اند.
نگارنده در پی بررسی و نقد مقررات مربوط به طلاق و ایرادات وارده بر آن‌ها با رویکرد فقهی برآمده تا با برجسته نمودن این ایرادات و ارائه پیشنهادات، گامی در جهت اصلاح مقررات طلاق و بهبود آن‌ها و جهت دهی جامعه به سمت عدالت بیشتر و آشنا نمودن دانشجویان رشته های مربوطه با این ایرادات و در نتیجه آگاهی بخشیدن به بخشی از جامعه، برداشته  تا از عواقب خطرناک اطاله‌ی دادرسی در موارد اختلافات زوجین که بعضاً منجر به خود کشی یا اعتیاد به مخدر‌ها یا تباهی و سرگردانی و بی پناهی زنان و فرزندان آن‌ها می‌شود، جلوگیری کرده باشیم، که اعتقادمان بر این است که حتی در زمان حکومت حضرت ولی عصر نیز آگاهی کارگزاران آن بزرگوار به پیچ و خم‌های مقررات جامعه و دخالت عوامل آن حضرت ضرورتی انکار ناپذیر است. مگر نه اینست که خداوند متعال می‌فرماید: «و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» (مائده آیه‌ی۳۲) اشاره به نفس انسانی دارد که به دنبال اینکه می‌فرماید کسی که یک نفر را به غیر حق بکشد مثل اینست که همه‌ی مردم را کشته است، این بخش از آیه فوق‌الذکر آمده است که و کسی که او را زنده کند (یعنی یک نفر انسان را از مرگ نجات دهد ) مثل اینست که همه‌ی مردم را زنده کرده است. پس اگر قلم ما، قدم ما و زبان ما فقط و فقط از یک خودکشی ممانعت به عمل آورد آیا مستوجب پاداشی بزرگ نیستیم؟ بالعکس وقتی که سرنوشت بخشی از مردم جامعه بدست حقوق‌دانان و فقهای جامعه دست‌خوش ناهنجاری‌های قوانین ناپخته و موجب خودکشی حتی یک زن بشود آیا حقوق‌دانان و فقها مشمول بخش اول آیه‌ی مزبور نمی‌شوند؟
در این راستا با بهره گرفتن از شیوه‌ی مطالعه‌ی کتب و قوانین مربوطه و تحقیق جزیی میدانی از دادگاه‌های خانواده پایان نامه ‌ی در پیش رو تقدیم حقوق‌دانان، فقها، دانشجویان، اساتید و جامعه‌ی اسلامی ایران می‌گردد.
۱-۲-پیشینه‌ی تحقیق
در باب طلاق، کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده، لیکن در آن‌ها بیشتر به توضیحات و توصیفات و صرفاً نظریات علما پرداخته شده و به صورت مستقل، انتقادات که در پی چاره جویی جدی مشکلات مربوط و فارغ از هجمه های احتمالی فقها باشد، دیده نشده ؛این که مردم بدانند طلاق بر چند نوع است و خصوصیات هر نوع چیست؟ و چه آثاری در پی دارد؟ مسلماً علمی نافع است، لیکن آیا این همه علماء مذهبی و حقوقی سال‌های سال در خصوصیات طلاق و احکام آن سخن رانده و بحث کرده‌اند، باعث گردیده است که آمار طلاق کمتر شود؟ یا لااقل زوجینی که اختلاف دارند زودتر به نتیجه قطعی رسیده‌اند؟ و از مشکلات خود بیرون آمده‌اند؟
آیا دانستن اینکه طلاق در دست مرد است و نه در دست زن، مشکلی را حل کرده است؟
بخش عمده ای از کتاب کنز العرفان تألیف فاضل مقداد در خصوص طلاق با اشاره به آیات و روایات، اطلاعات ارزشمندی به متتبع می‌دهد، کتاب آسمانی قران مجید در خصوص طلاق مفصلاً آیاتی در اختیار مسلمین قرار داده است ؛ کتب مهم و مرجع شیعی و اهل تسنن از جمله وسائل الشیعه، غوالی اللئالی، صحیح بخاری، صحیح مسلم و استبصار نیز در این خصوص مفصلاً بحث نموده‌اند، لیکن علیرغم این که تاکنون فقهای بزرگ از این گونه اطلاعات و معلومات ارزشمند بهره های فراوان برده‌اند و سعی نموده‌اند مقررات شرع مقدس را در جامعه به خوبی پیاده نمایند، عملاً مشکلات رفع نشده است، لذا لازم است با ادبیات به‌روز تری سراغ این مباحث رفته و پویایی دین اسلام به خصوص مذهب شیعه را به دنیا ارائه نماییم.
– سؤالات تحقیق
مقررات فعلی طلاق چه تطبیقی با شرع دارد؟
علت لاینحل ماندن اختلافات خانوادگی علی رغم تحولات متعدد قوانین مربوط به طلاق چیست؟
راهکارهای رفع اختلافات خانوادگی چیست؟
۱-۴- فرضیه‌ها
۱-بخشی از مقررات طلاق هم‌خوانی کامل با فقه اسلامی ندارد.
۲-مقررات طلاق، پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست و نیازمند اصلاح است.
۳-با دید تساوی زن و مرد به دور از اعتقاد به تسلط غیر منطقی مرد بر زن، یا حق غیر منطقی زن در آزادی در انتخاب مهریه، می‌توان از مشکلات کاست.
در رابطه با طلاق  و بحث‌های مربوط به آن و ایرادات جزیی مطروحه در بعضی کتب می‌توان به کتب ذیل اشاره نمود: «اختیار زوجه در حقوق ایران با مطالعه‌ی تطبیقی» نوشته دکتر سید مهدی جلالی، تهران، ۱۳۸۸، نشر خرسندی ؛ «حقوق خانواده » نوشته دکتر عبد الرسول دیانی، تهران، ۱۳۸۷، نشر میزان «حقوق خانواده» جلد دوم نوشته یدالله بازگیر، تهران، ۱۳۸۰، انتشارات فردوسی؛ «زن و حقوق مالی» نوشته‌ی فاطمه فهیمی، تهران، ۱۳۹۰، انتشارات خرسندی؛ «نفقه‌ی زوجه» نوشته دکتر حسن فرشتیان، ۱۳۸۸، قم، موسسه بوستان کتاب.
این کتب بیشتر جنبه‌ی نظری و تئوری داشته و کمتر از مشکلات عملی بحث نموده‌اند، لذا به لحاظ ارائه و پر رنگ‌تر نمودن مشکلات عملی و کاربردی قوانین مربوط به طلاق، به نگارش این پایان نامه مبادرت شد.
۱-۵- فصل بندی پایان نامه
این پایان نامه در سه فصل تنظیم می‌گردد. فصل اول شامل سه مبحث است:
مبحث اول :مفاهیم و اهداف ازدواج و طلاق
مبحث دوم : مبانی جواز و عدم جواز طلاق
مبحث سوم: تاریخچه تقنینی طلاق
فصل دوم در خصوص موقعیت کنونی طلاق در قوانین ایران  نیز شامل سه مبحث است:
مبحث اول: اختیار طلاق از جانب مرد و موانع آن
مبحث دوم : طلاق از جانب زن
مبحث سوم : طلاق توافقی
در فصل سوم فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران بررسی می شود و نهایتاً نتیجه ­گیری و پیشنهادات مطرح می‌شود.
۱-۶-تبیین طلاق
همان گونه که در تمامی تعاملات انسانی راه‌هایی برای برون رفت از اشتباه طرفین پیدا شده و نهایتاً در هر قضیه­ای باید چاره ای اندیشیده شود تا معضل پیش پای بشر برداشته شود، در امر وصلت بین دو نفر زوج که از خانواده ای جداگانه گرد هم آمده و افکار، منش، روش، عادت، عقیده، علاقات، خوراک، پوشاک، خواب، جسم، خون، جنس و معیارهای دیگر متفاوت از همدیگر داشته‌اند به ناگاه بایستی به نحوی بین این تفاوت‌ها و تغایرها، الفت و هماهنگی ایجاد نمایند، اگر تلاش‌های طرفین در این ایجاد الفت و موانست و یکرنگی، بی نتیجه ماند و بناگاه سر از اختلاف به در آورد، چه راهی برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شده است؟ جامعه‌ی انسانی چه کرده؟ دین چه راه حلی ارائه نموده است؟ از آنجا که از سال‌هایی که مورد بررسی ماست، دین اکثر مردم کشور ما ایران عزیز، اسلام بوده و اکثر مردم مسلمان بوده‌اند، جامعه‌ی ایرانی ما در قرن اخیر و حتی قبل از آن به همان راه حلی که این پیشنهاد داده است، برای حل مشکل اختلاف نهایی زوجین (طلاق) تن داده است. لفظ طلاق کلمه ای عربی و به معنای رهایی و جدایی زن و مرد از همدیگر است. «رها شدن زن از قید نکاح. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). رها شدن زن از عقد نکاح. (المصادر زوزنی). رها کردن. (دهار). فسخ کردن عقد نکاح. سراح. (منتهی الارب). »
(این معانی که در گیومه آمده‌اند از آدرس اینترنتی www. jasjoo. com   اقتباس شده‌اند. )
در خصوص طلاق همین منبع از قول صاحب قاموس کتاب مقدس چنین توضیح داده است:
«طلاق در شریعت موسوی معمول و مجاز است لذا زوجات خود را به ادنی سبب و اقل جهتی طلاق می‌دادند تا اینکه مسیح آن‌ها را ملامت و توبیخ نموده اذن طلاق را معلق به علت زنا فرمود. »(www. jasjoo. com)
ایضاً منبع فوق‌الذکر در خصوص طلاق از منظر ساسانیان چنین آورده است:
«طلاق در حقوق ساسانی یک امر استثنایی و امر غیر عادی بوده است. در دینکرد آمده است: اگر شوهری از روی سوء نیت بکوشد رابطه‌ی زناشویی را قطع کند از او به محکمه شکایت خواهد شد و اگر بر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر به هیچ عنوان تنبیه نخواهد شد و به زندان نخواهد رفت. از این گفته چنین معلوم می‌گردد که طلاق امری استثنایی بوده و جز به حکم دادگاه ممکن نبوده است. البته دادگاه نیز حتی‌الامکان از طلاق احتراز می‌کرده است. » (www. jasjoo. com ) در زبان انگلیسی کلمات مترادفی که به معنای طلاق نزدیکند مثل repeal = فراخوانی، revoke = فراخوانی، overturn = واژگون شدن و بر عکس شدن حکمی، annul = پایان یافتن و باطل شدن چیزی به صورت قانونی مثل ازدواج که با طلاق پایان رسمی می‌یابد، abrogate = نسخ قانونی چیزی، cancel = لغو شدن، invalidate  = بی اعتبار کردن قانونی چیزی مثل مدرک یا سندی، nullify = به طور کامل چیزی را بی اثر کردن، repudiate  = رد کردن، abolish = بی اثر کردن و نسخ، لیکن کامل‌ترین واژه ای که در زبان انگلیسی و فرانسوی به طلاق مورد نظر ما استعمال می‌شود واژه‌ی « divorce» است که این تحقیق تحت عنوان عبارت:
»survey and criticism of divorce rules in Iran with jurisprudential approach«
انتخاب گردید. در زبان اسپانیایی نیز طلاق نزدیک به واژه‌ی انگلیسی و فرانسوی تحت عنوان divorcio  استعمال می‌گردد. لیکن در زبان ایتالیایی عبارتی شبیه عبارت «repudiate» که در بالا به معنای رد کردن آمد طلاق به صورت «oripudi» استعمال می‌شود. (عبارات انگلیسی فوق‌الذکر بر گرفته از ترجمه ای از لغتنامه‌ی سایت هوشیارwww. hooshyar. com می‌باشد. )
در همه‌ی مذاهب و جوامع بشری به نحوی طلاق پذیرفته شده است گرچه بعضی‌ها مخالفت شدید با آن دارند و بسیار آن را مذموم و ناپسندمی شمارند، هم چنانکه دین مبین اسلام نیز طلاق را از جمله حلال‌هایی دانسته که بسیار ناپسند است و در بعضی روایات اجرای آن‌را موجب لرزش عرش الهی می‌دانند که بزودی احادیث مربوط به مذمت طلاق، خواهد آمد. در طلاق علاوه بر ضررهای مادی و ملموس، ضررهای معنوی جبران ناپذیری هم برای زن هم برای مرد هم برای فرزند مشترک و حتی بستگان و خانواده های طرفین، متصور است. کودک هر چند از اختلاف و بگو مگوهای پدر و مادر بسیار ناراحت است و افسرده و آزرده خاطر می‌شود لیکن در جدایی آن‌ها این ناراحتی دو صد چندان می‌شود.
تعداد صفحه :۱۳۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***