Get a site

پایان نامه نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

نقد و بررسی رمان شوهر آهو خانم

 استاد راهنما:

دکتر محتشم محمدی


فهرست مطالب:
فصل اول: رمان. ۱۲-۱
۱-۱- درباره رمان. ۱
۲-۱- رمان فارسی ۳
۳-۱- انواع رمان. ۱۳-۸
۱-۳-۱- رمان وقایع نامه ای. ۸
۲-۳-۱- رمان عمل ۹
۳-۳-۱- رمان شخصیت. ۹
۴-۳-۱- رمان دراماتیک ۱۰
۵-۳-۱- رمان ناحیه ای. ۱۱
۶-۳-۱- رمان محلی ۱۰
۷-۳-۱- رمان اجتماعی. ۱۲
۸-۳-۱- رمان روان شناختی. ۱۲
فصل دوم: اصطلاحات داستانی ۳۲-۱۳
۱-۲- پیرنگ. ۱۳
۲-۲- شخصیت و شخصیت پردازی ۱۴
۳-۲- صحنه و صحنه پردازی. ۱۵
۴-۲- زاویه دید ۱۶
۵-۲- موضوع ۲۱
۶-۲- درو نمایه ۲۲
۷-۲- لحن ۲۴
۸-۲- فضا و رنگ ۲۴
۹-۲- گفتگو ۲۵
۱۰-۲- کنش و حادثه. ۲۶
۱۱-۲- توصیف. ۲۷
۲- نام و عنوان ۲۷
۱۳-۲- تنه داستان ۲۸
۱-۱۳-۲- مقدمه ۲۸
۲-۱۳-۲- گره و  بحران. ۲۹
۳-۱۳-۲- تعلیق. ۳۰
۴-۱۳-۲- کشمکش. ۳۰
۵-۱۳-۲- هیجان. ۳۱
۶-۱۳-۲- اوج. ۳۲
۷-۱۳-۲- پایان ۳۲
۱۴-۲- حقیقت مانندی. ۳۲
فصل سوم: مکتب های ادبی. ۴۰-۳۳
۱-۳- رئالیسم. ۳۳
۱-۱-۳- رئالیسم روان شناختی ۳۴
۲-۱-۳- رئالیسم جادوئی ۳۵
۳-۱-۳- رئالیسم انتقادی ۳۵
۴-۱-۳- رئالیسم نو ۳۵
۲-۳- رمانتیسم ۳۵
۳-۳- ناتورالیسم. ۳۷
۴-۳- سوررئالیسم ۳۸
۵-۳- سمبولیسم ۳۹
۶-۳- جریان سیال ذهن ۴۰
فصل چهارم: سبک ادبی ۴۱
فصل پنجم: تلخیص کتاب شوهر آهو خانم ۶۴-۴۵
۱-۵- خلاصه فصل اول رمان ۴۵
۲-۵- خلاصه فصل دوم رمان ۴۵
۳-۵- خلاصه فصل سوم رمان. ۴۵
۴-۵- خلاصه فصل چهارم رمان. ۴۶
۵-۵- خلاصه فصل پنجم رمان. ۴۶
۶-۵- خلاصه فصل ششم رمان. ۴۷
۷-۵- خلاصه فصل هفتم رمان. ۴۸
۵- خلاصه فصل هشتم رمان ۵۰
۹-۵- خلاصه فصل نهم رمان ۵۰
۱۰-۵- خلاصه فصل دهم رمان ۵۲
۱۱-۵- خلاصه فصل یازدهم رمان. ۵۳
۱۲-۵- خلاصه فصل دوازدهم رمان. ۵۴
۱۳-۵- خلاصه فصل سیزدهم رمان. ۵۶
۱۴-۵- خلاصه فصل چهاردهم رمان. ۵۷
۱۵-۵- خلاصه فصل پانزدهم رمان ۵۸
۱۶-۵- خلاصه فصل شانزدهم رمان. ۶۰
۱۷-۵- خلاصه فصل هفدهم رمان. ۶۰
۱۸-۵- خلاصه فصل هجدهم رمان ۶۳
فصل ششم: بررسی ویژگی های رمان در شوهر آهو خانم. ۷۱-۶۵
۱-۶- شوهر آهو خانم، رمانی دراماتیک. ۶۵
۲-۶- شوهر آهو خانم، رمانی محلی. ۶۸
۳-۶- شوهر آهو خانم، رمانی اجتماعی. ۶۹
۴-۶- شوهر آهو خانم، رمانی روانشناختی ۶۹
فصل هفتم: بررسی اصطلاحات داستانی در شوهر آهو خانم ۱۸۸-۷۲
۱-۷- پیرنگ شوهر آهو خانم ۷۲
۲-۷- شخصیت و شخصیت پردازی در شوهر آهو خانم. ۷۵
۱-۲-۷- شخصیت های درجه یک ۸۵
۱-۱-۲-۷- سید میران ۸۵
۲-۱-۲-۷- هما ۹۵
۳-۱-۲-۷- آهو. ۱۰۵
۲-۲-۷- شخصیت های درجه دو. ۱۱۲
۱-۲-۲-۷- خورشید. ۱۱۲
۲-۲-۲-۷- میرزا نبی. ۱۱۶
۳-۲-۲-۷- خالو کرم ۱۱۸
۳-۲-۷- شخصیت های درجه سه ۱۲۰
۳-۷- صحنه و صحنه پرداز ی در شوهر آهو خانم. ۱۲۰
۴-۷- زاویه دید در شوهر آهو خانم. ۱۲۹
– زاویه دید دانای کل ۱۲۹
۲-۴-۷- زاویه دید دانای کل مداخله گر. ۱۳۰
۳-۴-۷- زاویه دید من روایتی ۱۳۱
۴-۴-۷- زاویه دید دانای کل محدود. ۱۳۲
۵-۴-۷- تک گویی. ۱۳۳
۱-۵-۴-۷- تک گویی درونی ۱۳۳
۲-۵-۴-۷- تک گویی نمایشی ۱۳۴
۳-۵-۴-۷- حدیث نفس ۱۳۴
۵-۷- موضوع شوهر آهو خانم. ۱۳۵
۶-۷- درونمایه شوهر آهو خانم ۱۳۵
۷-۷- لحن در شوهر آهو خانم ۱۳۹
۸-۷- فضا و رنگ شوهر آهو خانم. ۱۴۳
۹-۷- گفت و گو در شوهر آهو خانم ۱۵۰
۱۰-۷- کنش و حادثه در شوهر آهو خانم. ۱۶۲
۱۱-۷- توصیف در شوهر آهو خانم ۱۶۵
۱۲-۷- نام و عنوان شوهر آهو خانم. ۱۷۲
۱۳-۷- تنه داستان در شوهر آهو خانم ۱۷۳
۱-۱۳-۷- مقدمه شوهر آهو خانم ۱۷۳
۲-۱۳-۷- گره و بحران در شوهر آهو خانم ۱۷۵
۳-۱۳-۷- تعلیق در شوهر آهو خانم ۱۷۷
۴-۱۳-۷- کشمکش در شوهر آهو خانم ۱۷۹
۵-۱۳-۷- هیجان در شوهر آهو خانم. ۱۸۲
۶-۱۳-۷- اوج در شوهر آهو خانم ۱۸۴
۷-۱۳-۷- پایان در شوهر آهو خانم ۱۸۶
۱۴-۷- حقیقت مانندی در شوهر آهو خانم ۱۸۸
فصل هشتم: بررسی مکتب های ادبی در شوهر آهو خانم. ۱۸۹
۱-۸- بررسی رئالیسم در شوهر آهو خانم ۱۸۹
۱-۱-۸- رئالیسم روانشناختی. ۱۸۹
۲-۱-۸- رئالیسم جادویی ۱۹۰
۳-۱-۸-رئالیسم انتقادی. ۱۹۱

۴-۱-۸- رئالیسم نو ۱۹۲
۲-۸- بررسی رمانتیسم در شوهر آهو خانم. ۱۹۳
۳-۸- بررسی ناتورالیسم در شوهر آهو خانم. ۱۹۵
۴-۸- بررسی سوررئالیسم در شوهر آهو خانم. ۱۹۶
۵-۸- بررسی سمبولیسم در شوهر آهو خانم ۱۹۷
۶-۸- بررسی جریان سیال ذهن در شوهر آهو خانم ۲۰۰
فصل نهم: بررسی خصوصیات سبک در شوهر آهو خانم ۲۲۰-۲۰۱
۱-۹- خصوصیات زبانی. ۲۰۲
۱-۱-۹- خصوصیات سطح واژگانی ۲۰۲
۲-۱-۹- خصوصیات سطح نحوی. ۲۰۷
۲-۹- بررسی سطح بلاغی. ۲۱۲
۱-۲-۹- بررسی بلاغت در حوزه معنایی ۲۱۸
۳-۹- خصوصیات فکری. ۲۱۹
فصل دهم: نتیجه گیری. ۲۲۱
فصل یازدهم: منابع و مآخذ ۲۲۵
چکیده:
شوهر آهوخانم، نخستین اثر علی محمد افغانی،  اولین رمان بلند فارسی و یکی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر است که در سال ۱۳۴۰ منتشر شد و ازهمان نخستین ماه های انتشار با اقبال گسترده بازارکتاب ایران روبه رو گردید . این رمان از سوی «انجمن کتاب ایران» به عنوان داستان برگزیده سال ۱۳۴۰ انتخاب شد و منتقدان ادب داستانی به ستایش آن پرداختند.
شوهر آهوخانم، اثری است رئالیستی اما نه یک رئالیسم مبتدی و عاری از نو آوری، رئالیستی است قرن بیستمی که رگه هایی از دیگر مکاتب ادبی در آن مشهود می شود. این اثر با در نظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و از نظر ساختمان،شکل هنری و پرداخت هنرمندانه ی عناصر داستانی و همچنین از نظر سبک،زبان و شیوه بیان و محتوای تاریخی و اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار     می رود.
دراین پژوهش سعی بر آن است تا نوع رمان، مکتب های ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشتر عناصر داستانی، جداگانه براساس معیارهای رمان شناسی معاصر بررسی و ارائه گردد و نقاط قوت و ضعف آن ها به صورت مستدل و مستند نشان داده شود.
پس از تلخیص رمان، از منظر اصطلاحات داستانی،پیرنگ،شخصیت پردازی، صحنه پردازی، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضاورنگ، گفت و گو، کنش و حادثه، توصیف، نام و عنوان، تنه داستان (مقدمه،گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی رمان تحلیل و بررسی می گردد. از منظر سبک، خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری پرداخت میشود. از آنجا که سطح زبانی مبحث گسترده ای است ، خصوصیات زبانی در دو سطح واژگانی و نحوی مورد بررسی قرار می گیرد.از منظر مکتب ادبی، خصوصیات رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم در بوته نقد و بررسی گذاشته      می شود.از منظر نوع رمان، به صورت مستدل نشان داده خواهد شد، شوهر آهوخانم اثری دراماتیک، محلی، اجتماعی و روانشناختی است.
    پیشگفتار:
رمان شوهر‌آهو خانم،‌اثر علی محمد افغانی، ‌یکی از بهترین رمان های فارسی در پنجاه سال اخیر است که در سال ۱۳۴۰ منتشر شد، پس ازانتشار این رمان که مورد استقبال قرار گرفت. «انجمن کتاب ایران» آن را به عنوان رمان برگزیده سال ۱۳۴۰ انتخاب کرد ومنتقدان ادب داستانی به ستایش از آن پرداختند و در نشریات ادبی آن زمان نوشتند :بدون شک اثر استادانه ای در زبان فارسی به وجود آمده است.این اثر با درنظر گرفتن انبوه مسائلی از زندگی اجتماعی ملت ایران که در آن مطرح شده و همچنین از نظر سبک،‌ زبان،‌ ساختمان و شیوه بیان فولکلوریک آن که با وجودهمه کمی هایش مطمئناًٌ به خاطر شکل هنری و محتوای اجتماعی اش نقطه عطفی در مسیر رشد و پیشرفت نثر ایران به شمار می آید و ارزش آن را دارد که به نقد گذارده شود.
ندوشن معتقد است که یک خلاء ‌طولانی و دیرین با انتشار شوهر آهوخانم پر شده است. وی می نویسد:      « شوهرآهو خانم آینه تمام نمای اجتماع و به حقیقت دائره المعارف عظیمی است از زندگی دورانی که به شتاب سپری می شود. هنر اصلی نویسنده در نحوه نگارش داستان وحتی در تعبیرات بکر و بی شمار و توصیف های گویای او نیست ، هنر بزرگ وی این است که به همراه آفریدن ده ها انسان حقیقی و به جنبش در آوردن صدها حادثه واقعی از یک دوران خاص اجتماع پرده برگرفته و سیرواقعی آن را با همه زیر و بم ها و سایه         روشن هایش پدیدار کرده است.»  (ندوشن ،۱۳۴۰ : ۵۲۵ )
در این پژوهش در نظر است، نوع رمان، مکتب ادبی و سبک شوهر آهوخانم مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و بیشترعناصرداستانی جداگانه براساس معیارهای داستان نویسی معاصر بررسی و ارائه گردد و با نشان دادن محاسن و معایب آن از درستی و نادرستی نظر منتقدان در باب انسجام و انتظام مطلوب رمان اطلاع یابیم.
این پژوهش مبتنی بر یازده فصل می باشد .فصل نخست دربرگیرنده رمان ، رمان فارسی و انواع رمان         می باشد. در فصل دوم پژوهش به بررسی مهمترین اصطلاحات داستانی می پردازیم. فصل سوم دربرگیرنده مکاتب ادبی است. فصل چهارم پژوهش شامل سبک ادبی است. در فصل پنجم خلاصه ی صحنه های رمان آورده می شود که بی گمان برای ورود به مبحث عناصر داستانی و آگاهی از چند و چون و حال و هوای رمان ضروری می نماید.
فصل ششم مبتنی است بر نوع رمان شوهر آهوخانم. فصل هفتم پژوهش دربرگیرنده اصطلاحات داستانی در شوهر آهوخانم می باشد.در این فصل مهمترین عناصر داستانی چون پیرنگ، شخصیت پردازی، صحنه پردازی ، زاویه دید، موضوع، درونمایه، لحن، فضا و رنگ،گفت و گو،کنش و حادثه،توصیف،نام و عنوان، تنه داستان(مقدمه، گره و بحران، تعلیق، کشمکش، هیجان، اوج، پایان) و حقیقت مانندی مورد بررسی و موشکافی واقع می شود.
فصل هشتم ناظر است بر نقد و بررسی مکتب ادبی چون رئالیسم، رمانتیسم، ناتورالیسم، سوررئالیسم، سمبولیسم و جریان سیال ذهن در شوهر آهوخانم. فصل نهم پژوهش، در برگیرنده ی سبک رمان می باشد.در این فصل خصوصیات سبکی شوهر آهوخانم در سه سطح زبانی، بلاغی و فکری تحلیل و بررسی می گردد. فصل دهم پژوهش نتیجه گیری است .در این فصل سعی بر آن است تا نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مطالب ارائه شده در فصل ششم، هفتم، هشتم و نهم بیان گردد. فصل یازدهم در برگیرنده ی منابع و مآخذ می باشد.
تعداد صفحه : ۲۳۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***