Get a site

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

   دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی(M.A)

گرایش: بازاریابی

 عنوان:

نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش

(مورد کاوی: شرکت قند اسلام آباد غرب)

زمستان  ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

چکیده ۱

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسأله. ۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴  اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴-۱ هدف اصلی.. ۶

۱-۵ چارجوب نظری(مدل مفهومی) ۷

۱-۶ فرضیه تحقیق.. ۸

۱-۶-۱ فرضیه‌ اصلی.. ۸

۱-۶-۲ فرضیه‌های فرعی.. ۸

۱-۷ قلمرو انجام تحقیق.. ۸

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی.. ۸

۱-۷-۲ قلمرو مکانی.. ۸

۱-۷-۳ قلمرو زمانی.. ۸

۱-۸ تعریف واژه‌ها ۸

۱-۸-۱ تعریف نظری واژه‌ها ۸

۱-۸-۲ تعریف عملیاتی واژه‌ها ۱۰

۱-۹ خلاصه. ۱۱

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۴

۲-۲ پیشبرد فروش…. ۱۵

۲-۲-۱ تعاریف و مفاهیم  بازاریابی.. ۱۵

۲-۲-۲ آمیخته بازاریابی.. ۱۷

۲-۲-۳ تعریف پیشبرد فروش…. ۱۸

۲-۲-۴ اهداف پیشبرد فروش…. ۱۸

۲-۲-۵ تکنیک‌های و ابزارهای پیشبرد فروش…. ۲۰

۲-۳ بازاریابی رابطه‌مند. ۲۴

۲-۳-۱ مفهوم و تعاریف بازاریابی رابطه‌مند. ۲۴

۲-۳-۲ زیربنای مفهومی بازاریابی رابطه‌مند. ۲۶

۲-۳-۳ فلسفه رابطه‌مندی و تشریح ابعاد آن. ۲۹

۲-۳-۴ بازاریابی رابطه‌مند در برابر بازاریابی معامله‌ای.. ۳۸

۲-۳-۵ روش‌شناسی بازاریابی رابطه‌مند. ۴۲

۲-۳-۶ مدل بازاریابی رابطه‌مند. ۴۹

۲-۲-۶-۱ مدل بازاریابی رابطه‌مند در بخش خرده فروشی.. ۴۹

۲-۳-۶-۲ مدل کاربردی بازاریابی رابطه‌مند. ۵۰

۲-۳-۶-۳ مدل بازاریابی رابطه‌مند میان سازمان‌های صنعتی.. ۵۱

۲-۳-۶-۴ بازاریابی رابطه‌مند مدار(RMO). 52

۲-۳-۶-۵ مدل بازاریابی رابطه‌مند مورگان و هانت ۵۵

۲-۴ پیشینه تحقیق.. ۵۷

۲-۴-۱ تحقیقات داخلی.. ۵۷

۲-۴-۲ تحقیقات خارجی.. ۵۹

۲-۵ خلاصه. ۶۲

فصل سّوم:روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۶۴

۳-۲ نوع تحقیق.. ۶۴

۳-۳ روش تحقیق.. ۶۴

۳-۴ جامعه آماری.. ۶۵

۳-۵ نمونه آماری و روش نمونه‌گیری.. ۶۵

۳-۶ روش گردآوری اطلاعات… ۶۵

۳-۷ ابزار جمعآوری اطلاعات… ۶۶

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها ۶۶

۳-۸-۱ روش ضریب آلفای کرونباخ.. ۶۷

۳-۸-۲ آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(K-S) 67

۳-۸-۳ آزمون تی(t ) تک عاملی.. ۶۷

۳-۸-۴ آزمون t مستقل.. ۶۸

۳-۸-۵ تحلیل واریانس(ANOVA) 68

۳-۸-۶ تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون. ۶۸

۳-۹ پایایی و روایی.. ۶۹

۳-۹-۱ سنجش پایایی پرسشنامه. ۶۹

۳-۹-۲ سنجش روایی پرسشنامه. ۷۰

۳-۱۰ خلاصه. ۷۰

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

۴-۱ مقدمه. ۷۲

۴-۲ آمار توصیفی.. ۷۳

۴-۲-۲ بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات… ۷۴

۴-۲-۳ بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک سنوات خدمتی(سابقه‌کار) ۷۵

۴-۲-۴ بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک رده‌های سن.. ۷۶

۴-۳ توصیف کمی متغیرهای تحقیق.. ۷۷

۴-۳-۱ توصیف کمی متغیر بازاریابی رابطهمند. ۷۷

۴-۳-۲ توصیف کمی متغیر پیشبرد فروش…. ۸۰

۴-۴ آمار استنباطی پرسش‌نامه. ۸۱

۴-۴-۱ آزمون نرمال بودن داده ها ۸۱

۴-۴-۲ آزمون پارامتریک t تک نمونه‌ای.. ۸۲

۴-۴-۳-۱ مقایسه میانگین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش بر حسب جنسیت… ۸۶

۴-۴-۳-۲ مقایسه میانگین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش بر حسب تحصیلات… ۸۷

۴-۵ آزمون فرضیات پژوهش…. ۸۸

۴-۵-۱ فرضیات پژوهش…. ۸۸

۴-۵-۲  نتایج فرضیات تحقیق.. ۹۳

۴-۶ خلاصه. ۹۳

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ مقدمه. ۹۵

۵-۲ نتایج بررسی انجام شده ۹۵

۵-۲-۱ یافته‌های جمعیت‌شناسی.. ۹۵

۵-۲-۲ یافته‌های متغیرهای تحقیق.. ۹۵

۵-۳ نتایج فرضیات تحقیق.. ۹۶

۵-۴ پیشنهادها ۹۸

۵-۴-۱ پیشنهادهای منتج از فرضیه‌های تحقیق.. ۹۸

۵-۴-۲ پیشنهادهای کاربردی.. ۹۹

۵-۴-۳ پیشنهاد به پژوهشگران آینده ۱۰۰

۵-۵ محدودیت‌های تحقیق.. ۱۰۰

۵-۵-۱ محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر. ۱۰۱

۵-۵-۲ محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر. ۱۰۱

۵-۶ خلاصه. ۱۰۱

منابع و ماخذ. ۱۰۲

منابع فارسی.. ۱۰۲

منابع انگلیسی.. ۱۰۳

پیوست‌ها ۱۰۷

چکیده

بازاریابی رابطه‌مند، هنر کسب و کار امروز است. برای حفظ مشتریان کلیدی(سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. هدف از انجام این پژوهش نقش بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه مورد پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت قند اسلام آباد غرب می­باشد که طبق برآورد صورت گرفته تعداد آنها ۱۲۰ نفر می‌باشد. برای تعیین نمونه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و جهت تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده شده است، که بر این اساس حجم نمونه ۹۱ نفری تعیین گردید. ابزار اندازه ­گیری مورد استفاده در تحقیق پرسش­نامه‌های ساخته محقق می­باشد که روایی آن توسط چند تن از اساتید و خبرگان با تجربه تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده از آمار توصیفی(فراوانی، درصد فراوانی، جداول، نمودارها) و آمار استنباطی(آزمون تی ‌تک نمونه‌ای، آزمون تی مستقل، تحلیل واریانس، آزمون همبستگی و رگرسیون) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه‌مند بر پیشبرد فروش تأثیرگذار می‌باشد. با توجه به یافته‌های به دست آمده پیشنهاداتی به مسئولان و مدیران شرکت قند اسلام آباد غرب ارائه گردید.

واژه‌های کلیدی:   بازاریابی رابطه‌مند[۱]، پیشبرد فروش[۲] ، شرکت قند اسلام آباد غرب

۱-۱ مقدمه

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. امروز همانند دیروز نیست و یقیناً فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین، پایبند بودن به استراتژی‌های امروز خطرناک است. کشورهای درحال توسعه باید در استراتژی‌ها و سیاست‌های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند، چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی‌های جدیدومتناسب با شرایط محیط کنونی، موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد. (کاتلر،۲۰۰۱: ۱).

پیشبرد فروش یکی از مهم‌ترین عناصر ارتباطات بازاریابی است که شامل فعالیت‌ها و تکنیک‌هایی متفاوت با فروش شخصی، تبلیغات و روابط عمومی می‌باشد. بسیاری از شرکت‌ها در طول دهه اخیر بیش از ۷۰ % بودجه ارتباطات بازاریابی خود را به پیشبرد فروش اختصاص داده‌اند. (توکلی‌زاده، ۱۳۸۴: ۱)

شواهد دو دهه اخیر حاکی از تلاش‌های تحقیقاتی است که ساختاری ادبی در حمایت از بازاریابی رابطه‌مند به وجود آورده است. در حقیقت، بعضی از محققان دریافته‌اند که استراتژی‌های معامله محور ممکن است برای بعضی از شرکت‌ها دارای سودمندی بیشتری باشند. از آن جا که منابع سازمان محدود است، تمرکز بر تمام مشتریان برای سازمان امکان‌پذیر نمی‌باشد، لذا شناخت و اولویت‌بندی مشتریان کلیدی، امر بسیار مهمی به شمار می‌آید. این موضوع بیشتر برای بازارهای صنعتی مهم می‌باشد که اکثریت مشتریان دارای گرایش رابطه‌ای می‌باشند. (نوربخش،۱۳۹۰: ۹۶)

هدف از این پژوهش نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب می‌باشد. در این پژوهش استراتژی‌های بازاریابی از دو دیدگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند. دیدگاه اول همان مدیریت آمیخته بازاریابی (بازاریابی معاملاتی) است. بازاریابی معاملاتی به عنوان یک نگرش کوتاه مدت که فقط روی معاملات فعلی تمرکز دارد، تعریف می‌شود. دیدگاه دوم، بازاریابی رابطه‌مند می‌باشد که هدف آن تمرکز بر مشتریان کلیدی می‌باشد و تاکید بر نگرشی بلند مدت دارد.

۱-۲ بیان مسأله

در یک محیط رقابتی، ارتباطات مؤثّر، نقش بسیار مهم و حیاتی را در استراتژی بازاریابی بازی می‌کند، بازاریابی مدرن نیازمند به برقراری ارتباط مؤثّر با مشتریان است. (لاولاک[۳]، ۱۹۹۹) حلقه ارتباط با مشتری، ترفیعات است. در محیط‌های رقابتی، مدیران به ابزارهای آمیخته بازاریابی نیازمند هستند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، پیشبرد فروش است، که انواع متنوع آن در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در دهه ۱۹۸۰ استفاده از ابزارهای پیشبرد فروش شروع به رشد کرد و در اواخر دهه، هزینه پیشبرد فروش نسبت به تبلیغات پیشی گرفت. ولی با این وجود تحقیقات دانشگاهی بسیار کمی در این زمینه انجام شده است. (پتی[۴]، ۲۰۰۱: ۲۸۶-۲۹۰)

پیشبرد فروش یکی از مهم‌ترین عناصر ارتباطات بازاریابی است که شامل فعالیت‌ها و تکنیک‌هایی متفاوت با فروش شخصی، تبلیغات و روابط عمومی می‌باشد. بسیاری از شرکت‌ها در طول دهه اخیر بیش از ۷۰ % بودجه ارتباطات بازاریابی خود را به پیشبرد فروش اختصاص داده‌اند.(توکلی‌زاده، ۱۳۸۴: ۱) پیشبرد فروش شامل ابزارهای متنوعی است از جمله: مسابقه و بازی‌ها- لاتاری‌ها- هدیه‌ها و پیش‌کش‌ها- اشانتیون‌ها و نمونه‌ها – نمایشگاه‌ها- کوپن‌ها (تخفیف پیش از خرید) – تخفیف بعد از خرید یا پس دادن بخشی از پول- اعتبارهای کم بهره- میهمانی‌ها و پذیرایی‌ها – کالاهای مجانی یا خیلی ارزان- پاداش به مشتریان وفادار (پیشبرد وفاداری) و غیره. پیشبرد فروش یک پیشنهاد خاص بازاریابی است که فایده و سودی بیش از ارزش درونی که یک مشتری از شرایط فروش یک کالا یا خدمت برخوردار شده، ارائه نموده و تاثیر سریعی بر فروش می‌گذارد. ( ویلیامز[۵]، ۱۹۹۵)

پیشبرد فروش توانایی جذب مشتریان جدید و نگهداری مشتریان وفادار را دارد و اگر شما به عنوان یک سازمان علاقمند به نگهداری مشتریان فعلی خود هستید باید در برنامه بازاریابی خود، جایی برای پیشبرد فروش در نظر بگیرید. پیشبرد فروش یک روش بسیار عالی برای نگهداری مشتریان فعلی و دادن پاداش به آنها برای تداوم و استمرار رابطه‌شان با سازمان شما است. موارد استفاده پیشبرد فروش در صنعت خدمات نیز رو به رشد است چرا که اکثریت سازمان‌های خدماتی نیازمند برقراری ارتباط با مشتریان‌شان می‌باشند. (وایت، ۲۰۰۳)

بالا رفتن سطح انتظارات مشتریان و انتقال قدرت تصمیم‌گیری از ارائه دهندگان خدمات به مشتریان، میدان رقابت را تنگ‌تر نموده و بقا را برای سازمان‌های بزرگ و کوچک دشوار ساخته است. پرداختن به مشتریان، نیازها و خواسته‌های ایشان و مهمتر از آن یافتن راهی برای پاسخگویی به آنها، موضوعاتی هستند که ذهن مدیران و نظریه پردازان را به خود معطوف داشته است. امروزه پارادایم مدیریت آمیزه بازاریابی در حال سست شدن است و نگرش جدیدی پا به عرضه دانش بازاریابی می‌گذارد، که بازاریابی را از دو دیدگاه اصلی مورد بررسی قرار می‌دهد. دیدگاه اول همان مدیریت آمیخته بازاریابی به عنوان یک مسئولیت وظیفه‌ای و سنتی است. بازاریابی معاملاتی به عنوان یک نگرش کوتاه مدت که فقط روی معاملات فعلی تمرکز دارد، تعریف می‌شود. در دیدگاه دوم، بازاریابی رابطه‌مند می‌باشد که هدف، تمرکز همه جانبه بر مشتریان کلیدی در سرتاسر سازمان است. (پینی و همکاران[۶]، ۱۹۹۸)

بازاریابی رابطه‌مند، هنر کسب و کار امروز است. برای حفظ مشتریان کلیدی(سودآور) موجود، مهارت در ایجاد ارتباط صحیح با مشتری ضروری است. تئوری بازاریابی کلاسیک، عمدتاً به انجام معامله توجه داشت و به حفظ مشتریان اهمیتی نمی‌داد. اما با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و ترکیب جمعیت، شرکت‌ها با این واقعیت روبه‌رو شدند که امروزه دیگر مانند گذشته شرکت‌ها با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبه‌رو نیستند. امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و اینک شرکت‌ها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به کاهش باید مبارزه کنند، بنابراین هزینه‌های جذب مشتریان جدید رو به افزایش نهاده است. (سفیانیان، ۱۳۸۶: ۱۶-۱)

ابرات و روسل[۷] بر این باور بودند که حفظ مشتریان موجود برای سودآوری بلند مدت حیاتی است و در کانون توجه فلسفه بازاریابی رابطه‌مند قرار دارد. حفظ و تقویت روابط با مشتریان در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در بازار نقش حساسی ایفا می‌کند. محققان بین مبادلات گسسته و رابطه‌ای، تمایز قایل می‌شوند. مبادلات رابطه‌ای به عنوان مقدم‌های برای مبادله می‌باشند و انتظار برای همکاری‌های آتی، جایی که بین گروه‌ها روابط پیچیده شخصی و رضایتمندی‌های غیراقتصادی در طول زمان شکل می‌گیرند. (فیلای و شرما[۸]، ۲۰۰۳: ۶۵۱-۶۴۳)

بنابراین در این پژوهش با توجّه به جامعه‌ی مورد مطالعه(شرکت قند اسلام آباد غرب) سعی شد تا نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش مورد مداقه و بررسی دقیقی قرار گیرد. در تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که: رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب چیست؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت این تحقیق کسب شناختی جامع و عمیق در ارتباط با بازاریابی رابطه‌مند (جلب اعتماد، تعهد، حفظ رابطه متقابل با مشتری و توجه به نیازها و ارزش‌های مشترک) و ارتباط میان‌‌ها آنها با پیشبرد فروش(یکی از چهار آمیخته بازاریابی) در شرکت شرکت قند اسلام آباد غرب می‌باشد. درک روابط میان عوامل بازاریابی رابطه‌مند و ارتباط میان‌‌ها آنها با پیشبرد فروش موجب افزایش اثربخشی و درنتیجه اطلاعات ارزشمند برای سازمان می‌شود.

از طرفی، تحقیق و بررسی، قبل از پیاده‌سازی یک تئوری، بیانگر اهمیت مسأله جهت جلوگیری از هرگونه ضرر و زیان مادی و معنوی برای سازمان و اعضا بوده و ارائه پیشنهادهایی منتج از آن و منطبق با شرایط سازمان مدنظر، اهمیت آن را دو چندان می‌کند. مخصوصاً در مورد بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش که اهرم پیش‌برنده در هر سازمانی محسوب می­شوند.

۱-۴  اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی

۱- تعیین وضعیت بازاریابی رابطه‌مند در شرکت قند اسلام آباد غرب.

۲- تعیین وضعیت پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب.

۳- تعیین نقش بازاریابی رابطه‌مند با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب.

۱-۴-۲ اهداف فرعی

۱- تعیین رابطه بین جلب اعتماد مشتریان( اعتمادسازی) با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب.

۲- تعیین رابطه بین داشتن تعهد(تعهد به خدمت) با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب.

۳- تعیین رابطه بین حفظ رابطه متقابل با مشتریان (کیفیت ارتباطات) با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب.

۴- تعیین رابطه بین توجه به نیازها و ارزش‌های مشترک مشتریان (مدیریت تعارض) با پیشبرد فروش در شرکت قند اسلام آباد غرب.

۱-۵ چارجوب نظری(مدل مفهومی)

بازاریابی رابطه‌مند یکی از گسترده‌ترین مفاهیمی است که می‌توان آنرا از تمام دیدگاه‌های بازاریابی که روی رابطه‌مندی بحث می‌کند‌، نتیجه گرفت. بازاریابی رابطه‌مند به ایجاد روابط بلندمدت و متقابل با افراد و سازمان‌ها وگروه‌های ذینفع اشاره می‌کند و اساس آن برقراری ارتباطات مطلوب و مؤثّر به منظور حفظ و نگهداری آنها می‌باشد و پیشبرد فروش یا ترویج فروش به معنی مجموع فعالیت‌های اطلاع‌‌رسانی است، به طوری که پس از طی یک چرخه ‌ارتباط و ابلاغ صفات، کیفیات، مزیت‌ها و غیره عکس‌العمل مورد نظر را در خریدار ایجاد نموده و نهایتاً تقاضای آن کالا را افزایش دهد.

شکل۱-۱ مدل مفهومی تحقیق را نشان می‌دهد.دراین پژوهش متغییر بازاریابی رابطه مند به عنوان متغییر مستقل و متغییر پیشبرد فروش به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده است. ابعاد بازاریابی رابطه‌مند(اعتمادسازی، تعهد به خدمت، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض) بر اساس مدل دوبیسی(۲۰۰۷) و پیشبرد فروش بر اساس تعریف کاتلر(۲۰۰۱) می‌باشد.

تعداد صفحه :۱۳۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

[add_to_cart id=156811]

—-

پشتیبانی سایت :       

*