Get a site

پایان نامه نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطه

رشته : تاریخ
موضوع:
نقش سیدمحمدطباطبایی در انقلاب مشروطه
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حسین زمانی
استاد مشاور:جناب آقای دکتر سیاوش یاری
سال تحصیلی: ۱۳۹۰

چکیده:
سید محمد طباطبایی یکی از رهبران روحانی و مذهبی انقلاب مشروطه ایران است که با توجه به جایگاه وی در انقلاب مشروطه و مقام علمی و معنویشان و نیز مقبولیتی که نزد مردم داشته است، همراه و همگام با سید عبدالله بهبهانی لحظه‌های شرایط سخت انقلاب مشروطه در کنار مردم بوده و سختیها را به جان خریده اند.
طباطبایی با وجود نفوذ و موقعیتی که تنها در سایه صداقت و صحت عملش بدست آورده بود، لحظه ای از فکر مردم و ایجاد عدالتخانه خارج نشد، حتی عده ای درصدد برآمدند که با پیشنهاد رشوه وی را از ادامه راه منصرف سازند ولی مرد صادق و استوار انقلاب، لحظه ای تزلزل به خود راه نداد.
مرد بزرگوار صدمات بیشماری پذیرا شد زمانی در حضرت عبدالعظیم متحصن شد زمانی به قم مهاجرت کرد تا جایی که پس از به توپ بستن مجلس به گردنش زنجیر انداختند و با بی احترامی زیاد محبوسش کردند و در نهایت به مشهد تبعید گردید.
شجاعت، صداقت سید محمد طباطبایی در جریان انقلاب و نیز آگاهی او برای رسیدن به هدف و نیز انتخاب راه و روش صحیح برای دستیابی به هدف مذکور از بارزترین ویژگی های این رجل سیاسی بوده است.حاصل سخن اینکه سیدمحمدطباطبایی یکی از شخصیت های موثر تاریخ ایران است که در جهت تعالی و پیشرفت این سرزمین نقش اساسی داشته اند. نقشی تاثیر گزار که درخور بررسی و معرفی به علاقه مندان تاریخ ایران است.
واژگان کلیدی: سید محمد طباطبایی، انقلاب مشروطیت ایران ، عدالتخانه، انجمن‌های مخفی، مجلس شورای ملی و فراموشخانه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش مقدماتی. ۱
مقدمه: ۲
نقد و بررسی منابع: ۶
روزنامه و مج