Get a site

پایان نامه پهنه بندی خطر آتش در گون­زار­ها با بهره گرفتن از داده ­های ماهواره­ی سنجنده ETM+

پایان نامه رشته علوم دامی

گرایش : مرتعداری

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده منابع طبیعی

 پهنه بندی خطر آتش در گون­زار­ها با بهره گرفتن از داده ­های ماهواره­ی سنجنده ETM+

مطالعه موردی: مراتع ملایر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد مرتعداری

 استاد راهنما

دکتر سید جمال الدین خواجه الدین

دکتر سعید پورمنافی

عنوان          صفحه
فهرست مطالبهشت
فهرست جداول.دوازده
فهرست اشکالسیزده
چکیده.۱
فصل اول:مقدمه. ۲
۱-۱- طرح موضوع ۲
۱-۳-اهمیت مطالعه موضوع و اهداف. ۵
۱-۴- روش شناسی و محتوای پایان‌نامه. ۶
فصل دوم: بررسی منابع۷
۲-۱- مقدمه. ۸
۲-۲-مزایای تولید نقشه های موضوعی با بهره گرفتن از داده های ماهواره ای ۸
۲-۳-منابع داده های سنجش از دور. ۹
۲-۴- ویژگی های پوشش گیاهی ۱۱
۲-۵- روش انجام مطالعات صحرایی ۱۱
۲-۵-۱- جمع آوری داده های صحرایی جهت تهیه نقشه خطر آتش ۱۱
۲-۶- پیش پردازش تصاویر ماهواره ای ۱۴
۲-۶-۱- تصحیح هندسی ۱۴
۲-۶-۲- پردازش و بارِزسازی تصاویر ماهواره ای ۱۶
۲-۶-۳- تصاویر رنگی کاذب. ۱۶
۲-۶-۴- آنالیز مؤلفه های اصلی (PCA). 17
۲-۶-۵- شاخص های پوشش گیاهی ۱۸
۲-۶-۶- فیوژن کردن تصویر. ۲۰
۲-۶-۷- روش های طبقه بندی ۲۱
۲-۶-۷-الف- طبقه بندی نظارت شده.۲۱
۲-۶-۷-ب- طبقه بندی نظارت نشده۲۱
۲-۶-۷ج-طبقه بندی ترکیبی(هیبرید)۲۲
۲-۷- برازش مدل رگرسیونی۲۲
۲-۸- برآورد صحت نقشه های موضوعی حاصل از دور سنجی.۲۴
۲-۹- صحت نقشه حاصل از طبقه بندی .۲۴

هشت

۲-۱۰- مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور. ۲۵
۲-۱۰-۱مطالعات انجام شده در خارج کشور. ۲۵
۲-۱۰-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۳۱
فصل سوم: مواد و روش ها.۳۵
۳-۱- مشخصات منطقه. ۳۵
۳-۱-۱-موقعیت جغرافیایی .۳۵
۳-۱-۲- رژیم بارندگی و اقلیمی منطقه. ۳۵
۳-۱-۳- تعداد روزهای یخبندان ۳۷
۳-۱-۴- باد. ۳۷
۳-۱-۵- وضعیت زمین شناسی و پستی و بلندی های منطقه. ۳۷
۳-۱-۶- کاربری اراضی ۳۸
۳-۲- مطالعه پهنه بندی خطر آتش سوزی با سنجش از دور. ۴۰
۳-۲-۱- انتخاب منطقه مورد مطالعه. ۴۰
۳-۲-۲- ابزار و داده های مورد نیاز برای مطالعه. ۴۰
۳-۳- روش انجام مطالعات میدانی ۴۱
۳-۳-۱- جمع آوری داده های میدانی ۴۱
۳-۴- پیش پردازش و پردازش داده های ماهواره ای ۴۵
۳-۴-۱- تصحیح هندسی و زمین مرجع نمودن تصاویر. ۴۵
۳-۵-۲- جداسازی منطقه مورد مطالعه بر روی تصویر. ۴۵
۳-۴-۲- استخراج اطلاعات رقومی ۴۵
۳-۴-۳- بارزسازی تصاویر. ۴۶
۳-۴-۵-الف- تعیین بهترین ترکیب باندی برای تصاویر رنگی کاذب۴۶
۳-۴-۵-ب- آنالیز مؤلفه­ی اصلی.۴۶
۳-۴-۵-ج- فیوژن تصاویر۴۶
۳-۴-۵-ه- تعدیل هیستوگرام.۴۶
۳-۵-  طبقه بندی تصاویر ۴۷
۳-۵-۱- طبقه بندی نظارت شده. ۴۷
۳-۵-۲- طبقه بندی نظارت نشده. ۴۷
۳-۵-۳- طبقه بندی ترکیبی(هیبرید). ۴۷
۳-۶-تهیه نقشه کاربری اراضی.۴۷
۳-۶-۱- سایه و ابر. ۴۸
۳-۷-تهیه نقشه پوشش گیاهی ۴۸
۳-۷-۱- محاسبه شاخص پوشش گیاهی ۴۸

نه

۳-۸- آنالیز رگرسیون و تعیین مدل ۴۸
۳-۸-۱- اعمال مدل رگرسیونی بر داده های ماهواره ای و تولید نقشه. ۴۹
۳-۹- ارزیابی صحت نقشه های تولید شده. ۴۹
فصل چهارم: نتایج۵۰
۴-۱- نتایج پردازش و پیش پردازش تصاویر. ۵۰
۴-۱-۱- نتایج پیش پردازش تصویر۵۰
۴-۲- نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی ۵۲
۴-۲-۱- تهیه بهترین ترکیب رنگی.۵۲
۴-۲-۲- آنالیز تجزیه مؤلفه اصلی ۵۳
۴-۲-۳- فیوژن تصاویر. ۵۳
۴-۲-۴- تعدیل هیستوگرام. ۵۴
۴-۲-۵- طبقه بندی تصاویر. ۵۵
۴-۲-۵-الف- طبقه بندی نظارت نشده. ۵۵
۴-۲-۵-ب- طبقه بندی نظارت شده. ۵۵
۴-۲-۴-ج- طبقه بندی به روش هیبرید ۵۵
۴-۳-نتایج حاصل از طبقه بندی تصاویر. ۶۱
۴-۴- پوشش گیاهی منطقه و نقشه پهنه بندی خطر آتش ۶۲
۴-۴-۱- روابط رگرسیونی و تولید نقشه. ۶۳
۴-۵- طبقه بندی برای خطر آتش ۶۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری. ۷۹
۵-۱- استفاده از داده های ماهواره ای ۷۹
۵-۲- انتخاب تصاویر ماهواره ای ۸۰
۵-۳- تصحیح هندسی ۸۰
۵-۴- فیوژن ۸۰
۵-۵- آنالیز مؤلفه های اصلی ۸۱
۵-۶- روش نمونه برداری ۸۱
۵-۷- تعدیل هیستوگرام. ۸۲
۵-۸- بهترین ترکیب باندی ۸۲
۵-۹- طبقه بندی تصویر. ۸۳
۵-۱۰- روش هیبرید ۸۳
۵-۱۱- مقایسه روش های طبقه بندی ۸۴
۵- ۱۲- مدل های آماری ۸۹
۵-۱۳-۱- آنالیز باندهای اصلی و درصد پوشش گیاهی ۸۹

ده

۵-۱۳-۲- نقشه حاصل از شاخص گیاهی و درصد تاج پوشش گون .۱۰۰
۵-۱۳- نقشه پوشش گیاهی.۸۹
۵-۱۴- نتیجه گیری۱۰۲
۵-۱۵- پیشنهادات.۱۰۳
منابع.۱۰۴

یازده

چکیده انگلیسی۱۱۲
چکیده                                                                  
آتش سوزی­های عمدی در عرصه منابع طبیعی یکی از بحران­هایی است که هر ساله خسارات غیر قابل جبرانی بر اکوسیستم­ها ی مرتعی و محیط زیست وارد می­سازد به طوری که در سال­های اخیر به عنوان یک مسئله و چالش جهانی معرفی شده است. عرصه­های منابع طبیعی ایران نیز از این امر مستثنا نیست و به دلایل مختلف هر ساله وقوع انواع آتش سوزی­ها در این عرصه­ها گزارش شده است. طبق گزارش سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور هر ساله انواع حریق­ها در سطح جنگل­ها و مراتع به دلایل مختلف بروز می­نماید. طبق همین گزارش از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۹، تعداد ۱۴۹۶۰ فقره آتش سوزی در۱۵۷۱۲۱ هکتار اراضی جنگلی و مرتعی کشور روی داده است. بنظر می­رسد عدد واقعی بیش از این باشد. در سال­های اخیر با افزایش فراوانی آتش سوزی­های عمدی در مراتع ، پایش پوشش­گیاهی و پهنه بندی خطر آتش امری ضروری گردیده است. شناسایی و پهنه بندی نواحی دارای خطر آتش سوزی یکی از ابزار­های اساسی به منظور دستیابی به راهکار­های مقابله با آتش سوزی در مرتعداری پایدار محسوب می­شود. یکی از کانون­های بحرانی آتش سوزی­های عمدی در استان همدان، گون­زار­های وسیع شهرستان ملایر است. لذا هدف مطالعه حاضر، تهیه نقشه نواحی دارای خطر آتش سوزی مرتع بر پایه تهیه نقشه پوشش­گیاهی گون درختچه­ای و بوته­ای به منظور مدیریت آتش گون­زارها با بهره گرفتن از تصاویر ETM+ است، تا در جهت مدیریت و حفاظت گون­زارها مدیران بتوانند برنامه ریزی نمایند زیرا با تهیه نقشه نواحی دارای خطر آتش­سوزی و برنامه ریزی برای این نواحی می­توان خطرات آن را تا اندازه­ای کاهش داده و به فعالیت­های پیشگیرانه، حفاظتی و مدیریتی در این مورد پرداخت. برای زمین مرجع کردن داده ­های ماهواره­ای از ۲۸ نقطه کنترل زمینی و نقشه­های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰، با اعمال روش نزدیک ترین همسایه و مدل هندسی درجه یک، RMSe کمتر از ۱/۰ پیکسل ، حاصل گردید. منطقه مورد مطالعه اطراف شهر ملایر در جنوب شرقی استان همدان با مساحت ۷۰۰۰۰ هکتار، است. جمع­آوری داده ­های زمینی برای آنالیز تصاویر با روش نمونه برداری تصادفی طبقه ­بندی شده انجام شد که در هر واحد نمونه برداری تعداد ۱۰ پلات بر روی محیط دایره­ای فرضی به شعاع ۲۰ متر مستقر و درصد پوشش­گیاهی هر پلات برآورد گردیدمیانگین اعداد درصد پوشش­گیاهی ۱۰ پلات بعنوان درصد پوشش­گیاهی برای آن واحد در نظر گرفته شد .انواع آنالیز­های پردازش داده­ ها­ی ماهواره­ای برای تهیه نقشه کاربری اراضی نظیر فرایند فیوژن به روش Brovey فیلتر­گذاری، تعدیل هیستوگرام، آنالیز مؤلفه­ی اصلی شاخص­گیاهی NDVI، Tasseled Cap، NDBIطبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده انجام شد. در نهایت نقشه کاربری اراضی با بهره گرفتن از روش هیبرید و ترکیب لایه­های مختلف و روی هم گذاری آنها به دست آمد. نتیجه این طبقه ­بندی به دست آمده ۱۶ طبقه کاربری با ضریب کاپای ۷۵/۰ به شرح زیر می­باشد: ۱- معادن آهن ۲- اراضی حاوی آهن ۳- زراعت آبی ۴- تاکستان ۵- زراعت دیم ۶- آیش ۷- مناطق مسکونی و صنعتی ۸- رخنمون سنگی ۹- کوه ۱۰- معادن رس ۱۱- خطوط ترابری ۱۲- مسیل و آبراهه ۱۳- فضای سبز شهری ۱۴-. سایه رخنمون سنگی ۱۵- اراضی دست خورده ۱۶- مراتع و دیمزارهای رها شده . بیشترین درصد مساحت منطقه مطالعاتی مربوط به مراتع و دیمزار­های رها شده با مساحت ۷۷/۶۹ درصد و کمترین درصد مساحت مربوط به فضای سبز شهری با مساحت ۱۱/۰درصد است. بین داده ­های درصد پوشش گیاهی جمع­آوری شده از مراتع منطقه با ارزش­های پیکسل­های نظیر تصاویر با رگرسیون گام به گام، مدل برآورد مقدار تاج پوشش گون تعیین شد. سپس این مدل بر روی تصاویر اعمال و با بهره گرفتن از تفکیک تاری و طبقه بندی مجدد، نقشه طبقات خطر آتش به دست آمد. با رگرسیون خطی چند متغییره همبستگی و روابط بین درصد پوشش گیاهی با شاخص­های گیاهی و باند­های اصلی بررسی شد. همبستگی باند ۴ و ۳ با درصد تاج پوشش گیاهی گون بیشتر از سایر باندها است که در برازش مدل­ها با بهره گرفتن از باند­های اصلی، از باند ۴ استفاده شد. نقشه تولیدی با بهره گرفتن از مدل باند ۴ با نقشه پوشش­گیاهی منطقه مطابقت دارد. همبستگی درصد تاج پوشش گیاهی با ۱۲ شاخص گیاهی بررسی شد که شاخص TVI با ضریب همبستگی ۷۶/۰ بیشترین میزان همبستگی را نشان می­دهد.بعد از TVI ، شاخص های MND و NDVI و SAVI با ضریب همبستگی ۷۵/۰ بیشترین میزان همبستگی را دارند. در نهایت ۴ طبقه از دامنه خطرآتش سوزی مراتع منطقه مورد مطالعه تحت: “خطر زیاد” با بیش از ۳۵% تاج پوشش گون ، “خطر متوسط” با ۱۵-۳۵% تاج پوشش گون ، “خطر کم” با ۵-۱۵% تاج پوشش گون و دسته چهارم “مراتع بدون خطر” آتش سوزی با ۰-۵% تاج پوشش گون مشتق شدند. دقت و صحت کلی نقشه تولیدی با روش ماتریس خطا تعیین شد که نقشه نهایی کاپای کلی ۷۰% دارد. نقشه به دست آمده تطبیق زیادی با مکان­های واقعی آتش گرفته طی چند سال اخیر دارد، زیرا با توجه به اختلاف ۶ ساله تاریخ تصویر با زمان نمونه بردای، ۹۰% آتش سوزی های رخ داده طی ده گذشته مربوط به طبقه “خطر زیاد” و “خطر متوسط” می­باشد. که این مناطق امروزه جزء مناطق بدون خطر طبقه بندی می­شوند، زیرا دیگر گونی برای آتش زدن در آنها باقی نمانده است. در مطالعه میدانی برای تعیین علت آتش سوزی ه
ای مراتع منطقه ملایر، مشخص شد که ۱۰۰ درصد آتش سوزی­ها عمدی است و با هدف حذف گونه­های خاردار و غیر خوشخوراک غالب گون زارها اتفاق می­افتد تا با باز شدن ف
ضا، گونه­های مرتعی خوشخوراک جایگزین گردند. بررسی مدل نهایی نشان می­دهد که شاخص­های تهیه شده با باند ۳ و ۴ سنجنده نقش مؤثری درمدل­های رگرسیونی ایفا کردند. نتایج کلی نشان داد که تصویر سنجنده ETM+ برای تولید نقشه کاربری اراضی و خطر آتش سوزی مناسب می­باشد.
واژگان کلیدی: پهنه بندی خطر آتش، ملایر، گون، تصاویر ماهواره ای، ETM+
۱-۱- طرح موضوع
جنگلها و مراتع یکی از مهمترین و با ارزش ترین مواهب الهی است که نه تنها به عنوان میراثی گرانبهاء از گذشتگان بلکه امانتی است که در اختیار ابناء بشر قرار گرفته تا نسل های آینده، ضمن بهره برداری مناسب، نسبت به حفظ و صیانت آن اقدام نمایند [۱۶] .به همین دلیل، برای مدیریت و بهره برداری بهینه مراتع باید شناخت دقیق از اجزاء اکوسیستم های مرتعی داشته و واکنش آن­ها در برابر دخالت ها و تغییرات گوناگون بررسی نمود [۳۶]. مراتع از نظر علم اکولوژیک، اکوسیستمی پویا و از نظر شناخت آن پدیده پیچیده طبیعی است، در حالت طبیعی و نرمال اجزای تشکیل دهنده همواره با هم در حالت تعادل قرار دارند. هنگامی که تحت تأثیر یک یا چند عامل مخرب طبیعی یا مصنوعی قرار می­گیرند، با توجه به نوع و شدت اثر آنها، ممکن است حالت تعادل یا قدرت خودتنظیمی آنها ضعیف گشته و یا از بین برود [۷۲]. اساساً گیاهان در جنگل ها و مراتع همیشه در معرض آسیب­های طبیعی و تخریب قرار دارند. هرگونه تغییرات مضر و قابل اندازه گیری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا توان زیستی منابع طبیعی که موجب از دست رفتن یا کاهش کمی و کیفی خدمات منابع طبیعی مانند کارکرد های فیزیکی و بیولوژیکی آن گردد، اصطلاحاً تخریب یا آسیب منابع طبیعی نامیده می­شود [۴۶]. اصطلاحا” گفته می­شود که “در سیستم اغتشاش یا بی نظمی به وجود آمده است”. یکی از عوامل اصلی ایجاد اغتشاش در بسیاری از اکوسیستم­ها آتش سوزی است. آتش­سوزی طبیعی و یا مصنوعی، به لحاظ اثرات سریع ویرانگری که دارد نقش کلیدی در تغییر شکل ساختار و پویایی مراتع بازی می­ کند [۷۱،۸۳،۸۸،۹۹].
مسئله آتش سوزی مسئله ای نیست که به امروز و فردا بسنده شود بلکه امری است که از گذشته­های دور و سالیان متمادی به طور طبیعی وجود داشته و به مرور زمان با آمدن انسان به عرصه، مقدار و تعداد آتش سوزی افزایش یافت [۳۰]. در تاریخ مذکور است که رومی ها و سایر ساکنان منطقه مدیترانه، بیش از٢٠٠٠ سال است که سوزاندن بقایای گیاهان را انجام می­ دهند [۸۷]. سرخ پوستان ساکن آمریکا نیز گاهی برای بدست آوردن محصول بیشتر، چمنزارها را آتش میزدند [۸۷]. این روش در ایران برای جلوگیری از گسترش گیاهان مهاجم خاردار در پروژه های اصلاح مراتع به کاربرده نمی­ شود ولی در کشورهای دیگر مانند استرالیا و آمریکا به عنوان یک روش اصلاحی محسوب می­شود [۳۵].
آتش سوزی در عرصه منابع طبیعی یکی از بحران هایی است که هر ساله خسارات غیر قابل جبرانی بر اکوسیستم ها و محیط زیست وارد می­سازد به طوری که در سال­های اخیر به عنوان یک مسئله و چالش جهانی تبدیل شده است. عرصه­های منابع طبیعی ایران نیز از این امر مستثنا نیست و بنا به هر دلیلی هر ساله شاهد وقوع انواع آتش سوزی­ها در این عرصه­ها هستیم. طبق گزارش سازمان جنگل­ها مراتع و آبخیزداری کشور هر ساله شاهد بروز انواع حریق­ها در سطح جنگل­ها و مراتع هستند که به دلایل مختلف بروز می­نماید. طبق گزارش سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از سال ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۹، تعداد ۱۴۹۶۰ فقره آتش سوزی رخ داده که در مجموع ۱۵۷۱۲۱ هکتار در جنگل ها و مراتع کشور روی داده است [۲۸].
آتش سوزی را از لحاظ علل بروز به دو دسته: طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می­ کنند:
در آتش سوزی­های طبیعی یا خود سوزی، آتش سوزی در اثر تخمیر و فعل و انفعالات شیمیای مواد آلی و لاشبرگ روی هم انباشته در روی زمین و به دام افتادن نور و انرژی حرارتی تابشی خورشید در آنها و همچنین رعد و برق ایجاد می­شود [۱۶]. در عرض­های جغرافیایی شمالی که پوشش جنگلی فراوان تر است، رعد و برق عامل اصلی آتش سوزی می­باشد [۱۱۷]. آتش سوزی­های ناشی از فعالیت­های انسانی غیر طبیعی قلمداد می­شود و خود به دو دسته آتش سوزی عمدی و غیرعمدی تقسیم می­شود. آتش سوزی­های عمدی عملاً توسط برخی از افراد برای دستیابی به اهداف خاصی ایجاد می­شوند، مثل تبدیل اراضی جنگلی و مرتعی به زمین­های زراعی با هدف تصاحب اراضی منابع طبیعی و یا تغییر تیپ گیاهی و گونه­های غیر خوشخوراک به گونه­های جایگزین مناسب، ایجاد چراگاه به منظور تأمین علوفه بیشتر برای چرای دام از جمله این موارد است که موجب آتش سوزی و وارد شدن خسارت به منابع طبیعی می­گردد. در آتش سوزی­های غیرعمد که در اثر بی توجهی و سهل انگاری صورت می­گیرد می­توان به سهل انگاری در حین گردشگری و تفرج افراد اتفاق می­افتد که در اثر مثلاً پرتاب ته سیگار یا کبریت روشن در مسیر جاده­ها، آتش زدن سرشاخه­ها برای ایجاد گرما با اهداف مختلف زیاد گزارش شده است. همچنین سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در مزارع یا بروز آتش سوزی در اثر عملیات عمرانی یا مواد منفجره اشاره کرد که موجب آتش سو
زی و وارد آمد خسارت به منابع طبیعی جنگل و مرتع می‌گردد [۱۶].
از دیدگاه جهانی، آتش سوزی هایی که توسط انسان به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه شکل می­گیرند به مراتب بیش تر از آتش سوزی­های طبیعی است [۶۸]. بررسی­ها نشان می­دهد که در جهان تقریبا ۸۰-۹۰% از آتش سوزی ها به دلایل انسانی رخ می­دهد، چنانچه در اروپا ۵% از کل آتش سوزی­ها در اثر عوامل طبیعی رخ می­دهد [۶۵]. در ایران و به طور مثال در استان اصفهان از تاریخ ۱۳۸۹ تا تاریخ ۱۳۹۰ تعداد ۳۹۰ فقره آتش سوزی در مراتع استان گزارش شده که ۱۰۰ درصد آنها عمدی و با هدف تغییر گونه­های غالب مرتعی صورت گرفته است [۱۶]. آتش به عنوان یک عامل بوم شناختی می ­تواند بر اجزای تشکیل دهنده هر اکوسیستم اثرات مثبت یا منفی داشته باشند [۱۱۲]. آتش سوزی پوشش گیاهی پدیده ای جهانی است که در اکثر نواحی گرمسیری، معتدل و سردسیری رخ می­دهد بطور طبیعی اتفاق می­افتد [۶۸]. آتش سوزی با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه و نوع پوشش گیاهی اثر­های متفاوتی بر روی گونه­های مختلف دارد [۱۱۲].
مطالعات صورت گرفته اثرات آتش سوزی ها را به ۳ گروه کلی تأثیرات آتش پوشش گیاهی، خاک و محیط و اتمسفر تقسیم بندی می­ کنند. در ذیل به اختصار به توضیح در مورد نکات ذکر شده پرداخته می شود.
الف) اثرات آتش بر پوشش گیاهی
در مورد اثرات آتش بر پوشش گیاهی و یا گون­ های گیاهی می­توان به حذف یا کاهش معنی دار گیاهان چوبی نامرغوب، افزایش تولید و خوشخوراکی علوفه، از بین بردن علف های خشک، بلند و با کیفیت پایین و تجدید علوفه تازه، آزاد کردن مواد مغذی گیاه و لاشبرگ در خاک، تغییر در الگوی توالی و منابع گیاهی، تغییر در میزان جست زنی در گونه­های مختلف، شکستن خواب بذر و افزایش جوانه زنی در برخی از گونه­ها که بذر آنها پوسته سخت دارند، افزایش و بهبود علوفه مرتعی از طریق سوختن مواد غیر قابل هضم خشک شده که نتیجه آن تولید علوفه شاداب، جوان و تازه است اشاره نمود. کنترل رقابت در بین گونه­های گیاهی، بهبود شرایط زیستگاه حیات وحش و کنترل آفات و بیماری­های قارچی از دیگر اثرات آنها است [۱۰۱،۱۰۳،۲۵،۱۶،۵].
ب) اثرات آتش بر خصوصیات خاک
۱- اثرات آتش بر خصوصیات فیزیکی خاک
تغییر در ساختار و بافت خاک، کاهش در میزان حفظ رطوبت و ظرفیت نگهداری آن، افزایش آبگریزی، بدون پوشش باقی ماندن سطح زمین در طولانی مدت که نتیجه این­ها افزایش استعداد خاک برای فرسایش است [۶۸].
۲- اثرات آتش بر خصوصیات شیمیایی خاک
تنظیم حاصلخیزی خاک برخی اکوسیستم ها تغییر محسوس در چرخه مواد غذایی خاک مانند افزایش ازت قابل استفاده و هم چنین سایر عناصر ضروری در خاک، آزاد شدن بیش از ۵٠ درصد پتاس موجود در مواد آلی، تعدیل و کاهش ماده آلی خاک(OM)[1]که از مهمترین اثرات آتش بر روی خصوصیات شیمیایی خاک است. کاهش ماده آلی موجب افزایش چگالی ظاهری و کاهش قابلیت نفوذ پذیری آب در خاک به ویژه در دراز مدت می­شود و به دنبال آن تضعیف پوشش گیاهی رخ می­دهد [۶۸].
۳- اثرات آتش بر خصوصیات بیولوژیکی خاک
از بین رفتن میکروارگانیسم­های مفید خاک، کاهش ذی توده میکروبی خاک، کاهش گونه­های میکروبی و دینامیک جمعیت، کاهش یا از دست رفتن بی مهرگان موجود در خاک از جمله کرم­های خاکی از اهم این تغییرات گزارش شده است [۵۹].
تعداد صفحه :۱۲۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.