Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: : حشره شناسی

عنوان : بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

دانشگاه محقق اردبیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

عنوان:

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم

اساتید راهنما:

دکتر قدیر نوری قنبلانی

دکتر جبرائیل رزمجو

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و مروری برتحقیقات گذشته

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۱-۱- جایگاه شته­ی سبز گندم در رده بندی حشرات………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۱-۲- شکل شناسی شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۱-۳- زیست­شناسی شته­ی سبز گندم ………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۱-۴- مناطق انتشار و دامنه­ی میزبانی شته­ی سبز گندم …………………………………………………………………………………… ۷

۱-۲- تعاریف:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۲-۱- مقاومت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۲-۲- مقاومت القایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۲-۳- میانگین نرخ نسبی رشد………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۲-۴- بررسی­های انجام شده روی مقاومت القایی و شاخص میانگین نرخ نسبی رشد………………………………. ۱۳

پارامترهای رشد جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

فصل دوم : مواد و روشها

۲-۱- شناسایی گونه­های مختلف شته و تعیین گونه­ی غالب………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲- انجام آزمایش­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۱- محل و شرایط آزمایشات…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۲-۲- پرورش گیاهان میزبان…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۲-۳- تشکیل کلنی شته­ی سبز گندم…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۲-۴- بررسی مکانیسم مقاومت القایی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۵- تهیه جدول زندگی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲-۶- آزمایش روی ارقام گندم برای محاسبه شاخص میانگین نرخ نسبی رشد………………………………………. ۳۲

تجزیه و تحلیل داده ­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴

فصل سوم : نتــایج و بحث

۳-۱- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………… ۳۵

۳-۲- میانگین طول دوره­ی نشو و نما و میزان بقای پوره­ها…………………………………………………………………………… ۴۲

۳-۳- طول عمر حشرات بالغ شته­ی سبزگندم…………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۴- قدرت باروری شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۵- نرخ بقاء و باروری روزانه…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

۳-۶- میانگین نرخ نسبی رشد…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

نتیجه ­گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

پیوست و ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

 

فهرست شکل­ها

شکل ۱-۱- حشره­ی کامل بی­بال، بالدار و پوره­های شته­ی سبز گندم………………………………………………………………………………………… ۶
شکل ۲-۱- پرورش گیاه گندم در گلخانه دانشکده علوم کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
شکل ۲-۲- جمع آوری شته سبز گندم از مزارع گندم ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
شکل ۲-۳- کلنی شته سبز گندم روی رقم سبلان در ژرمیناتور…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
شکل ۲-۴- بررسی پارامترهای زیستی شته سبز گندم در اتاقک رشد با بهره گرفتن از قفس برگی……………………………………………………………………. ۲۹
شکل ۲-۵- ترازوی دیجیتال جهت توزین شته……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
شکل ۳-۱- منحنی­های تغییرات بقا (lx) و باروری ویژه­ی سنی (mx) شته­ی سبز گندم روی تیمارهای زمانی…………………………………………. ۴۸

 

فهرست جدول­ها

جدول ۳-۱- پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم، Sitobion avenae، روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………….. ۳۵
جدول ۳-۲- تاثیر تیمارهای زمانی آلوده­سازی قبلی روی پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم در رقم شیرودی در شرایط آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷
 جدول ۳-۳- تاثیر تیمارهای زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای رشد جمعیت شته­ی سبز گندم روی رقم سای­سونز در شرایط آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
جدول ۳-۴- پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………….. ۴۲
جدول۳-۵- تاثیر ۵ تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم شیرودی تحت شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
جدول ۳-۶- تاثیر ۵ تیمار زمانی آلوده­سازی روی پارامترهای نشو و نمای شته­ی سبز گندم در رقم سای­سونز تحت شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
جدول ۳-۷- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد S. avenae بین دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی………………………………………………………. ۵۰
جدول ۳-۸- مقایسه میانگین نرخ نسبی رشد  شته­ی سبز گندم بین چند تیمار زمانی آلوده­سازی قبلی روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
جدول ضمیمه ۱- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی صفر………………………………………………………………. ۶۷
جدول ضمیمه ۲- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی ۲ روز……………………………………………………………. ۶۸
جدول ضمیمه ۳- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی ۴ روز………………………………………………………………. ۶۹
جدول ضمیمه ۴- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی ۶ روز………………………………………………………………… ۷۰
جدول ضمیمه ۵- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم شیرودی در پیش آلودگی ۸ روز……………………………………………………………….. ۷۱
جدول ضمیمه ۶- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی ۰ روز…………………………………………………………….. ۷۲
جدول ضمیمه ۷- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی ۲ روز…………………………………………………………….. ۷۳
جدول ضمیمه ۸- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی ۴ روز……………………………………………………………. ۷۴
جدول ضمیمه ۹- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی ۶ روز……………………………………………………………. ۷۵
جدول ضمیمه ۱۰- جدول باروری شته­ی سبز گندم روی رقم سای سونز در پیش آلودگی ۸ روز…………………………………………………………. ۷۶

 

چکیده

شته­ی سبزگندم، Sitobion avenae (Fabricius)، به­عنوان یکی از آفات مهم غلات دانه ریز و به­ویژه گندم در سال­های اخیر بوده و جمعیت رو به گسترش دارد و یکی از عوامل مهم انتقال ویروس کوتولگی زرد جو می­باشد. اخیرا پیشنهاد شده است که می­توان از مقاومت القایی برای کاهش جمعیت حشرات استفاده کرد. مقاومت القایی در اثر واکنش گیاه به تغذیه آفت روی گیاه در برابر حشرات آفت ایجاد می­گردد. در این تحقیق به منظور القای مقاومت در دو رقم گندم به شته­ی سبز گندم ارقام گندم با نام­های سای­سونز و شیرودی در مرحله ۳ برگه شدن برای مدت­های ۰، ۲، ۴، ۶، ۸ روز با پنج عدد شته­ی سبز گندم در داخل اطاقک رشد تنظیم شده در دمای Ċ۲±۲۵، رطوبت نسبی ۵ ±۶۰ درصد و دوره­ی نوری (L:D) 14:10 آلوده گردید و پس از سپری شدن هریک از این مدت­ها، گیاهان برای مدت ۴۸ ساعت عاری از شته نگهداری شدند. سپس روی هر گیاه یک شته­ی بالغ مستقر گردانده شده (برای هر تیمار ۲۰ تکرار) و پارامترهای زیستی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که از نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته­ (rm) بین دو رقم گندم و بین تیمارهای زمانی روی دو رقم اختلاف معنی­داری در سطح احتمال ۵% وجود دارد، به­طوری­که rm  روی رقم شیرودی ۱۹۸/۰ ماده/ماده/روز و روی رقم سای­سونز ۰۷۵/۰ ماده/ماده/روز ثبت شد. بیشترین و کمترین مقدار rm  بین تیمارهای زمانی در رقم سایسونز به ترتیب در تیمار شاهد (۰۹۲/۰ ماده/ماده/روز) و تیمار ۶ روز پیش آلودگی (۰۶۳/۰ ماده/ماد/روز) و نیز روی رقم شیرودی در تیمار شاهد (۲۱۶/۰ ماده/ماده/روز) و تیمار ۶ روز پیش آلودگی (۱۵۷/۰ ماده/ماده/روز) بدست آمد و بین ۶ روز آلودگی قبلی و ۸ روز آلودگی قبلی تفاوت معنی­داری مشاهده نگردید. از نظر میانگین طول دوره­ی نشو و نمو مرحله پورگی بین دو رقم گندم و ۵ تیمار زمانی در سطح احتمال ۵ درصد اختلاف معنی­داری مشاهده شد. میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب ۳/۰±۱۵/۱۰ و ۱/۰±۹۸/۷ روز بود. بیشترین میانگین طول دوره­ی نشو و نمای پوره­ها در رقم سای­سونز و شیرودی به ترتیب ۳/۱۰ و ۸/۸ روز مربوط به تیمار ۶ روز آلودگی قبلی و کمترین آن در تیمار شاهد مشاهده گردید. بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج تولید شده در رقم شیرودی و رقم سای­سونز بترتیب ۱/۱۹ و ۴/۶ پوره بود. همچنین بیشترین و کمترین میانگین تعداد نتاج در دوره­ی تولید مثلی در بین تیمارها در رقم سایسونز بترتیب در تیمار شاهد (۶/۱ عدد) و در تیمار ۶ روز آلودگی قبلی (۲/۱ عدد) و در رقم شیرودی بترتیب در در تیمار شاهد (۰۴/۲ عدد) و در تیمار ۶ روز آلودگی قبلی (۶/۱ عدد) دیده شد. بنابراین نتیجه گیری می­شود می­توان با ۶ روز آلودگی قبلی گندم به شته­ی سبز گندم در آن مقاومت القایی نسبت به این شته ایجاد نمود که در برنامه­ی IPM این آفت می ­تواند مفید واقع شود.

مقدمه:

گیاهان تیره­ی غلات (Graminae) بطور مستقیم و غیر مستقیم بیشترین اهمیت را در تغذیه انسان داشته و در بین غلات، گندم، Triticum aestivum L.، مهمترین نقش را در دنیا دارد. گندم گیاهی است تک لپه­ای، علفی و یکساله که دارای گونه­های بسیار زیادی می­باشد (خدابنده، ۱۳۸۷). گندم احتمالاً یکی از اولین گیاهانی است که توسط انسان کاشته شده و به همین دلیل مهمترین گیاه زراعی به شمار می­آید، زیرا کاشت آن از گیاهان دیگر ساده­تر بوده و تطابق آن در مناطق مختلف که دارای شرایط آب و هوایی متفاوتی است، بیشتر می­باشد. حدود ۶۰ درصد مزارع دنیا زیر کشت غلات می­باشد که بیشترین مقدار آن زیر کشت گندم است. براساس گزارش اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی در سال ۹۲-۱۳۹۱ سطح زیرکشت گندم در کشور ۲۲/۳ میلیون هکتار آبی و ۸۸/۱۳ میلیون هکتار دیم می­باشد و سالیانه در حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید می­شود. گندم در بیشتر کشورهای جهان به ویژه خاورمیانه، آسیا، روسیه، اروپا، آمریکا، کانادا و ایران مهمترین محصول زراعی است و در طی دوران­ مختلف، کمبود آن مشکلات زیادی را در جامعه به ­وجود آورده است (سرافرازی، ۱۳۷۱؛ راشد محصل، ۱۳۷۶). در میان کشورهای جهان، چین، آمریکا و هندوستان از نظر سطح زیر کشت گندم جایگاه­های اول تا سوم را دارند (پورصالح، ۱۳۷۴). کشور ایران با دارا بودن مناطق مستعد کاشت گندم تقریبا در بیشتر استان­ها توان تولیدی زیادی دارد. گندم نیز مانند سایر گیاهان زراعی در دوره­ی رشد خود مورد حمله­ی آفات مختلفی قرار می­گیرد که در این میان شته­ها علاوه بر تغذیه مستقیم با انتقال عوامل بیماریزای گیاهی (ویروس­ها) خسارت مضاعفی را به گیاهان مورد تغذیه تحمیل می­ کنند. شته­ها خرطوم خود را به آوندهای گیاه میزبان وارد نموده و از شیره­ی پرورده­ی آن تغذیه می­ کنند (نوری و رضوانی، ۱۳۷۳؛ اختر و همکاران[۱]، ۲۰۰۴). در ایران ۱۰ گونه­ شته به­ عنوان آفات اصلی و خسارت­زای غلات شناسایی شده ­اند، که شته­ی سبز گندم یکی از این شته­ها است. شته­ی سبز گندم با نام علمی (Fabricius) Sitobion avenae از راسته Hemiptera و خانواده­ی  Aphididaeعامل انتقال بیماری ویروسی کوتولگی زرد جو[۲]  بوده و یکی از آفات مهم غلات در نقاط مختلف جهان محسوب می­شود. این شته بیشترین تراکم را در استان­های تهران و گلستان طی سال­های ۷۳-۱۳۷۲ داشته است، به طوری­که در استان تهران حدود ۷/۳۱- ۵/۹۴ درصد (نوری و رضوانی، ۱۳۷۳) و در استان گلستان ۹۷ درصد فراونی جمعیت شته­ها، مربوط به این شته بوده است (درویش مجنی و رضوانی، ۱۳۷۴). شته­ی سبز گندم علاوه بر برگ و ساقه به خوشه ­های سبز غلات نیز حمله می­ کند (فرحبخش، ۱۳۴۰). گیاهان میزبان شته­ها (از جمله گندم) از نظر تناسب میزبانی از جمله ارزش غذایی، مواد شیمیایی ثانویه و مورفولوژی می­توانند روی باروری، رشد و بقای شته­ها تاثیر گذاشته و باعث تغییر در نرخ مرگ و میر و تولید مثل آنها شوند (اسکوتزکو و بوسک پرز[۳]، ۲۰۰۰). جمعیت شته­ها در گیاهان میزبان مناسب افزایش پیدا کرده و رشد و ترجیح تولید مثلی آنها در پاسخ به تغییرات کیفیت میزبان تغییر می­ کند (هونک، ۱۹۸۷؛ هونک و مارتین کوا[۴]، ۱۹۹۹؛ سکورا و دیکسون[۵]، ۱۹۹۶). ترکیبات شیمیایی دفاعی گیاهان در مقابل گیاهخواران باعث کاهش زادآوری شته­ها و یا افزایش طول دوره­ی نشو و نمای قبل از بلوغ آنها می­شوند (میچائود[۶]، ۱۹۹۹؛ لگراند و باربوسا[۷]، ۲۰۰۰). مطالعات اخیر نشان داده­اند که آلودگی­های قبلی گیاهان به حشرات باعث القای مقاومت شیمیایی در گیاهان نسبت به حشرات می­شود. یعنی هنگامی که گیاه مورد حمله­ و تغذیه یک حشره­ی آفت قرار می­گیرد، در واکنش به خسارت حشره در گیاه ترکیبات دفاع شیمیایی تولید شده و یا بر غلظت آنها افزوده می­شود و بدین ترتیب نوعی مقاومت القایی در گیاه ایجاد می­شود. لذا هدف از اجرای این تحقیق بررسی امکان استفاده از مقاومت القایی در گندم نسبت به شته­ی سبز گندم برای استفاده در مدیریت تلفیقی این آفت بوده است.

تعداد صفحه : ۹۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153787]

—-

پشتیبانی سایت :       

*