Get a site

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی: تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش عمومی: تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

پایان نامه رشته تربیت بدنی

گرایش : عمومی

پردیس بین الملل

پایان نامه تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش عمومی

عنوان:

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا طاهری


فهرست مطالب:
مقدمه. ۲
بیان مسئله ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
اهداف تحقیق. ۶
فرضیه های تحقیق. ۷
پیش فرض های تحقیق ۷
محدودیت های تحقیق ۷
رعایت کردن نکات اخلاقی. ۷
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها. ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی تحقیق
مقدمه. ۱۱
مبانی نظری ۱۱
تغییر پذیری تمرین. ۱۱
تغییر پذیری در اجرای حرکت. ۱۷
تفاوت افراد ماهر و مبتدی. ۲۲
پیشینه تحقیق. ۲۵
پیشینه تغییر پذیری تمرین ۲۵
پیشینه تغییرپذیری به عنوان نویز و کارکردی ۲۹
پیشینه تفاوت افراد ماهر و مبتدی ۳۲
پیشینه مربوط به بکارگیری تغییر پذیری در سطح افزونگی اجرا در تمرین ۳۶
نتیجه گیری پیشینه تحقیق ۳۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه. ۴۰
روش تحقیق. ۴۰
جامعه و نمونه آماری. ۴۰
متغیرهای تحقیق ۴۰
متغیر مستقل. ۴۰
متغیر تعدیل کننده. ۴۰
متغیر وابسته ۴۰
متغیر کنترل شده ۴۱
متغیرکنترل نشده ۴۱
ابزار تحقیق. ۴۱
روش اجرا ۴۲
تقسیم کردن آزمودنی ها ۴۲
ورود به آزمایشگاه. ۴۳
پیش آزمون ۴۳
اکتساب ۴۳
آزمون های یادداری. ۴۴
یاددادی فوری ۴۴
هدف ثابت ۴۴
هدف متغیر ۴۴
افزونگی ثابت ۴۵
افزونگی متغیر. ۴۵
یادداری تاخیری ۴۵
تحلیل آماری داده ها. ۴۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها
مقدمه. ۴۷
بخش اول: توصیف آماری داده ها ۴۷
بخش دوم: آزمون فرضیه ها ۵۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه. ۶۱
خلاصه یافته های تحقیق. ۶۱
بحث و بررسی نتایج مربوط به گروه ماهر ۶۱
تفسیر نتایج مربوط به افراد مبتدی. ۶۲
نتیجه گیری کلی ۶۴
پیشنهادات آموزشی ۶۶
منابع تحقیق ۶۷
مقدمه
انسان موجودی است که به طور مداوم در حال یادگیری است. در زمینه حرکت موضوع یادگیری آنقدر اهمیت دارد که حتی می­توان گفت زندگی بشر به آن وابسته است. مربیان در زمینه ­های ورزشی به دنبال روش­های بهینه آموزش مهارت­ها به شاگردان خود هستند، روش­هایی که هزینه و وقت کمتری صرف آنها شود و شاگردان بتوانند به بهترین نحو مهارت را یاد بگیرند. معمولاً افراد به این امید مهارت­ها را تمرین    می­ کنند که در آینده و در محیطی مشابه آن مهارت را مجدداً اجرا نمایند (مگیل[۱] ۲۰۱۱). یکی از روش­هایی که مربیان برای آموزش­ مهارت از آن استفاده می­ کنند تمرین به صورت متغیر می­باشد. در این روش­تمرینی فرد در هر اجرا پارامتر حرکت یا شرایط محیطی را تغییر می­دهد (مگیل ۲۰۱۱). عقیده کلی بر این است که با این روش تمرینی فرد قانونی کلی را برای شرایط مختلف آینده یاد می­گیرد که اجرای حرکت را تسهیل خواهد کرد (اشمیت و لی[۲] ۲۰۱۱، مگیل ۲۰۱۱). اما این نتایج بر اساس تحقیقاتی گرفته شده ­اند که تغییرپذیری در هدف حرکت را مد نظر قرار داده­­اند، و امکان دارد زمانی که فرد تغییر پذیری در نحوه رسیدن به هدف را تجربه نماید نتایج با گفته­های قبل متفاوت باشد (رانجاناتان و نیوول[۳] ۲۰۱۳). در این زمینه تحقیقات اندکی انجام شده است و همچنین تحقیقات قبلی  در برخی موارد دارای نواقص مختلفی می­باشند. این تحقیق بر آن است تا با در نظر گرفتن شرایط مختلفی از جمله سطح مهارت افراد به روشن شدن این موضوع کمک نماید.
تعداد صفحه : ۸۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]