Get a site

پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بازاریابی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول :

کلیات طرح

 

چکیده

به طور کلی بازاریابی علمی، در میان بانک های ایران واژه جدیدی است. چرا که بازاریابی زمانی ضرورت پیدا می کند که سازمان با محیطی رقابتی مواجه گردد، صنعت بانکداری ایران در دهه اخیر با تغییرات و تحولاتی در عرصه مقررات زدایی، شروع فعالیت موسسات اعتباری و بانک های خصوصی، تکنولوژی های ارائه خدمت و تعیین اهداف رشد از جانب بانک هایی که غالبا دولتی هستند، رفته رفته به سوی رقابتی شدن پیش می رود. به نظر می رسد رویکرد بانک ها از بانک مداری و شعبه مداری در حال تغییر به سمت رویکرد مشتری مداری است. در چند سال اخیر اکثر بانک های کشور اقدام به دایر کردن واحدهای بازاریابی و تحقیقات بازار کردند که این خود دلیلی روشن بر حرکت این صنعت به سوی رقابتی شدن است، بدون تردید در آینده نزدیک شاهد شدت یافتن آن نیز خواهیم بود. دراین تحقیق به منظورشناسایی موثرترین عامل در جذب سپرده ها دربانک حکمت ایرانیان ازدیدگاه مشتریان یک سری پرسشنامه که بااستفاده ازروش دلفی ازمتخصصین وصاحبنظران استفاده ومواردتکمیل گردیدکه محتوای ۲۱سوال که هر سه سوال مربوط به یک فرضیه می باشند.

پرسشنامه مشتریان در بانک مذکور مورد تحقیق بین ۳۸۵نفربطور تصادفی توزیع وبه سوالات  مزبور پاسخ دادنددراین پژوهش برای اعتبار سنجی پرسشنامه از ملاک x2کارل پیرسن استفاده شده که یکبار کل پرسشنامه مربوط به مشتریان به وسیله این آزمون مورد بررسی قرارگرفت وباردیگرتک تک­فرضیه هابوسیله آزمون ذکرشده مورد بررسی قرارگرفته است که درنتیجه فرضیه h1موردقبول واقع شده نشان دادکل پرسشنامه مربوط به مشتریان ونیزتک تک فرضیه­هادارای اعتبار کافی می باشد. برای اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار در فروضات ونیز اولویت خود فرضیات ومقایسه آنهابایکدیگر از آزمون فریدمن استفاده شده است .

باتوجه به داده های بدست آمده درباره عوامل موثربرجذب سپرده هادربانک حکمت ایرانیان از طرف پاسخ دهندگان اولویت بندی شاخص ها توسط آزمون فریدمن ، بدین ترتیب بدست آمد:

فرضیه چهارم (مهارت کارکنان در ارئه خدمات بانکی در جذب سپرده ها) با رتبه ۴۷/۵مهمترین فرضیه است وپس از آن ، به ترتیب ، فرضیه اول(محل یا موقعیت شعب ) با رتبه ۳۷/۴ ،فرضیه سوم (قیمت یاسودبانکی )بارتبه ۶۹/۳، فرضیه های پنجم وهفتم (خدمات وارائه فرایندهای  نوین ) بارتبه ۸۳/۳ ، ودرنهایت فرضیه ششم (ابزار وامکانات فیزیکی ) بارتبه ۴۰/۳ ،قراردارند .

 

۱-۱ بیان مساله

به طور کلی بازاریابی علمی، در میان بانک های ایران واژه جدیدی است. چرا که بازاریابی زمانی ضرورت پیدا می کند که سازمان با محیطی رقابتی مواجه گردد، صنعت بانکداری ایران در دهه اخیر با تغییرات­وتحولاتی­درعرصه مقرارت زدایی، شروع فعالیت موسسات اعتباری و بانک­های خصوصی، تکنولوژی های ارائه خدمت و تعیین اهداف رشداز جانب بانک هایی که غالبا دولتی هستند، رفته رفته به سوی رقابتی شدن پیش می رود. به نظر می­رسد رویکرد بانک ها از­بانک مداری و شعبه مداری در حال تغییر به سمت رویکرد مشتری مداری است. در چند سال اخیر اکثر بانک های کشور اقدام به دایر کردن واحدهای بازاریابی و تحقیقات بازار کردند که این خوددلیلی­روشن بر حرکت این صنعت به سوی رقابتی شدن است، بدون تردید در آینده نزدیک شاهد شدت یافتن آن نیز خواهیم بود.

درسالهای­اخیر، صنعت­بانکداری­شاهد­رقابت­شدید­توام­با­فرصتها­و­تهدیدهای­زیادی­بوده ­است.به­طور­مسلم هیچ­بانکی­نمی­تواند­ارائه­دهنده­تمامی­خدما­ت­ممکن­باشد­ودرزمینه­خدماتی­که­ارائه­می­دهد،بهترین­باشد. بانک­ها­می­توانند­با­بررسی­نقاط­قوت­خویش­و­فرصتهای­موجود­در­بازار،استراتژی­هایی­را­پیش­بگیرندکه­به یک جایگاه­رقابتی­مناسب­دربازاردست­یابند.این­تحقیق بعضی از مباحث مرتبط با جایگاه یابی بانک را مورد بررسی­قرار­می­دهد.شیوه­هایی­که­بتوان­از­طریق­آنهابه­موقعیتهای­متمایزی­نسبت­به­رقبا­دست یافت. بانکداری، ورودی­ ها و خروجی­های گوناگونی دارد. بانکها با انجام عملیات بانکداری، ورودی­های­این سیستم­را به­خروجی­های­آن­تبدیل­می­ کنند.بانکهااعم­از­دولتی­یا­خصوصی­دررقابتی­تنگاتنگ­با­یکدیگرهستند.­واقعیت­آن­است­که­دراین­رقابت،پیروزی­با­بانکهایی­است­که­سهم­بیشتری­از­بازار­را­با­کمترین­هزینه­به­خود­اختصاص­دهند.این­امرمستلزم­طراحی­و­اجرای راهبردهای خوب بازاریابی است. شناخت ارتباطات و تعامل بین سیستم بازاریابی و سایر سیستم ها در بانکداری ،نقش مهمی دراین زمینه دارد.

 

بازاریابی در هر بانک، یک سیستم فرعی محسوب می شود که با تمامی سیستم های فرعی بانک و در نتیجه با سیستم اصلی که تمامیت بانک محسوب می شود، در تعامل است. ارتقای سیستم بازاریابی، باعث ارتقای سایر سیستم­ها و در نتیجه ارتقای کل بانک می­شود و از سوی دیگر ارتقای سایر سیستم­ها نیز بر سیستم بازاریابی مؤثر است .

نظام بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازار مسئولیت بسیار سنگینی دارد و یکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور است. رشد و شکوفایی و رکود ساختار اقتصادی کشورها با طرز کار مؤسسات بانکی ارتباط نزدیک دارد. فعالیت بهینه بانک­ها و استفاده مؤثر از ابزار بازاریابی برای تحقق اهدافشان­از جمله بهره ­برداری از سرمایه و تجهیز آن بر فعالیت­های مختلف اقتصادی و وضع کلی اقتصاد کشور بسیار مؤثر است. از دهه ۱۹۶۰ تاکنون بسیاری از بانک­های ایرانی به طور محدود درصدد پیاده­کردن اصول بازاریابی برآمده­اند. این در حالی است که با در نظر گرفتن سود نسبتاً ناچیز سیسـتم بانکی در ایران و عدم کارآیی و اثر بخشی شعب بانک­ها در زمینه بازاریابی و روابط با مشتریان، بانک­های ایرانی شدیداً به بازاریابی نیازمندند و سیستم بانکی ایران مستلزم تحولی در این زمینه است.

بازاریابی پیرامون ما را احاطه کرده و برماست که درباره آن آگاهی­های لازم را کسب کنیم. بازاریابی نه فقط مورد استفاده شرکت­های تولیدی، عمده­فروشان و خرده­فروشان قرار می­گیرد، بلکه دیگر مؤسسات و بانک­ها نیز از آن سود می­جویند. بانک ها اغلب برای موفقیت در ارائه خدمات خود، اقدام به بازاریابی می­ کنند. ولی متاسفانه به دلیل عدم­آشنایی با بازاریابی بانکی، تنها ا­ز روندهای سنتی بازاریابی به صورت کاملاً پراکنده و بی ارتباط با هدف اصلی بانک، استفاده می کنند. رسالت واقعی بازاریابان درک نیاز و خواسته های مشتریان و ارائه راهکارهایی است که رضایت مشتریان را در پی داشته باشد و همچنین دعوت ازکلیه کارکنان سازمان برای اینکه به مشتری فکرکنند و به او خدمت رسانند.

تمام کارکنان بانک ها باید درباره تعیین و تقسیم یک بازار و کیفیت وارائه خدمات به مشتریان که به عنوان هدف انتخاب شده ­اند، شناخت لازم راکسب کنند.کارکنان باید برای هرچه جذاب­تر و اقتصادی­تر کردن قسمت فروش، شیوه های قیمت گذاری را به خوبی بدانند. امـروزه به این حقیقت پی برده اند که­کـسب سود فقط از طریق جلب توجه مشتریان و سهم بازار بیشتر امکـان پذیر است.

نتیجه آنکه بانک ها باید ” تصور ذهنی مثبت ” خود را توسعه دهند. با آموزش و ایجاد انگیزه و پرورش کارکنان خود همان کوشش راکه برای درک نیازهای مشتریان خود بکار می­برند، برای ارزیابی تصویر ذهنی مشتریان نیز به کار برند.

بانک هایی­که تحت مفهوم بازاریابی عمل می­ کنند، برای موفقیت باید خدماتی­را به مشتریان ارائه کنند که بهترازرقبا نیازهای وی را برآورده­سازند. بنابراین­خط­مشی بازاریابی باید، نه فقط نیازهای مشتریان هدف، بلکه خط مشی رقبا را مد نظر داشته باشد و همچنین بانکها باید اهداف، نقاط ضعف و قوت، خط مشی و الگوهای واکنشی خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که درقالب­یک­پرسش ظهور کرده است آغاز می شود .در این پژوهش قصد بر آن است که به یک سئوال پاسخ داده شودکه: آیا تبلیغات، کیفیت ارائه خدمات ، محل و موقعیت شعب ، و برخورد با مشتری، مکان، فرایند، مردم و . در جذب سپرده ها موثر است؟

با توجه به رقابتی شدن محیط و افزایش جذب سپرده­ها در جهت کارآمدی بانک­ها و به تبع آن فراهم نمودن امکان رقابت از جمله مسائلی است که بانک­های تجاری با آن مواجه­اند .بانک حکمت ایرانیان نیز از جمله بانک­هایی است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک­ها افزایش جذب سپرده­هاست .

(۱-۱-۱)پایگاه نظری (چارچوب نظری)

با توجه به نقش موثر و حادی که امروزه پول ، بانک وبانکداری در رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع ایفاء می نماید شبکه بانکی کشور در زمینه رسیدن به هدفهای کشور، وظیفه بسیار بزرگی را بر عهده دارد و باید بکوشد که به نحوی موثر و ثمر بخش در تحقق آرمانهای جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش سهیم باشد. اعطای مجوز ایجاد بانکها و موسسات­اعتباری­خصوصی ، بانکهای تجاری موجودکه ساختاری دولتی دارند را با چالشی جدید مواجه نموده است لذا­طراحی­راهکارهای مناسب فعالیت های بانک­ها در محیط رقابتی ضرورت دارد که بر اهمیت انجام چنین پژوهش­هایی صحه بگذارد.

جامعه امروز از شبکه بانکی کشور توقع دارد ضمن کوشش در جلب وجذب پس اندازها، سالم­ترین روش تخصیص اعتبارات به بخش­های مختلف اقتصادی را انتخاب نماید.

 

به عبارت دیگر از ابزار پولی که پس انداز کنندگان­دراختیاراوقرارمی­دهند به نفع کشور استفاده نماید.

فعالیت در زمینه جلب و جذب سپرده­ها موجب می­شود که مدیریت بانک با بکارگرفتن منابعی که در اختیار می­گیرد از طریق اعطای وام و انجام سرمایه ­گذاری در زمینه ­های مختلف ایجاد درآمدکند.

از این­رو سپرده ها به عنوان اصلی­ترین عامل تجهیز منابع و تشکیل سرمایه به­حساب­می آیند.سیاست گذاران اقتصادی زمانی در اجرای برنامه های خود موفق خواهند بود که برنامه ریزی دقیقی در جهت جذب هر چه بیشتر سپرده­ها به عمل­آورند .

خط مشی­هایی­که مدیریت بانک­ها در مورد سپرده­ها تنظیم می­ کنند در مقایسه با وظایف جهت سلامت عملیات بانک در حال حاضر و رشد و توسعه بانک درآینده از جمله حیاتی ترین وظایف محسوب می شوند .

سپرده­ها به­خودی­خود در­حالت رکود نه­تنها ارزشی برای بانک­ندارند، بلکه خدماتی که لازمه نگهداری این حساب­هاست هزینه قابل توجهی را به بانک تحمیل می­ کنند. بنابراین سپرده­ها هنگامی برای بانک معنا و مفهوم پیدا می­ کنند که به دارایی مولد درآمد تبدیل گردند. درآمد حاصل از جمع­آوری سپرده­ها درآمدی است که از پرداخت تسهیلات و سرمایه ­گذاری­ها به دست می­آید. از این­رو اگر بانکداری نتواند محل سودآوری برای به کارگرفتن وجوه پیدا کند لزوم پذیرش سپرده­ها قابل تردید خواهد بود.

در جهان تجارت بانک یک متولی، وام دهنده و واسطه انتقال پول بین صاحبان سپرده عمل می­نماید. پرواضح است که بانک پس از جذب سپرده­ها می ­تواند به سایر وظایف خود جامه عمل بپوشاند.

(۱-۱-۲)جایگاه بانک در بازار سرمایه

واحدهای اقتصادی برای تأمین مالی عملیات خود، نیازمند مبالغ متنابهی سرمایه هستندکه این سرمایه می تواند به کاربرد فوق صرف رشد و توسعه آنها شود.

بازارهایی مالی به واحد های اقتصادی این امکان را می دهند که تا بافروش اوراق بهادار، وجوه مورد نیاز خود را تامین کنند . همزمان با تامین مالی واحدهای اقتصادی، سرمایه ­گذاران نیزوجوه مازادخود را سرمایه ­گذاری می­کنندوبازدهی منا­سبی راازاین طریق­کسب­می­نمایند بازارهای مالی یک مسیر ارتباطی­را بین سرمایه ­گذاران و قرض­کنندگان ایجاد می­ کنند. افزون بر این بازارهای مالی با واریز­کردن وجوه بطرف کسانی­که استفاده بهتری از وجوه به عمل می­آورند در واقع یکی از وظایف اصلی خود را در جهت تخصیص بهینه منابع انجام می­ دهند ( برازنده تر ، ۱۳۸۹ ص ۱۳)

مهمترین وظایف موسسه تامین سرمایه با بانکهای سرمایه ­گذاری را می توان مشاهده ، تضمین فروش اوراق بهادار و بازاریابی دانست . این موسسه ها بدلیل سابقه در فروش اوراق بهادار، می توانند به مشتریان خود ، درهنگام برنامه ­ریزی برای انتشار اوراق بهادار جدید خدمات مشاوره­ای ارائه­دهند .این مشاوره شامل اطلاعات درباره­نوع اوراق بهاداری­که باید فروخته شود ، نحوه عرضه آن ، قیمت و زمان فروش می باشد .

وظیفه تضمین فروش­اوراق بهادار شامل خرید اوراق بهادار توسط­موسسه تامین سرمایه در بانک سرمایه ­گذاری و قبول خطر فروش مجدد آن به سرمایه است . بانک سرمایه گذاری تا زمان فروش اوراق بهادار مالک آن است و با تضمیین فروش اوراق بهادار، در واقع متحمل خطر شده است .

وظیفه­دیگر بانکهای سرمایه ­گذاری بازاریابی است اوراق بهادار معمولاً بوسیله یک گروه بفروش می­رود که شامل بخش فروش سندیکای تضمین­کننده فروش و کارگزاری­های انتخاب شده می باشد.

ابتدا صادرکننده اوراق بهادار،به­کمک بانک سرمایه ­گذاری نخستین، کار طراحی جزئیات خاص فروش را آغاز می­ کنند . تمام مدارک ، طبق قوانین و مقررات دولتی تهیه می­شود و صادرکننده اوراق بهادار یک آگهی پذیره نویس منتشر می­نمایدکه شامل اطلاعات جامعی درباره شرکت و اوراق بهادار منتشر شده بوده و نزد مقامات قانونی ذیربط ثبت شده است.

در مرحله بعد شرکت با بانک سرمایه ­گذاری مد نظر که تضمین کننده فروش اوراق بهادار است وارد معامله می شود و نخستین قرارداد را با شرکت امضاء می کند.

وظیفه دیگر بانک های سرمایه گذاری تعیین قیمت سهام منتشر شده است که باید قیمت آنقدرمناسب و معقول باشد تا افراد راجلب نماید.

(۱-۱-۳)نقش بانک.

در یک ساختار مالی مطلوب، بازار پول و بازار سرمایه هر دو باید فعال باشند اما اغلب ساخت مالی کشورها متکی به بانک یا متکی به اوراق بهادار می­باشد.

در ساختار مالی متکی به بانک، بازار پول نسبت به بازار سرمایه نقش عمده­تری را در بازار مالی بازی می­ کند و فعال­تر است بدین معنی که بانک ها وامهای کوتاه مدت و بلند مدت را در اختیار مشتریان قرار می­ دهند و خدمات بانکی را به صورت بانکداری تجاری، سرمایه ­گذاری و تخصصی به عموم عرضه می­ کنند ( کشتکار ۱۳۷۸ ص:۵۸)

 

بانک­ها از مهمترین موسسات مالی بازار پول در هر کشور محسوب می­شوند. وظیفه اصلی آنها جمع­آوری وجوه پس­اندازکنندگان و اعطای تسهیلات مالی به اشخاصی­است که نیازمند امکانات مالی جهت کسب وکار هستند در این رهگذر بانکها علاوه بر نقش فعال و سازنده­ای که در فعالیت­های اقتصادی دارند از محل اختلاف نرخ­های سود دریافتی و پرداختی منتفع می­شوند( دلقندی ۱۳۸۹ ص: ۶۱)

(۱-۱-۴)نقش سپرده­هادرتداوم بانک­ها

جمع­آوری، جلب و جذب انواع سپرده­ها و تخصیص آن برای تامین نیازهای مالی فعالیتهای گوناگون اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی به شمار می­رود به عبارت دیگر بانک ها واسطه بین سپرده­گذاران و متقاضیان تسهیلات هستند و با بهره گرفتن از منابع خودو سپرده­های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات مورد نیاز متقاضیان می­ کنند.

(۱-۱-۵)تاثیر جذب سپرده ها در بخش عملکرد بانکها:

یکی از مهمترین وظایف بانکهارا می­توان جذب و دراختیار گرفتن وجوه نزد مردم در قالب انواع سپرده ها و حساب ها و بکارگیری این­سپرده­ها در فرایند اقتصادی دانسته و از طرف دیگر در سیستم بانکداری اسلامی سپرده­گذاران عموماً به عنوان شرکای بانک مطرح می­شوند و لاجرم رابطه بین سپرده­گذاران و بانک های عامل می ­تواند از حساسیت ویژه­ای برخوردار باشند چرا که در سیستم­های کلاسیک بانکداری اسلامی به علت اینکه سپرده­گذاران بعنوان شریک بانک در منابع ناشی از معاملات مطرح می­شوند چگونگی عملکرد بانک­می­تواندنقش موثری در جذب سپرده­گذاری داشته باشد(بختیاری ۷۹ ص:۱۹۶)

(۱-۱-۶)عوامل موثر بر جذب سپرده ها:

عوامل متعددی درجذب منابع بانکی تاثیرگذار می باشدکه میتوان ازآنها به عنوان انگیزه های اساسی پس اندازنام برد.

درکشورهای درحال توسعه به ویژه باتغییراتی که درساختاراجتماعی فرهنگی­واقتصادی­آنها بوجود آمده است  شباهت هایی باانگیزه پس اندازدرکشورصنعتی وجود دارد این عوامل عبارتنداز:

کیفیت ارائه خدمات – محل یا موقعیت شعب– قیمت خدمات وتبلیغات نیروی­انسانی­فرایند وتجهیزات می باشدکه تحت عنوان: ۷p of service marketing مطرح شده اند.

 

(۱-۲)آمیخته بازاریابی:[۱]

از جمله مهمترین و اصلی­ترین بخش در فرآیند بازاریابی بانکی به شمار می­رود . تصمیم گیری در مورد ویژگی های این برنامه واجزاآن در اختیار بانک­بوده­وازاین­جهت­تحت­عنوان­متغیرهای­قابل­کنترل­دربازاریابی­ازآنها­یاد­میشود
این­اجزا­عبارتنداز:

(۱-۲-۱) ­خدمت( محصول) [۲]

ارائه خدمت یکی از اجزا اصلی برنامه ­های بازاریابی بانکی است.ارائه خدمات جدید بایستی براساس نیازها و خواسته­ های مشتریان باشد و بتواند راحتی وآسایش بیشتری را برای آنها فراهم نماید.بهره گیری از ابزارها و تکنولوژی پیشرفته امکان ارائه خدمات جدید بانکی را امروزه فراهم آورده است.در عین­حال­باید­اقدامات­لازم­جهت­ارتقا­کیفیت­خدمات­موجود­هم­به­عمل­آید.
در این بخش می­باید در مورد ویژگی خاص خدمت، مارک، فرآیند و ویژگیهای ملموس، بسته­بندی و کیفیت­خدمت­تصمیم ­گیری­شودضمن اینکه هر خدمت می تواند یک هسته اصلی نیز داشته باشد این هسته اصلی بیانگر مهمترین ویژگی خدمت از دید مشتری است . مثلا کسب سود و تسهیل خدمات مالی و اقتصادی می ­تواند هسته اصلی خدمات بانکی باشد .

­(۱-۲-۲)قیمت[۳]
قیمت معادل ریالی ( یا هر واحد پولی ) است که برای استفاده از یک کالا یا خدمت می­پردازیم. در ارتباط با خدمات بانکی، کارمزدهای دریافتی بانک و یا نرخ بهره تسهیلات بانکی و در این بخش قرار می گیرند.قیمت به لحاظ درآمدزائی که در مقایسه با دیگر اجزا آمیزه بازاریابی ( که همگی هزینه زا هستند ) اهمیت بیشتری را دارد . در تعیین قیمت می باید ضمن تلاش برای کسب درآمد و سودآوری، به جبران هزینه ها ، حفظ سهم بازار و سیستم های قیمت گذاری رقبا نیز توجه کافی داشته باشیم .

(۱-۲-۳)تبلیغات [۴]

فعالیتهای تبلیغاتی مجموعه فعالیت­هایی را در بر می­گیرد که منجر به افزایش تقاضا می­گردد و میزان استفاده از خدمات بانکی را افزایش می­دهد. فعالیت­های پیشبردی هزینه_های زیادی را برای سازمان­ها ایجاد می­ کنند اما منطق حاکم بر این نوع فعالیت­ها و جبران این هزینه­ها با افزایش درآمد ناشی از افزایش فروش مصرف این هزینه­ها را جبران می­ کند. فعالیت­های پیشبردی شامل بخش­های مختلفی به شرح زیر است که به آنها آمیخته تبلیغات گفته می­شود: ۱-تبلیغات ۲- فروش شخصی ۳- پیشبرد فروش ۴- روابط عمومی ۵- کسب شهرت و محبوبیت ۶- بازاریابی مستقیم

(۱-۲-۴)مکان[۵]

منظور از مکان ساده بودن دسترسی مشتریان به خدمات است. در این بخش علاوه بر تصمیم ­گیری در مورد تعداد محل­های ارائه خدمات بانکی (شعبه) اعم از مجازی یا غیرمجازی در مورد مکان دقیق آنها باید تصمیم ­گیری شود به گونه­ای که هم رضایت مشتریان از بابت دسترسی آسان حاصل آید و هم اینکه مکان­های انتخابی اقتصادی باشند. در این بخش در خصوص ویژگی­های ظاهری شعب، امکانات و تجهیزات داخلی و . نیز تصمیم ­گیری می­شود.

MIX 1- Marketing

۲-product

۳-price

۴-promotion

 

۱-place

تعداد صفحه : ۱۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.