Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی

عنوان:مطالعه اثرات محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی

موضوع:

مطالعه اثرات محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی وکیفی کنجد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن (۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰کیلوگرم در هکتار) و محلول پاشی عناصر کم مصرف روی، بور و اثرات متقابل روی و بور بر عملکرد کنجد، رقم محلی پلدشت در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوی در سال زراعی ۱۳۹۲ انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد کود اوره، روی ارتفاع بوته، ارتفاع اولین شاخه زایشی از زمین، تعداد شاخه جانبی، تعداد کپسول در شاخه فرعی، تعداد بذر در کپسول، وزن هزار دانه، قطر ساقه، درصد پروتئین، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، عملکرد روغن، عملکرد دانه معنی دار بود اما بر روی تعداد کپسول در شاخه اصلی و در صد روغن معنی دار نبود. اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی نیز روی همه ی صفات مورد بررسی به جز درصد روغن در سطح احتمال ۱% معنی دار بود. اثر متقابل کاربرد کود اوره و محلول پاشی عناصر ریز مغذی روی تعداد کپسول در شاخه اصلی، درصد پروتئین و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال ۵% معنی دار شد. بیشترین عملکرد دانه به میزان ۸۸۰/۲۴۳۷ کیلو گرمدر هکتار با کاربرد کود اوره(۱۰۰kg/ha) و ۱۴۵/۲۴۰۰ کیلو گرم در هکتار با محلول پاشی بور مشاهده شد.

مقدمه بررسی سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول پاشی عناصر کم مصرف روی و بر بر عملکرد کنجد رقم پلدشت.

امروزه دانه های روغنی پس از غلات دومین ذخایر غذایی جهان، در جهت تامین مایحتاج ضروری بشرمی باشند(شریعتی و شهنی زاده، ۱۳۷۹). روند افزایش جمعیت به گونه ای است که جمعیت ۶ میلیاردی سال ۱۹۹۹ به۹میلیارد نفردرسال ۲۰۵۰ خواهدرسید و از طرفی سطوح قابل کشت در دنیا در سال ۱۹۹۸حدوداً به ۲۵/۰ هکتاربرای هر نفربوده ودرسال۲۰۵۰بارشد جمعیت به ۱۵/۰ هکتاربرایهرنفرخواهدرسید. ازطرفی درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه تقاضا برای کنجاله غنی از پروتئینوروغن خوراکی گیاهی باعث شدهازمقدارتولیدغلات کاهش ودانه های روغنی افزایش یابد.به طوری که ازسال۱۹۷۸تاسال۱۹۹۹تولیدغلات۲۱%رشدداشته وبه سطح تولید۸۴۹/۱ میلیون تن رسیده است ولی درمدت مشابه تولیددانه های روغنی ۹۵درصد رشدداشته است وبه سطح تولید ۲/۲۷۷میلیون تن رسیده است.به عبارتی سبدغذایی دنیا از مصرفنشاسته به مصرف چربی و پروتئین گرایش پیداکرده است(پورمند، ۱۳۸۹).

هندوستان مقام نخست را از نظر تنوع گیاهان روغنی و نیز سطح زیرکشت آنها در دنیا به خود اختصاص داده است. از ۱۲۵ میلیون هکتار سطح کشت دانه­های روغنی در دنیا، ۲۳ میلیون هکتار آن در هند زیر کشت  ۹ گیاه روغنی قرار دارد( احمدی، ۱۳۷۸).

کنجد قدیمی ترین گیاه روغنی جهان است. موطن اصلی این گیاه آفریقا (اتیوپی) بوده اما به سرعت به هندوستان، چین و ژاپن منتقل شده است. کاشت کنجد در ایران سابقه طولانی داشته و در حاضر در نواحی مختلف کشور مانند خوزستان، بلوچستان، یزد، اصفهان و در بعضی از مناطق سرد مانند اراک، همدان، نهاوند، نهاوند و مراغه کشت می­شود. متوسط عملکرد آن ۷۰۰-۶۰۰ کیلوگرم در هکتار می­باشد و پتانسیل آن به بیش از ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار می­رسد( افکاری، ۱۳۸۸).

با توجه به سرانه مصرف روغن های نباتی، که تا حدود ۱۲ کیلوگرم در سال می رسد، و واردات روغن در کشور، این محصولات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. بر اساس آمار مندرج در مرکز PGRO (مراکز منابع حفاظت شده ژنتیکی گیاه کنجد جهت تحقیقات)، ایران از نظر منابع مهم ژنتیکی گیاه کنجد، در رده هشتم قرار می گیرد.

به علت قرار گرفتن ایران در شرایط آب و هوایی مناطق خشک و نیمه خشک، میزان محدود نزولات جوی همراه با توزیع نامناسب، شرایط شیمیایی خاک های زاعی مناطق زیر کشت محصولات زراعی نامناسب بوده و دارای pH بالایی هستند، به طوری که تحت شرایط موجود مصرف خاکی کود های شیمایی به علت آبشویی ویا تجمع بیش از حد در خاک، رضایت بخشی مناسبی را به همراه ندارد(خلدبرین و اسلام زاده،۱۳۸۰).

استفاده بهینه از مواد تقویت کننده خاک مخصوصا کود های شیمایی به عنوان ابزاری مفید برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح اجتناب ناپذیر به نظر می رسند، با این وجود باید در نظر داشت در ضمن استفاده از این مواد سنتتیک که افزایش تولید در واحد سطح را به همراه دارند، ارتقاء کیفی محصول تولید شده نیز منظور گردد و همچنین از نظر آلودگی های زیست محیطی خصوصا خاک و آب های زیر زمینی به جهت انباشت بیش از اندازه نیترات جلوگیری گردد. امروزه در استفاده از کود های شیمیایی برای افزایش تولید در واحد سطح روش هایی مانند مصرف خاکی، کود دهی به صورت محلول همراه با آبیاری، اختلاط کود با بذر و محلول پاشی برگی رایج می باشند براین اساس محلول پاشی برگی به علت داشتن مزیت هایی از جمله عکس العمل سریع و ایجاد کمترین آلودگی زیست محیطی، همچنین کاهش مصرف کود در جهت نیل به کشاورزی پایدار نقش بسزایی را ایفا می کند(ملکوتی و ضیاییان، ۱۳۷۹).

محققین تخمین زده اند که ۶۰ در صد زمین های زراعی جهان دچار کمبود مواد غذایی هستند که ناشی از کمبود، غیر قابل دسترس بودن یا سمیت بعضی عناصر ضروری می باشد(بوکویچ،۲۰۰۳).

لذا بهبود حاصلخیزی خاک یکی از مهم ترین استراتژی ها برای افزایش تولیدات کشاورزی است. با این وجود هم اکنون نیز حفظ سطح پایداری نیتروژن و فسفر، محدود کننده ترین عناصر برای رشد گیاه بوده و هنوز به صورت یک مشکل باقی مانده است(کاستاگنو و همکاران، ۲۰۰۸).

محققین دیگری نیز گزارش نموده اند که بهبود مدیریت کودها برای بهینه نمودن درآمد اقتصادی و کاهش خسارتهای زیست محیطی ناشی از کاربرد بیش از حد نیتروژن ضروری است(کارانکا و همکاران، ۲۰۰۹).

با توجه به آنچه که بیان گردید مطالب نوین این تحقیق با هدف:

۱- مطالعه اثرات محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کمی وکیفی کنجد

۲- بررسی مقادیر مختلف  کود نیتروزن بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد

۳- بررسی اثرات متقابل نیتروژن و محلول پاشی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد

انجام گرفت

فصل اول

کلیات و بررسی منابع

  • سطح کشت ، تولید و عملکرد کنجد در جهان و ایران :

سطح زیر کشت کنجد در جهان در سال ۲۰۰۵ بر اساس آمار  سازمان خواربار جهانی(FAO)، ۷,۵۴۴,۶۰۹ هکتار، متوسط عملکرد ۴۴۱۰ کیلو گرم درهکتار و تولید دانه ۳,۳۲۵,۶۷۹ تن بوده است. در این سال از بین کشورهای تولید کننده کنجد، هند با سطح ۱۸۵۰,۰۰۰ هکتار و تولید ۶۸۰,۰۰۰ تن بالاترین سطح و میزان تولید را به خود اختصاص داده است. در این سال شش کشور صاحب مقام از نظر تولید کنجد بشرح جدول ذیل می باشد.

مطابق جدول شماره ۲، در سال ۲۰۱۰ میلادی، در میان ۱۰ کشور عمده تولید کننده کنجد در جهان کشور میانمار  با تولید ۷۲۰,۰۰۰  تن در رتبه اول تولید قرار دارد. کشور هند با تولید ۶۲۰,۰۰۰ تن در رتبه دوم و چین با تولید ۵۹۰,۰۰۰ تن در رده سوم قرار دارد. متوسط عملکرد کنجد در جهان در این سال ۴۹۰ کیلو گرم در هکتار بوده است(رشیدی ،۱۳۹۱).

– سطح زیر کشت و تولید کنجد در ایران :

بر اساس آمار پنج ساله (۸۵-۸۱) سطح زیر کشت کنجد در ایران بین ۲۰ الی ۴۰ هزار هکتار در نوسان بوده است. زراعت کنجد در ۲۲ استان کشور انجام می گیرد. مناطق اصلی کشت کنجددر کشوراستان های فارس، خوزستان، جیرفت، بوشهر، اردبیل(مغان)، خراسان شمالی می باشد. پنج استان فارس، خوزستان، جیرفت، خراسان رضوی و اردبیل همه ساله ۸۰ درصد سطح زیر کشت کنجد کشور را به خود اختصاص داده اند. سطح زیر کشت کنجد دیم مربوط به استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و مازندران می باشد. سطح زیر کشت، عملکرد و تولید کنجد کشور طی ۱۶ سال از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ در جدول شماره ۳ موجود می باشد. همانطوریکه جدول شماره ۳ نشان می دهد در این دوره ۱۶ ساله، سطح زیر کشت کنجد در کشور از ۳۴۲۰۰ هکتار به ۳۴۸۰۴ هکتار رسیده است. بالاترین سطح زیر کشت با ۴۷۸۱۴ هکتار در سال ۱۳۷۹ و کمترین سطح کشت ۲۷۳۷۶ هکتار در سال ۱۳۷۳ بوده است و حداقل تولید با ۱۱۵۳۱ تن در سال ۱۳۷۷ و بالاترین مقدار تولید در سال ۱۳۸۴ با ۳۲۸۶۲ تن گزارش گردیده است. حداکثر متوسط عملکرد در این دوره در کل کشور ۸۱۳ کیلوگرم در هکتار و در سال ۱۳۸۴ و حداقل ۲۸۴ کیلوگرم در سال ۱۳۷۷ حاصل گردیده است. در سال ۱۳۹۱ سطح زیر کشت کنجد در کشور به ۴۳۴۷۵ هکتار با تولید ۳۹۶۱۴ تن و عملکرد ۹۱۲ کیلوگرم در هکتار بوده است(رشیدی ،۱۳۹۱).

 

– منشا گیاهی و اهمیت اقتصادی کنجد

کنجد (Sesamum   indicium  L.) یکی از دانه های روغنی مهم در کشاورزی بیشتر مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان است که احتمالا قدیمی ترین دانه روغنی است که بشر آنرا شناخته و مصرف نموده است(رستگار،۱۳۸۴). در نوشته های تاریخی از کنجد به نام های بنی سید۱، جینجلی۲ ، سیم سیم ۳و تیل ۴ نیز یاد شده است(به نقل از لازمی،۱۳۸۵).

منشا گیاه کنجد کاملا مشخص نیست، تعدادی شواهد باستان شناسی مربوط به ۴۰۰۰ سال قبل یا بیشتر ارائه شده حاکی از این است که کنجد یک محصول روغنی باارزش بالا در بابل ۵و اسیرا ۶ بوده است. در پاکستان نیز بذر سوخته کنجد پیدا شده که به زمان مشابه برمی­گردد. بنابراین منشا اولیه کنجد می ­تواند متعلق به منطقه بین النهرین، یا شبه قاره هند و یا منطقه ایران و افغانستان باشد(کنوین، ۱۹۶۵).

سابقه کشت و پراکندگی گونه های مختلف کنجد در آفریقا، ایران، افغانستان، هندوستان و استرالیا آنقدر زیاد است که در رابطه با محل دقیق اهلی شدن آن اتفاق نظر نیست. واویلف نیز، هند را منشا کنجد دانسته است(خواجه پور، ۱۳۸۶).در حالی که در برخی منابع نیز موطن اصلی کنجد آفریقا ذکر شده ولی به سرعت از طریق آفریقا در هندوستان و چین پراکنده و به مراکز ثانوی انتشار آن آغاز گردید(رستگار ،۱۳۸۴). هرودوت مورخ یونانی (۴۲۵-۴۸۴  قبل از میلاد مسیح) در آثار خود به این گیاه در محدوده بین النهرین اشاره می کند و Watt منشاء اصلی کنجد را آسیا و ایران می داند. در قدیمی ترین اطلاعات می توان به کشت آن در ایران توسط حکام شهر اور در فواصل سالهای ۲۰۰۰-۲۱۳۰ قبل از میلاد یعنی ۴۰۰۰ سال پیش دسترسی یافت که اثبات می کند ایران یکی از نقاط عمده کشت کنجد بوده است(رشیدی،۱۳۹۱)

مجموعه های مهم گونه ها، تیپ ها و واریته­های کنجد، اینک در قاره ی آمریکا، هندوستان، شوروی، و به میزان کمتر در ژاپن نگاهداری می­شود و مجموعه ی ژن با ارزشی را در اختیار متخصصان اصلاح نژاد قرار می­دهد(ناصری،۱۳۷۵).

دانه کنجد به خاطر کمیت و کیفیت بالای پروتئین و روغن خوراکی آن، از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. روغن کنجد دوام خوبی دارد و از نظر میزان اسید لینولئیک غنی است. پروتئین کنجد سر شار از اسید آمینه گوگرددار است. دانه کنجد همچنین سرشار از از هیدرات های کربن مفید، مواد معدنی و ویتامین بوده و مستقیما قابل مصرف است. فرایند های برشته کردن دانه کنجد ان را لذیذ و خوشمزه می کند. دانه کنجد برای مخلفات غذا و تزئین نان، بیسکویت و گوشت پخته نیز به کار می­رود(احمدی، ۱۳۷۸).

۱-۴- خصوصیات گیاهی کنجد

کنجد از خانواده Pedaliacae ، جنس Sesamum و گونه زراعی آن indicum  می­باشد. کنجد به طور مشخص، بوته ای عمودی یکساله و گاهی چند ساله است که ارتفاع آن به ۲- ۵/۰ متر می­رسد. سیستم ریشه ای آن رشد کامل دارد. دارای گل های متعدد بوده و میوه آن کپسول می باشد که حاوی دانه های کوچک روغنی است(برار،۱۹۸۲).

۱-۴-۱- ریشه

دو تیپ عمده ی کنجد معمولا مشخصند: کنجد دیررس که گهگاه به صورت کنجد چند ساله نیز مطرح می شود و سیستم ریشه ی آن گسترده و نفوذی است، و کنجد زودرس که ریشه های آن کمتر گسترده و بیشتر سطحی است. با این وجود، میان آب وهوا و رشد قسمت های بالای بوته و سیستم ریشه رابطه ای نزدیک دارد. در تیپ های زودرس و معمولا تک ساقه، به نسبت تیپ های دیررس تر وانبوه تر، رشد عمودی ریشه سریعتر است، اما در تیپ دوم گستردگی ریشه سریعتر صورت می گیرد(تاتیل،۱۹۵۲).

ریشه های کنجد در خاک های رسی نسبت به خاک­های شنی بیشتر گسترده می­شوند. این گیاهان مردابی شدن خاک را حتی برای یک دوره نسبتا کوتاه تحمل نمی­ کند( هاشمی دزفولی و همکاران، ۱۳۷۶).

۱-۴-۲- ساقه

ساقه کنجد راست و ارتفاع آن بین ۵۰ تا ۲۰۰ سانتیمتر واکثراً ۷۰ سانتیمتر است. مقطع ساقه معمولاً مربع شکل و گاه مستطیلی و پهن و دارای شیار های عمودی است و ممکن است صاف، کمی کرکدار یا زیاد کرکدار باشد، که مقدار کرک روی ساقه با مقاومت در برابر خشکی مربوط می باشد. رنگ ساقه از سبز روشن تا ارغوانی متغیر و معمولاً سبز تیره است. بر روی ساقه اصلی شاخه های فرعی به وجود  میآیند.در بعضی واریته از پائین ترین گره یک تا سه عدد شاخه فرعی به موازات شاخه اصلی رشد می­ کند که به آنها اصطلاحا تک شاخه می­گویند ولی در برخی ارقام از گره­های مختلف تعداد بیشتری شاخه فرعی بوجود می­آیند که آنها را چند شاخه می­گویند(رستگار،۱۳۸۴).

بوته ممکن است تک ساقه و یا داری انشعابات جانبی باشد. محل پیدایش شاخه های به تیپ رشدی رقم بستگی دارد. ساقه دهی ممکن است از ناحیه پائینی و یا بالائی ساقه اصلی باشد. انواع تک ساقه معمولا زودرس بوده و از لحاظ یکنواختی رسیدگی، کمتر بودن ریزش دانه (در انواع دارای کپسول شکوفا)، سهولت عملیات برداشت و حمل­ونقل مطلوب تر از انواع منشعب می­باشند. بیشتر ارقام زراعی از نوع تک ساقه هستند(خواجه پور،۱۳۸۶).

۱-۴-۳- برگ

برگ ها در یک بوته یا در بین ارقام از نظر شکل و اندازه بسیار متنوع است. به طور کلی برگ های پائین بوته معمولا پهن، گاه خمیده و اغلب حاشیه آنها به آشکار دندانه­دار است. برگ های میانی بدون بریدگی نوک تیز، و گاهی کمی دندانه دار است. برگ های بالایی، باریک تر و نوک تیزتر است. در واریته های مختلف برگ ها ممکن است متقابل و برگ های بالایی متناوب هستند. ترتیب برگ­ها دارای اهمیت است زیرا این ویژگی تعیین کننده تعداد گلهایی است که از کنار برگها می رویند و از این رو بر عملکرد مطلوب بذر در هر بوته اثر می گذارد. ترتیب متقابل برگها موجب چند برابر شدن گلدهی می شود. رنگ برگها از سبز کم رنگ تا سبز تیره در ارقام مختلف متغیر است در همه واریته ها برگها چسبناک و تا حدی کرکدار هستند(افکاری، ۱۳۸۸).

 

۱-۴-۴-گل آذین

گل ها در قسمت انتهایی ساقه اصلی و شاخه ها و به صورت منفرد ظاهر می­شوند. حداکثر تعداد، هشت عدد گل نیز در محل اتصال برگ به ساقه گزارش شده است. رنگ گلبرگ ها سفید و ارغوانی بوده و داخل گلبرگ ها لکه های تیره وجود دارد. گل ها دارای یک یا دو شهدگاه دائمی و فنجانی شکل در قاعده است. گلبرگ کوتاه و کشیده که از قاعده دمگل درست از زیر شهدگاه بوجود می آیند، گل های جوان را در بر میگیرند. این برگها در موقع رسیدن گلها می افتند. گل های کنجد متقارن بوده و دارای دو لوله جام. گل پنج قسمتی است که رنگ سفید و درون لوله لکه های قرمز رنگی وجود دارند. بخش های کاسه گل کوتاه از قاعده به هم پیوسته و باریک، نوک تیز و کرک دار می باشند. لوله جام گل بخصوص در سطح فوقانی پوشیده از کرک است. اندام های نر (پرچم ها) ۴ عدد هستند، که به طور جفت در مقابل لبه جام گل قرار گرفته و یک جفت آن کوتاه تر از جفت دیگر می باشد، اندام های نر دارای رنگ سفید مایل به سبز می باشند و بساک ها به وسیله میله بلندی به یک شکل منقار مانند کوتاه و متورمی منتهی می­گردند. کنجد دارای تخمدان فوقانی بوده و هر تخمدان از دو حفره بهم پیوسته تشکیل شده است که گاهی حاوی چهارحفره نیز می باشند(چود و همکاران،۱۹۷۷).

۱-۴-۵- میوه

میوه کنجد کپسولی است که مقطع آن مستطیل شکل و بسیار شیاردار است و نوک مثلثی شکل کوتاه دارد. اندازه کپسول بسیار متغیر و در شکل اصلی آن که استوانه ای و دارای کناره های صاف است که انواع بسیار مختلفی دارد. روی یک بوته ممکن است کپسول به چند شکل دیده شود که علت آن ژنتیکی و محیطی است. طول کپسول می تواند از ۵/۲ تا ۸ سانتیمتر و تعداد حفره ها از ۴ تا ۱۲ عدد تغییر کند و کپسول ها تا حدی کرک دارند(لازمی،۱۳۸۵).

۱-۴-۶- دانه

دانه های کنجد بیضوی و کمی صافند و در قسمت ناف دانه نسبت به انتهای مقابل آن باریک ترند. وزن هزار دانه ۴-۲ گرم است و پوسته خارجی بذر نرم یا مضرس بوده و رنگ آن سیاه، سفید، زرد و قهوهای مایل به خاکستری می باشد. کیفیت روغن دانه سیاه از دانه روشن بیشتر است(قائمی، ۱۳۶۵).

۱-۵- خصوصیات اکولوژیکی و سازگاری

Sesamum indicumاساساً یک محصول خاص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری تلقی می شود، اما با اصلاح واریته های مناسب گسترش آن به مناطق معتدلتر امکان پذیر است (ناصری،۱۳۷۵).گیاهی است گرمادوست و روز کوتاه که به هوای گرم و نور زیاد احتیاج دارد و ارقام زودرس و دیررس آن طول دوره ی رشدی بین ۸۰ تا۱۵۰ روز دارند و از نظر ارتفاع از سطح دریا معمولا در ارتفاع کمتر از ۱۲۵۰ متری می رویند وتا ارتفاع ۱۵۰۰ متری نیز ممکن است سازگار شود (رستگار،۱۳۸۴).

نیاز حرارتی آن بین ۲۵ تا ۲۷ درجه سسانتی گراد متغیر است. دمای کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد رشد را کند و کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد باعث توقف رشد این گیاه می شود. دمای کم در زمان گل دهی موجب عقیم شدن گرده ها گردیده و ریزش گل ها را موجب می شود. در حالی که دمای بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد باروری و دانه بندی را کاهش می دهد (لازمی، ۱۳۸۵).

خاک های دارای بافت متوسط شامل لوم، لوم شنی ریز و لوم سیلتی با ساختمان خوب و باروری متوسط برای کنجد ایده آل بشمار می روند. اما گیاه در طیف وسیعی از خاک ها رشد می کند و خاک های نیمه سنگین و فقیر را تحمل می کند. خاک های کم عمق، اسیدی و دارای محدودیت نفوذپذیری سطحی و زیر سطحی برای کنجد نامطلوب به شمار می روند.کنجد اسیدیته حدود خنثی را ترجیح می دهد، اما اسیدیته ۵/۵ تا ۸ را تحمل می کند.حساس به بور محسوب محسوب می شود. علائم مسمومیت ناشی از فراوانی بور به صورت سوختگی حاشیه و رأس برگها مشاهده می شود(خواجه پور، ۱۳۸۶).

تبخیر و تعرق حقیقی در کنجد معمولا کمتر از تبخیر و تعرق پتانسیل است، زیرا در حالت طبیعی عرضه آب به گیاه محدود بوده و در نتیجه گیاه از طریق بستن روزنه ها با تعریق زیاده از حد مقابله می کند. درباره میزان نیاز کنجد به آب اطلاعات منتشر شده کمی وجود دارد و علت آن این است که کشت کنجد تجارتی بندرت فاریاب است. کاشت آبی کنجد در مناطق خشک که آب و هوای آفتابی خشک بسیار مناسب دارند بیشترین بازدهی را داراشت و کم بودن رطوبت بروز بیماری های قارچی را کاهش می دهد (برار و آیوجا، ۱۹۷۹).در صورتی که میزان بارندگی معادل ۵۰۰-۶۵۰ میلی متر باشد کنجد محصولی عالی به بار می آورد اما با بارندگی ۳۰۰ میلی متر نیز محصول تولید می کند. اگر میزان بارندگی کمتر از ۳۰۰ میلی متر باشد محصول خوبی بدست نخواهد آمد (سبک روی فومنی، ۱۳۸۹).کنجد از لحاظ مقاومت به شوری در سطح پایینی بوده و جزء گیاهان حساس به شوری محسوب می شود (امام و نیک نژاد،۱۳۷۳).

تعداد صفحه : ۶۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=153759]

—-

پشتیبانی سایت :       

*