پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: واترمارکینگ تصاویر دیجیتال

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : واترمارکینگ تصاویر دیجیتال براساس تبدیل کسینوس گسسته و تبدیل موجک گسسته

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق ‐ الکترونیک
عنوان :
واترمارکینگ تصاویر دیجیتال بر اساس تبدیل کسینوس گسسته و تبدیل موجک گسسته

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
با رشد فناوری دیجیتال طی دهه های گذشته، ارسال و ذخیره رسان ههای الکترونیکی افزایش یافته است؛ چرا که نسخه برداری از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزینه ای بسیار اندک امکان پذیر شده است. بدین ترتیب بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر، دست کاری اسناد و استفاده از اسناد جعلی ابعاد تازه تری یافته است. در این میان واترمارکینگ تصاویر دیجیتال می تواند به عنوان یک روش بسیار مناسب برای جلوگیری از مشکل حق کپی رایت به کار گرفته شود.
عمل واترمارکینگ را می توان با طرح های مختلفی انجام داد، یکی طرح واترمارکینگ کور و دیگری طرح واترمارکینگ غیر کور م یباشد. طرحی که برای استخراج واترمارک از تصویر واترمارک شده تنها به کلید رمز احتیاج دارد طرح کور نامیده م یشود. در طرح کور، دیکودر یا آشکار ساز برای استخراج واترمارک احتیاج به تصویر اصلی ندارد اما طرح غیر کور برای استخراج واترمارک علاوه بر کلید رمز(دانستن مراحل درج واترمارک) به تصویر اصلی احتیاج دارد.
در ادامه مراحل کلی کار یک طرح واترمارکینگ کور مقاوم تصاویر دیجیتال با بهره گرفتن از تبدیل موجک گسسته اشاره می شود می شود که از قسمت های مختلفی از جمله فرآیند درج واترمارک، فرآیند استخراج واترمارک، مورد ارزیابی قرار دادن کیفیت تصویر واترمارک شده با بهره گرفتن از نرخ حداکثر سیگنال به نویز PSNR، درستی و وجود واترمارک با بهره گرفتن از همبستگی یکنواخت NC و نتایج تجربی تشکیل شده است.
فرآیند درج واترمارک شامل بخش های تبدیل موجک گسسته، تعبیه واترمارک و عکس تبدیل موجک گسسته می باشد و فرآیند استخراج واترمارک علاوه بر تبدیل موجک گسسته از بخش آشکارسازی واترمارک تشکیل شده است. در فرآیند درج و استخراج واترمارک، تعبیه و آشکارسازی واترمارک مهمترین بخش می باشند. مقاوم بودن طرح واترمارکینگ به بخش تعبیه واترمارک مربوط می باشد که در این بخش با انتخاب ضرایب مهم موجک و یک سری تغییرات روی ضرایب موجک که این تغییرات می تواند با بهره گرفتن از سیستم بینایی انسان، چندی سازی، بلوکی کردن، دسته بندی و یا غیره انجام شود مقاومت واترمارک را در برابر حملات معمول پردازش تصویر بالا برد. مقاوم بودن طرح واترمارکینگ در بخش نتایج تجربی مورد ارزیابی قرار می گیرد و در بخش نتایج تجربی تصویر واترمارک شده را تحت حملاتی از قبیل فشرده سازی تصویر، نویز گوسی، نویز اضافی، چرخش، تعدیل هیستوگرام و غیره مورد آزمایش قرار می دهیم و صحت درستی و وجود واترمارک را پس از این حملات از طریق همبستگی یکنواخت NC مورد ارزیابی قرار می دهیم. در این پروژه سعی خواهد شد که طرح پیشنهادی در برابر این حملات مقاوم باشد. هدف از طرح پیشنهادی، حفاظت در برابر کپی رایت محصولات دیجیتال است واکثر محققان بر این باورند که واترمارکینگ این مشکل را به خوبی برطرف م یکند. لذا ما در این پروژه سعی خواهیم کرد تا با بهره گرفتن از پردازش تصویر و تبدیل موجک گسسته به پیاده سازی این سیستم مقاوم اقدام نمائیم.
فصل اول
مقدمه
با رشد فناوری دیجیتال طی دهه های گذشته، ارسال و ذخیره رسانه های الکترونیکی افزایش یافته است؛ چرا که نسخ هبرداری از داده ها بدون هیچ افت کیفیت و با هزینه ای بسیار اندک امکان پذیر شده است. بدین ترتیب بهره گیری از آثار دیجیتال بدون رعایت حق نشر، دست کاری اسناد و استفاده از اسناد جعلی ابعاد تاز هتری یافته است. استفاده از سیستم های رمزنگاری قدیمی این امکان را به وجود م یآورند که تنها دارنده ی کلید بتواند متن رسانه ی رمز شده را مشاهده کند، ولی در چنین حالتی نیز پس از رمزگشایی داد هها، امکان استفاده غیرمجاز از آن وجود خواهد داشت. بنابراین روش های قدیمی رمزنگاری برای جلوگیری از استفاده ی غیر مجاز حملات بد اندیشانه کارایی لازم را نخواهند داشت. در این شرایط گنجاندن داده، به صورت غیرمحسوس، برای جلوگیری از استفاد ههای غیرمجاز از پتانسیل تجاری بالایی برخوردار است. برای غلبه بر این مشکل، واترمارکینگ دیجیتال مطرح شده است. واترمارکینگ (فیزیکی) که در زبان فارسی به چاپ سفید ترجمه شده است، طرحی است که علاوه بر طرح زمینه، به صورتی غیر محسوس بر روی اسناد کاغذی چاپ می شود و با کمک رنگ روشن تر و یا از راه در معرض نور قرار گرفتن قابل رؤیت می باشد.
واترمارکینگ عمل پنهان سازی یک سری اطلاعات در محدوده یک تصویر، صوت، ویدئو و یا هر سیستم رسان های دیگر در محیط کاری خودش است. به دلیل اینکه محافظت از حق کپی امروزه اهمیت زیادی پیدا کرده است اکثر محققان بر این باورند که این مشکل حق کپی را به خوبی برطرف می کند. بنابراین، افزایش ناگهانی علاقه به واترمارکینگ احتمالاً به علت حفاظت در مقابل کپی رایت محصولات دیجیتال است.
واترمارکینگ دیجیتال رابطه ی نزدیکی با نهان نگاری و پنهان سازی داده دارد. ولی با این حال، بسته به کاربردهایی که دارد، تفاو تهایی نیز مشاهده می شود. لذا در عین حال که می توان از مفاهیم مشابه در نهان نگاری برای ارزیابی الگوریتم ه
ای واترمارکینگ بهره گرفت، نباید از تفاوت هایی که در عمل بین آن ها وجود دارد، غافل بود.

تعداد صفحه : ۱۰۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]