Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق کنترل

با عنوان : پایدار سازی ویدئو

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

پایدار سازی ویدئو

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در این تز ، یک روش جدید در پایدارسازی مقاوم دیجیتالی سکانسهای ویدئو ارائه شد ه است. این روش شامل چهار مرحله اساسی زیر می باشد : ۱- تخمین حرکت تصویر ۲- تخمین پارامترهای حرکت دوربین ۳- فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های عمدی دوربین ۴- جبران حرکت های ناخواسته در تصویر در قسمت تخمین حرکت از روشی استفاده شد ه است که در آن اولا بردارهای حرکت بدون خطا تخمین زده می شوند و درمقابل خطا کاملا مقاوم می باشند ثانیا در تخمین پارامترهای حرکت دوربین برای کاهش خطای اثر اختلاف عمق در تصویر، بلوک ها از قسمتهای از تصویر انتخاب می شوند که دارایی عمق متوسط و نزدیک به هم را دارند بنابراین میتوان در تخمین پارامترهای حرکت دوربین از یک مدل حرکت بین فریمی دوبعدی ساده شده استفاده نمود. در قسمت فیلترینگ حرکت از یک نوع فیلتر پائین گذری استفاده شده است که در آن شیفت فازی آن صفر می باشد.
با بهره گرفتن از این روش در پایدارسازی تصاویر ویدئو در صورتیکه حرکت های دوربین شامل حرکت های انتقالی و چرخشی تواما” با هم باشند و تصاویر شامل اختلاف عمق قابل توجه ای نیز باشد درست عمل کرده و کارائی لازم در حذف لرزشهای تصویر را دارد.
مروری بر مطالب فصلها
در فصل اول اشاره خواهیم داشت بر روش های کلی پایدارسازی ویدئو و مروری خواهیم نمود بر تاریخچه و روش های که تا کنون در پایدارسازی ویدئو ارائه شده است، اشکالات و محدویت های هرکدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان اصول کلی و مراحل مهم پایدارسازی ویدئو را ارائه خواهیم نمود.
در فصل دوم مدلسازی حرکت فریمی را خواهیم داشت و در آن حرکت دوربین و اثر آن بر روی تصویر را مدل خواهیم کرد و به یک مدل ساده شده دوبعدی خواه یم رسید بطوریکه با بهره گرفتن از این مدل قادر خواهیم بود میزان حرکت های دوربین را در جهت های مختلف بر اساس حرکت های پیکسل های متناظر در دو فریم متوالی تصویر را بدست آوریم.
در فصل سوم تخمین حرکت بر اساس روش های تطبیق بلوکی که شامل روش های جستجوی سریع و جستجوی کامل می باشد ارائه شده است.
در فصل چهارم تخمین حرکت بر اساس روش ساختارهای هرمی نوضیح داده شده است که شامل الگوریتم های تولید ساختار هرمی و پایدارسازی آنها و همجنین الگوریتم ساختار بین هرمی پایدار می باشد.
در فصل پنجم تخمین حرکت بر اساس رو ش تطبیق بلوکی بر روی تصویر صفحه رمزگری شده بیتی اشاره شده است . که در آن در مورد تجزیه یک تصویر سیاه و سفید بصورت صفحه تک بیتی و صفحه رمزگری بیتی توضیحاتی داده می شود.
در فصل ششم به روش های عددی برای محاسبه پارامترهای حرکت دوربین با بهره گرفتن از مدل حرکت بین فریمی اشاره خواهیم نمود.
در فصل هفتم روش های کاهش و تشخیص خطا در تخمین بردارهای حرکت ارائه شده است و در این فصل به موضوعات مهمی از قبیل دلایل ایجاد خطا و فاکتورهای موثر در کاهش خطا اشاره شده است و همچنین به معیارهای اشاره خواهیم نمود که میتواند در تشخیص خطا استفاده شود.
در فصل هشتم به بحث فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته از حرکت های عمدی در دوربین اشاره خواهیم نمود و فیلترهای مختلفی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و نتایج شبیه سازی های انجام شده بر روی این فیلترها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در فصل نهم به نتایج مهم این تحقیق اشاره خواهیم نمود و همچنین پیشنهاداتی را ارائه خواهیم کرد که میتواند برای ادامه ی کار مفید واقع شوند.
مقدمه
در پایدارسازی ویدئو هدف حذف لرزشها ی تصاویر ویدئو می باشد و برای انجام آن می بایستی سه مرحله اساسی زیر انجام شود که بترتیب عبارتند از:
۱- تخمین پارامترهای حرکت دوربین ۲- فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های خواسته عمدی ۳- جبرانسازی حرکت های تصاویر ویدئو.
مرحله تخمین پارامترهای حرکت دوربین یکی از مراحل مهم پایدارسازی میباشد که لازم است کاملا” بدون خطا انجام شود.
حرکت های دوربین میتواند بر اساس میزان جابجای نقاط متناظر بین دو فریم متوالی با بهره گرفتن از یک مدل حرکت بین فریمی تخمین زده شود. برای تعیین پارامترهای حرکت دوربین در هر فریم لازم است چندین نقطه متناطر بین دو فریم پیدا شود. تعداد نقاط متناظر مورد نیاز بستگی به نوع و تعداد مجهولات مدل حرکت بین فریمی دارد که در آن بطور معمول بین ۲ تا ۳ نقطه متناظر برای حل معادلات آن مورد نیاز می باشد.
با توجه به اینکه پیدا نمودن پیکسل های متناظر بین دو فریم متوالی در عمل غیر ممکن میباشد بنابراین مجبور هستیم از بلوک بجای پیکسل استفاده نمائیم ولی درانتخاب ابعاد بلوک می بایستی شرطی را رعایت نمائیم که در آن ابعاد بلوک مجاز هستند تا اندازه ای بزرگ انتخاب شوند که سرعت و جهت حرکت تمام پیکسل های آن از یک فریم به فریم بعدی کاملا” یکسان باشند بنابراین با برقراری این شرط میتوان حرکت بلوک را همانند حرکت پیکسل مرکز آن دانست.
در پایدارسازی ویدئو یکی از مسائل اساسی و مهم مشکل اختلاف عمق در تصاویر در زمان حرکت دوربین می باشد که در این حالت سرعت حرکت قسمت های از تصویر که عمق شان کمتر است بیشتر از قسمت های از تصویر می باشد که عمق شان بیشتر است بنابراین در استفاده کردن از این نواحی بعنوان نقاط متناظر میتواند خطا زیادی را در تخمین پارامترهای حرکت دوربین به دنبال داشته باشد.
برای تخمین حرکت بلوک ها اگر بخواهیم از روش تطبیق بلوکی به همان صورتیکه در فشرده سازی بکاربرده میشود استفاده نمائیم ، خطای نسبتا” زیادی را خواهیم داشت زیرا اساس روش تطبیق بلوکی بر اساس محتویات تصویر بلوک ها می باشد که نتایج جستجو آن میتواند شامل بلوک های مشابه هم باشد البته این موضوع در فشرده سازی اهمیت چندانی ندارد ولی در پایدارسازی ویدئو به دلیل اینکه هدف از تخمین بلوکها پیدا نمودن نقاط متناظر بین دو فریم متوالی میباشد بنابراین ما خطا ی خیلی زیادی را خواهیم داشت.
در این روش ارائه شده اولا” تعداد بلوک های که در هر فریم حرکت آنها تخمین زده می شوند چندین برابر تعداد مورد نیاز خواهند بود. ثانیا” با بکار بردن روش های، میزان درصد خطا تخمین حرکت بلوک ها به کمترین مقدار کاهش می یابد. ثالثا” با بهره گرفتن از معیارهای تشخیص خطا، در هر فریم بردارهای حرکت تخمین زده شده صحیح از بردارها تخمین زده شده غلط تشخیص داده شده و از میان آنها به تعداد مورد نیاز صحیح ترین بردارها برای استفاده در مدل حرکت بین فریمی انتخاب می شوند.
بنابراین در این روش اولا” بردارهای حرکت تخمین زده شده که قرار است در مدل حرکت بین فریمی استفاده شوند کاملا” صحیح خواهند بود و ثانیا” این بردارها ی صحیح میتواند از قسمتهای از تصویر انتخاب شوند که دارایی اختلاف عمق کمتری را نسبت به هم دارند بنابراین با بهره گرفتن از این روش در پایدارسازی ویدئو خطای مربوط به اختلاف عمق را هم نخواهیم داشت.
تعداد صفحه : ۱۸۵
قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         [email protected]

[add_to_cart id=144470]

—-

پشتیبانی سایت :       

*