Get a site

پایان نامه کامپیوتر: غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی

پایان نامه کامپیوتر: غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده مهندسی
گروه مهندسی کامپیوتر
پایان ­نامه کارشناسی ارشد
غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی  مبتنی بر وب معنایی
استاد راهنما:
دکتر محسن کاهانی
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
در دنیای امروز به منظور کاهش هزینه یادگیری از طرفی و هزینه وقت از طرف دیگر که نمی توان از آن چشم پوشی کرد، بهره گیری از سیستم های جدید یادگیری همچون یادگیری الکترونیکی جایگاه خود را نمایان ساخته است. محققان تلاش می کنند برای پایین آوردن هزینه آموزش مستقل از زمان با تکیه بر فناوری های جدید بتواند علاوه بر آموزش موثر هزینه تولید را با بهره گیری از دانش اشتراکی در محیط وب کاهش داده و با تنوع بخشی محتوای آموزش الکترونیکی به کمک سیستم های انطباقی مبتنی بر شبکه وب معنایی به اطلاعات و داده های مرتبط برای یادگیرنده دست یایند.
در این تحقیق آنچه مورد نظر ماست شامل، بهره گیری از وب معنایی به منظور غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی برای افزایش اثر بخشی و ارتقاء کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و ارائه بهترین شیوه بکارگیری فناوری های وب معنایی در تنوع بخشی و غنی سازی محتوای آموزش الکترونیکی با تکیه بر آمار و کاربردها است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده با ارائه و طراحی یک معماری توزیع شده در حوزه های مختلف وب معنایی مانند مدل سازی محتوایی مبتنی بر کلید واژه با بهره گیری از داده کاوی،  تولید محتوا  به روش های مشارکتی و اجتماعی، تولید محتوا به روش تفسیر متن بر اساس هستان شناسی و ارائه محتوای آموزش الکترونیکی مبتنی بر هستان شناسی به تقویت و تنوع بخشی محتوای آموزشی اثر بخش دست یافت.
ارزیابی عملکرد سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده مبتنی بر وب معنایی حاکی از افزایش اثر بخشی آموزش بر روی یادگیرندگان داشته است، که این مهم با محتوای معمول در سیستم های مدیریت یادگیری بر روی تعدادی از یادگیرندگان نمونه امتحان، و نتیجه میزان یادگیری بررسی شده است، به طوری که با بهره گیری از این سیستم می توان حداقل به افزایش توانمندی یادگیرندگان به میزان ۲۰% و علاقه مندی استفاده از سیستم به میزان ۴۰% برای آنان دست یافت.
کلمات کلیدی:
آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب، وب معنایی، آنتولوژی، داده های پیوندی، داده کاوی، متن کاوی، سیستم های آموزش الکترونیکی
 
فهرست مطالب

فصل اول:« مقدمه» . ۱
۱-۱- تاریخچه آموزش الکترونیکی ۲
۱-۲- تعاریف و مفاهیم کلی ۲
۱-۳- ساختار و ترتیب محتوا . ۶
۱-۴- تعامل آموزشی . ۸
۱-۵- پورتال یادگیری الکترونیکی ۸
۱-۶- تحقیق انجام شده در این پایان نامه ۹
۱-۷- ساختار پایان نامه   . ۱۱
فصل دوم:« پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه» . ۱۳
۲- ۱- وب معنایی  . ۱۴
۲-۲- RDF ۱۶
۲-۳- هستی شناسی ۱۹
۲- ۴- استفاده از تکنولوژی معنایی برای استخراج و یکپارچه سازی محتوا . ۲۰
۲- ۵- متدولوژی های متداول ساخت هستی شناسی . ۲۳
۲-۵-۱- متدولوژی SENSUS-Based ۲۳
۲-۵-۲- متدولوژی  METHODOLOGY. ۲۳
۲-۵-۳- متدولوژی Uschold and King ۲۴
۲-۵-۴- متدولوژی Gruninger and Fox ۲۴
۲-۵-۵- متدولوژی Amaya Berneras ۲۵
۲-۶- معرفی نرم افزار PROTÉGÉ در ساخت هستی شناسی . ۲۶
۲-۶-۱- مراحل ساخت هستی شناسی . ۲۶
۲-۶-۲- برای ساخت هستی شناسی مراحل زیر را دنبال می کنیم ۲۶
۲-۶-۲-۱- مشخص کردن دامنه و محدوده هستی شناسی ۲۶
۲-۶-۲-۲- بررسی استفاده از هستی شناسی های موجود ۲۷
۲-۶-۲-۳- مشخص کردن واژه های مورد استفاده در دامنه . ۲۷
۲-۶-۲-۴- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها . ۲۷
۲-۶-۲-۵- تعریف مشخصه کلاس ۲۸
۲-۶-۲-۶- تعریف محدودیت ها ۲۸
۲-۷- داده های پیوندی ۲۹
۲-۷-۱- تعریف داده های پیوندی ۲۹
۲-۷-۲- تکنولوژی در داده های پیوندی ۲۹
۲-۷-۳- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی . ۳۱
۲-۷-۴- انتخاب واژگان URIS و RDF ۳۲
۲-۷-۵- ایجاد لینک . ۳۲
۲-۷-۶- ابزار انتشار . ۳۳
۲-۷-۷- Revyu ۳۳
۲-۷-۸- APIS شبکه ۳۳
۲-۷-۹- بکارگیری تکنیک در داده های پیوندی ۳۳
۲-۸- پایگاه دانش DBpedia و کاربرد آن در دسترسی به محتوای موجود . ۳۴
۲-۸-۱- شبکه ترکیب و ادغام داده . ۳۵
۲-۸-۲- شبکه تفسیر محتوا ۳۵
۲-۸-۳- استفهام و بررسی و جستجو ۳۵
۲-۸-۴- تفسیر محتوا . ۳۶
۲-۹- مرور تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش الکترونیکی مبتنی بر وب معنایی. ۳۶
۲-۹-۱- پروژه GRAPPLE ۳۶
۲-۹-۲- توسعه نرم برای ​​یادگیری تطبیقی با همکاری مشارکتی . ۳۸
          2-9-3- استخراج رفتار یادگیری دانشجو و خود ارزیابی برای تطبیق سیستم مدیریت آموزشی ۳۹
۲-۹-۴- مدل یادگیرنده مبتنی بر هستی شناسی برای پشتیبانی از شخصی سازی آموزش الکترونیکی ۴۰
۲-۹-۵- آنتولوژی مدلسازی یادگیرنده ۴۱
۲-۹-۶- جنبه های معنایی در یادگیری الکترونیکی:  با بهره گرفتن از چرخه حیات دانش برای مدیریت معناشناسی جهت شبکه و سیستم های سرویس گرا ۴۳
۲-۹-۷- شخصی و غنی سازی منابع یادگیری با بهره گرفتن از فن آوری های وب معنایی ۴۴
۲-۹-۸- پایان نامه های مرتبط که در ایران انجام و یا در حال انجام می باشد ۴۴
۲-۱۰- خلاصه فصل ۴۴
فصل سوم :« روش پیشنهادی»  .   ۴۶
۳- ۱- مقدمه . ۴۷
۳-۲- مسئله غنی سازی محتوا . ۴۸
۳-۳- مسئله غنی سازی محتوای پیکره باز در زمینه آموزش الکترونیکی ۵۰
۳-۴- رویکردهای موجود در مسئله غنی سازی آموزش الکترونیکی ۵۱
۳-۴-۱- محتوای انطباقی قابل توسعه . ۵۱
۳-۴-۲- روش های مشارکتی و اجتماعی ۵۲
۳-۴-۳- تفسیر متن براساس هستی شناسی . ۵۳
۳-۵- رویکردهای پیشنهادی . ۵۴
۳-۵-۱- غنی سازی محتوا بر اساس موضوع . ۵۴
۳-۵-۲- غنی سازی محتوا بر اساس هستی شناسی ۵۶
۳-۶- پتانسیل های سیستم پیشنهادی: پشتیبانی از هدایت انطباقی یادگیرنده مبتنی بر موضوع برای آموزش الکترونیکی ۵۷
۳-۷- جمع­آوری داده­های یک منبع داده از وب . ۵۸
۳-۷-۱- تبدیل محتوای موجود گردآوری شده در پایگاه داده بصورت داده­های پیوندی ۵۸
۳-۸- محتوای ورودی سیستم . ۵۹
۳-۹- معماری پیشنهادی . ۵۹
۳-۱۰- الگوریتم غنی سازی محتوا . ۶۱
۳-۱۰-۱- مرحله اول . ۶۲
۳-۱۰-۲- مرحله دوم برای غنی سازی محتوا . ۶۳
۳-۱۱- جهت دهی مبتنی بر مفهوم . ۶۴
۳- ۱۲- غنی سازی محتوای آموزشی به روش( تقریباً) خودکار ۶۴
۳-۱۳- خلاصه فصل ۶۵
فصل چهارم: « پیاده سازی و ارزیابی » . . ۶۶
۴-۱- مقدمه ۶۷
۴-۲- پیاده سازی سیستم پیشنهادی ۶۷
۴-۲-۱- بررسی چالشهای موجود در ایجاد ارتباط بین منابع داده و راه حل های ممکن. ۶۷
۴-۳- ساخت آنتولوژی های مورد نیاز در سیستم آموزش الکترونیکی با محتوای غنی شده پیشنهادی ۶۹
۴-۳-۱- ساخت آنتولوژی در دامنه یادگیری الکترونیکی و  سرفصل موضوعی محتوای مورد نظر ۶۹
۴-۳-۱-۱- مرحله اول : شناسایی دامنه آنتولوژی مدلسازی در یادگیری ۶۹
۴-۳-۱-۲- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها ۷۰
۴-۳-۳-۳- تعریف slotها . ۷۰
۴-۳-۳-۴- امتحان آنتولوژی . ۷۱
۴-۴- روش ارزیابی در این تحقیق ۷۲
۴-۴-۱- محاسبه بازده دانش ۷۲
۴-۴-۲- ارزیابی میزان فعالیت خود جوش یادگیرنده . ۷۳
۴-۴-۳- مرحله نهایی ارزیابی . ۷۳
۴-۵- ارزیابی مبتنی بر موضوع و مدل سازی کاربری ۷۳
۴-۶- تأثیر سازگاری مبتنی بر موضوع بر یادگیری یا آموزش . ۷۵
۴-۷- ارزیابی کمی و کیفی سیستم از دید یادگیرندگان . ۷۵
۴-۸- خلاصه فصل . ۷۹
فصل پنجم:« نتیجه گیری و کارهای آتی» . ۸۰
۵- نتیجه‌گیری و کارهای آتی ۸۱
۵-۱- نتیجه‌گیری. ۸۱
۵-۲- کارهای آتی  . ۸۲
منابع ۸۳
ضمائم ۸۷

فهرست جداول

جدول ۴-۱ جدول ارزیابی سیستم قدیم . ۷۸
جدول ۴-۲ جدول ارزیابی سیستم جدید ۷۹
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

فهرست شکل ها

شکل۲-۱-  بیان مفاهیم در قالب عبارات سه قسمتی RDF  . ۱۷
شکل۲-۲- یک شبکه مفهومی ۱۸
شکل۲-۳- رویکردهای مختلف برای استفاده آنتولوژی در تشریح مفاهیم   . ۲۲
شکل۲-۴-  ابر LOD ۳۲
شکل۲-۵- زیر ساختهای کلی در پروژه  grapple ۳۷
شکل۲-۶- معماری ALE   گروه Grapple   . ۳۷
شکل۲-۷- پیشنهاد چرخه حیات تالیف مشارکتی ۳۸
شکل۲-۸- بخش نمونه ای از ارائه دانش . ۳۹
شکل۲-۹- معماری سیستم پیشنهادی ۳۹
شکل۲-۱۰- نمایش گرافیکی از مدل کاربر . ۴۰
شکل۲-۱۱- دو نمونه از کلاس توانایی مدل کاربر در OWL/XML syntax ۴۱
شکل۲- ۱۲-   ویژگی های فردی یادگیرنده ارائه شده . ۴۲
شکل۲- ۱۳- کارشناسان تعیین تگ روی محتویات ۴۲
شکل۲-۱۴-   استفاده از هستی شناسی استاندارد و کشف محتوای، محتویات هدف یادگیرنده ۴۲
شکل۲- ۱۵  معماری پیشنهاد شده ۴۳
شکل۳-۱- اقلام محتوایی در یک سیستم سنتی با متن بسته ۴۹
شکل۳-۲- مسئله غنی سازی محتوا با متن باز ۴۹
شکل۳-۳- غنی سازی محتوا همراه با شخصی سازی محتوای آموزشی در آموزش الکترونیکی . ۵۱
شکل ۳-۴ -معماری سیستم پیشنهادی ۵۷
شکل۳-۵- معماری پیشنهادی  . ۶۰
شکل۳-۶- برچسب زدن محتوا کشف شده توسط یادگیرنده از فضای وب . ۶۲
شکل ۳-۷- شمای تبدیل محتوای کشف شده توسط یادگیرندگان منتخب ۶۳
شکل ۳-۱۰- گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار ضمیمه

ضمائم

گراف عملکرد معماری غنی سازی در سیستم خودکار ۸۷

فصل اول
مقدمه
-1- تاریخچه  آموزش الکترونیکی
تفکر استفاده از رایانه ها و شبکه های رایانه ای برای کارهای مدرسه ای و عملی به قرن بیستم و اوائل دهه ۱۹۶۰ برمی گردد. از اوایل دهه ۷۰ با به ثمر نشستن طرح آرپانت ،تبادل اطلاعات و داده های علمی نیز بین مراکز مدرسه های آمریکا شروع شده است. البته آموزش الکترونیکی به شکل امروزی و در این گستره کاربرد در اوایل دهه ۱۹۹۰با ظهور شبکه جهانی اینترنت شکل گرفت و با توجه به قابلیت های بسیار زیاد وب ، آموزش الکترونیکی به سرعت رشد کرد و امروزه جایگاه خود را در ساختار آموزشی بسیاری از کشورها تثبیت کرده است. ایده آموزش الکترونیکی، به طرح دانشگاه باز که از سوی کشور انگلیس مطرح شد، ارتباط پیدا می کند. طبق این طرح، علاقه مندان با بهره گرفتن از برنامه‌های تلویزیونی، آموزش‌های علمی لازم را پشت سر می گذاشتند و مدرک دریافت می‌کردند. همچنین با ابداع مفهوم ”کلینیک آزاد“ در ایالات متحده آمریکا (در دهه ۱۹۶۰) ، گام مهم و بزرگی در این زمینه برداشته شد. در دهه هفتاد به خاطر افزایش دسترسی گسترده و عمومی به کامپیوتر در آمریکا، تدریس غیرحضوری رایج شد و برای نخستین بار، ارائه واحدهای درسی به شیوه آنلاین در اوایل دهه ۱۹۸۰ به وسیله یکی از بنیانگذاران دانشگاه مجازی در ایالات متحده آمریکا ابداع شد .در سال ۱۹۸۸ نیز برای اولین بار یک برنامه نرم‌افزاری ، با نام “استاد دیجیتالی”که یکی از استفاده های اولیه از کامپیوتر را در امور آموزشی پیشنهاد می‌کرد، در آمریکا استفاده شد.از آن زمان تا به امروز، آموزش الکترونیکی تغییرات و پیشرفت های بسیاری داشته است؛ مثلا در سال ۱۹۹۵ مراکز علمی ـ آموزشی آمریکا با ایجاد تغییراتی در سیستم خود و بهینه سازی آن، توانستند روش آموزش الکترونیکی را در همه جهان گسترش و اشاعه دهند[Kah85].
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]