Get a site

پایان نامه کشاورزی :ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ

پایان نامه رشته کشاورزی

دانشکده کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد

ارزیابی مقاومت نسبی لاین ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ   (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumعامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه

استاد راهنما :

سید علیرضا دلیلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا (Sclerotinia stem rot) با عامل    (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumیکی از بیماری های مهم این گیاه محسوب که سبب کاهش کیفیت و کمیت محصول می گردد. این بیماری طی سال های اخیر یکی از مهم ترین بیماری های کلزا در مازندران بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور کاهش خسارت ناشی از بیماری، روش های متفاوتی ارائه شده است. استفاده از ارقام متحمل روشی مناسب جهت کاهش خسارت ناشی از بیماری محسوب می گردد. در این بررسی عکس العمل ۱۱ لاین و رقم کلزا نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه در شرایط گلخانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات قراخیل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایشات گلخانه ای نشان داد که ژنوتیپ های RGS003، HYOLA401، SARIGOL ، RASOPT و ZAR401 به ترتیب با شاخص بیماری (Disease Index) 77/52، ۸۶/۵۴، ۵۵/۵۵، ۱۱/۵۶ و ۱۱/۵۶ از تحمل بیشتر و ارقام و لاین های ۱۹SAR3، RASRG3، RG3401 و RW19با شاخص بیماری ۴۴/۶۹، ۶۶/۶۶، ۹۷/۶۵ و ۸۸/۶۳ از تحمل کمتری نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه برخوردار بودند در صورتی که در آزمایشات مزرعه ای ژنوتیپ های RASOPT ، HYOLA401، RGS003، SARIGOL و ZAR401 به ترتیب با مقادیر۵، ۸، ۱۱، ۵/۱۱ و ۵/۱۱ درصد آلودگی در زمره ژنوتیپ های متحمل نسبت به بیماری قرار گرفتند و ارقام و لاین های RASRG3، RW19، RG3401 و ۱۹SAR3به ترتیب با ۲۵، ۲۰، ۱۹ و ۵/۱۷ از حساسیت بیشتری نسبت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه برخوردار بودند

       فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی د
فصل اول ۱
مقدمه ۲
فرضیه ۶
اهداف ۶
ضرورت ۷
فصل دوم ۸
۲-۱- تاریخچه و پراکنش بیماری ۹
۲-۲- عامل بیماری ۱۱
۲-۳- طیف میزبانی ۱۶
۲-۴- مکانیزم ایجاد بیماری ۱۷
۲-۵- چرخه زندگی ۱۸
۲-۶- نحوه انتقال آلودگی ۲۰
۲-۶-۱- باد ۲۰
۲-۶-۲- اسکلروت ها ۲۰
۲-۶-۳- تماس گیاه آلوده با گیاه سالم ۲۰
۲-۶-۴- گرده کلزا و زنبور عسل ۲۰
۲-۶-۵- بذر ۲۰
۲-۷- روش های کنترل پوسیدگی ساقه کلزا ۲۰
۲-۷-۱- کنترل زراعی ۲۰
۲-۷-۱-۱- انتخاب تاریخ کاشت ۲۰
۲-۷-۱-۲- استفاده از بذر عاری از اسکلروت ۲۱
۲-۷-۱-۳- غرقاب کردن خاک قبل از کاشت ۲۱
۲-۷-۱-۴- شخم عمیق ۲۱
۲-۷-۱-۵- جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی بعد از برداشت ۲۱
۲-۷-۱-۶- تناوب با گیاهان غیر میزبان ۲۱
۲-۷-۱-۷- فاصله بیشتر ردیف ها وکاهش میزان ۲۲
۲-۷-۱-۸- کوددهی متعادل ۲۲
۲-۷-۲- کنترل شیمیایی ۲۲
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۷-۳- کنترل بیولوژیک ۲۳
۲-۷-۴- به کارگیری ارقام مقاوم ۲۴
۲-۸- انواع مقاومت ۲۴
۲-۸-۱- مقاومت حقیقی ۲۴
۲-۸-۲- مقاومت ظاهری ۲۵
۲-۸-۳- مقاومت غیر میزبانی ۲۵
۲-۹- واکنش ارقام مختلف کلزا نسبت به بیماری ۲۶
فصل سوم ۳۱
۳-۱- محیط کشت ها ۳۲
۳-۱-۲- محیط کشت سیب زمینی، دگستروز آگار (Potato-Dexterose Agar) ۳۲
۳-۲- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorum ۳۲
۳-۲-۱- جداسازی وخالص سازی قارچ S. sclerotiorumاز بافت آلوده ۳۲
۳-۲-۲- جداسازی قارچ S. sclerotiorum از اسکلروت ۳۲
۳ -۳- تهیه مایه تلقیح (دانه گندم پوشیده با قارچ عامل بیماری ) ۳۳
۳-۴-          ارقام مورد آزمایش ۳۴
۳-۵- بررسی عکس العمل ارقام و لاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط گلخانه ۳۴
۳-۶-          آزمایش مزرعه ای ۳۶
۳-۶-۱- موقعیت جغرافیایی و زمان اجرای طرح ۳۶
۳-۶-۲- ویژگی های آب و هوایی منطقه ۳۶
۳-۷- بررسی عکس العمل ارقام ولاین های کلزا نسبت به قارچ S. sclerotiorum در شرایط مزرعه ۳۶
۲-۸- ثاتیر بیماری روی اجزای عملکرد ۳۷
۲-۹- تجزیه و تحلیل داده ها ۳۸
فصل چهارم ۳۹
۴-۱- علائم بیماری ۴۰
۴-۲- ویژگی های قارچ جداسازی شده ۴۲
۴-۳- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط گلخانه ۴۵
۴-۴- ارزیابی ارقام و لاین ها در شرایط مزرعه ۴۶
۴-۵- بررسی تاثیر بیماری بر اجزای عملکرد در شرایط مزرعه ۴۸
۴-۵-۱- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد دانه در غلاف ۴۸
ث
       فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۵-۲- تاثیر بیماری بر درصد کاهش طول غلاف ۴۹
۴-۵-۳- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در ساقه اصلی ۵۰
۴-۵-۴- تاثیر بیماری بر درصد کاهش تعداد غلاف در بوته ۵۲
۴-۵-۵- تاثیر بیماری بر درصد کاهش ارتفاع بوته ۵۳
۴-۵-۶- تاثیر بیماری بر درصد کاهش وزن هزار دانه ۵۴
۴-۵-۷- عملکرد ۵۶
۴-۶- مطالعه تحمل ارقام مختلف کلزا براساس درجه آلودگی ۵۷
۴-۶-۱- بررسی تحمل از نظر تعداد دانه در غلاف ۵۷
۴-۶-۲- بررسی تحمل از نظر طول غلاف ۵۷
۴-۶-۳- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در ساقه اصلی ۵۸
۴-۶-۴- بررسی تحمل از نظر تعداد غلاف در بوته ۵۹
۴-۶-۵- بررسی تحمل از نظر ارتفاع بوته ۶۰
۴-۶-۶- بررسی تحمل از نظر وزن هزاردانه ۶۰
۴-۶-۷- بررسی تحمل از نظر عملکرد ۶۱
۴-۷- بحث ۶۲
منابع ۶۴
چکیده انگیسی ۷۸

کلزا گیاهی یک ساله متعلق به خانواده چلیپائیان است که پنچ گونه ی Brassica napus (کلزای آرژانتینی) B. juncea (خردل هندی ) B. rapa (کلزای لهستانی یا شلغم روغنی) و B. carinata (خردل حبشی) و B. hirta (خردل سفید یا خردل زرد ) در سطح جهانی به عنوان دانه روغنی کشت می شود. از گونه های جنس براسیکا مهمترین دانه روغنی، کلزا با نام علمی B. napus است که ارقام پاییزه آن در شرایط آب وهوایی معتدل، خنک و مرطوب حداکثر عملکرد دانه را تولید می کند. در ایران ۱۰۰ درصد کشت کلزا بصورت پاییزه است (آلیاری و شکاری، ۱۳۷۹).
کلزا در زبان انگلیسی تحت عنوان، Rapeseed به آلمانی Raps در فرانسه Colza و درفارسی نیز به همین عنوان فرانسوی نامیده می شود. کانولا در سال ۱۹۷۸ توسط انجمن روغن گیری غرب کانادا به ثبت رسیده و امروزه نیز برای توصیف کلزایی که مقدار اسید اروسیک آن کمتر از۲ درصد و گلوکوزینولات آن کمتر از۳ میکرو مول است، استفاده می شود ((Yilan, 2004.
جایگاه کلزا
جایگاه کلزا در جهان
بر اساس اطالاعات سازمان خوار و بار جهانی در سال ۱۳۸۵ چین، کانادا، هند، آلمان ،فرانسه ، انگلستان، لهستان، جمهوری چک و ایالات متحده امریکا جزو ۹ کشور اول دنیا از نظر سطح زیر کشت کلزا بوده اند. این ۹ کشور در مجموع بیش از ۷۰ درصد تولید این دانه روغنی را با حدود ۴۴ میلیون تن در اختیار دارند. در این بین کشور چین با تولید ۱۲۶۴۹۰۱۰ تن کلزا مقام اول را داراست(۲۸)
جایگاه کلزادر ایران
طرح جدید وزارت کشاورزی در تامین ۵۰% از نیازهای واقعی روغن خوراکی از محل دانه های تولیدی داخل عمدتاً با توجه به خصوصیات منحصر به فرد کلزا همانند، درصد روغن و پروتئین بالا در کنجاله به ترتیب حدود ۴۰ و۲۰ درصد، کشت و کار آسان و تطابق دوره رشدی آن با بسیاری از مناطق کشور بر تولید کلزا استوار است که در مناطق مختلف ایران همچون استان های گلستان، مازندران، فارس، خوزستان، کرمان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، خراسان شمالی، همدان و . کشت می گردد. سطح زیر کشت، تولید و میزان عملکرد کلزا در کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ در جدول زیر بیان شده است.

سال سطح زیر کشت
(هکتار)
تولید
(تن)
عملکرد
(کیلوگرم در هکتار)
۱۳۸۵ ۲۳۰۰۰۰ ۳۵۷۰۰۰ ۱۵۵۲
۱۳۸۶ ۳۸۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰ ۱۶۵۸
۱۳۸۷ ۵۷۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰ ۱۸۴۲
۱۳۸۸ ۷۵۵۰۰۰ ۱۵۸۱۰۰۰ ۲۰۹۴

موقعیت استان مازندران در تولید کلزا
کشت کلزا در استان مازندارن برای اولین بار سال (۱۳۷۲) در سطحی به مساحت ۱ هکتار و با عملکرد ۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار شروع گردید.
مزیت های زراعی کلزا:
کلزا به علت دارا بودن صفات مثبت زراعی نظیر مقاومت به سرما و کم آبی، تحمل شوری، ارزش تناوبی بالا، بی تفاوتی نسبی به بافت خاک، دارا بودن ژنوتیپ های بهاره و پائیزه، استفاده بهینه از رطوبت و بارندگی، سهولت عملیات کاشت، داشت و برداشت، هزینه کمتر تولید وسرانجام عملکرد بالای روغن آن در واحد سطح نسبت به دیگر دانه های روغنی مورد کشت در کشور برتری داشته و می تواند جهت کاشت برای اکثر استان های کشور پیشنهاد گردد. این گیاه با آستانه حرارتی پایین در تناوب گندم نقش حمایتی وسیع دارد ، آب کمتری نیاز داشته و باعث کاهش جمعیت علف های هرز می شود همچنین امکان تولید کاملا مکانیزه آن با هزینه پایین وجود دارد (احمدی و جاویدفر، ۱۳۷۷).
موارد مصرف کلزا:
کلزا طی قرن سیزدهم یا پانزدهم در اروپا کشت می شد، اما احتمالاً کشت آن در آسیا به هزاران سال قبل بر می گردد. در انگلستان کشت کلزا در مقیاس زراعی مربوط به قرن سیزدهم بوده ودر قرن نوزدهم کشت کلزا در بیشتر مناطق اروپا گسترش یافت.در حال حاضر در ۵۳ کشور جهان کلزا کشت   می شود که مهمترین تولیدکنندگان آن به ترتیب کشورهای چین، کانادا، هندوستان، آلمان، فرانسه و انگلستان هستند. تهیه و استفاده روغن کلزا برای مصرف بشر اولین بار در سال ۱۹۵۶ در کانادا آغاز گردید. در انگلستان کشت کلزا در مقیاس زراعی مربوط به قرن ۱۳ بوده و اگر چه قبل از این، روغن از بذور وحشی جمع آوری شده این گیاه برای ساخت صابون و صنعت روشنایی استفاده می گردید.
در سال ۱۹۷۱ رقم Span اولین واریته با اسید اروسیک کم و سه سال بعد رقم Tower با مقدار اندک اسید اروسیک و گلوکوزینولات به عنوان اولین واریته های کانولا معرفی شدند (رودی و همکاران، ۱۳۸۲).
اولین هیبریدهای با عملکرد بالا و مقاوم به بیماری ساق سیاه کلزا تحت عنوان هیولا ۳۰و هیولا ۴۲ به ترتیب در سالهای ۱۹۸۸ و ۱۹۹۱ مورد استفاده قرار گرفت(Colton and Potter, 1999) .
ارزش تغذیه ای کلزا:
دانه کلزا دارای ۳۹ تا ۴۲ درصد روغن و ۳۸ تا ۴۵ درصد پروتئین در کنجاله است ارزش تغذیه ای روغن کلزا به خاطر مقدار کم اسیدهای چرب اشباع شده )کمتر از ۴ درصد) اسید پالمتیک و مقدار نسبتاً زیاد اسید های چرب غیر اشباع نظیر اسید اولئیک (۶۰ درصد(  و اسید آلفالینولنیک (۱۰درصد) است. بعد از روغن زیتون از نظر میزان اسید اولئیک در مقام دوم قرار دارد. به جز روغن سویا، کلزا تنها روغن خوراکی است که مقدار قابل توجهی اسید لینولئیک دارد. به علاوه تعادل خوبی بین مقدار اسید لینولئیک و اولئیک به نسبت) ۱به۲) وجود دارد.
روغن کلزا نظیر روغن ذرت، سویا، گلرنگ و آفتابگردان در کاهش کلسترول کل و لیپوپروتئین های دارای چگالی کم یا کلسترول بد خون موثر است. همچنین روغن کانولا در ترکیب فسفولیپیدهای موجود در پلاکت های خون تاثیر داشته و در فعالیت پلاکت و جلوگیری ازلخته شدن خون در عروق موثر است. در حال حاضر کلزا برای مصرف روغن خوراکی انسان و همچنین به عنوان یک منبع پروتئینی مناسب برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد(شهبازی، ۱۳۸۵).
تعداد صفحه :۷۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]