Get a site

پایان نامه ISI با ترجمه فارسی:رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

متن کامل مقاله ISI با ترجمه فارسی

عنوان فارسی :رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

عنوان : Therelationshipbetweenshearwavevelocity,temperature,attenuationandviscosityintheshallowpartofthemantle


تکه هایی از متن مقاله ISI با ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Therelationshipbetweenshearwavevelocity,temperature,attenuationandviscosityintheshallowpartofthemantle
KeithPriestley,DanMcKenzie∗
DepartmentofEarthSciences,BullardLabs,MadingleyRoad,CambridgeCB30EZ,UK
articleinfo
abstract
Articlehistory:
Received3February2013
Receivedinrevisedform16July2013
Accepted10August2013
Availableonline25September2013
Editor:P.Shearer
Keywords:
surfacewavetomography
mantletemperature
lithosphericthickness
shearwaveattenuation
mantleviscosity
Surfacewavetomography,usingthefundamentalRayleighwavevelocitiesandthoseofhighermodesbetween1and4andperiodsbetween50and160s,isusedtoimagestructureswithahorizontalresolutionof∼۲۵۰kmandaverticalresolutionof∼۵۰kmtodepthsof∼۳۰۰kminthemantle.Anewmodel,PM_v2_2012,obtainedfrom3×۱۰۶seismograms,agreeswellwithearlierlowerresolutionmodels.ItiscombinedwithtemperatureestimatesfromoceanicplatemodelsandwithpressureandtemperatureestimatesfromthemineralcompositionsofgarnetperidotitenodulestogenerateanumberofestimatesofSV(P,T)basedongeophysicalandpetrologicalobservationsalone.Thesearethenusedtoestimatetheunrelaxedshearmodulusanditsderivativeswithrespecttopressureandtemperature,whichagreereasonablywithvaluesfromlaboratoryexperiments.Athightemperaturesrelaxationoccurs,causingtheshearwavevelocitytodependonfrequency.ThisbehaviourisparameterisedusingaviscositytoobtainaMaxwellrelaxationtime.Therelaxationbehaviourisdescribedusingadimensionlessfrequency,whichdependsonanactivationenergyEandvolumeVa.ThevaluesofEandVaobtainedfromthegeophysicalmodelsagreewiththosefromlaboratoryexperimentsonhightemperaturecreep.Theresultingexpressionsarethenusedtodeterminethelithosphericthicknessfromtheshearwavevelocityvariations.Theresolutionisimprovedbyaboutafactoroftwowithrespecttoearliermodels,andclearlyresolvesthethicklithospherebeneathactiveintracontinentalbeltsthatarenowbeingshortened.Thesameexpressionsallowthethreedimensionalvariationsoftheshearwaveattenuationandviscositytobeestimated.
©۲۰۱۳ElsevierB.V.Allrightsreserved.
۱.Introduction
TheassociationofreducedshearwavevelocityVs,increasedattenuationandreducedviscosityintheEarth’suppermantlehasbeenknownforalmostninetyyears(seeGutenberg,1959,p.76).Theseeffectsaremostobviousintheasthenosphere,wherethemantletemperatureapproachesthemeltingtemperature.Fig.1ashowsatypicalsteadystatecontinentalgeotherm.Thelayerclosetothesurface,whereheatistransportedbyconductionalone,isknownasthemechanicalboundarylayer(MBL).Itisunderlainbyathermalboundarylayer(TBL)thatformspartoftheconvectivecirculationoftheuppermantle,andwhichsuppliesheattothebaseoftheMBL.Atgreaterdepthsthetemperaturegradientintheconvectiveinteriorisisentropic.Nodiscontinuitiesineitherthetemperatureoritsgradientcanoccuranywhere.Aconvenientwaytodescribeageothermisintermsoftheequivalentlithosphericthickness,definedasthedepthatwhichtheextrapolatedconduc-tivegeothermwouldintersectthatoftheconvectiveinterior.ThisdefinitionwasusedbyPriestleyandMcKenzie(2006),hereafter
*Correspondingauthor.Tel.:+441223337191.
E-mailaddress:[email protected](D.McKenzie).PM6,andisalsousedhere.Itisthenthesameastheplatethick-nessusedtoparameterisethethermalstructureofoceanicplates(seeCrosbyetal.,2006).AsFig.1ashows,thebaseofthelitho-spheredefinedinthiswaylieswithinthethermalboundarylayer,anddoesnotcorrespondtoanyphysicalboundary.Furthermorethetemperatureofthatpartofthethermalboundarylayerthatliesbelowthebaseofthelithosphereislowerthanthatoftheisentropicinterior.Figs.1b–۱eshowtwotemperatureprofilesfromwesternAfricaandtheirbestfittinggeotherms,togetherwiththeirSVprofiles.Thereisnostepinthevelocityprofilescorrespondingtothebaseofthelithosphere

تعداد صفحه : ۱۴
تکه هایی از متن ترجمه فارسی به عنوان نمونه :
رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته
چکیده:
توموگرافی امواج سطحی با بهره گرفتن از اساس سرعت امواج مابین ۴-۱ دوره بوده وبین ۱۶۰-۵۰ می باشد پروتکل ما ۲۵۰ کیلومتر ورزولوشن عمودی از۵۰ کیلومتر به عمق ۳۰۰کیلومتر در گوشته است. مدل جدید ما   . PM-V2-2012 بوده و مقدار ۱۰۶ *۳ لرزه ثبت شده است که موافق با پروتکل مدل قبلی است این است که با نخمین دما از مدل های ورقه اقیانوسی و با فشار و برآورد درجه حرارت از ترکیب مواد معدنی گارنت پریدوتیت مقدار SV(P,T) براساس مشاهدات ژئو فیزیکی محاسبه شد . اینها در مرحله بعد مورد استفاده به منظور برآورد مدل برشی و مشتقات آن با توجه به دماو فشار مورد استفاده قرار خواهد گرفت که باید با آزمایشهای آزمایشگاهی به یک توافق منطقی برسد. در درجه حرارت بالا یک آرامش رخ می دهد. که باعث موج برشی وبه فرکانس بستگی دارد. این رفتار عامل یک ویسکوزیته برای بدست آوردن زمان آرامش ماکسول است که این رفتار آرام از یک بعد فرکانسی شرح داده شده است که بستگی به انرژی فعال سازیE و مقدار حجم V دارد و مقادیر آنها از مدل ها ژئوفیزیکی در آزمایشهای آزمایشگاهی در درجه خحرارت بالا توافق دارد. در نتیجه این مدل برای تعیی ضخامت لایه لیتوسفر در موج برشی ایجاد شده از تغییرات سرعتی استفاده می شود. این پروتکل دو عامل را با توجه به مدل های قبلی بهبود داده است وبه وضوح حل لیتوسفر ضخیم را در زیر کمربند درونی فعال که در حال حاضر کوتاه است را نشان می دهد. همین عبارت اجازه می دهد که مقدار روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته آن برآورد شود.
کلیدواژه ها: توموگرافی امواج سطحی ،درجه حرارت گوشته،ضخامت لایه لیتوسفر،روابط کاهندگی موج برشی و ویسکوزیته گوشته.
۱-مقدمه:
ارتباط سرعت موج برشی در مقابل افزایش کاهندگی کاهش کی یابد و کاهش ویسکوزیته در گوشته فوقانی زمین تقریبا در ۹۰ سال گذشته شناخته شده است.(گوتنبرگ ۱۹۵۰.ص۷۶) این اثرات در آستونسفر بیشتر آشکار می باشد که در آن درجه حرارت گوشته به درجه حرارت ذوب می رسد. شکل ۱-A یک حالت ثابت ژئوترم را نشان می دهد. لایه ی نزدیک به سطح که در آن گرما از طریق هدایت منتقل می شود به عنوان یک لایه مرزی مکانیکی شناخته شده است(MBL) این است که توسط یک فاصله در لایه مرزی حرارتی (TBL) بخشی از حرارت به صورت هم رفتی از گوشته فوقانی منتقل می شود. در اعماق بیشتر گرادیان دما در ایزونتروپیک همرفتی است. بدون ناپیوستگی در عردو درجه حرارت شیب می تواند در هر نقطه رخ دهد. راه مناسب برای توصیف یک ژئوترم از نظر لیتوسفر معادل ضخامت به عنوان عمق تعریفز شده که در آن برون یابی ژئترم از جریان هم رفتی می باشد. این توسط پریستلی و مکنزی در سال۲۰۰۶ استفاده شده است. بعداز آن PM6 نیز در اینجا استفاده می شود سپس ساختار حرارتی پارامتری صفحات اقیانوسی استفاده می شود(کرازبی وهمکاران ۲۰۰۶)همانطور که شکل A1 نشان می دهد لایه لیتوسفر در درون لایه مرزی نهفته شده استو به هیچ مرز فیزیکی مرتبط نیست. به علاوه درجه حرارت که بخشی از لایه مرزی حرارتی است در زیر پوسته زمین کمتر از داخل ایزنتروپ است شکل ۱B و۱E دو پروفیل دما را از غرب آفریقا با اتصالات ژئوترمی نشان می دهد که همراه با پروفیل SV است.
تعداد صفحه:۲۴
قیمت : ۱۴۳۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***