Get a site

پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

پایان ­نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

 

پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی

 

 

شهریور ۱۳۹۴

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پژوهش پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده  براساس سبک زندگی  با دو رویکرد روانشناسی و جامعه ­شناسی می­باشد. جامعه آماری در این پژوهش مصرف­ کنندگان پوشاک در شهر ایلام بوده، حجم نمونه برابر ۳۸۸ نفر می­باشد که برای به دست آوردن آن از روش نمونه گیری خوشه­بندی – تصادفی ساده و فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته  بوده، و پایایی آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ۸۳% به دست آمده است و روایی محتوا آن توسط متخصصان تأیید شده است. در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات از روش میدانی استفاده شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف پژوهش کاربردی و چگونگی جمع­آوری داده­های مورد نیاز، از نوع پژوهش­های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها در بخش آمار استنباطی از رگرسیون چند گانه، رگرسیون رتبه­ای، آزمون کلوموگوف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج  نشان داد که ابعاد سبک زندگی با رویکرد روانشناسی(فعالیت­ها، عقاید و علایق) و از بین ابعاد سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی (اوقات فراغت و الگوی خرید،) بر فتار خرید تأثیر معناداری داشته اند و پیش ­بینی کننده رفتار خرید هستند اما سایر ابعاد سبک زندگی با رویکرد جامعه ­شناسی (مصرف محصولات فرهنگی و مدیریت بدن) بر رفتار خرید تأثیر معناداری نداشته و پیش ­بینی کننده رفتار خرید نیستند.

 

کلید واژه: رفتارخرید،  سبک زندگی،  فعالیت­ها، الگوی خرید، عقاید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

فصل اول کلیات. ۱

۱-۱-مقدمه. ۲

۱-۲-بیان مسأله. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۵

۱-۴-اهداف پژوهش ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی ۶

۱-۴-۲-اهداف فرعی ۶

۱-۵-سوالات پژوهش ۶

۱-۵-۱- سؤال کلی: ۶

۱-۵-۲- سؤالات جزئی: ۶

۱-۶-فرضیه ‏های پژوهش ۷

۱-۶-۱- فرضیه اصلی ۷

۱-۶-۲- فرضیات فرعی ۷

۱-۷-قلمرو پژوهش ۷

۱-۸- کاربرد نتایج پژوهش ۸

۱-۹- جنبه نوآورانه(نوآور بودن) پژوهش ۸

۱-۱۰- متغیرهای پژوهش ۸

۱-۱۱- تعریف متغیرها ۹

۱-۱۱-۱- رفتار خرید. ۹

۱-۱۱-۲- سبک زندگی ۱۰

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش ۱۲

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری رفتار مصرف کننده. ۱۴

۲-۲-۱- رفتار مصرف کننده: تعاریف و مفاهیم ۱۴

۲-۲-۲- عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده. ۱۵

۲-۲-۳- چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟. ۱۹

۲-۲-۴- دیدگاه های پژوهشی رفتار مصرف کننده. ۲۰

۲-۲-۵- دیدگاه های کلی در رفتار مصرف کننده. ۲۱

۲-۲-۶- مدل های پیش بینی رفتار مصرف کننده. ۲۲

۲-۲-۷- کاربردهای رفتار مصرف کننده. ۳۴

۲-۲-۸-  نکات کلیدی رفتار مصرف کننده. ۳۶

۲-۳- بخش دوم: سبک زندگی ۳۷

۲-۳-۱- واژه شناسی سبک زندگی ۳۸

۲-۳-۲- مفهوم شناسی سبک زندگی ۳۹

۲-۳-۲-۱- مفهوم شناسی سبک زندگی از منظر جامعه شناسی ۴۳

۲-۳-۲-۲- مفهوم شناسی سبک زندگی از منظر روانشناسی ۴۶

۲-۳-۳- ویژگی های مفهومی سبک زندگی ۴۷

۲-۳-۴- ویژگی های سبک زندگی ۴۹

۲-۳-۵- نظریه های سبک زندگی ۵۱

۲-۴- ابعاد سبک زندگی با رویکرد روانشناسی ۵۳

۲-۴-۱- فعالیت. ۵۳

۲-۴-۲- علایق ۵۴

۲-۴- ۳- عقاید. ۵۴

۲-۵- ابعاد سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی ۵۵

۲-۵-۱- اوقات فراغت. ۵۵

۲-۵-۲- مدیریت بدن. ۵۸

۲-۵-۳- مصرف محصولات فرهنگی ۶۱

۲-۵-۴- الگوی خرید. ۶۵

۲-۹- بخش سوم: پیشینه پژوهش ۶۷

۲-۱۰- پیشینه رفتار مصرف کننده. ۶۷

۲-۱۰-۱- پیشینه رفتار مصرف کننده در داخل کشور. ۶۷

۲-۱۰-۲- پیشینه رفتار مصرف کننده در خارج کشور. ۶۸

۲-۱۱- پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی ۶۹

۲-۱۱-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی) ۶۹

۲-۱۱-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی) ۷۱

۲-۱۲- پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی ۷۲

۲-۱۲-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی) ۷۲

۲-۱۲-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور (پیشینه سبک زندگی با رویکرد جامعه شناسی) ۷۴

۲-۱۳- بخش چهارم: صنعت نساجی ۷۴

۲-۱۴-لباس (پوشاک) ۷۴

۲-۱۴-۱- تاریخچه نساجی و پوشاک در دنیا ۷۵

۲-۱۴-۲-وضعیت فعلی صنعت پوشاک در جهان. ۷۶

۲-۱۴-۳-تاریخچه صنعت نساجی و پوشاک در ایران. ۷۷

۲-۱۴-۴-وضعیت فعلی صنعت پوشاک در ایران. ۷۸

۲-۱۵-بخش پنجم: چارچوب مفهومی پژوهش ۷۹

فصل سوم روش شناسی پژوهش ۸۱

۳-۱- مقدمه. ۸۲

۳-۲- روش پژوهش ۸۲

۳-۳- فرایند پژوهش ۸۳

۳-۴- جامعه آماری ۸۳

۳-۵- روش تعیین حجم نمونه. ۸۴

۳-۶- ابزارهای پژوهش ۸۵

۳-۷- تحلیل پرسشنامه. ۸۵

۳-۸- روایی ابزار پژوهش ۸۶

۳-۹- پایایی ابزار پژوهش ۸۷

۳-۱۰- روش های آماری ۸۷

فصل چهارم. ۸۸

تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸

۴-۱- مقدمه. ۸۹

۴-۲- تجزیه و تحلیل داده ها ۹۰

۴-۲-۱- بخش اول: یافته های توصیفی ۹۰

۴-۲-۱-۱-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت: ۹۰

۴-۲-۱-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل: ۹۱

۴-۲-۱-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن: ۹۲

۴-۲-۱-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل: ۹۳

۴-۲-۱-۵-  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات: ۹۴

۴-۲-۱-۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد: ۹۶

۴-۲-۱-۷- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای پژوهش: ۹۷

۴-۳- بخش دوم: یافته های استنباطی ۹۷

۴-۳-۱- استاندارد سازی ابزار اندازهگیری مفاهیم پژوهش ۹۸

۴-۴- آزمون نرمال بودن داده ها ۹۸

۴-۶- آزمون فرضیات پژوهش ۱۰۱

۴-۶-۱- رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(حساسیت به قیمت). ۱۰۲

۴-۶-۲- رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(لذت از خرید). ۱۰۳

۴-۶-۳-رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(تجربه خرید) ۱۰۵

۴-۶-۴- رگرسیون رتبه ای متغیر وابسته  رفتار خرید(کیفیت) ۱۰۶

۴-۶-۵- آزمون هم خطی ۱۰۹

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۱۰

۵-۱- مقدمه. ۱۱۱

۵-۲- نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش ۱۱۱

۵-۲-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی ۱۱۱

۵-۲-۲- نتایج حاصل از فرضیه اول. ۱۱۳

۵-۲-۳- نتایج حاصل از فرضیه دوم. ۱۱۴

۵-۲-۴- نتایج حاصل از فرضیه سوم. ۱۱۴

۵-۲-۵- نتایج حاصل از فرضیه چهارم. ۱۱۵

۵-۲-۶- نتایج حاصل از فرضیه پنجم ۱۱۷

۵-۲-۷- نتایج حاصل از فرضیه ششم ۱۱۸

۵-۲-۸- نتایج حاصل از فرضیه هفتم ۱۱۸

۵-۳- پیشنهادات. ۱۱۹

۵-۳-۱- پیشنهادهای کاربردی ۱۱۹

۵-۳-۲- پیشنهاد به محققین آینده. ۱۲۲

۵-۳-۳- محدودیت های پژوهش ۱۲۳

فهرست منابع. ۱۲۵

منابع داخلی ۱۲۵

منابع خارجی ۱۳۱

پیوست ها ۱۶۰

پیوست الف) پرسشنامه. ۱۶۰

پیوست ب) تعریف واژه ها ۱۶۳

پیوست ج) خروجی spss. 165

 

 

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

 

جدول ۲-۱. ویژگیهای مفهومی سبک زندگی به تفکیک صاحبنظران. ۴۷

جدول ۲-۲. نظریاتی در مورد مصرف. ۶۴

جدول۳-۲. پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر. ۸۷

جدول(۴-۱): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت. ۹۰

جدول(۴-۲): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ۹۱

جدول(۴-۳):  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ۹۲

جدول(۴-۴):  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل ۹۳

جدول(۴-۵):  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات. ۹۴

جدول(۴-۶):  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد. ۹۶

جدول(۴-۷): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیرهای پژوهش ۹۷

جدول(۴-۸): استاندارد سازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش ۹۸

جدول(۴-۹): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای نرمال بودن داده ها ۹۹

جدول ۴-۱۰. همبستگی بین متغیرهای مستقل ۱۰۰

جدول ۴-۱۱. رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(حساسیت به قیمت). ۱۰۲

جدول ۴-۱۲. رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(لذت از خرید). ۱۰۳

جدول ۴-۱۳. رگرسیون چندگانه متغیر وابسته رفتار خرید(تجربه خرید) ۱۰۵

جدول ۴-۱۴ . آزمون برازش مدل. ۱۰۶

جدول ۴-۱۵. آزمون تطابق داده ها با مدل. ۱۰۶

جدول ۴-۱۶. ضریب تعیین ۱۰۷

جدول ۴-۱۷. برآورد پارامترها ۱۰۷

جدول ۴-۱۸. آزمون برابری پارامترها در رتبه ها ۱۰۸

جدول ۴-۱۹. آزمون هم خطی ۱۰۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان

صفحه

 

نمودار۲-۱. ارزش صادرات پوشاک در کشورهای صاحب نام (میلیارد دلار) – ۲۰۱۱ ۷۶

نمودار۲-۲. ارزش واردات پوشاک در کشورهای صاحب نام(میلیارد دلار)- ۲۰۱۱ .۷۷

نمودار۲-۳. ارزش صادرات نساجی و پوشاک ایران در سالهای ۸۵ تا ۹۱ (میلیون دلار) .۷۸

نمودار۲-۴.  ارزش واردات نساجی و پوشاک ایران در سالهای ۸۵ تا ۹۱ (میلیون دلار) ۷۹

نمودار ۴-۱  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۹۱

نمودار ۴-۲ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ۹۲

نمودار ۴-۳ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن .۹۳

نمودار ۴-۴ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل .۹۴

نمودار ۴-۵ : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات .۹۵

نمودار ۴-۶  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد .۹۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

عنوان

صفحه

 

شکل ۲- ۱. خلاصه ای از مدل نیکوزیا در مورد فرایند تصمیم مصرف ­کننده. ۲۴

شکل ۲-۲.مدل ساده شده هوارد – شث . ۲۵

شکل ۲-۳. مدل تصمیم گیری انگل – کولات- بلاکول ۲۸

شکل۲- ۴-. مدل تصمیم گیری خانوادگی شث ۳۰

شکل۲- ۵- مدل پردازش اطلاعات بتمن در مورد انتخاب کالا توسط مصرف کنندگان. ۳۴

شکل ۲-۶. مدل مفهومی پژوهش ۸۰

 

 

فصل اول

کلیات

۱-۱-مقدمه

تحولات پیچیده جهانی در تمامی زمینه­ها، و همچنین در زمینه بازاریابی[۱]،  بازاریابان را وادار نموده است تا فعالیت­های خود را هدفمند نمایند. در دنیای رقابتی امروز بقا و موجودیت هر کسب و کاری وابسته به وجود مشتریانی است که مایل به خرید محصولات یا خدمات آن هستند. در مقوله بازاریابی سعی می­شود ضمن شناسایی مشتریان و درک خواسته­ها و نیازهای آنها، به صاحبان کسب و کار بیان گردد که مشتری از محصول و یا خدمت ارائه شده از سوی آنها چه انتظاری دارد، چقدر حاضر است برای آن هزینه کند و نیاز او در چه موقعیت مکانی و زمانی وجود دارد. بنابراین بازاریابی چنان مهم و ضروری است که می­توان موجودیت هر کسب و کاری را کاملا وابسته به آن دانست. امروزه بازاریابی تنها فروش کالا و خدمات تولید شده نیست بلکه بازاریابی قبل از تولید کالا و خدمات شروع می­شود. از این رو شناسایی نیازها[۲] و خواسته­ های[۳] مشتریان و علت چرایی رفتار مشتریان نسبت به خرید کالا و خدمات حائز اهمیت است. یکی از بحث­انگیزترین موضوعات در بازاریابی و رفتار مصرف ­کننده[۴] انتخاب مصرف ­کننده و رفتار خرید مشتری است. در این زمینه مدیران و بازاریابان همواره می­کوشند تا با شناخت هر چه بهتر مشتری، رفتار خرید وی را پیش ­بینی کرده و کالا و خدمات تولیدی خود را در مسیر فرایند انتخاب و خرید مشتری قرار دهند(سید جوادین، ۱۳۹۳).

شناخت هر چه بهتر مشتری و پی­بردن به افکار، گفتار و رفتار مصرف ­کننده موجب تسهیل بهتر بخش­بندی بازار و تولید و عرضه بهتر کالا و خدمات، متناسب با نیازها و خواسته­ مشتری برای جلب رضایت و وفاداری هر چه بهتر مشتری از تولید مربوط است. انتخاب محصولات رابطه نزدیکی با سبک زندگی دارد. محصولات برای مصرف­ کنندگان معانی نمادین خاصی دارد و مصرف ­کننده با انتخاب محصولات، سبک زندگی خود را تعریف می­ کند. به همین دلیل، سبک زندگی در بازاریابی مورد توجه قرار گرفته است. در فعالیت­های بازاریابی به شکل گسترده ­ای از مفهوم سبک زندگی استفاده می­شود، زیرا با بهره گرفتن از آن می­توان نیازها و خواسته­ های روزمرۀ مصرف­ کنندگان را درک و از طریق سبک زندگی آرمانی مصرف­ کنندگان، محصول را در بازار موقعیت­یابی کرد (همان، ص۲۶۱ – ۲۶۳). در این فصل، مسأله اصلی، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، در ابتدا تعریف و تشریح می­شود؛ همین طور اهداف، سؤالات و فرضیات مطرح می­گردد و کاربرد نتایج، قلمرو پژوهش، جنبه نوع­آور بودن و تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ارائه می­شود.

 

۱-۲-بیان مسأله

انسان، به طور کلی موجود پیچیده­ای است که به ندرت می­توان رفتارش را پیش ­بینی کرد. رفتار خرید مصرف ­کننده همواره به عنوان یک موضوع مهم بازاریابی مطرح بوده است. و هم­چنین رفتار مصرف­ کنندگان یکی از عوامل کلیدی است که می ­تواند نقش موثری در انتخاب استراتژی­های بازاریابی ایفا نماید. در بازار که به عنوان محل تلاقی تولیدکننده و مصرف ­کننده قلمداد می­شود، عوامل گوناگونی می­توانند بر رفتار خرید مصرف ­کننده تاثیر بگذارد. پیش ­بینی­های دقیق می ­تواند باعث عملکرد گسترده و پیش ­بینی نادرست باعث از دست رفتن سرمایه شود. امروزه، کسب و کارها در جهان “مصرف ­کننده پادشاه است” را به رسمیت می­شناسد. بازاریابان زمانی می­توانند خود را توجیه کنند که قادر به درک خرید مصرف­ کنندگان باشند و برای برآوردن آن اقدام کنند. بازاریابی مدرن برای مدیریت موفق  نیاز به در نظرگرفتن مصرف ­کننده به عنوان نقطه کانونی در فعالیت کسب و کار خود دارد. ذهن خریدار به عنوان یک جعبه سیاه است که باید توسط بازاریاب موفق باز شود(ویدازی[۵]، ۲۰۱۲).

در عصر پر چالش کنونی که تنها چیزی که ثابت باقی مانده است، تغییر است و سازمان­ها برای ایجاد مزیت رقابتی و متفاوت شدن از سایر رقبا و به دست آوردن بخش قابل محسوسی از بازار، باید مشتریان و مصرف­ کنندگان خود را خوب بشناسد تا بتواند رفتار، فکر و گفتار آنها را پیش ­بینی نموده و متناسب با نیازها و خواسته­ های مشتریان برنامه ­ریزی کرده و رفتار مشتری را پیش ­بینی کند (سید جوادین، ۱۳۹۳).

با توجه به اینکه رفتار افراد در شرایط و موقعیت­های مختلف فرق می­ کند و هم­چنین محیط در حال تغییر و تحول است، به دنبال آن نیاز و خواسته­ی مشتریان هم تغییر می­ کند. عوامل مختلفی رفتار افراد را تحت­تاثیر خود قرار می­دهد، که یکی از این عوامل سبک زندگی افراد می­باشد. در این پژوهش درصدد آن هستیم که تاثیر ابعاد و شاخص­های سبک زندگی بر رفتار خرید و هم­چنین جهت رابطه و معناداری آن را تعیین نموده، تا با پیش ­بینی رفتار خرید افراد و بهبود آن، رضایت مصرف ­کننده را به دست آوریم. در هر جامعه با توجه به شرایط خاص آن، محیط­های گوناگونی وجود دارند که رفتار مردم را شکل می­ دهند و در حقیقت تعیین کننده رفتارها و عملکردهای آنان می­باشند. رفتار خرید و رفتار مصرفی مصرف ­کننده تحت تاثیر عواملی نظیر: عوامل فرهنگی(که خود شامل فرهنگ، خرده­فرهنگ­ها و طبقات اجتماعی است)، عوامل اجتماعی(که شامل تاثیر گروه­های مرجع، خانواده و نقش و منزلت اجتماعی بر رفتار مصرفی فرد است)، عوامل شخصی(نظیر: سن، مرحله چرخه زندگی، شغل، شرایط اقتصادی، سبک زندگی، شخصیت و تصورات شخصی)، عوامل روانشناختی( مانند: انگیزش، ادراک، یادگیری و نگرش)، قرار می­گیرد. از میان این عوامل، سبک­های زندگی(روانگاشتی) مصرف­ کنندگان و آشنایی با خصوصیات رفتاری و نگرشی ایشان گامی مهم در شناسایی بخش­های مختلف بازار به شمار می­رود و به دلیل برخورداری از متغیرهای متنوع روان­شناختی(درونی) و جمعیت شناختی(بیرونی) امروزه ماهیت کاربردی بیشتر پیدا کرده است. در دیدگاه بازاریابی، سبک زندگی مشخص کننده افرادی است که بر مبنای کارهایی که دوست دارند انجام دهند نحوه سپری کردن اوقات فراغت و خرج کردن درآمد خود را در گروه­های مختلف دسته­بندی می­ کنند(سولومن[۶]، ۱۹۹۹). در این پژوهش رفتار خرید را با مؤلفه­های حساسیت به قیمت، لذت از خرید، تجربه خرید و کیفیت مورد سنجش قرار می­دهیم.

مصرف­ کنندگان سبک زندگی خود را انتخاب و براساس آن محصولات و خدمات خود را خریداری می­ کنند. از دید فرن[۷] و روانشناسی سبک زندگی شامل فعالیت­ها(کار، فعالیت، خرید، ورزش و )، عقاید( سیاست، تجارت، تحصیلات، محصولات، فرهنگ و) و علاقه­مندی­ها(خانواده، شغل، غذا، رسانه و) است.

از دید جامعه ­شناسی، گیدنز[۸] سبک زندگی شامل مصرف محصولات فرهنگی(دیدن تلویزیون، خواندن مجله، سینما و )، اوقات فراغت(سفر کردن، استراحت، گردش، ورزش و بازی و )، مدیریت بدن(رژیم غذایی، جراحی­های زیبایی، آرایش صورت و) و الگوی خرید(مد، زیبایی، قیمت، رنگ، جنس ، دوام و) است. لذا این پژوهش با بررسی سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه ­شناسی به پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده می ­پردازد. از دیدگاه روانشناسان سبک زندگی فردی بوده و از فردی به فرد دیگر متفاوت می­باشد و آن را به صورت فردی مورد مطالعه قرار می­ دهند اما جامعه­شناسان سبک زندگی را به صورت جمعی  و در ارتباط با سایر افراد مورد مطالعه قرار می­ دهند. سؤال اصلی این پژوهش تعیین تأثیر سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی بر رفتار خرید می­باشد.

 

 

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

با توجه به شرایط جدید و تغییرات به وجود آمده در سطح جهانی و محلی، بدون شک پدیده­ای نظیر سبک زندگی نیز دستخوش تحول شده، تحت تأثیر فرایندهای مدرن، جنبه­ها و اشکال متفاوت و متنوعی به خود گرفته است. در واقع؛ با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، اهمیت مصرف و سبک زندگی به ناگاه فزونی یافت و از سوی اندیشمندان مختلف، توجه فراوانی به آن شد و مطالعات وسیع و جامعی درباره سبک زندگی انجام پذیرفت(باینگانی، ایراندوست و احمدی ، ۱۳۹۲).

به دلیل رقابت بسیار زیاد در بخش کالاهای مصرفی، شرکت­ها ناگزیرند تا مشتریان را با بهره گرفتن از ابزارهای مختلف به سوی خود جذب نمایند. از این رو شرکت­ها باید مخاطبان خود را به درستی بشناسند، عادات زندگی، سبک زندگی و دیدگاه­های آنان پیرامون مسائل مختلف را بدانند و بر آن اساس، برنامه ­های خود را تنظیم نمایند. لذا شناخت این­ها برای شرکت­ها مهم و ضروری است. همچنین دانش به این که دیگر مصرف­ کنندگان چه دیدگاهی دارند و چگونه زندگی می­ کنند، نیز دارای اهمیت است و می ­تواند شرکت را در طراحی محصولات آتی خود یاری نماید(هاوکینز[۹]، ۲۰۱۰).

به دلیل کاستی­های موجود در مشخصه­های جمعیت شناختی و شخصیت، بازاریاب­ها همواره به دنبال اطلاعات مفیدتری در مورد مصرف­ کنندگان بودند تا با بهره گرفتن از این اطلاعات بتوانند استراتژی­ها و تاکتیک­های بازاریابی اثربخشی را به کار بگیرند. به همین جهت، مطالعه سبک زندگی توسعه یافت و در دهه ۱۹۷۰ با اقبال عمومی مواجه شد.  با انجام این نوع تحقیقات شرکت­های تولیدی علاوه بر شناخت رفتار خرید مصرف­ کنندگان می­توانند استراتژی­ها و تاکتیک­های مورد نیاز را برای موفقیت در بازار اتخاذ کنند.

۱-۴-اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف اصلی

پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده براساس سبک زندگی با رویکرد روانشناسی و جامعه ­شناسی

۱-۴-۲-اهداف فرعی

  • پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده براساس فعالیت­ها.

۲- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده براساس علایق.

۳- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس عقاید.

۴- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس مصرف کالاهای فرهنگی.

۵- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس اوقات فراغت.

۶- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس مدیریت بدن.

[۱] Marketing

[۲] Need

[۳] Want

[۴] Consumer Behavier

[۵] Vidyavathi

[۶] Solomon

[۷] Fran

[۸] Giddens

[۹] Hawkins

تعداد صفحه :۱۶۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]