Get a site

 دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ی علوم انسانی

گروه آموزشی باستان­ شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

در رشته­ باستان­شناسی گرایش پیش از تاریخ .

 

عنوان:

کاربرد آمار در پژوهش­های باستان­شناسی

 

 

استاد راهنما:

دکتر رضا رضالو

 

 

استاد مشاور:

حبیب شهبازی شیران

 

 

پژوهشگر:

نسیم فیضی

 

شهریور ۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

باستان شناسی نو به عنوان یک مکتب جدید کار خود را با تلاش های بینفورد و کلارک در دهه ۱۹۶۰ آغاز کرد. یکی از مهمترین دستاوردهای این مکتب توجه به متغییرها و تحلیل های آماری در پژوهش های باستان شناسی بود. با این کار باستان شناسی از مرحله ی توصیف گذشت و وارد مرحله­ی علمی خود یا همان تحلیل شد، زیرا آمار با قدرت بی نظیر خود در تغییر زبان داده ها از توصیف به عدد و تحلیل این اعداد خدمت بزرگی به روشن شدن وضعیت فرضیه های علوم مختلف می کند. در این میان باستان شناسی به عنوان علمی که با حجم انبوهی از داده های مختلفی اعم از سفال ، ابزار ، …. روبه رو است می تواند به بهترین وجه آمار را به عنوان ابزاری برای روشن شدن فرضیه ها و خواسته های علمی خود به خدمت گیرد. آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت معرفی دو شاخه اصلی علم آمار تحت عنوان آمار استنباطی و آمار توصیفی و کاربرد آن­ها در پژوهش های باستان شناسی بود. برای این منظور در شاخه­ی آمار استنباطی نمونه برداری در کارهای میدانی و به صورت موردی بررسی شهرستان آبدانان در استان ایلام مورد توجه قرار گرفت و بعد از بررسی روش های مختلف روش نمونه گیری طبقه بندی شده به خاطر ارائه الگوی استقراری محوطه مورد تأیید و درشاخه­ی آمار توصیفی موضوع برهم­کنش فرهنگ­ها مورد توجه قرار گرفت. برای همین منظور  محوطه چشمه رجب واقع در حوزه رود سیمره بصورت موردی مطالعه شد و در نهایت میزان برهم کنش فرهنگی زاگرس مرکزی ، سوزیانا و بین النهرین در دوره مس سنگ با عاملیت کوچ روی روشن شد. در نهایت به نظر می رسد آمار طی دو مرحله باستان شناسان را در پژوهش های میدانی یاری می کند : نخست در  جمع آوری مناسب و فرضیه سازی از طریق داده ها (آمار استنباطی ) و سپس  در مرحله ی آزمون فرضیه (آمار توصیفی ) .

 

کلید واژه­ها: آمار، باستان­شناسی میدانی، آمار استنباطی، آمار توصیفی، مس و سنگ، برهم­کنش فرهنگی

 

 

 

 

فهرست مطالب

شماره و عنوان مطالب                                                        صفحه

 

فصل اول: کلیات

۱-۱- تعریف مسئله و فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲ – هدف و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۴- روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

 

فصل دوم: آمار و ضرورت کاربرد آن در پژوهش­های باستان شناسی

۲-۱-آمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۲-۲-باستان شناسی و تحولات عمده آن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۲-۱-پیدایش و تحول چارچوب نظری باستان­شناسی پیش از ۱۸۵۰…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۲-۲-شکل­ گیری مفاهیم زیر بنایی در سالهای بین ۱۸۰ تا ۱۹۱۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۲-۳-نظریه پردازی در باستان­شناسی اروپا و آمریکا از ۱۹۱۸ تا ۱۹۶۸…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۲-۲-۴-لویس بینفورد، دیوید کلارک و نهضت باستان­شناسی جدید دردهه ۱۹۶۰…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۲-۲-۵-باستان شناسی نظری در سال های اخیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۳- ضرورت استفاده از روش­های آماری در مطالعات باستان­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

 

فصل سوم: نمونه­برداری و کاربرد آن در پژوهش های باستان­شناسی

۳-۱-آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۳-۲-نمونه گیری اساس آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۳-۲-۱-مزایای انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۳-۳- تعاریف مقدماتی ضروری برای نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۳-۳-۱-چارچوب نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۳-۳-۳- برآورد کننده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۳-۳-۴-برآورد کننده نااریب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۳-۳-۵- برآورد کننده اریب­وار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۳-۳-۶-صفت برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۳-۳-۷- موضوع هزینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۳-۴- تعاریف مقدماتی و پایه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۳-۴-۱-متغییر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۳-۴-۲- میانگین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۳-۴-۳- واریانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۳-۴-۴- خطای استاندارد و میانگین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۳-۴-۵-توزیع نرمال و توزیع نرمال استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۳-۴-۶- حدود اعتماد قابل اندازه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۳-۵- طرح و اجرای نمونه‌برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۵-۱-روش‌های نمونه‌برداری احتمالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۶- نمونه‌برداری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۶-۱-روش انتخاب نمونه در نمونه‌برداری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۶-۱-۱- حالت قرعه‌کشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۶-۱-۲-استفاده از جدول اعداد تصادفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۳-۶-۱-۳-برآورد در نمونه‌گیری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۳-۶-۱-۴-انواع برآوردها در نمونه‌گیری تصادفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۳-۶-۱-۵-مقایسه­ دو روش نمونه‌گیری تصادفی با جایگذاری و بدون جایگزینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۳-۶-۱-۶- روش تعیین حجم نمونه در نمونه‌گیری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۳-۶-۱-۷- تعیین حجم نمونه با وقت معین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۳-۶-۱-۸-تعیین حجم نمونه در ارتباط با بودجه برنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۳-۶-۲- برآورد نسبت در نمونه‌گیری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۶-۳-برآورد حجم برای نسبت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۳-۶-۴-مزایا و معایب نمونه‌گیری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۷- نمونه‌گیری سیستماتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۷-۱-برآورد در نمونه‌گیری سیستماتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲۳-۷-۱-۱- برآورد میانگین جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۳-۷-۱-۲-محاسبه واریانس نمونه در حالتی که حجم نمونه مضرب صحیحی از جامعه باشد (N = nk) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

۳-۷-۲-مقایسه­ کارایی نمونه‌گیری تصادفی ساده و سیستماتیک به کمک ضریب همبستگی در حالتی که نمونه­ی انتخاب شده مضرب صحیحی از جامعه باشد( N = nk)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

۳-۷-۳-برآورد میانگین صفت در جامعه وقتی نمونه  مضرب صحیحی از جامعه نباشد(???)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۷-۴-مزیت و معایب استفاده از نمونه‌گیری سیستماتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۸-نمونه‌گیری با احتمال متغیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۸-۱-تعریف نمونه‌گیری با احتمال متغیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳-۸-۲-روش انتخاب نمونه با احتمال متغیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۳-۸-۳- روش لاهیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۸-۴- روش خردکردن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۸-۵-۱- برآورد میانگین جامعه و نمونه در نمونه‌گیری با احتمال متغیر و با جایگذاریکه برآورد کننده‌ای نااریب از میانگین صفت در جامعه یعنی  است. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۳-۸-۵-۲- واریانس برآوردکننده میانگین جامعه و برآورد واریانس برآوردکننده میانگین در نمونه‌گیری با احتمال متغیر و با جایگذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۸-۶-نمونه‌گیری با احتمال متغیر و بدون جایگذاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۹-نمونه‌گیری طبقه‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۹-۲- ۳- میانگین با طبقه‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۹-۳- انتخاب حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۹-۳-۱-انتخاب حجم نمونه در طبقات مختلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۹-۳-۲- انتخاب حجم نمونه انتساب نیمن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۹-۳-۳- انتساب متناسب با حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۹-۴- نمونه‌گیری با طبقه‌بندی برای نسبت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۹-۵- انتخاب حجم بهینه طبقات  ها با بیشترین دقت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۹-۶-مقایسه کارایی نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده با انتساب‌های مختلف با هم و با نمونه‌گیری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۱۰- نمونه‌گیری خوشه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱۰-۱- تعریف نمونه‌گیری خوشه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۱۰-۲- نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای و چند مرحله‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱۰-۲-۱-برآورد میانگین و واریانس جامعه، در نمونه‌گیری با خوشه‌های هم حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۱۰-۲-۲-ضریب همبستگی خوشه‌ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۰-۳-نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای از جامعه‌ای با خوشه‌های هم حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۳-۱۰-۳-۱-  برآورد کننده واریانس جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۱۰-۴- مقایسه نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای در حالت تساوی و حجم گروه­ها نمونه‌گیری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۰ ۱-۴-۱-تفاوت نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای و نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۱۰-۵- ساختار جامعه نمونه­برداری شده به­صورت خوشه‌هایی با حجم متغییر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۱۰-۶- نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای از خوشه­هایی با حجم متغییر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۱۰-۶-۱-برآورد میانگین و واریانس جامعه در نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای با حجم متغییر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۱۱- کاربرد نمونه­برداری در باستا­ن­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۱۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۱۱-۲-کاربرد نمونه­برداری در بررسی­های باستان­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۱۱-۳-بررسی باستان­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۱۱-۳-۱- هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۱۱-۳-۲- روش های بررسی میدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۳-۱۱-۳-۳- استراتژی نمونه­برداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۱۱-۳-۴-اندازه، شکل و جهت محوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۱۱-۳-۵-انواع شکل و جهت واحدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۳-۱۱-۳-۶-مزایای استفاده از برشهای عرضی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۳-۱۱-۳-۷-مزایای استفاده از شبکه­بندیهای مربعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۳-۱۱-۴-طرح نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳-۱۱-۵-محوطه یا منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

۳-۱۲-نمونه موردی کاربرد نمونه­برداری بزرگ مقیاس (منطق­های): بررسی بخش مرکزی آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۳-۱۲-۱-بررسی بخش مرکزی شهرستان آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۳-۱۲-۱-۱-شهرستان آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۲-۱-۲-شهر آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۲-۱-۳-آب و هوای شهرستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۲-۱-۴-کوه­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۱۲-۱-۵-دشت های آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۱۲-۱-۶-آب­های شهرستان آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۱۲-۱-۷-پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۱۲-۲-پیشینه بررسی ها در شهرستان آبدانان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۱۲-۳-اهداف بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۳-۱۲-۴-منطقه مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

۳-۱۲-۵-روش بررسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۱۲-۶-روش یا چارچوب کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۱۲-۷-نمونه­برداری تصادفی ساده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۳-۱۲-۷-۱-روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۱۲-۷-۲-تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۱۲-۷-۳- انتخاب و بررسی نمونه­ها از جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۱۲-۷-۴- نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۱۲-۷-۵- اطلاعات بهدست آمده برای بررسی­های بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۱۲-۸-نمونه­برداری سیستماتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۱۲-۸-۱-انتخاب و بررسی نمونه­ها از جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۳-۱۲-۸-۲- نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۳-۱۲-۸-۳- اطلاعات به­دست آمده برای بررسی­های بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۳-۱۲-۹- نمونه­برداری با احتمال متغییر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۳-۱۲-۹-۱-روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۳-۱۲-۹-۲-تعیین صفت کمکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۳-۱۲-۹-۳-تعیین حجم نمونه­ها با توجه به صفات کمکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۲-۹-۴-نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۲-۹-۵- اطلاعات به­دست آمده برای بررسی­های بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۲-۱۰-نمونه­برداری خوشه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۲-۱۰-۱-روش کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

۳-۱۲-۱۰-۲-تعیین حجم نمونه­ها با توجه به صفات کمکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۳-۱۲-۱۰-۳-نتیجه.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۳-۱۲-۱۰-۴-اطلاعات به­دست آمده برای بررسی­های بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۳-۱۲-۱۱-نمونه­برداری با طبقه ­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۳-۱۲-۱۱-۱- تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۳-۱۳-۲- طلاعات به دست آمده برای بررسی­های بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۳-۱۳- کاربرد نمونه برداری در بررسیهای کوچک مقیاس (محوطه­ای)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۳-۱۴- کاربرد نمونه برداری در انتخاب داده و تاریخ­گذاری محوطه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴

۳-۱۵- جمع بندی کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

 

فصل چهارم: کاربرد آمار توصیفی در پژوهش­های باستانشناسی

۴-۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۱-۲-جدول­های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۱-۳- فراوانی و فراوانی نسبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۱-۴- فراوانی تراکمی و فراوانی نسبی تراکمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۱- ۵-تهیه ی جدول فراوانی داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۱-۵-۱-تهیه ی جدول فراوانی و رسم نمودار متغییر کیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۱-۵-۲-جدول فراوانی و رسم نمودار داده های پیوسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۱-۵-۳-رسم نمودار داده­های پیوسته برای حالتی که تعداد داده­ها کمتر از ۲۵ عدد باشد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۱-۶- تنظیم داده­ها در جدول فراوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۱-۷- نمودارهای آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۱-۷-۱- نمودار هیستوگرام…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۱-۷-۲- نمودار چندبر فراوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۱-۷-۳- نمودار ساقه و برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۱-۷-۴-  نمودار دایرهای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۴-۱-۷-۵- نمودار چند بر فراوانی تراکمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۱-۸- همبستگی و رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۴-۱-۸- ۱- ضریب همبستگی خطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۴-۱-۸- ۲- وضعیت ضریب همبستگی خطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۴-۱-۸- ۳- ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

۴-۱-۸- ۴-رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲

۴-۱-۹-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۴-۱-۹-۲- جغرافیای زاگرس مرکزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۴-۱-۹-۳- جغرافیای جنو­­ب غرب ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۱-۹-۴- جغرافیای بین النهرین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

۴-۱-۹-۵- جغرافیای استان لرستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۱-۹-۶- جغرافیای استان ایلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۴-۱-۹-۷- موقعیت جغرافیایی سد سیمره…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۴-۱-۹-۸- زمین شناسی منطقه­ی سیمره…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۴-۱-۹-۹- محوطه­ی باستانی­چشمه­رجب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۴-۱-۹-۱۰-پیشینه­ی مطالعات باستان­شناسی منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۴-۱-۹-۱۱- پیشینه­ی مطالعاتی برهمکنش فرهنگی زاگرس مرکزی با مناطق همجوار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۴-۱-۹-۱۲- برهمکنش فرهنگی و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹

۴-۱-۹-۱۳- شیوه­ی تحلیل نقوش سفال­های چشمه رجب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۴-۱-۹-۱۴- گاه­نگاری تطبیقی زاگرس مرکزی، سوزیانا و بین­النهرین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲

۴-۱-۹-۱۵-تحلیل آماری  نقوش و گاه­نگاری سفال­های چشمه رجب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۳

۴-۱-۹-۱۶-برهم­کنش فرهنگی دورهی مس و سنگ میانی در چشمه­رجب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۴-۱-۹-۱۷- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۰

 

فصل پنجم:جمع­بندی

– جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۳

 

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۵

 

فهرست جدول­ها

شماره و عنوان جدول                                                        صفحه

 

جدول۳-۲- جدول توزیع مساحت۱۰ نمونه زمین زراعتی انتخاب شده بهروش نمونه گیری سیستماتیک…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

جدول۳-۳- جدول محاسبه ضریب همبستگی……………………………………………………………….. ۳۸

جدول۳-۴- جدول توزیه نمونه با روش احتمال متغییر…………………………………………………. ۴۳

جدول۳-۵- جدول توزیع جمعیت و نمونه گیری با احتمال متغببر ۷ شهرستان……………. ۴۴

جدول۳-۶- جدول توزیع جمعیت و نمونه گیری به روش لاهیری۷ شهرستان………………. ۴۷

جدول۳-۷- جدول نمونه گیری با احتمال متغییر از ۱۰ محوطه زاگرس………………………… ۴۹

جدول۳-۸- جدول نمونه گیری با طبقه ­بندی جمعیت مناطق روستا نشین یک استان….. ۵۸

جدول۳-۹ – جدول محاسبه ­ی (???) سفال­های مربوط به­دوره مس و سنگ میانی زاگرس مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

جدول۳-۱۰- جدول محاسبه میزان داد و ستد بین جوامع کوچ­نشین و یک جانشین ۱۰روستا به­روش نمونه گیری خوشه‌ای……………………………………………………………………………. ۷۱

جدول۳-۱۱- جدول توزیع نمونه به­صورت خوشه‌هایی با حجم متغییر…………………………. ۷۱

جدول۳-۱۲- جدول توزیع نمونه بهصورت نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای از خوشه ­هایی با حجم متغییر……………………………………………………………………………………………… ۷۲

جدول۳-۱۳- جدول تعیین برآورد متوسط حقوق کارگران ۴ کارگاه سفال­گری……………. ۷۳

جدول ۳- ۱۴- جدول فهرست محوطه های شناسایی شده به همراه ویژگی­ها، مختصات و ادوار فرهنگی شان………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

جدول ۳- ۱۵- جدول فهرست محوطه های شناسایی شده به همراه ویژگی­ها، مختصات و ادوار فرهنگی شان………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱

جدول۴-۱-: جدول فراوانی سفال ترانشه­ی ?۳…………………………………………………………….. ۱۰۴

جدول۴-۲-: جدول محاسبه انواع فراوانی سفال ترانشه­یc3 ……………………………………….. 105

جدول ۴-۳- جدول فراوانی ابزارهای سنگی محوطه باستانی……………………………………….. ۱۰۶

جدول ۴-۴- فاصله روستاهای اطراف تا مرکز شوش……………………………………………………. ۱۰۷

جدول۴-۵- جدول فراوانی ضخامت سفال­های ابراهیم­آباد…………………………………………… ۱۱۰

جدول۴-۶- جدول فراوانی ضخامت سفال­های ابراهیم­آباد…………………………………………… ۱۱۱

جدول۴-۷-جدول فراوانی سفال­های حسین­آباد…………………………………………………………… ۱۱۲

جدول۴-۸- جدول فراوانی سفال­های حسین­آباد۴………………………………………………………. ۱۱۳

جدول۴-۹- جدول فراوانی ۳۴ تکه سفال چشمه­علی………………………………………………….. ۱۱۴

جدول ۴-۱۰- جدول تراکم لایه­های ترانشه­ی E کاوشهای باستانشناسی سال ۱۳۸۰ تپه زاغه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

جدول۴-۱۱- جدول فاصله­ی روستاهای اطراف تا مرکز ابوفنداء و تعداد سفال مشاهده شده از گونه‌ی ابوفنداء…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

جدول۴-۱۲- جدول فاصله­ی روستاهای اطراف تا مرکز ابوفنداء و تعداد سفال مشاهده شده از گونه‌ی ابوفنداء…………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

جدول ۴-۱۳- جدول فراوانی عنصر نقشی و شیوه­ی بیان نقوش با هویت زاگرسی چشمه­رجب…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۳

جدول۴-۱۴-جدول فراوانی عنصر نقشی و شیوه­ی بیان نقوش با هویت خوزستانی چشمه­رجب…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۴

جدول۴-۱۵- جدول فراوانی عنصر نقشی و شیوه­ی بیان نقوش با هویت بین­النهرینی چشمه­رجب…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

جدول۴-۱۶- جدول گاه­نگاری تطبیقی سفالهای چشمه­رجب……………………………………… ۱۴۶

جدول۴-۱۷- جدول توصیفی سفال کمی و کیفی عناصر نقشی سفال چشمه رجب….. ۱۵۱

جدول ۴-۱۸- جدول توصیف صفات کمی و کیفی شیوه ی بیان  سفال چشمه رجب.. ۱۶۲

 

فهرست شکل­ها

شماره و عنوان شکل                                                        صفحه

 

شکل۳-۱: نقشه جغرافیایی استان ایلام………………………………………………………………………………… ۹۶

شکل۳-۲- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونه­برداری و پیمایشی فشرده……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

شکل۳-۳- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونه­برداری تصادفی ساده………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

شکل۳-۴-نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونه­برداری سیستماتیک………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸

شکل۳-۵- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونه­برداری با احتمال متغییر……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

شکل۳-۶- نقشه توپوگرافی منطقه مرکزی آبدانان بررسی شده به روش نمونه­برداری خوشه­ای. ۱۰۷

شکل۴-۱- نمودار نقطه­ای تعداد محوطه­های باستانی یافته شده در بررسی منطقه­ای……………. ۱۰۷

شکل ۴-۲- نمودار نقطه­ای  فاصله روستاهای اطراف تا مرکز شوش……………………………………… ۱۰۸

شکل۴-۳- نمودار هیستوگرام داده ­ها و چندبرفراوانی(خطوط شکسته) ………………………………… ۱۱۵

شکل۴-۴- فراوانی نسبی درصدی تراکم­ها…………………………………………………………………………. ۱۱۷

شکل۴-۵- نمودار چندبر فراوانی……………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

شکل ۴-۶ – عدم وجود همبستگی خطی…………………………………………………………………………… ۱۲۰

شکل۴-۷- نمودار ضریب همبستگی مثبت کامل………………………………………………………………… ۱۲۰

شکل۴-۸- نمودار ضریب همبستگی منفی کامل………………………………………………………………… ۱۲۰

شکل۴-۹- نمودار ضریب همبستگی منفی…………………………………………………………………………. ۱۲۱

شکل۴-۱۰- نمودار ضریب همبستگی مثبت………………………………………………………………………. ۱۲۱

شکل۴-۱۱- نمودار ضریب همبستگی غیر خطی………………………………………………………………… ۱۲۱

شکل۴-۱۲ نمودار فراوانی دوگانه­ی عنصر نقشی و شیوه­ی بیان سفال دوره­ی نوسنگی زاگرس مرکزی با سه هویت­های فرهنگی متفاوت…………………………………………………………………………… ۱۴۷

شکل ۴-۱۳فراوانی دوگانه­ی عنصر نقشی و شیوه­ی بیان سفال دوره­ی مس و سنگ زاگرس مرکزی با سه هویت­های فرهنگی متفاوت………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

شکل۴-۱۴- موقعیت تپه چشمه رجب نسبت به سدسیمره…………………………………………………. ۱۶۷

شکل۴-۱۵- نمایی از تپه چشمه رجب، دید از غرب…………………………………………………………… ۱۶۸

شکل۴-۱۶- نمایی از تپه چشمه رجب………………………………………………………………………………. ۱۶۸

شکل۴-۱۷- تصویر سفال­های به­دست آمده از ترانشه چشمه رجب……………………………………… ۱۶۹

شکل۴-۱۸-تصویر سفال­های به­دست آمده از ترانشه چشمه رجب……………………………………….. ۱۷۰

شکل۴-۱۹- تصویر سفال­های به­دست آمده از ترانشه چشمه رجب……………………………………… ۱۷۱

 

فصل اول:

 

 

کلیات

 

 

۱-۱- تعریف مسئله و فرضیات

سرزمین پهناور ایران از لحاظ اطلاعات باستانشناسی و فرهنگی بسیار غنی است.این کشور مهمترین مکانی است که در آن به راحتی می توان اولین استقرارهای بشر،چگونگی تولید غذا(منشاءکشاورزی و دامپروری)،روستانشینی و …راپیگیری کرد.به منطور پیگری این اهداف و بسیاری ازاهداف دیگر،این خاک بارها موردکاوش قرار گرفته است.مسلم است که سرزمین ایران می تواند پاسخگوی این سوالها و سوال های بیشتری که در آینده مطرح خواهند شد،باشد.اما حجم داده های باستانشناسی این سرزمین بسیار بالا است و امکان کاوش تمام مناطق و بررسی کل داده ها نیست.بنابراین استفاده از روش های ریاضی وآمار به قلمرو باستانشناسی برای تعیین مکانهای مناسب وهماهنگ با اهداف کاوش و یا تجزیه وتحلیل داده هاوتفسیر مناسب برای چگونگی فرهنگها و روابط بین فرهنگهای مناطق همجوار،می تواند بسیار موثر باشد.

بر این اساس سوالات مورد نظر در این تحقیق به شرح زیر ارائه می شود:

۱- اندازه نمونه ها در جامعه آماری در مطالعات میدانی باستان شناسی چگونه انتخاب شودکه پاسخگوی اندازه جامعه آماری آن منطقه باشد؟

۲- چگونه می توان با اجرای روش های آماری بر روی سفالهای دوره خاصی از یک منطقه میتوان به روابط فرهنگی آن منطقه با مناطق همجوار پی برد؟

بر اساس مطالعات اولیه می توان فرضیه های زیر را ارائه کرد:

۱- انتخاب تعداد و میزان نمونه ها بسته به نوع کار میدانی(اعم از بررس یا کاوش)و همچنین با توجه به جمعیت جامعه آماری متفاوت است.

۲-به نظر می رسد با انتخاب نمونه مناسب از جامعه ی آماری سفالهای دوره ای خاص،از منطقه ای خاص ودسته بندی و تفسیر داده ها در غالب اعداد و نمودار های آماری میتوان سفالهای محلی و غیر محلی را از هم تمیز داد و به روابط فرهنگی محل با مناطق همجوار پی برد.

۱-۲ – هدف و ضرورت تحقیق

اگر بپذیریم که درجه علمی بودن هر تخصص به میزان بهره گیری ان از ریاضیات بستگی دارد،در مرتبه بندی میزان این بهره گیری خواهیم دید که باستان شناسی درقعر جدول قرار دارد (امیر لو).بویژه باستان شناسی ایران که بهره بسیار ناچیزی از علوم پایه دارد.دلیل این امر به کم توجه به لزوم استفاده از علوم تاثیر گذار بر باستان شناسی و همچنین عدم استفاده از متخصصان علوم ریاضی درجریان پ‍‍ژوهشهای باستانی،برمی گردد.مسلم است استفاده از روشهاو معادلات ریاضی وآماری در پ‍‍ژوهشهای باستانی می تواند کمک بسیار زیادی به استاندارد سازی وعلمی کردن این رشته بنماید.

امروزه در مطالعات باستان شناسی نتیجه گیری های باستان شناسانه بر مبنای مطالعات کمی استوار است و با ستان شناسان به زبان آماری و ریاضی،نتایج مطالعات خود را ارائه می دهند. با توجه به اهمیت استفاده از روش های آمار و ریاضی در مطالعات باستان شناسی، استفاده از این روش ها هنوز به شکل مدون در مطالعات میدانی باستان شناسی در ایران متداول نگردیده و امید است این پایان نامه باستان شناسان ایرانی را با بهره گرفتن از این روش ها آشنا ساخته و مقدمه ای برای کارهای آتی در این زمینه باشد.

 

۱-۳- پیشینه تحقیق:

استفاده از روش های ریاضی و آمار در پ‍‍ژوهشهای باستانشناسی در دهه ۱۹۶۰ با شکل گیری باستان شناسی نوین در آمریکا توسط لوئیس بینیفورد،صورت گرفت و بعد از آن در کشورهای آمریکائی و اروپایی استفاده از این روشها ادامه یافت.در ایران بجز چند مقاله از آقای عنایت اله امیرلو و مقالات دکترنیکنامی وچاپ کتاب درسی با عنوان روش های تحلیل کمی درپ‍‍ژوهشهای باستان شناسی(دکتر نیکنامی۱۳۸۷) کار دیگری صورت نگرفته است.

 

۱-۴- روش اجرای تحقیق:

اجرای طرح بر اساس بررسی اسناد و داده های بدست آمده از کاوش های علمی باستان شناسی، مطالعه ی کتابخانه­ای، تجزیه و تحلیل و آنالیز داده ­ها، مطالعات میدانی، بررسی باستان شناختی و در صورت لزوم کاوش در منطقه و پیمایش منطقه ای و جمع­آوری داده ­ها، صورت خواهد گرفت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۲۰۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154651]

—-

پشتیبانی سایت :       

*