Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

واحد علوم تحقیقات دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

 

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

تابستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………….صفحه

چکیده.. ۱

مقدمه. ۲

الف)بیان مسئله. ۲

ب)سوالات تحقیق.. ۴

پ)فرضیات پژوهش…. ۴

ت) پیشینه تحقیق.. ۵

ث) روش تحقیق.. ۵

ج) اهدف پژوهش…. ۵

ح)ساختار تحقیق.. ۶

فصل اول: تعاریف و مفاهیم.. ۷

۱-۱تلویزیون های ماهواره ای.. ۸

۱-۲ تاریخچه ماهواره تلویزیونی ۸

۱-۳ پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان  ۱۱

۱-۴ دسته بندی ماهواره های ارتباطی.. ۱۳

۱-۴-۱ ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه. ۱۳

۱-۴-۲ ماهواره های ارتباطی توزیع کننده ۱۴

۱-۴-۳ ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم ۱۴

۱-۵ پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا ۱۵

۱-۶ عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی.. ۲۰

۱-۷ پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران ۲۲

۱-۸ خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها ۲۴

۱-۹ انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای.. ۲۶

۱-۱۰ توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان. ۳۲

۱-۱۱چند ویژگی کانال های ماهواره ای ۳۳

۱-۱۱-۱ تک گویی در برابر گفت و گو. ۳۳

۱-۱۱-۲ عمومی در مقابل خصوصی.. ۳۴

۱-۱۱-۳ تماس گیرندگان و دلایل.. ۳۵

۱-۱۱-۴ فرد گرایی در مقابل جمع گرایی.. ۳۶

۱-۱۱-۵ حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی.. ۳۷

۱-۱۲ مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای ۳۸

۱-۱۳ کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان ۳۹

۱-۱۴ توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر  تماشا می کنند. ۴۰

۱-۱۵ دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای.. ۴۱

۱-۱۶ کاربرد ماهواره تلویزیونی.. ۴۲

۱-۱۷ اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای.. ۴۳

۱-۱۷-۱ منابع تامین برنامه. ۴۳

۱-۱۷-۲ مرکز انتشار زمینی.. ۴۳

۱-۱۷-۳ ماهواره ها ۴۳

۱-۱۷-۴ آنتن های بشقابی.. ۴۴

۱-۱۷-۵ دستگاه های گیرنده. ۴۴

۱-۱۷-۶ آنتن بشقابی.. ۴۵

۱-۱۷-۷ گیرنده ها ۴۶

فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق.. ۴۸

۲-۱حرمت شرعی ماهواره. ۴۹

۲-۲-۱قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. ۵۱

۲-۲-۲آیین‌نامه اجرایی قانون “‌ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره”. ۵۴

۲-۳-جرم داشتن ماهواره : ۵۸

۲-۳-۱ استفاده ار ماهواره. ۵۸

‌۲-۳-۲وظیفه سایر مسئولان. ۵۹

۲-۴ وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها ۶۱

۲-۵  دیدگاه های حقوقی در مورد ماهواره ها ۶۴

۲-۶ تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره. ۷۴

۲-۶-۱ حکم خرید و فروش ماهواره. ۷۴

۲-۶-۲ بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره. ۷۵

۲-۶-۳ روایت تحف العقول. ۸۲

۲-۶-۴ آلات لهو. ۸۴

۲-۶-۵ خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره. ۸۵

۲-۷ خرید و فروش ماهواره در فقه. ۸۷

۲-۷-۱ مقتضی صحت بیع ماهواره. ۸۷

۲-۷-۲ بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت… ۸۹

۲-۸ اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها ۹۵

۲-۸-۱ از پیدایش تا کنون. ۹۵

۲-۸-۲ ماهواره ها و حقوق بین الملل.. ۹۶

۲-۸-۲-۱ ماهواره ها و گردش ازاد اطلاعات… ۹۶

۲-۸-۲-۲ ماهواره ها و نقض حاکمیت دولتها ۹۷

۲-۸-۳ ماهواره ها و مواضع کشورهای مختلف… ۹۹

۲-۸-۳-۱ طرفداران ازادی مطلق ماهواره ها ۹۹

۲-۸-۳-۲ کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهوارهای.. ۱۰۱

۲-۸-۳-۳ کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهوارهای.. ۱۰۳

۲-۸-۴ ماهواره ها و اصول حقوقی ملل متحد. ۱۰۴

فصل سوم :آسیب های ماهواره. ۱۰۸

۳-۱-ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به ماهواره در ایران. ۱۰۹

۳-۲ آسیب‌های ماهواره از منظر آیات و روایات… ۱۱۳

۳-۲-۱ اهداف ماهواره. ۱۱۴

۳-۲-۲آسیب‌های ماهواره. ۱۱۶

۳-۲-۲-۱ آسیب های فردی( روحی و روانی ، متأثر از فیلم‌های مبتذل و خشن) ۱۱۶

۳-۲-۲-۲ آسیب های اجتماعی.. ۱۱۸

۳-۳آسیب شناسی استفاده از ماهواره از نظر  صاحب نظران در این زمینه. ۱۲۷

۳-۳-۱ بحران گذار در خانواده ایرانی.. ۱۲۷

۳-۳-۲ به عنوان چشم های شیطانی.. ۱۳۰

۳-۳-۳  سست شدن بنیان خانواده. ۱۳۲

۳-۳-۳-۱ دختران فراری.. ۱۳۳

۳-۳-۳-۲ بدحجابی وزنان خیابانی.. ۱۳۳

۳-۳-۳-۳ تأثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی وشکستن حریم های خانواده. ۱۳۴

۳-۳-۳-۴ ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی.. ۱۳۵

۳-۳-۴ تأثیربر فرهنگ وهویّت اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنس(دختر یا پسر ) ۱۳۶

۳-۳-۵ ویران کردن بنیان خانواده. ۱۴۲

۳-۶ بررسی فقهی و حقوقی.. ۱۴۳

۳-۶-۱ بعد اعتقادی ( مثل اعتقادات، واجبات، حجاب و …): ۱۴۴

۳-۶-۲ بعد فرهنگی.. ۱۴۴

۳-۶-۳ بعد اجتماعی.. ۱۴۴

۳-۶-۴ بعد تربیتی.. ۱۴۵

۳-۶-۵ بعد اقتصادی.. ۱۴۵

۳-۷ نتایج حاصل از بررسی فقهی و حقوقی موضوع. ۱۴۵

۳-۸ نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۴۹

الف)نتایج.. ۱۴۹

ب)پیشنهادات… ۱۵۱

منابع و مآخذ. ۱۵۵

چکیده انگلیسی.. ۱۶۰

چکیده :

امروزه گسترش وسایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن تاثیربه روی تمام جوانب دیگر زندگی و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسیله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب های فراوانی در برابر افراد خانواده وجود دارد که سبب ایجاد آسیبهای گوناگون گردیده است هدف اصلی این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.

همـچنان کـه ماهــواره می تواند در هوشیار کردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و… نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی که برخی از جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزش های بالای آن به سطوح پایین جامعه، دفاع از ارزش های ملی، ارتقاء سطح آگاهی افراد، ترویج زندگی معنوی وتقوا، ترویج الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حرکت آگاهانه و صحیح مدیران فرهنگی جامعه برای کاهش اثرات منفی برنامه های ماهواره دارد.

واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده

 مقدمه:

الف)بیان مسئله:

با تغییر و تحول های به وجود آمده در سالهای اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه ، و نقش کلیدی آنها در نظام خانواده و اجتماعی ، نهاد خانواده با مسایل و چالشهای مختلفی مواجه و باعث دغدغه و نگرانی هایی در میان کارشناسان و نیز خانواده ها شده است ( محمدی ، ۱۳۸۸ ) افزون بر جهان شدن و پیامدهای حاصله از آن ، برنامه های ماهواره ای بیشتر سبب اختلالات روان پریشی و بی خوشتن شدگی مخاطبان ، به ویژه بانوان می شود و از طرف دیگر فراگردهای تفکر مختل ، در اثر مشاهده برنامه های هیجان انگیز و رخوت آور ماهواره ای شکل می گیرد که پرش ایده ها با شتاب فکر ، انسداد تفکر و قطع جریان تفکر سالم را به همراه دارد استفاده از ماهواره در تمامی زمینه های زندگی نوجوانان و جوانان تاثیرات شگرف و عمیقی برجای می گذارد . طبق پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر جرایم و جنایات دامنه دار و وحشتناکی همچون زنای با محارم ، مشکلات جنسی شدید در میان نوجوانان دختر و پسری که در سازمان بهزیستی نگهداری می شوند تا به سن قانونی زندان برسند و بیماری های روانی به نوع از تبعات تماشای برنامه های گمراه کننده ماهواره است . ایجاد ضعفهای روحی و جسمی ، از بین رفتن قید و بندهای اخلاقی و کشمکش اخلاقی و کشمکش مداوم با خانواده های سنتی و مذهبی ، نوجوانان را از پیشرفت و عداوت و درگیری ها در جامعه افزایش یافته و فرار از قانون زیاد می شود و رعب و وحشت سایه شوم خود را بر جامعه می گستراند . از بین رفتن قوانین دینی و مذهبی ، شکسته شدن حریم ها وچارچوب فرهنگی از طریق رهیابی فرهنگ ناشناس غربی ، کیان و صیانت خانواده ها را متزلزل کرده و همین امر موجب بالا رفتن سرسام آور آمار طلاق در جامعه شده است ، از طرفی دیگر تعداد افراد مجرد در جامعه افزایش یافته که این امر در میان برخی جوانان دختر و پسری که در سن ازدواج قرار دارند موجب برقراری روابط نامشروع شده و مفاسد اجتماعی بی شماری را به باور آورده است . قرآن کریم از آغاز خلقت چگونگی آفرینش زن و مرد را یکسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان ، دمیدن روح الهی ، تعلیم ، عهد ، وسوسه شیطان ، عصیان ، تلقی کلمات ، توبه و مبدا آفرینش طرح کرده است . این فکر که زن فقط و فقط باید در کنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی ، الزاما باید محروم بماند و کاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتکاری او ندارد و … علاوه بر اینکه با اسلام جور نمی آید ، ضد عواطف انسانی است. شناسایی نیازهای خانواده یکی از پایه های اصلی برای اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است اگرچنین آگاهی به دست نیاید برداشت و فتواها با مشکل همراه خواهد بود موضوع عدم توجه به روحیات و احساسات زن نیز قابل بحث است اگر منظور این باشد که نباید حکم بدون توجه به روحیات خانواده جعل شود، چنین موضوعی مربوط به شان شارع ( قانونگذار) است نه مربوط به مجتهد به عنوان استنباط کننده حکم که صرفا به کشف قرائن و رموز می پردازد ، و اگر منظور آن است که مجتهد گاه در تطبیق قواعد شرعی بر مصادیق خود به دلیل مرد بودن گرفتار غفلت می شود و نمی تواند شرایط ویژه خانواده را که می تواند موضوعی برای حکمی دیگر باشد ، دریابد ، حرف صحیحی است .در حوزه مسائل خانواده اهتمام به قرآن یادآوری از آن نقش تعیین کننده ای دارد ؛ زیرا از یک سو آیات قرآنی در حوزه مسائل خانواده بسیار است و از طرف دیگر روایت ها نیز فراوان و البته با مضامین مختلف . در این میان برخی از بخشهای فقه – به جز آفت های عامی که متوجه ی همه ی ابواب و بخشها است – دچار آسیب های خاص خود است .مسائل خانواده یکی از همین بخشهاست هر پدیده ای که در زندگی آدمی شکل می گیرد در بستر حیات خویش ممکن است گرفتار آفت ها و آسیب هایی گردد که آن را از خاستگاه اصلی اش دور سازد ؛ بنابراین برای جلوگیری از آفت ها و آسیب ها باید نظارتی پیوسته و بیرونی حاکم بر آن باشد لذا بررسی آسیب های اجتماعی خانواده از نظر فقهی و حقوقی خود از ملزومات جامعه امروز ایران می باشد .

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153102]

—-

پشتیبانی سایت :       

*        


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.