اخذ گواهی‌نامه

طبق آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیمانکاران می‌بایست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را از وزارت تعاون، کار و... Read more »

تایلند:

آژانس ضد فساد مالزی: این آژانس تنها سازمانی است که در مالزی مسئولیت بررسی و پیگیری کلیه موارد مربوط به... Read more »

ذیحساب

1- در مصرف بهینه منابع مالی نقش و تأثیر بسزایی دارند و همچنین در بهبود برنامه های آینده سازمان های... Read more »

ذیحساب

* ذیحساببه موجب ماده 31قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی... Read more »

مالي

بدون ترديد تقويت بازرسي و نظارت در هر یگانی تضمين كننده اجراي قانون، عامل حفظ اموال بیت المال و جلب... Read more »

ذیحساب

تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از... Read more »

ذیحساب

نمودار4-19- نقش نظارت ذیحساب در رعایت مفاد تبصره1- ماده3 مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح توسط عاملین ذیحساب (سؤال16)………………………………………………………………………………………………… 119نمودار4-20- نقش... Read more »

ذیحساب

نمودار 4-10- نقش نظارت ذیحساب در صورت صدور دستورمقام مجاز( مغایر با ضوابط مالی) منجر به اجرای به موقع ماده... Read more »

ذیحساب

جدول4-25-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه دوم تحقیق ……………………………. 125جدول4-26-نتایج آزمون t یک نمونه‌ای جهت بررسی فرضیه سوم... Read more »