Get a site

دسته: تنظیم شناختی

پایان نامه عمومی: مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

پایان نامه عمومی: مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

پایان نامه

گرایش : عمومی

دانشکده­ ی علوم تربیتی و روانشناسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته­ روانشناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی

اساتید راهنما:

دکتر نادر حاجلو – دکتر محمد نریمانی

 

 

 

فهرست مطالب:

  • مقدمه۲
  • بیان مساله.۲
  • اهمیت و ضرورت پژوهش۶
  • فرضیه های پژوهش.۷
  • اهداف پژوهش۷
  • متغیر های پژوهش.۸
  • تعاریف نظری متغیرها.۹
  • تعاریف عملیاتی متغیرها.۱۰

 

فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی

۲-۱- مبانی نظری.۱۲

۲-۲- فرار ازمنزل.۱۲

۲-۲-۱-مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل.۱۲

۲-۲-۲-علت فرار از خانه۱۳

۲-۲-۳-گستره فرار از خانه۱۴

۲-۳-تنظیم هیجان۱۵

۲-۳-۱-مبانی تنظیم هیجان.۱۵

۲-۳-۲-تعریف تنظیم هیجان۱۵

۲-۳-۳-تنظیم شناختی هیجان.۱۷

۲-۳-۴-ابعاد تنظیم شناختی هیجان.۱۸

۲-۳-۵-مدل های تنظیم هیجان۱۸

۲-۳-۶-فرایند تنظیم هیجان.۲۰

۲-۴-دلبستگی۲۱

۲-۴-۱-تعریف دلبستگی.۲۲

۲-۴-۲-پیدایش دلبستگی در کودک۲۵

۲-۴-۳-انواع دلبستگی۲۵

۲-۴-۴-مراحل ایجاد دلبستگی.۲۷

۲-۴-۵-دلبستگی و رشد بعدی.۲۸

۲-۴-۶-دلبستگی بزرگسالان۲۸

۲-۴-۶-۱-تعریف دلبستگی بزرگسالان.۲۹

۲-۴-۶-۲-الگوی چهارگانه دلبستگی بزرگسالان۲۹

۲-۴-۷-نظریه های دلبستگی۳۰

۲-۴-۷-۱-نظریه کردارشناختی بالبی.۳۱

۲-۴-۷-۲-نظریه روان تحلیل گری.۳۳

۲-۴-۷-۳-نظریه اریکسون.۳۴

۲-۴-۷-۴-نظریه ارتباط موضوعی۳۵

۲-۴-۷-۵-نظریه رفتارگرایی.۳۶

۲-۴-۷-۶-نظریه شناختی.۳۷

۲-۴-۸-دلبستگی و مشکلات رفتاری – هیجانی دوره نوجوانی۳۷

۲-۵-ابراز وجود۳۸

۲-۵-۱-تعریف ابراز وجود.۳۸

۲-۵-۲-انواع ابراز وجود.۳۹

۲-۶-منبع کنترل.۳۹

۲-۶-۱-تعریف منبع کنترل.۴۰

۲-۶-۲-تفاوتهای رفتاری۴۱

۲-۶-۳-تفاوت ها در سلامت جسمانی۴۱

۲-۷-پیشینه های تحقیق.۴۲

 

فصل سوم: مواد و روش پژوهش

۳-۱-روش تحقیق.۵۲

۳-۲-جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری۵۲

۳-۳-ابزار سنجش۵۲

۳-۴-روش اجرا۵۴

۳-۵-روش تجزیه و تحلیل آماری.۵۵

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

۴-۱-مقدمه۵۷

۴-۲-اطلاعات جمعیت شناختی.۵۷

۴-۳-یافته های توصیفی.۶۰

۴-۴-یافته های استنباطی۶۲

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-بحث و نتیجه گیری۶۹

۵-۲-محدودیت ها.۷۳

۵-۳-پیشنهادات.۷۳

فهرست منابع و مآخذ۷۴

فهرست جدول­ها

جدول۴-۱:توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی۵۷

جدول۴-۲:توزیع فراوانی و درصد آزمودنی های دختران فراری بر اساس تعداد فرار۵۸

جدول۴-۳:توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری وعادی.۵۸

جدول۴-۴:توزیع فراروانی و درصد میزان تحصیلات پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی۵۹

جدول۴-۵:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی پدران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی.۵۹

جدول۴-۶:نتایج فراوانی و درصد وضعیت شغلی مادران آزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی.۶۰

جدول۴-۷:توزیع میانگین، حداقل و حداکثر وضعیت سنی دو گروه دختران فراری و عادی.۶۰

جدول۴-۸:میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات متغیرهادرآزمودنی های دو گروه دختران فراری و عادی۶۱

جدول۴-۹:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان۶۲

جدول۴-۱۰:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی.۶۲

جدول۴-۱۱:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی.۶۳

جدول۴-۱۲:نتایج تحلیل واریانس چند متغیری روی میانگین مولفه های راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در دختران فراری و عادی۶۴

جدول۴-۱۳:نتایج مربوط به آزمون باکس برای متغیر سبک های دلبستگی۶۵

جدول۴-۱۴:نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری روی نمرات سبک های دلبستگی و مولفه های آن در دختران فراری و عادی۶۵

جدول۴-۱۵:نتایج آزمون لوین بر روی نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراری و عادی۶۶

جدول۴-۱۶:نتایج آزمون t مستقل نمرات ابراز وجود در دو گروه دختران فراری و عادی۶۶

جدول۴-۱۷:توزیع فراوانی منبع کنترل در دو گروه دختران فراری و عادی۶۷

جدول۴-۱۸:نتایج آزمون مجذور کای نمرات منبع کنترل دردو گروه دختران فراری و عادی۶

چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی، ابراز وجود و منبع کنترل در دختران فراری و عادی بود. روش تحقیق در این پژوهش، روش علی– مقایسه ای بود . آزمودنی ها نیز مشتمل بر ۳۶ دختر (۱۸ دختر فراری و ۱۸ دختر عادی) بودند. گروه دختران فراری به صورت در دسترس و دختران عادی به روش خوشه ای انتخاب شدند و به سوالات آزمون های فرم کوتاه راهبرد های تنظیم شناختی هیجان، سبک های دلبستگی کولینز و رید، ابراز وجود شرینگ و منبع کنترل راتر پاسخ گفتند. داده ها با بهره گرفتن از آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری، t مستقل و خی دو تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین راهبردهای تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و سرزنش دیگران در دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد ولی در راهبردهای ملامت خود، نشخوارگری، پذیرش، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری و فاجعه پنداری تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داد دختران فراری در مقایسه با دختران عادی از ابراز وجود پایین تری برخوردارند. همچنین دختران فراری اغلب از منبع کنترل بیرونی و دختران عادی اغلب از منبع کنترل درونی برخوردارند. می توان گفت نوع راهبرد شناختی که دختران برای تنظیم هیجان به کار می برند می تواند از عوامل پیش گیرانه در رفتار فرار از خانه باشد. توانایی ابراز افکار و احساسات نیز می تواند احتمال خطر فرار از خانه را کاهش دهد. از طرفی نوع ارزیابی فرد در تأثیر گذاری بر رویداد های زندگی در رفتار فرار از خانه دختران موثر است.

۱-۱- مقدمه

سالهای نوجوانی مرحله ی مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در تمامی جنبه های زندگی نوجوانی ایجاد می شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می کند، که طبعاً مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت. دوره ی نوجوانی زمان آرایشگری، خطرپذیری و فرصت طلبی است. اگر چه اکثر جوانان حرکت از مرحله نوجوانی را با موفقیت و بدون مواجه با مشکلات قابل توجهی می گذرانند، بسیاری از رفتارهای مخاطره آمیز نظیر بزهکاری، مصرف مواد، رابطه ی جنسی و غیره در طول این دوره افزایش پیدا می کند. نوجوانان از دهه ی دوم زندگی شان به طور بالقوه در خطر بروز رفتارهای بزهکارانه می باشند، که باعث می شود گاهی آنان از مسیر درست زندگی منحرف شده و به اعمال انحرافی روی آورند؛ بنابراین شناسایی عواملی که از بزهکاری نوجوانان جلوگیری کند، تاثیر مهمی بر بهبود تربیت جوانان شایسته دارد. فرار از منزل یک بزهکاری است، که به دلایل و انگیزه های مختلف صورت می گیرد.

پدیده فرار دختران از منزل که در طی سال های اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده، از مقوله های آسیب اجتماعی است که مهار آن به مدیریت قوی اجتماعی و حضور مداخله جویانه در فرایند آسیب های اجتماعی نیازمند است. پرداختن به مبحث آسیب های اجتماعی، به ویژه در خصوص دختران و زنان آسیب دیده، بهره گیری از نگرشی را می طلبد که توانایی شناسایی تار و پود ناسازگاری های اجتماعی را داشته باشد. در خصوص علل پدیدایی آسیب های اجتماعی، جامعه شناسان بیش تر عوامل اجتماعی را مد نظر قرار داده، معتقدند که اگر محیط های اجتماعی سالم و فرهنگ بالنده به وجود آید، خود به خود می توان مصونیت و پیشگیری قابل ملاحظه ای را در کاهش آسیب های اجتماعی به وجود آورد، پس عوامل اجتماعی، اقتصادی و . در ایجاد آن ها تأثیر بسزایی دارد. ولی در کنار این عوامل، ویژگی های شخصیتی و انگیزه فردی نیز در ایجاد این معضل نقش بسیار مهمی بازی می کند که در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده است.

تعداد صفحه : ۱۱۰

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***