Get a site

دسته: ساختار سرمایه

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار

پایان نامه بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقد شوندگی سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار

پایان نامه رشته مدیریت صنعتی

گرایش : تولید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: “تولید”

استاد راهنما :

دکترمهرزاد مینویی

استاد مشاور :

دکترزاداله فتحی

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول : بیان کلیات.۱

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مساله. ۳

۱-۳) بیان ضرورت و اهمیت موضوع ۴

۱-۴) هدف تحقیق ۵

۱-۴-۱) هدف اصلی ۵

۱-۴-۲) اهداف فرعی ۵

۱-۵) سوالات تحقیق ۵

۱-۵-۱) سوال اصلی ۵

۱-۵-۲) سوالات فرعی ۵

۱-۶) فرضیه‌های تحقیق ۶

۱-۶-۱) فرضیه اصلی ۶

۱-۶-۲) فرضیه‌های فرعی ۶

۱-۷) قلمرو تحقیق ۶

۱-۷-۱) فلمرو زمانی تحقیق ۶

۱-۷-۲) قلمرو مکانی تحقیق ۶

۱-۷-۳) قلمرو موضوعی ۶

۱-۸) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. ۶

۱-۸-۱)‌ شکاف قیمتی نسبی (تعریف مفهومی). ۶

۱-۸-۲) شکاف قیمتی نسبی (تعریف عملیاتی). ۷

۱-۸-۳) تعداد دفعات گردش سهام (تعریف مفهومی). ۷

۱-۸-۴) تعداد دفعات گردش سهام (تعریف عملیاتی). ۷

۱-۸-۵) نسبت بدهی کوتاه‌مدت (نوو، ۱۳۷۳) .۷

۱-۸-۶) نسبت بدهی بلندمدت (نوو، ۱۳۷۳). ۷

۱-۸-۷) نسبت حقوق صاحبان سهام (نوو، ۱۳۷۳). ۸

۱-۹) محدودیت‌های تحقیق ۸

۱-۱۰) ‌ساختار پایان‌نامه. ۸

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۹

۲-۱) مقدمه. ۱۰

۲ ـ ۲) ساختار سرمایه. ۱۰

۲-۲-۱) اهمیت ساختار سرمایه. ۱۱

۲-۲-۲) تعاریف ساختار سرمایه. ۱۱

۲-۲-۳) نظریه ساختار سرمایه. ۱۲

۲-۲-۴) تعریف مدیریت مالی ۱۳

۲-۲-۵) ساختار مطلوب و بهینه سرمایه. ۱۳

۲-۲-۶) معیارهای ساختار سرمایه. ۱۵

۲-۲-۷) عوامل موثر بر ساختار سرمایه. ۱۵

۲-۲-۸) انواع ساختار سرمایه. ۱۷

۲-۲-۹) تئوری ساختار سرمایه. ۱۷

۲-۲-۱۰) عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه .۲۶

۲-۲-۱۱)ساختار سرمایه و هزینه سرمایه. ۲۹

۲-۲-۱۲) نحوه اندازه‌گیری ساختار سرمایه. ۳۲

۲-۳) نقدشوندگی۴۲

۲-۳-۱) اندازه‌گیری‌های مختلف نقدشوندگی ۳۴

۲-۳-۲) عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی ۳۵

۲-۴) ارتباط بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی ۴۰

۲-۴-۱) تاثیر مثبت نقدشوندگی دارایی بر اهرم. ۴۰

۲-۴-۲) تاثیرات منفی و کم اهمیت. ۴۱

۲-۴-۳) عدم تقارن در تاثیر نقدشوندگی دارایی بر اهرم. ۴۲

۲-۵) پیشینه تجربی تحقیق ۴۳

۲-۵-۱) پژوهشهای داخلی ۴۳

۲-۵-۲) پژوهشهای خارجی ۴۴

فصل سوم: روش شناسی پژوهش. ۴۷

۳-۱) مقدمه. ۴۸

۳-۲)‌ مدل تحقیق ۴۸

۳-۳) روش تحقیق. ۴۹

۳-۴) فرضیه‌های تحقیق ۵۰

۳-۴-۱) فرضیه اصلی ۵۰

۳-۴-۲) فرضیه‌های فرعی ۵۰

۳-۵) جامعه آماری و نمونه. ۵۰

۳-۶) قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی). ۵۱

۳-۶-۱) قلمرو موضوعی.۵۱

۳-۶-۲) قلمرو زمانی. ۵۱

۳-۶-۳) قلمرو مکانی. ۵۱

۳-۷) روش و ابزار گردآوری داده‌ها .۵۱

۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.۵۱

۳-۸-۱) آمار توصیفی ۵۱

۳-۸-۲) آمار استنباطی ۵۱

۳-۸-۳) مقیاس متغیرهای تحقیق ۵۲

فصل چهارم: تحلیل یافته ها. ۵۴

۴-۱) مقدمه. ۵۵

۴-۲) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق ۵۵

۴-۳) آزمونهای مربوط به تحقیق ۵۶

۴-۳-۱)‌ آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف. ۵۷

۴-۳-۲) آزمون دوربین ـ واتسون ۵۷

۴-۳-۳) آزمون فرضیه‌ها .۵۹

۴-۴) خلاصه و جمع‌بندی نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ۷۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. ۷۹

۵-۱) مقدمه. ۸۰

۵-۲) مروری بر نتایج کلی تحقیق ۸۰

۵-۳) یافته‌های تحقیق ۸۰

۵-۴) بحث و نتیجه‌گیری ۸۱

۵-۵) پیشنهادات مبتنی بر نتایج ۸۱

۵-۶) پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۸۲

۵-۷) محدودیتهای تحقیق ۸۲

منابع و ماخذ. ۸۳

چکیده:

روش اجرا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است، فرضیه ­های تحقیق که در دو قالب آمار توصیفی و مدل رگرسیونی بیان شدند و از spss جهت محاسبات استفاده شده است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. و در این راستا فرضیه‌های تحقیق بدین صورت است.

فرضیه‌ی اصلی: «ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد».

با آزمون فرضیه‌های مربوط به صنعت فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات نتیجه گرفته می‌شود که ارتباط مثبت و معناداری بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی در شرکت‌های فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد و بنابراین می‌توان ادعا نمود که ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در صنعت فلزات اساسی، سیمان و صنعت خودرو و قطعات بورس اوراق بهادار تهران تأثیر ندارد

لذا بر اساس یافته‌های فرضیه‌ها می‌توان ادعا نمود که در طول دوره تحقیق، بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی شرکتهای پذیرفته شده در صنایع سیمان، خودرو و قطعات و فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت وجود ندارد، پس می‌توان ادعا کرد که ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرای طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تاثیر ندارد. با توجه به رد شانزده فرضیه فرعی و تایید دو فرضیه فرعی مطرح شده برای این فرضیه، می‌توان اینگونه به این فرضیه پاسخ داد که اطمینان ۷۰% ساختار سرمایه بر نقدشوندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای تحقیق ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تاثیر نداشته است. بنابراین نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش رسائیان و صلواتی و پژوهش مایرز و راجان (۱۹۹۸) و مورلک و اروان (۲۰۰۱) که بیانگر عدم وجود رابطه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی است همخوانی دارد.

فصل اول: بیان کلیات

۱-۱) مقدمه

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری شرکت ها و برای جهت­گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. (داگلاس، ۲۰۰۱). شرکت ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند بخشی از سرمایه در داخل شرکت از طریق سود انباشته که در نتیجه سودآوری شرکت به وجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است، تامین می‌شود و مابقی می‌تواند از طریق بازارهای مالی سرمایه یا استقراض ایجاد گردد. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد، ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می‌دهد و از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها، همراه با بدهی و سرمایه است، از این رو مدیران مالی به دریافت وام اثرات ‌آن و حداکثر کردن ثروت سهامداران، بسیار حساس و دقیق هستند. و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بر اساس معیارهای مختلف، ضمن مقایسه­ انواع سهام، در سهام خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند، قیمت سهام شرکت ها یکی از بارزترین معیارهای سرمایه‌گذاری است که مبین اعتبار شرکت برای سرمایه‌گذاری است که در واقع اعتبار شرکت برای سرمایه‌گذاری است. بنابراین مقایسه اعتبار شرکت یکی از روش های بهبود سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران با شناخت عوامل موثر بر قیمت سهام شرکت ها روند تغییرات قیمت و تغییرات ارزش شرکت را پیش‌بینی می‌کنند و بر اساس آن، تصمیمات لازم برای خرید یا عدم خرید سهام اتخاذ می‌‌کنند (پورحیدری، امید، ۱۳۷۴).

۲-۱) بیان مسئله

از جمله مسائل و موضوعاتی که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه­ هستند ساختار سرمایه میباشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد،‌ تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی)‌یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها گردد، از دیرباز به عنوان یک مسأله عمده و مهم مطرح بوده است. محیطی که شرکت ها در‌آن فعالیت می‌کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می‌تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریانات نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز به استقراض کاهش یافته واز این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می‌‌یابد. (اسمیت و دیگران، ۲۰۰۸).

تصمیمات تامین مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت ها، تصمیم‌هایی هستند که هر دو با آینده‌نگری اتخاذ می‌شوند. در تصمیمات مالی، شرکت وجوه مورد نظر را در حال حاضر به کار می‌گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تامین‌کنندگان منابع مالی عمل کند. منابع تامین مالی شرکت ها براساس سیاست تامین مالی آنها، به دو بخش «منابع مالی درونی» و «منابع مالی بیرونی» شرکت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می‌کند، یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیتهای عمدتا عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تامین مالی می‌کند.

۳-۱) بیان و ضرورت اهمیت موضوع

به طور کلی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها از دو بخش تشکیل گردیده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی. به طور کلی وام و سهام دو گروه‌های اصلی شکل‌دهنده­ی ساختار سرمایه محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می‌کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی و شرکت ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین‌المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه‌گذاری جدید هستند و شرکت ها برای سرمایه‌گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند. اما مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد که روش تامین مالی با نوع سرمایه‌گذاری شرکت سازگار باشد و همچنین از اهرم در حد معقول آن استفاده کند تا هم ارزش شرکت حداکثر شود و هم از پیامدهای نامطلوب ریسک مالی به واسطه استفاده از بدهی، جلوگیری کند.

از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه‌بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می‌شود. ساختار سرمایه هر شرکت، هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکتها، تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تامین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می‌کند و شرکت ها به رقابت می‌پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند. (اسمیت و دیگران، ۲۰۰۸)

معمای ساختار سرمایه از مهمترین مسائل مدیریت مالی شمرده می‌شود و حتی از معمای سود سهام نیز پیچیده‌تر است (عبدالله‌زاده، ۱۳۷۳). زیرا اطلاعات مدیران در زمینه‌ی ساختار سرمایه بسیار اندک است و هنوز معلوم نیست شرکت ها بر چه اساسی اوراق بهادار متضمن بدهی، مالکیت و یا مختلط را منتشر می‌کنند. ساختار سرمایه به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری و جهت­گیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجه‌بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه‌ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف «حداکثر سازی ثروت سهامداران» ضروری کرده است.

تعداد صفحه : ۹۷

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *