Get a site

دسته: سازگاری زناشویی

پایان نامه پیش­ بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی

گرایش : بالینی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

 پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان­شناسی بالینی

 پیش­ بینی سازگاری زناشویی توسط رضایت جنسی و باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین در معتادین تحت درمان با متادون

استاد راهنما

دکتر سید محمدرضا تقوی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

  چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر پیش ­بینی­کننده باورهای ارتباطی ناکارآمد و رضایت جنسی بر سازگاری زناشویی در افراد تحت درمان با متادون، اثر پیش ­بینی­کننده مدت­زمان مصرف و مدت­زمان درمان با متادون بر باورهای ارتباطی ناکارآمد، رضایت جنسی و سازگاری زناشویی، و همچنین مقایسه گروه درمان نشده با افراد دارای حداقل ۶ ماه درمان نگهدارنده در متغیرهای فوق بود.

جامعه آماری شامل معتادان مراجعه­کننده به مراکز ترک اعتیاد شیراز و همسران آن­ها در سال ۱۳۹۲ بود که از میان آن­ها افراد نمونه، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ۷۴ معتاد مراجعه کننده به این مراکز به اتفاق همسرانشان در مطالعه شرکت کردند. روش جمع­آوری داده­ ها، از طریق پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپنیر، رضایت جنسی لارسون و باورهای ارتباطی ناکارآمد بود. آنالیز داده­ ها با بهره گرفتن از نرم­افزار آماری SPSS نسخه ۲۱ و آزمون t و رگرسیون انجام شد. میانگین سنی معتادان دریافت­کننده متادون ۴۵ سال بود. میانگین مدت مصرف مواد و مدت درمان آن­ها به ترتیب ۱۷ و ۲ سال بود. کمترین و بیشترین میزان مدت تأهل افراد به ترتیب ۳ و ۳۸ سال بود.

یافته­ها حاکی از این بود که مدت­زمان مصرف مواد، سازگاری زناشویی را به صورت منفی پیش ­بینی می­ کند؛ مدت­زمان درمان اعتیاد فرد باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد را به صورت منفی پیش ­بینی می­ کند؛ باورهای ارتباطی ناکارآمد همسر فرد، در گروه سوءمصرف­کننده مواد (متقاضی ترک) بیشتر از افراد دارای درمان نگهدارنده می­باشد؛ نقش باورهای ارتباطی ناکارآمد در پیش ­بینی رضایت زناشویی فرد منفی است؛ همچنین نقش رضایت جنسی فرد در پیش ­بینی رضایت زناشویی همسر مثبت و نقش باورهای ارتباطی ناکارآمد فرد در پیش ­بینی رضایت زناشویی همسر منفی است.

کیفیت زندگی زناشویی در معتادان ضعف­های بسیاری دارد که اکثر آن­ها در اثر باورهای غلط همسران و همچنین عدم رضایت کافی از رابطه جنسی می­باشد. بنابراین برگزاری کلاس­های بلندمدت در زمینه آموزش شیوه ­های ارتباطی در همسران و نیز به کارگیری روش­های ویژه­ برای اصلاح خطاهای شناختی ضرورت پیدا می­ کند. همچنین کیفیت روابط جنسی و عوامل تأثیر گزار بر آن در معتادان با افراد عادی متفاوت است که نیازمند بررسی دقیق­تر در این زمینه می­باشد.

 کلیدواژه­ها: سوء­مصرف مواد، درمان نگهدارنده با متادون، باورهای ارتباطی ناکارآمد، رضایت جنسی، سازگاری زناشویی

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

فصل اول ۱

کلیات تحقیق. ۲

-۱-۱ مقدمه. ۲

-۲-۱ بیان مسئله. ۷

-۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۰

-۴-۱ اهداف پژوهش ۱۴

-۵-۱ سؤالات پژوهش ۱۶

-۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد مطالعه. ۱۷

فصل دوم. ۱۹

پیشینه تحقیق. ۲۰

۲-۱- مروری بر تاریخچه­ی سوءمصرف مواد. ۲۰

۲-۲- تعاریف و مفاهیم اعتیاد. ۲۱

۲-۳- انواع مواد مخدر و اثرات جسمی و روانی آنها ۲۴

۲-۴- روش­های مصرف مواد اعتیادآور. ۲۵

۲-۵- مشکلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر. ۲۶

۲-۵-۱- مشکلات جسمی ۲۶

۲-۵-۲- مشکلات روانی ۲۶

۲-۵-۳- مشکلات اجتماعی ۲۷

۲-۶- سوابق روانی و صفات خلقی معتادان ۲۷

۲-۷- اشکال درمان سوءمصرف مواد. ۲۹

۲-۷-۱- روش­های دارویی ۲۹

۲-۷-۲-  روش­های غیردارویی ۲۹

۲-۸- درمان دارویی اعتیاد به مواد مخدر. ۳۰

۲-۸-۱- سم­زدایی ۳۰

۲-۸-۲- درمان نگهدارنده. ۳۲

۲-۹- باورهای ارتباطی ناکارآمد ۳۹

۲-۱۰- پیشینه نظری ۴۳

۲-۱۰-۱- عوامل مؤثر بر سازگاری و ناسازگاری زناشویی ۴۹

۲-۱۰-۲- نظریه مبادله در خصوص کیفیت رابطه. ۵۱

۲-۱۰-۳- پیش­آیندها و سبک­های ارتباط زناشویی نگهدارنده اعتیاد. ۵۲

۲-۱۱- پیشینه پژوهشی ۵۴

۲-۱۲- فرضیه ­های پژوهش ۵۸

فصل سوم. ۶۰

روش تحقیق. ۶۱

۳-۱- جامعه، نمونه و روش نمونهگیری ۶۱

۳-۲- ابزار تحقیق ۶۳

۳-۲-۱- مقیاس باورهای ارتباطی ناکارآمد (RBI). 63

۳-۲-۲- پرسشنامه رضایت جنسی لارسون ۶۵

۳-۲-۳- پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپنیر فرم اصلاح شده (RDAS). 65

۳-۳- طرح تحقیق ۶۶

۳-۴- روش اجرا ۶۷

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۶۷

فصل چهارم. ۶۸

یافته‌ها و نتایج. ۶۹

۴-۱- نتایج مربوط به سؤالات پژوهش ۶۹

۴-۲- نتایج مربوط به فرضیات پژوهش ۷۱

فصل پنجم ۷۷

بحث و نتیجه‌گیری. ۷۸

۵-۱- تبیین یافته­ها ۷۸

۵-۲- تلویحات ضمنی برای درمانگران ۸۷

۵-۳- محدودیت­ها ۸۹

۵-۴- پیشنهادها ۸۹

منابع ۹۱

منابع فارسی. ۹۲

منابع انگلیسی ۹۷

۱-۱-        مقدمه

اعتیاد[۱] یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات جوامع بشری از دیرباز تاکنون بوده است که از جنبه­ های مختلف رفتاری، اجتماعی، اقتصادی بر زندگی افراد تأثیر منفی می­گذارد و مهم­تر از همه با تأثیر بر ابعاد مختلف سلامت جسمی، مشکلات فراوانی را برای فرد، خانواده و جامعه به وجود می­آورد. کمتر پدیده­ای را می­توان یافت که همانند اعتیاد به طریقی خاموش و تدریجی، تخریبی چنین شگرف بر حیات یک جامعه داشته باشد. همواره محققان در پی کشف تأثیر مصرف موادی چون سیگار، هروئین، الکل، حشیش و . بر ابعاد مختلف سلامتی انسان بوده ­اند.

مصرف مواد مخدر سابقه­ای طولانی دارد و از زمان باستان به اشکال خاص و تحت دلایل گوناگون وجود داشته است. اما «اعتیاد به مواد مخدر» به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (لوین[۲]، ۱۹۷۹).

سوءمصرف مواد[۳] و اعتیاد –که به حق در میان مردم به بلای خانمان­سوز شهرت یافته است- پدیده­ای است که ماحصل تعامل عوامل متعدد می­باشد. تمامی صاحب­نظران و متخصصان حوزه اعتیاد بر این امر اتفاق نظر دارند که سوءمصرف مواد را نمی­توان صرفاً مشکلی جسمانی، روانی یا اجتماعی دانست و پیدایش آن را بایستی نتیجه تعامل چندین مشکل دانست (مؤسسه ملی سوء مصرف مواد[۴]، ۲۰۰۷؛ به نقل از اکبری زردخانه و جوادی، ۱۳۸۸). یکی از مفاهیم روانی- اجتماعی که در بروز اعتیاد باید به آن توجه داشت، نهادها و شبکه روابط متقابل فرد معتاد است. از مهم­ترین نهادها در پدیده اعتیاد، خانواده است (اکبری زردخانه و جوادی، ۱۳۸۸).

یکی از مهمترین عوامل در سوءمصرف و همچنین پرهیز از مواد مخدر، خانواده و نحوه عملکرد آن می­باشد. پژوهش­ها نشان داده­اند که مشکلات در عملکرد خانواده با رفتار ضد اجتماعی، پرخاشگری و اعتیاد ارتباط دارد. در مجموع، رابطه بین اختلال در عملکرد خانواده و اعتیاد معنادار است (قمری، ۱۳۹۰). بسیاری از تعارضات خانوادگی موجب روی آوردن به مصرف مواد و به صورت متقابل مصرف مواد موجب دامن زدن به آن­ها می­شود. از جمله می­توان به مشکلات و اختلال­ها در برقراری رابطه جنسی با همسر اشاره کرد که پژوهش­های پیشین اهمیت این بعد از روابط خانواده و تأثیر آن بر افزایش تعارضات و کاهش سازگاری زناشویی[۵] را نشان داده­اند.

همچنین می­توان برای مسائل و مشکلات جنسی و زناشویی اثری متقابل بر روی پدیده­ اعتیاد درنظر گرفت به طوری­­که دلایل گوناگونی برای گرایش به مصرف مواد ذکر شده است: برخی از افراد در پی پذیرفته شدن در جامعه هستند و بعضی دیگر بدین وسیله سعی می­ کنند خود را رشدیافته­تر نشان دهند (جسور[۶]، ۱۹۸۴). پژوهش­های پیشین از جمله زینالی، وحدت و حامدنیا (۱۳۸۶) در بررسی زمینه ­های روی آوردن به مواد مخدر دلایل مختلفی مانند ناراحتی عصبی و روانی، دردهای جسمی، مشکلات جنسی و . را دروازه­های ورود به مواد مخدر معرفی می­ کنند. همچنین تحقیقات نشان می­دهد که طردشدگی و فقدان رابطه گرم و عاطفی در بین خانواده­های معتادین بسیار بالاست (املکام و هیرس[۷]، ۱۹۸۸). دفتر مطالعات و پژوهش­های ستاد مبارزه با مواد مخدر (۱۳۷۹) در بررسی مشخصات دموگرافیک معتادان، احساس عدم کفایت و ناتوانی، جدایی و طرد شدن را جزء مهمترین علل گرایش به مصرف مواد مخدر معرفی کرده است.

در بررسی رابطه بین مصرف مواد مخدر و مشکلات روانی، اجتماعی و رفتاری تحقیقات زیادی صورت گرفته است. در سطح روان­پریش­گرایی (گوسوپ[۸]، ۱۹۷۸، به نقل از آیزنک[۹]، ۱۹۹۷) و روان­رنجورخویی نظام شخصیتی آیزنک (ویجرز[۱۰]، ویسبک[۱۱]، وودرز[۱۲]، کلر[۱۳]، میشل[۱۴] و بونینگ[۱۵]، ۲۰۰۳) در معتادان به مواد مخدر و افراد عادی تفاوت معنادار وجود دارد. به طوریکه سطح آن­ها در معتادان به مواد مخدر بالاتر است. مصرف داروهایی چون هروئین، کوکائین، آمفتامین، الکل و نیکوتین موجب آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی می­شوند (میچل[۱۶]و همکاران، ۱۹۸۹، به نقل از آزاد فلاح، ۱۳۷۹). بنابراین می­توان فرض کرد که آزادسازی دوپامین در مسیرهای عصبی نظام فعال­سازی، ارتباط نزدیکی با حالت­های هیجانی ناشی از مصرف این داروها دارد (آجیل­چی، نادری و قائمی، ۱۳۸۹). بنابراین با توجه به فعالیت و حساسیت بیشتر نظام فعال­ساز رفتاری و ضعف نظام بازداری رفتاری در افراد مصرف ­کننده مواد رفتارهای مهارنشده فرد را افزایش می­دهد که شامل رفتارهای جنسی نیز می­شود که در اکثر موارد ناخشنودی شریک جنسی را به همراه دارد.

یکی از متغیرهای بسیار مؤثر و مهم در رضایت جنسی[۱۷]، کیفیت و چگونگی ارتباط زوجین با یکدیگر است. پژوهش­های متعدد، ارتباط معنی­دار بین رضایت جنسی و رضایت از تعاملات و ارتباطات زناشویی را به اثبات رسانده است (بانمن و واجل[۱۸]، ۱۹۸۵؛ آکر، ۱۹۹۲؛ داک و بارنس[۱۹]، ۱۹۹۴؛ سیمون و گاگنوس[۲۰]، ۲۰۰۰؛ ویلیام و ساندرا[۲۱]، ۲۰۰۵؛ کولاتا، ۲۰۰۶؛ متز[۲۲]، ۲۰۰۷ به نقل از الیوت و آمبرسون[۲۳]، ۲۰۰۸). بارینتوس[۲۴] (۲۰۰۶) معتقد است که از میزان رضایت جنسی زوجین می­توان به عنوان وسیله اندازه ­گیری تعاملات آنان استفاده نمود. بسیاری از مطالعات نشان می­دهد که زوج­ها، بالقوه و پنهانی تعارضاتی پیرامون مسائل جنسی دارند اما آن را به عنوان یک راز تلقی کرده و از بیان آن اجتناب می­نمایند (اسپوتن[۲۵]، ۱۹۹۶؛ لارسون[۲۶]، ۱۹۹۸؛ سیمون و گاگنوس؛ ۲۰۰۰؛ متز، ۲۰۰۵؛ به نقل از کرو[۲۷]، ۲۰۰۷).

همچنین اگر همسران نیازهای خود را مطرح نکنند و یا در ارتباط با یکدیگر به نیازهای هم پی نبرند و به راه­حل مثبتی جهت دستیابی به نیازهایشان نرسند؛ استرس، ناکامی، سرخوردگی، خشم و درنهایت دل­زدگی بروز پیدا می­ کند (جاکوبسن[۲۸]، والدرون[۲۹] و مور[۳۰]،۱۹۸۰). بنابراین یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در داشتن خشنودی زناشویی شیوه­ی برداشت و تفکرات منطقی همسران درمورد روابط فی مابین است.

مراحل ترک اعتیاد را می­توان به چهار مرحله که پیش از قصد[۳۱]، مرحله قصد[۳۲]، اقدام[۳۳] و نگهداری[۳۴] تقسیم ­بندی نمود و در برخی مطالعات مراحل ترک، پنج مرحله­ای در نظر گرفته شده است (توکلی قوچانی، آرمات، مرتضوی، ۱۳۸۱). در پژوهش­های پیشین علل و عوامل زیادی برای اقدام به ترک معتادان شناسایی شده است که باعث می­شود فرد از هر مرحله به مرحله بعد وارد شود و همچنین ورود به هر مرحله و ادامه درمان باعث تغییرات در زمینه ­های مختلف اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و فردی طبقه ­بندی شده است.

مراکز درمان با متادون یکی از انواع درمان­هایی است که به منظور کمک به بیماران و کاستن از مشکلات بهداشتی اجتماعی آن­ها توصیه می­گردد. این مراکز به طور مستقیم و غیرمستقیم روی پیش­آگهی اعتیاد تأثیر می­گذارد. متادون یک ماده صنعتی است که خواص فیزیولوژیک و ضددرد مشابه تریاک دارد اما نشئه­آور به حساب نمی­آید و کنارگذاشتن مصرف آن هم از تریاک و هروئین آسانتر است. در درمان با متادون این ماده به شکل خوراکی و به صورت کنترل شده در مراکز خاص به بیماران تحویل می­گردد (فرهادی­نسب و مانی کاشانی، ۱۳۸۷).

در این پژوهش در پی آنیم که دریابیم درمان نگهدارنده متادون چه تغییراتی در رفتار معتادان و همسران آن­ها در رابطه با متغیرهای فوق ایجاد خواهد کرد. چرا که امروزه درمان نگهدارنده با آگونیست­های مواد افیونی درمان اصلی وابستگی در بسیاری از کشورهای جهان است (مناجاتی، ۱۳۸۲).

متادون به مجموعه مواد افیونی تعلق دارد و اکثراً برای معالجه وابستگی به سایر مواد افیونی مثل هروئین، کدئین و مرفین به کار می­رود. متادون یک ماده افیونی مصنوعی است؛ یعنی از مواد شیمیایی و در آزمایشگاه تولید می­شود (تقوی، ۱۳۸۳). متادون­درمانی، روشی است که در درازمدت جواب می­دهد. طول درمان نوسان داشته و بین ۱ تا ۲۰ سال یا بیشتر متغیر است. این درمان ممتد با دوز مناسب، از لحاظ طبی ایمن بوده و مؤثرترین درمان فعلی جهت وابستگی به مواد افیونی محسوب می­شود (تقوی، ۱۳۸۳).

ارزیابی درمان نگهدارنده متادون (MMT)

بسیاری از معتادان، به خصوص مصرف­ کنندگان هروئین قادر نیستند علی­رغم درمان­های مختلف به وضعیت پرهیز مداوم دست یابند و در صورت نبود درمانی محافظت­کننده، به حیاتی ادامه خواهند داد که تا آخر عمر، تنها حول محور تهیه و مصرف مواد دور می­زند. تاکنون MMT موفق­ترین رویکرد در درمان اعتیاد شناخته شده است و موجب کاهش مصرف مواد مخدر، کاهش رفتارهای جنایی و میزان بازداشت قانونی، کاهش مرگ و میر و افزایش کارکرد شغلی، کاهش ابتلا به ایدز و هپاتیت و سایر بیماری­های عفونی مثل سلِ مقاوم به چند دارو می­شود (۵۰ درصد از معتادان تزریقی نیویورک HIV مثبت و ناقل ویروس ایدز هستند ولی در میان کسانی که از سال ۱۹۷۸، یعنی درست سه سال قبل از پیدایش ایدز، تحت درمان­های MMT بوده ­اند، این درصد تقریباً صفر بوده است). افراد تحت درمان MMT حتی اگر ناقل ویروس ایدز نیز باشند، احتمال ابتلای دیگران از طریق آنان بسیار پایین است (عزیزی، ۱۳۸۱).

به این ترتیب، پژوهشگر در این تحقیق به دنبال تحقق این هدف مهم است که تعیین کند سهم هریک از عوامل رضایت جنسی و باورهای ارتباطی در پیش ­بینی میزان سازگاری زناشویی در افراد معتاد تحت درمان با متادون چقدر است.

۱-۲-       بیان مسئله

اعتیاد عادت یا رفتاری است که اغلب ترک­ کردنش مشکل می­باشد. اعتیاد و وابستگی می ­تواند به الکل یا موادمخدر و یا قمار باشد. بسیاری از ما برای مقابله با مشکلات زندگی به اعتیاد پناه می­بریم. استفاده از الکل، موادمخدر و یا قمار برای مدتی درد یا ترس ما را تسکین می­دهد. ولی درنهایت خودش به مشکل تبدیل می­شود. مشکلی که اغلب روابط و خانواده ­ها را از هم می­پاشد (رستگار، ۲۰۰۲؛ ممتازی، ۲۰۰۲؛ به نقل از باقیانی­مقدم، فاضل­پور و رهایی، ۱۳۸۷).

اعتیاد دارای سه مرحله است: مرحله اول آن شروع اعتیاد است. مرحله دوم، مرحله استقرار می­باشد که برای رسیدن به این وضعیت حداقل یک ماه وقت لازم است. مرحله سوم آن اضمحلال و انهدام جسمانی و روانی است که موجبات انحطاط قوای مغزی و فکری می­گردد (نجاری، پژومند و نازپرور، ۱۳۸۱). معتاد انسان ضعیفی است که از واقعیات می­ترسد و جرأت تحمل و رویارویی با آن­ها را ندارد. از ماده اعتیادآور انتظار دارد که به او کمک کند تا از واقعیات بی­خبر بماند و برای او دنیایی خیالی بسازد تا او با تخیلات خود زندگی کند و واقعیات به طور غیر طبیعی ادراک گردند (همان منبع). در اثر ادامه این روند، مواد اعتیادآور صرف نظر از نوع آن اثر خود را از دست می­ دهند و در فرد تحمل ایجاد می­ کنند. بتدریج مصرف این ماده برای داشتن همان حالت­های اولیه به شکل اجباری درآمده و باعث وابسته شدن جسم و روان فرد می­گردد.

 

 

 

تعداد صفحه :۱۲۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دانولد پایان نامه رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال ۹۲-۱۳۹۱

دانولد پایان نامه رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال ۹۲-۱۳۹۱

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه مشاوره

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مشاوره و راهنمایی

 

موضوع

رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال ۹۲-۱۳۹۱

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

چکیده. ۱

 

فصل اول : طرح تحقیق

۱-۱. مقدمه. ۳

۱-۲. بیان مسئله. ۴

۱-۳. اهمیت و ضرورت تحقیق: ۹

۱-۴. اهداف: ۱۲

۱-۴-۱. هدف کلی: ۱۲

۱-۴-۲. اهداف جزئی: ۱۲

۱-۵. سؤالات: ۱۳

۱-۵-۱. سؤالات کلی: ۱۳

۱-۵-۲. سؤالات جزئی: ۱۳

۱-۶. فرضیه‌ها: ۱۳

۱-۶-۱. فرضیه کلی: ۱۳

۱-۶-۲.  فرضیات جزئی: ۱۳

۱-۶-۳. تعریف واژه‌ها واصطلاحات: ۱۴

۱-۶-۴. تعاریف عملیاتی: ۱۴

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

۲-۱. تصویر بدنی ۱۶

۲-۱-۱. علل تصویر بدنی ۱۷

۲-۲. عزت نفس ۱۹

۲-۲-۱. علل عزت نفس ۲۱

۲-۳. سازگاری زناشویی ۲۲

۲-۳-۱. علل سازگاری زناشویی ۲۵

۲-۴. تحقیقات داخلی ۲۹

۲-۵. تحقیقات خارجی ۳۲

 

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱. روش‌ ۳۶

۳-۲. جامعه آماری و حجم نمونه. ۳۶

۳-۳. ابزارگردآوری داده‌ها: ۳۶

۳-۳-۱. پرسشنامه نگرانی از تصویربدنی: ۳۶

۳-۳-۲. پرسشنامه‌ی عزت نفس کوپراسمیت: ۳۷

۳-۳-۳. سازگاری زناشویی انریچ ۳۷

۳-۴. روش اجرا ۳۸

۳-۴-۱. روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها ۳۸

 

فصل چهارم: نتایج

۴-۱- توصیف ویژگی‌های زمینه‌ای پاسخگویان ۴۰

۴-۱-۱. وضعیت سن پاسخگویان: ۴۰

۴-۱-۲. وضعیت میزان تحصیلات پاسخگویان ۴۲

۴-۲. توصیف وضعیت متغیرها ۴۳

۴-۲-۱. وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان چگونه است؟. ۴۳

۴-۲-۲: وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان چگونه است؟. ۴۵

۴-۲-۳: وضعیت عزت نفس پاسخگویان چگونه است؟. ۴۷

۴-۳. بررسی فرضیه اصلی ۴۹

۴-۳-۱. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها رابطه دارد. ۴۹

۴-۴. بررسی فرضیه‌های فرعی ۵۲

۴-۴-۱. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. ۵۲

۴-۴-۲. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها رابطه دارد. ۵۵

۴-۴-۳. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها رابطه دارد. ۵۷

۴-۴-۴. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها رابطه دارد. ۶۰

۴-۴-۵. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها رابطه دارد. ۶۲

۴-۴-۶. بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان رابطه معناداری وجود دارد. ۶۵

 

فصل پنجم: بحث در نتایج

۵-۱. بحث در نتایج ۶۸

۵-۱-۱. تصویر ذهنی از بدن و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. ۶۹

۵-۱-۲. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آن‌ها رابطه دارد. ۶۹

۵-۱-۳. تصویر بدنی وعزت نفس زنان باسازگاری در روابط جنسی آن‌ها رابطه دارد. ۶۹

۵-۱-۴. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراقت آنها رابطه دارد. ۷۰

۵-۱-۵. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام ودوستان آنها رابطه دارد. ۷۱

۵-۲. محدودیت‌ها ۷۱

۵-۳. پیشنهادات. ۷۲

۵-۳-۱. پیشنهادات کاربردی: ۷۲

 

منابع

منابع فارسی: ۷۴

منابع انگلیسی ۸۰

چکیده انگلیسی ۸۷

ضمائم .  ۸۸

فهرست جداول

 

عنوان صفحه

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن ۴۰

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات ۴۲

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی، آماره‌های توصیفی متغیر تصویر بدنی پاسخگویان ۴۴

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی وآماره‌های توصیفی سازگاری زناشوئی پاسخگویان ۴۶

جدول ۴-۵: توزیع فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان ۴۷

جدول ۴-۶. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها ۴۹

جدول ۴-۷. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها ۵۰

جدول ۴-۸. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها ۵۲

جدول ۴-۹. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها ۵۳

جدول ۴-۱۰. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها ۵۵

جدول ۴-۱۱. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها ۵۶

 

جدول ۴-۱۲. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها ۵۸

جدول ۴-۱۳. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها ۵۹

جدول ۴-۱۴. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها ۶۱

جدول ۴-۱۵. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها ۶۱

جدول ۴-۱۶. تحلیل واریانس مدل رگرسیون روابط بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها ۶۳

جدول ۴-۱۷. ضرایب مدل رگرسیون روابط تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها ۶۴

جدول ۴-۱۸: آماره‌های آزمون همبستگی پیرسون مربوط به رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان ۶۵

 

فهرست نمودارها

 

عنوان صفحه

نمودار ۴-۱: درصد فراوانی سن پاسخگویان ۴۱

نمودار ۴-۲: درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان ۴۳

نمودار ۴-۳ درصد فراوانی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان ۴۴

نمودار ۴-۴ توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت تصویر بدنی پاسخگویان ۴۵

نمودار ۴-۵ درصد فراوانی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان ۴۶

نمودار ۴-۶: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت سازگاری زناشوئی پاسخگویان ۴۷

نمودار ۴-۷: درصد فراوانی وضعیت عزت نفس پاسخگویان ۴۸

نمودار ۴-۸: توزیع نرمال و آماره‌های توصیفی وضعیت عزت نفس پاسخگویان ۴۸

نمودار ۴-۹. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری زناشویی آنها ۵۱

نمودار ۴-۱۰. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها ۵۴

نمودار ۴-۱۱. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در مسائل مالی آنها ۵۷

نمودار ۴-۱۲. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازگاری در روابط جنسی آنها ۵۹

نمودار ۴-۱۳. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراغت آنها ۶۲

نمودار ۴-۱۴. پراکنش بین مقادیر برازش شده استاندارد و باقیمانده‌های استاندارد شده در مدل رگرسیون تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها ۶۴

نمودار ۴-۱۵: نمودار پراکنش رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس زنان ۶۶

 

 

چکیده

این پژوهش باهدف تعیین رابطه تصویربدنی وعزت نفس باسازگاری زناشویی در کارمندان زن متاهل دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده و روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. براساس نمونه‌گیری تصادفی ۳۸۰ نفر از کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی کرمان انتخاب و با آزمون‌های تصویر بدنی لیتیون و عزت نفس کوپراسمیت و سازگاری زناشویی انریچ مورد آزمون قرار گرفتند،تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از روش آمار توصیفی،تحلیل رگرسیون، و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد که بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری زناشویی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. عزت نفس قدرت تبیین بیشتری نسبت به تصویر بدنی در تفسیر سازگاری زناشویی دارد. از میان مقیاس‌های فرعی سازگاری تصویر بدنی و عزت نفس بالاترین رابطه را از نوع معکوس با سازگاری زناشویی داشته اند.

سازگاری زناشویی توسط متغیرهای تعارض،  مسائل مالی،  روابط جنسی،  اوقات فراغت،  ارتباط با اقوام و دوستان قابل پیش‌بینی است. و از بین خرده مقیاس‌های فوق بر تربیت و تواما” می‌توان سازگاری زناشویی را پیش‌بینی کرد.

کلید واژه: تصویر بدنی،  عزت نفس،  سازگاری زناشویی.

 

 

۱-۱. مقدمه

دامنه‌ی تصویر بدنی به گونه‌ای است که افراد ساعتها در مورد تصویر بدنی خود فکر می‌کنند و با تغییر و آرایش و پوشیدن لباس‌های متنوع و قرار گرفتن در وضعیت‌های خاص سعی در پوشاندن نقائص ظاهری خود دارند که بیشتر زاینده تصویر ذهنی آنان از بدنشان است اسکلافانی[۱] (۲۰۰۳،۱۴-۱۱۰۱). نارضایتی از این تصویر بدنی پیامدهای چون اظطراب، افسردگی، انزوای اجتماعی، اختلالات روانی، تضعیف خودپنداری و عزت نفس را در پی خواهد داشت (برونل[۲]۱۹۹۱،۱۲-۱). از نظر سندز[۳] (۲۰۰۱،۴۰۷-۳۹۷). تصویر بدنی بر اساس یک ساختار چند وجهی مفهوم‌سازی می‌شود. در واقع تصویر بدنی مفهوم پیچیده‌ای است که دربرگیرنده عوامل بیولوژیکی، روانشناسی درونی و عوامل اجتماعی خارجی است.

ترکیب ارزیابی‌های ادراکی و نگرشی ورفتاری و تصویربدنی، عوامل پیش‌بینی کننده بهتری برای اختلالات مربوط وتصویربدنی تلاش برای لاغرشدن واختلالات تغزیه‌ای نسبت به هرکدام از ارزیابی‌ها به تنهایی خواهد بود.

نتایج پژوهش‌ها در چند دهه گذشته نشان می‌دهد که عده زیادی از افراد جامعه به خصوص جمعیت مونث در پی تغییرتصویربدنی خود هستند( مکابی و ریکاردلی[۴]  ۲۰۰۱،۳۴۷-۳۳۵).

در بحث روابط بین فردی،  نگرش فرد نسبت به خودارزیابی که از خود دارد نقش کلیدی را ایفا می‌کند. مثلا در روابط بین فردی،  فردی که خود را بسیار نالایق،  زشت و کسل کننده می‌بیند ممکن است از ارتباط با دیگران اجتناب کند و فردی درون گرا شود اما فردی که خود را جذاب و دوست داشتنی و ارزشمند می‌داند از ارتباط با دیگران استقبال می‌کند با آنها ارتباط صمیمی برقرار می‌کند. تفاوت این دو رفتار یعنی اجتناب یا استقبال از ارتباط با مفهوم عزت نفس اجتماعی به خوبی توضیح داده می‌شود. عزت نفس اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم ارتباط اجتماعی است ( میلر و دیگران[۵] ۱۹۹۵،۱:۶۳).

عزت نفس و عزت نفس اجتماعی یعنی درجه‌ی ارزیابی مثبت – منفی یک فرد درباره عضویت خود در گروه های اجتماعی دارد که این ارزیابی مبتنی بر ارزش‌های خود و درون داده‌های خودش از دیگران و موقعیتهای خاص است ( دانشگاه ایالت آرلیزونا، ۲۰۰۵). عزت نفس به طور کلی و عزت نفس اجتماعی به طور خاص متاثر از کیفیت ارتباط نزدیک با دیگران است (لیری، ۱۹۹۹، لیری و داونس[۶] ۱۹۹۵، ۳۵-۳۲: ۸).

ازدواج یک مؤلفه‌ی بسیار مهم و با ارزش در حیات انسان تلقی می‌گردد. ازدواج یک نهاد اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می‌دهد. به واسطه ازدواج مرد و زن یک نیروی ناشی از غرایز،  آیین محبت و عشق به هم جذب می‌شوند،  به طور آزادانه و کامل متعهد یکدیگر شده تا واحد پویایی را به عنوان خانواده ایجاد نمایند. ( احمدی و همکاران،  ۱۳۸۴). به این دلیل تنها نظام اجتماعی است که رسما در همه جوام پذیرفته شده است. آنچه در ازدواج مهم می‌باشد،  سازگاری و رضایت زناشویی و رضایت ازدواج است سازگاری زناشویی برون سازی زن و شوهر با یکدیگر در هر مقطعی از زمان است (ثنایی، ۱۳۷۹) و فرآیندی است که در طول زندگی زن و شوهر به وجود می‌آید،  زیرا لازمه آن انطباق سلیقه ها،  شناخت صفات شخصیتی،  ایجاد الگوهای مراوده‌ای است ( احمدی و همکاران،  ۱۳۸۴). سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان تأثیر می‌گذارد.

[۱]. Sclafane

[۲]. Bronell

[۳]. Sands

[۴]. Mccabe & Ricciardelli

[۵]. Miller & Rothblum &Brand felicio

[۶]. Leary & Downs

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و

اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***