ذیحساب

115جدول4-16- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذیحساب برانجام صحیح مزایده اموال دولتی توسط عاملین ذیحساب (سؤال13)………………………………………………………………………………………………… 116جدول4-17- توزيع... Read more »

ذیحساب

106جدول 4-7- توزيع نظر پاسخگويان در خصوص نقش نظارت ذیحساب در اخذکامل اوراق مناقصات ومزایده های انجام شده ونحوه بایگانی... Read more »

پاسخگويان

132 5-4- 3- پیشنهادهای پژوهشی ………………………………………………………………………………………….. 1335-6- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 134فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………………….ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. فهرست جداول و نمودارهاعنوان... Read more »

گیری

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1004-2-آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………. 100 4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………… 101 4-2-2- توصیف متغیرهای اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………….. 1044-3- آمار استنباطي……………………………………………………………………………………………………………………. 124فصل پنجم:... Read more »

و

3-4-1- سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………… 93 3-4-2- سؤالات فرعی………………………………………………………………………………………………………….. 933-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 93 3-5-1- فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………….. 93 3-5-2- فرضیه فرعی…………………………………………………………………………………………………………….... Read more »

نظارت

2-3-1- 25- 2- تصویب بودجه………………………………………………………………………………………. 78 2-3-1- 25-3- اجرای بودجه………………………………………………………………………………………….. 79 2-3-1-25- 4- نظارت یا کنترل بودجه………………………………………………………………………….. 80 2-3-1-26- نظارت... Read more »

2-3-1-

2-3-1-11- ویژگی های نظارت و اثرات آن……………………………………………………………………….. 64 2-3-1- 12- ساز وکار نظارت……………………………………………………………………………………………….. 65 2-3- 1- 13- فرایند نظارت………………………………………………………………………………………………….. 65... Read more »

نظارت

2-3-1-2- نظارت و کنترل در عصر حاضر………………………………………………………………………….. 49 2-3-1-2-1- نظارت رهبری…………………………………………………………………………………………… 49 2-3-1- 2-2- نظارت قوه مقننه……………………………………………………………………………………… 50 2-3-1-2- 3-... Read more »

استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه

1- 9- فرضيه ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 71 – 10 – استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………. 81-11- تعاریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………. 8فصل... Read more »

و

رج نمایم تقدیر و تشکر می نمایم.در پایان چنانچه مطالب ارزنده ای در این تحقیق یافت شد از برکت سرمایه... Read more »